జ్యొతి… జంబలకడీ పంబ

Posted on

చ్చి..చ్చి.. ఈ మగాళ్ళు ఎందుకు పుట్టారో అర్ధం కాదు..’ అంటూ చిరాకు గా కసురుకుంటూ జ్యొతి తన హాస్తెల్ రోమ్ లొ కి వచింది.. ‘ఎం అయిందె మళ్ళి నీకు… ఎందుకు అంత కొపం మగ జాతి మీద నీకు??..’ జ్యొతి రొం మెట్ కావేరి అడిగింది.. ‘ఎం అవ్వలి.. వాళ్ళు వళ్ళ వంకర భుద్ది.. వంకర చేస్టలు..’ అని విసుక్కుంటు తన హండ్ బ్యగ్ ని బెడ్ మీద విసిరి తను బెడ్ మీద కుర్చుంది జ్యొతి.. ‘మళ్ళి యెవడన్న ఎం అన్న అన్నడ??..’ అని అడీగింది కావెరి.. ‘బస్ లొ ఒకడు వెనక నుంచి ఒకటె రుద్దుడు.. వాడి ..వాడి..ది.. చ్చి.. తలుచుకుంటుంటె కంపరం వస్తుంది..’ అన్నది జ్యొతి.. ‘నిజమె నే.. మగ్గళ్ళు మరీ మితి మీరి పొతున్నరు.. అవును.. ఎల వుంది.. ‘ఱుద్దుడు’..’ అని ఇంకొద్దిగ ఆట పటిస్తు అడిగింది కావేరి.. ‘నోరుముయ్యవె.. నీ సిగ్గు లెని మాటలు… నువ్వు…’ అని కొపం గా చుసింది జ్యొతి..
‘రొజు ఎదొ ఒక సంఘటన.. రేప్ లు.. మాన భంగాలు.. అమ్మయిలని వేధించటం.. అమ్మయిల జీవితాల తొ ఆడుకొవటం.. అసలు ..అసలు.. ‘అది’ అనేది లెక పొతె బాగుండు.. వళ్ళకి..’ అని తన కసి అంత తన మాటల్లొ కనపడెటట్టు చూపిస్తుంది జ్యొతి .. ‘అమ్మొ.. అమ్మొ.. ‘అది’ లేక పొతె .. మన గతి ఎం కాను.. పొనిలెవె.. అందరు అల వుండరు.. వదిలెయి..’ అని కావేరి సముదాయించింది.. ‘అది కాదె.. వళ్ళకి ‘అది’ మాత్రమే ఎందుకు మారుతుంది మనలని చుస్తె.. దానిని.. కోసి పరేయలి..’ అని ఇంకా కసి గచెప్పింది జ్యొతి.. ‘అమ్మ.. తల్లి… ఇప్పుడూ అంత పెనే చెసెటట్టు వున్నవు.. నాకు మాత్రం ‘అది’ అంటె పిచ్చి ఇస్తం.. నా బాయ్ ఫ్రెండ్ కి.. నాకు .. అదె దిక్కు మూడూవచ్చినప్పుడు..’ అన్నది కావెరి.. ‘నీకు నిజం గానె సిగ్గు లేదు.. నేను మన ఆడ జాతి మంచిగురించి ఆలొచిస్తుంటె.. నువ్వు.. చ్చి..’ అని విసుక్కుంది జ్యొతి.. ‘ఎంటే.. మన ఆడ జాతి.. మగాడికి.. మనకి..’అవి’ లేక పొతె ష్రుస్టి ఎక్కడిది.. నీకు మాత్రంలేడా.. బాయ్ ఫ్రెండ్.. నువ్వు మాత్రం వేయించు కోవా తన తో..’ అని కావేరి అన్నది.. ‘కల్యాన్ అలాంటి వాడూ కాదు.. మేము ఎప్పుడూ హద్దులు మీర లేదు.. అయినా మా గురించి మాట్లాడె అర్హత నీకులేదు..’ అని జ్యొతి గొడవకి దిగింది.. ‘అవునే.. నాకు యావ ఎక్కువే.. నన్ను వదిలేయి..’ అని కావేరి అక్కడనుంచి లేచి వెళ్ళి పొయింది..
జ్యొతి వాళ్లది ఒక చిన్న పల్లెటూరు.. చిన్నపుడె వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ ని వదిలి వెళ్ళి పోయాడు.. జ్యొతి కి ఒక తమ్ముడూ వున్నడు.. అమ్మ తొ వాళ్ళ ఊరిలోనె చదువు కుంటున్నడూ.. జ్యొతిని వాళ్ళ అమ్మ మీన పెంచి బాగ చదివించింది.. జ్యొతి తన కుటుంబాన్ని పోషించుకోవటం కోసం హైదరబాదు లొ ఒక పెద్ద కంపని లొ ఉద్యోగం చెస్తుంది.. బాగానే సంపాదిస్తుంది.. జ్యొతి ఆఫిస్ లొ నె పని చేసె కల్యాన్ తన కి దగ్గార అయ్యడు.. ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు ఇష్ట పడ్డరు.. కాని ఎప్పుడూ వారి హద్దులు దాటలేదు.. కల్యాన్ కి జ్యొతి అంటె ఎంతో అభిమానం.. ప్రేమ.. కొద్దిగ స్థిర పడిన తరువాత వారి విషయం పెద్ద వాళ్ళకి చెప్పి పెళ్ళి చేసుకుందం అని ఆగారు.. ఇప్పుడూ జ్యొతి ఒక ఉమెన్ స్ హాస్టెల్లొ వుంటుంది.. తన రూం మెట్ కావేరి తన చిన్న నాటి ఫ్రెండే.. ఇద్ద రిది పక్క పక్క ఊర్లు.. కావేరి కి కూడ హైదరబాదు లొ ఉద్యోగం.. ఇద్దరు అందగత్తెలే.. జ్యొతి కొద్దిగ చామని ఛాయ, సూటిముక్కు, పెద్ద కళ్ళు, గుండ్రటి ముఖం తో నిగ నిగ లాడూతు ఉంటుంది.. కావేరి ముట్టుకుంటె కంది పోయెలా తెల్లటి ఛాయ.. చిన్నికళ్ళు, లేత వళ్ళు.. ఇద్దరు చెక్కిన బొమ్మలా పుస్టి గా ఎక్కడ వుండాలిసినవి అక్కడ వున్నటు వుంటారు..
కావేరి భొజనం చేసి వచింది.. జ్యొతి కూడ స్నానం ముగించి రుం లొ కుర్చోని వుంది.. లోపలి కి వచ్చిన కావేరి కొద్ది గకోపంగనే వుంది జ్యొతి మీద.. ‘నా భొజనం అయింది.. నేను పడుకుంట్టునా.. అని తన బెడ్ మీద వాలి పోయింది కావేరి.. జ్యొతి కి మాత్రం ఆకలి వెయటం లేదు.. ఇంకా మగ జాతి మీద ద్వెషం నిండి వుంది తన మనసు అంతా.. జ్యొతి కూడ ‘నాకుఆకలి లేదు ..’ అని లయిట్ ఆపేసి తన బెడ్ మీద పడుకుంది.. ఎంత సేపు అయినా జ్యొతి కి నిద్ద్ర పట్టటం లేదు.. తన కోపం చల్లరటం లేదు.. మగ వాళ్ళ మీద.. వాళ్ళ మగ అంగం మీద.. కసి .. కోపం.. ఇంకా బస్ లొ ఎవడు తన గుద్ద కి మొడ్డ ఆనించిన సంఘటన మరవలేకపొతుంది.. ‘చ్చి.. అసలు.. దెవుడు.. ఈ మగ వాళ్ళకి ‘అది’ లేకుండ చెస్తే పీడ వదులుతుంది..’ అని తన లొ తాను మగ మడ్డల మీద కోపం కక్కుతు.. నిద్ద్రలోకి జారుకుంది..
ఫోన్ లొ అలారం మోగింది.. అప్పుడె తెల్లరిందా.. అని అతి కష్టం మీద కళ్ళు తెరిచింది జ్యొతి.. పక్కన కావేరి తన బెడ్ మీద ఇంకా మొద్దు నిద్ర పొతూనే వుంది.. ‘ఛా.. ఈ మగ వాళ లోకం లొ మళ్ళీ ఇంకో రోజు.. అనుకుంటూ.. బెడ్ మీద నుంచి లేచింది.. రాత్రి ఏమి తిన లేదు కాబట్టి కడూపు మాడుతుంది జ్యొతి కి.. నిద్ర మత్తులోనే కళ్ళు సగం తెరిచి తెరవకుండా.. బాత్రుం లోకి వెళ్ళి తన నైట్ పాంట్ చేతుల తో కిందికి లాగి.. కిందకి కాళ్ళ మీద కుర్చుంది ఉచ్చ పోయటానికి.. పడుకునే అప్పుడూ ప్యాంటి, బ్రా వేసుకోవటం అలవాటు లేదు.. ఉచ్చ పొయటానికి కళ్ళు మూసుకోనే పాసు వదిలింది.. కాని తన పూకు బాత్రుం ఫ్లోర్ మీద టైల్స్ కి తాకినట్టు అనిపిచింది జ్యొతి కి.. ఎంటి అంత కింద కి కుర్చున్ననా.. అని కిందకు తన పూకువంకచూసుకుంది.. ఒక్క సారిగ తన నిద్ర మత్తు వదిలి.. షాక్ కొట్టిన దానిలా వెనక్కి పడిపోయింది.. సగం లొ ఆగకా పాసు అలాగే జివ్వున పైకి చిమ్మి కిందకు తన మీద పడుతుంది.. ఎలా ఆపాలో.. ఎలా పట్టుకోవాలో తెలియక షక్ కొట్టిన దానిలా అలాగే కింద పడీ వుంది జ్యొతి.. జ్యొతి కళ్ళుపెద్ద గా అయ్యయి.. వోళ్ళంతా చెమట పటెసింది.. ఉచ్చ వస్తుంది.. పూకు లోనుంచి కాదు.. ‘మొడ్డ’లొ నుంచి.. తన మొడ్డ లోనుంచి.. జ్యొతి కంగారు గా తన పూకు ని తడిమి చూసుకుంది వొంగోని మరి.. పూకు వుండాలిసిన దగ్గర మొడ్డ వుంది.. జ్యొతి కి పుకు పొయి.. ఆ స్తానం లొ మొడ్డ వచ్చింది.. జ్యొతి కి ప్రపంచం తల కిందుల అయినట్టు ఉంది.. ఎదొ గుర్థుకు వచ్చినట్టు తన చేతులు ఒక్కసారిగా తన సళ్ళ మీద వేసుకొనికొక్కుకుంది.. సళ్ళు వున్నయి.. మళ్ళి ఇంకొ సారి గట్టి గా నొక్కుకుంది, లేచి అద్దం ముందు నుంచోని తన టి షట్ పైకి లేపి తన సళ్ళ ని చూసుకుంది.. అవి సరిగ్గ నే వున్నయి.. మళ్ళి తన నైట్ పంట్ వైపు కిందకు చూసుంది.. కాని మళ్ళి తన మొడ్డ ను చూసుకునే ధైర్యం లేక.. ఆగి పొయింది.. తన ఉచ్చ తొ తడిసిన బట్టల తోనే బాత్రుం నుంచి బయటకు వచ్చింది.. కావేరి ఇంకా నిద్ర పొతూనే ఉంది.. కావేరి ని లేపుదాం అని తన బెడ్దగ్గరకు వేళ్ళి ఆగిపొయి, కావేరి క్ఇ ఎం చెప్పలొ అర్ధం కాక లేపలెదు.. ఇది తనకు ఎందుకు జరిగింది.. రాత్రి బగానే వున్నను.. పాసు కూడ పొసుకున్న.. అప్పుడు నాకు పూకు ఉంది.. మరి రాత్రి కి రాత్రి ఎం జరిగింది??.. ఎందుకు జరిగింది??.. జ్యొతి కి ఎమి పాలుపొవటం లేదు.. అసలు ఇది నిజమేన??.. లేక నేను కల కంట్టున్నన్నా.. అని తనను తాను గిల్లుకోని చుసుకుంది.. ‘అబ్బా..’ ఇది నిజమే.. మరి.. మరి..??? .. నిద్ర లొనే ఎదొ జరిగింది.. అని గబ గబ తన బెడ్ మీద పడి దుప్పటి కప్పుకొని కళ్ళు గట్టి గా ముసుకుంది.. కాని నిద్ర రావటం లేదు.. నిసబ్ధం.. అంత చీకటి.. తను మానవుని ప్రపంచం లొ లేను అని భావన..
నిసబ్ధాని ఛేధిస్తు.. కావేరి మొబైల్ లొ అలారం మోగింది.. జ్యొతి ఉల్లికి పడి.. కావేరి ని చూసింది.. కావేరి మెల్ల గా వొళ్ళు విరుస్తు లేచీ.. జ్యొతి వైపు చూడ కుండానే బాత్రుం లొ కి వేళ్ళి 5నిమిషాల తరవాత వచ్చింది.. బయటకు వచ్చి రాఅగానె ‘ఎమే.. బాత్రుం అంత ఉచ్చ కంపు కొడుతుంది..’ అని జ్యొతి ని అడిగింది.. జ్యొతికి ఎం చెప్పలొ తెలియక కావేరి వంక అమ్మయకం గా చుసింది.. ‘నేను స్నానానికి వెళ్ళుతున్న.. ఈ రోజు కొద్దిగా పని వుంది ఆఫిస్ లొ..’ అని కావేరి బాత్రుం లొ దూరి స్నానం చేసి వచ్చింది.. జ్యొతి రాతి బొమ్మ లా బెడ్ మీదే కదల కుండ కుర్చోని వుంది.. ‘ఎంటి ఆఫిస్ కి వెళ్ళవా??.. ఇంకా అలాగే కుర్చున్నవ్…’ అని తను బట్టలు మార్చుకుంటు జ్యొతి ని అడీగింది.. జ్యొతి ఎమి మాట్లాడ లేదు.. జ్యొతి కి భాధ తన్నుకు వస్తుంది.. అయిన ఊపిరి బిగ బట్టి అలాగే కుర్చుంది.. రాత్రి అన్నదానికి అలిగింది లే అనుకోని కావేరి గబ గబ తయారు అయ్యి.. హండ్ బ్యగ్ తీసుకోని బయటకు వెళ్ళపోతూ జ్యొతి వంక చూసి ‘నిజంగానే వెళ్ళవా ఆఫిస్ కి..’అని అడిగిందికావేరి.. జ్యొతి కి ఒక్కసారిగా కట్టలు తెగిన నది లా కన్నిళ్ళు కారి పొయాయి.. అమ్మంతం గా కావేరి ని వాటెసుకోని ఎక్కి పెట్టి ఏడుస్తుంది.. కావేరి కి అర్ధం కాలేదు.. ‘ఎ.. జ్యొతి.. ఎం అయింది.. ఎందు కు ఏడుస్తున్నవ్.. అని జ్యొతి కళ్ళు తుడిచింది.. ‘అమ్మ తమ్ముడూ గుర్థుకు వచ్చారా???.. ‘ అని ఒదారిస్తు అడిగింది. జ్యొతి అడ్డం గా తల ఊపి తన దించుకుంది.. ‘మరి??..’ అని జ్యొతి బుగ్గలు పట్టు కొని తల పైకి లేపింది కావేరి.. జ్యొతి నోరు తెరవ పొతున్నప్పుడూ బయట క్యాబ్ వాడూ హారన్ మోగిస్తున్నడూ.. జ్యొతి ఎం చెప్పకుండ ఆగిపొయింది.. ‘నేను ఆఫిస్ కి లివ్ పెట్టమంటావా???.. ‘ అని జ్యొతిని అడిగింది కావేరి.. ‘వద్దు.. నువ్వు వేళ్ళు.. నేనుబాగానే వున్న..’ అని చెప్పి మళ్ళీ తన బెడ్ మీద కుర్చుంది జ్యొతి.. ‘సరె.. నెను తొందర గ వస్తను ఈ రొజు.. బయటకు వెళ్ళుదం..’ అని కావేరి వెళ్ళీ పొయింది..
టైం 10 అయింది.. జ్యొతి కి ఆఫిస్ నుంచి కాల్స్ మీద కాల్స్.. కల్యన్ కూడ కాల్ చెసాడు.. జ్యొతి ఎవరి కాల్ తీసుకో లేదు.. ఏడిచి ఏడీచి నీరసం తొ కుర్చుంది.. కాని కుర్చునే విధానం మారింది.. కుర్చున్న ప్రతి సారితనతొడల మధ్య మడ్డ తగులుతుంది.. చాల చికాకు గా తన తొడలు విడతీసి.. అంటె మగ వాళ్ళు కుర్చున్నట్టు కుర్చుంది.. మళ్ళీ మొబైల్ లొ మెసేజ్ సబ్ధం.. ‘where are u??.. need zaber report urgently..’ అని మేనేజర్ నుంచి మెసేజ్.. జ్యొతి లెచి తన ల్యాప్ టాప్ తీసి ఆ రిపొట్ ని మెయిల్ చెసింది.. దాని తొ పటు తన కి బాగోలేదు అని లీవ్ కూడ పంపింది.. చూస్తు చుస్తు మధ్యానం అయిపొయింది.. రూం లొ ఉన్న పళ్ళు తిని కుర్చుంది.. జ్యొతి కి గుండె వేగం పెరిగింది.. ఎందుకంటె మళ్ళి పాసు వస్తుంది.. ఆపుకొలేకపొతుంది.. చేసెది లేక బాత్రుం లొ కి వెళ్ళి తన ప్యంట్ కిందికి లాగింది.. జ్యొతి మొడ్డ లోనుంచి జివ్వున ఉచ్చ బయటకు వస్తుంది.. ఉచ్చ అటు ఇటు పడూతుంది.. మెల్ల గా తన రెండూ వేళ్ళతొ తన మొడ్డను పాసు గురి చూసి పడెటట్టు పట్టుకుంది.. పాసు రావటం ఆగిపొయింది.. క్షణం కూడ ఆలస్యం చేయ కుండ తన ప్యంట్ ను పైకి లేపి బయటకు వచేసింది.. రాత్రి , ఈ రోజు ఏమి తినక పోవటంతొ పైగ ఏదిచి ఏడీచి నీరసంతొ జ్యొతి కి నిద్ర పటేసింది..

Telugu sex stories
Telugu sex stories
తలుపు కొడుతున్న సబ్దం తొ ఉల్లికి పడీ లేచింది జ్యొతి.. కావేరి బయట నుంచి అరుస్తుంది.. టైం 6 దాటింది.. జ్యొతి ఒక్క క్షణం అంత మరిచిపొయి.. తలుపు తీయటానికి లేచింది.. అప్పుడు గుర్థుకు వచింది జ్యొతి కి తన మొడ్డ గురించి.. మళ్ళి భయం భాధ ముంచుకు వచ్చింది.. తన మొడ్డను అనుమానం తొ తడుము కోని చూసుకుంది.. తన మొడ్డ తన తొనేవుంది.. నీరసించి పొయింది జ్యొతి.. కావేరి అరుపులకి వేళ్ళి తలుపు తీసింది.. ‘ఎం చెస్తున్నవే.. ఇంత సేపు..’ అని లోపలకి వస్తు కావేరి తన బ్య్యగ్ ని పక్కన విసిరి జ్యొతి ని అడిగింది.. జ్యొతి మల్లి మౌనం..
కావేరి : ‘అసలుఎం అయిందే నీకు.. ఎందు కు ఇలా వున్నవ్??’
జ్యొతి : ‘కావేరి..’ అని తనను అత్తుకుంది..
కావేరి : ‘అసలు ఎం జరిగిందో చెప్పు..’
జ్యొతి : ‘అది.. ఎలా చెప్పలొ తెలియటం లేదు..’
కావేరి : ‘కొంప తీసి కల్యాన్ కడుపు చేసాడా??..’
జ్యొతి : ‘అబ్బ.. ప్లిజ్.. నన్ను ఇంకా హింసించకే.. అలాంటిది ఎమి కాదు..’
కావేరి : ‘మరి??…’
జ్యొతి : ‘నీకు ఎలా చెప్పలొ.. ఎం చెప్పలొ.. నువ్వు ఎమ్ అంటావో..’
కావేరి : ‘నేను నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ని.. నీగురించి నాకు అంతా తెలుసు.. నువ్వు ఏ తప్పు చెయవు.. ఎం భయం లేదు చెప్పు…’
జ్యొతి గబ గబ లేచి తలుపు లాక్ చేసి కావేరి ముందు కుర్చుంది.. జ్యొతి కి చెమటలు మొదలు అయ్యయి.. చేతులు వణుకుతున్నయి..
జ్యొతి : ‘నిన్న రాత్రి.. నేను పడుకున్నప్పుడూ నేను బాగానే వున్నను.. ఉదయంలేచిన తరువాతా…’ అని ఆగి పొయింది..
కావేరి : ‘ఆ.. లేచిన తరువాత ???.. ఎం జరిగింది???..’
జ్యొతి : ‘అది.. అది.. నాలొ మార్పు వచ్చింది..’
కావేరి : ‘మార్పా… నువ్వు నన్ను టెంషన్ పెట్టకు.. క్లెయర్ గా చెప్పు..’
జ్యొతి : ‘మరి.. ఉదయం లేచి చూసుకుంటె.. నాకు .. నాకు అది లేదు..’
కావేరి : ‘ఎం చుసుకుంటె.. ఎది లేదే.. ఎంటె నీ మాటలు.. నాకు అర్ధం కావటం లేదు..’
జ్యొతి : ‘అదేనే.. నా పూకూ.. ‘
కావేరి : ‘హా..హ..హ.. ఎంటి ఎంటి మల్లి చెప్పు మల్లి చెప్పు..’ అని కావేరి గట్టి గట్టి గా నవ్వింది..
జ్యొతికి చిరేత్తి పొయిందికావేరి నవ్వు చూసి.. కావేరి భుజాలను గట్టి గ పట్టు కొని.. నవ్వుతున్న కావేరిని అరిచింది..
జ్యొతి : ‘నీకునమ్మకం లేదా… చూడూ.. అని తన ప్యంట్ లాగ పొయింది..
కావేరి : ‘ఎ..ఎ.. ఎం చెస్తున్నవ్..’ జ్యొతి అంత ఖచ్చితం గా చెప్పుతుంటె కావేరి కొద్ది గా సీరియస్ కి వచ్చి జ్యొతి ని చూసింది..
జ్యొతి : ‘అవునే కావేరి.. నీకు నవ్వు రావచ్చు.. కాని ఆ భాధ భరిస్తుంది నేను.. నాకు తెలుసు.. నేను చెప్పెది అభద్దం అయితె నా అంత కన్న ఆనందం ఇంక లేదు..’ అని జ్యొతి ఏడుస్తు బెడ్ మీద కుర్చుంది.. కావేరి : ‘జ్యొతి… నువ్వు వింత వింత మాటలు చెప్పుతుంటే నవ్వు రాదా..’
జ్యొతి : ‘నీన్ను ఎల నమ్మిచాలి..’ వస్తున్న ఏడుపును ఆపుకోని.. ధైర్యం ని కూడ కట్టు కోని ఎదొ నిర్ణయం తీసుకునట్టు లేచి కావేరి ముందు నుంచుంది.. కావేరి మంచం మీద కుర్చొని వుంది.. కావేరికి ఎదురుగా నుంచోని..
జ్యొతి : ‘నువ్వునమ్మవు కద..’ అని కావేరి చేయిని పట్టు కోని తన మొడ్డ మీద ఆనిచ్చింది జ్యొతి..
కావేరి ‘నా చెయ్….’ అంటు తన చేతికి తగిలిన స్పర్సకు నివ్వెరెపొయి.. తన చేతి ని ఠక్కున వెనక్కి లాక్కొని బెడ్ మీద కి వెనక్కి పడిపొయింది.. ‘జ్యొతి….’ అని కావేరి మెల్లగ లేచి నుంచుంది.. జ్యొతి అవును అన్నట్టు తల నిలువున ఊపి తన రెండు అరిచేతుల తొ మొఖం దాచుకొని ఏడవటం మొదలు పెట్టింది..
కావేరి : ‘అసలు.. ఎంటిదే.. నీ.. పూ.. ఎలా… ఎం అయిందె.. ఎందుకు ‘
జ్యొతి : ‘నాకూ.. తెలియదు… నిన్న నైట్ పడూకునే ముందు పాసుకు వెళ్ళను అప్పుడూ బాగనే వుంది.. నాకు .. నాకు ఏమి అర్ధం కావటం లేదుకావేరి..’ అని కావేరిని వాటెసుకుంది..
కావేరి : ‘ఏడవకు.. మనం డాక్టర్ దగ్గరకి వేళ్ళు దాం పద..’
జ్యొతి : ‘ అమ్మొ వద్దు.. అంత కన్న సిగ్గు తొ చచ్చిపొతాను.. అయిన ఎవరు నమ్మరు.. నేను చెప్పెది.. నిన్న నైట్.. మగ వారి మొడ్డల ను తిట్టు కుంటు పడుకున్న.. తెల్లవారి లేచి చుస్తె .. ఇలా..’
కావేరి : ‘అంటె.. సాపమా???…’
జ్యొతి : ‘ప్లిజ్ కావేరి.. అలాంటి మాట అనవద్దు .. నాకు ఇంకా భయం వెస్తుంది..’
కావేరి : ‘నువ్వు సరిగ్గ చూసుకున్నవ??..’
జ్యొతి : ‘రెండు సార్లు..’
కావేరి : ‘నేను ఒకటి అడగనా..’
జ్యొతి : ‘మ్ …’
కావేరి : ‘నేను ఒకసారి చూడన.. ‘ అని మెల్లగ అని.. ‘ఎం లెదు.. నువ్వు కాకుండ వేరె వళ్ళు అయితె పరిసీలించి చూడవచ్చు కాదా అనీ..’ అని సాగ దీసింది..
జ్యొతి : ‘ఎమొ.. నాకు దానిని చూడటం అంటె … భయం.. భాద..’
కావేరి : ‘ఎం భయం లేదు.. నేను వున్న గా.. అసలు దానిని చుస్తె కద తెలిసేది.. అసలు విషయం ఎంటొ..’
జ్యొతి : ‘అంతె అంటావా..’ అని అమాయకం గా అన్నది
కావేరి: ‘అంతె…’
జ్యొతి కావేరి ముందు నుంచోని కంగారు పడుతుంది.. తన ప్యంట్ కింది కి జరప టానికి.. జ్యొతి చేతు లు తన ప్యంట్ యెలాస్టిక్ మీద వేళ్ళయి.. తడపడుతునే.. కొద్దిగ కిందికి జరిపింది జ్యొతి.. కావేరి కళ్ళు పెద్దవి అవుతున్న యి.. జ్యొతి కొద్ది గా లగి.. ‘నా వల్ల కావటం లేదు కావేరి..’ అన్నది.. ‘పొని.. నేను లాగేనా ..’ అని మొహమాట పడుతునట్టు అడిగింది కావేరి.. ‘వద్దు.. వద్దు.. నేనే.. చూపిస్తా..’ అని మళ్ళి తన ప్యాంట్ ఇంకొంచం కిందికి లాగింది జ్యొతి.. అప్పట్టికే ప్యంట్ లోనుంచి పైకి ఒదును కనపడుతున్నది కావేరి కి.. ఫ్రెండ్ కి జరిగిన దాని కంటె.. తన చూడ పొతున్న దాని మీదె ఎక్కడొ తెలియని ఉత్సాహం కలుగుతుంది కావేరి కి.. జ్యొతి ప్యంట్ కిందికి వస్తున్న కొద్ది … కావేరి కి జ్యొతి ఆతులు కనపడ్డయి… 15.. 20 రోజులు అవుతుంది అనుకుంటా గొరిగి, అర ఇంచు కన్న పెద్దవిగా పెరిగిఉన్నయి.. కావేరి కి గుండె వేగం గా కొట్టు కుంటుంది.. జ్యొతి పరీస్తితి కూడ ఇంచు మించు.. అలాగే వుంది కాక పొతె భయం, భాధ కూడా.. జ్యొతి ప్యాంట్ యెలాస్టిక్ ని ఏదొ అడ్డు కున్నట్టు మోడ్డ మొదలు భాగం దగ్గర కొద్ది గా ఆగి కిందకు జరిగింది.. కావేరి కళ్ళు మరింత పెద్దవి అయ్యయి.. టెంషన్తొ కావేరి మొడ్డ మీద నుంచి చూపు తిప్పటంలేదు.. జ్యొతి ఇంకొంచం కిందికి లాగింది.. బిగుతుగా వున్న జ్యొతి ప్యాంట్ యెలాస్టిక్ ని తన్ని జ్యొతి మొడ్డ స్ప్రింగ్ లేచినట్టు లేచి కావేరి కళ్ళ ముందు కదులుతుంది.. జ్యొతి సిగ్గు తొ తన మొడ్డను కావేరికి చూపుతూ తన కళ్ళు గట్టిగా మూసుకుంది.. జ్యొతి మొడ్డను చూడగానే కావేరి నొట మాట లేదు.. కావేరి చేతి వేళ్ళు తనకు తెలియకుండానే తన పెదవుల మీద కి వచ్చాయి.. ‘జ్యొతి.. ఇది..ఇది..నిజన్ గనే మొగ వాళ్ళ మొడ్డ…’ అని జ్యొతి వంక చూసింది.. అవునుఅనట్టు జ్యొతి కూడా తల ఊపింది.. ‘జ్యొతీ… నీకు వట్టలు కూడా వున్నయి..’ అని ఎదొ కనుక్కున దానిలా గట్టిగ అన్నది.. జ్యొతి ఇప్పటి వరకు వట్టల గురించి ఆలొచించనేలేదు.. కావేరి అన్నవెంటనే.. జ్యొతి కొద్ది గా వొంగోని తన వట్టలుచూసుకుంది.. జ్యొతి మొదటి సారి తన మొడ్డను భయం లేకుండా చూడటం.. కావేరి చేయి తన ప్రమేయము లేకుండానే.. జ్యొతి సుల్ల ను తాకింది.. జ్యొతి ఒక్కసారిగా ముడుచుకుంటు.. కావేరి నుంచి దూరం గా జరిగి తన ప్యాంట్ పైకిలాకుంటూ.. ‘ఎం చెస్తున్నవే నువ్వు..’ అని కావేరిని అడిగింది.. ‘ఆ.. అది.. అది నిజంగానె సుల్ల కాదా ని తెలియ వద్దు..’ అని ఎదురు ప్రస్న వేసింది.. ‘ఎమొ నే కావేరి.. నా జీవితం అయిపొయింది.. నేను నాసనం అయిపొయాను.. ఇక నాకు మరణమే గతీ.. ‘ అంటూ మొదలు పెట్టింది జ్యొతి.. ‘పిచ్చి పిచ్చి వాగుడూ ఆపు.. నువ్వు లెక పొతె.. అమ్మ తమ్ముడుని యెవరు చూసుకుటరు.. నాకు తెలిసిన డాక్టర్ దగ్గరకి వెళ్ళుదాం.. మగ వాళ్ళూ ఆడవళ్ళగా.. ఆడవాళ్ళు మగ వాళ్ళు గా మారుతున్న ఈ రోజుల్లొ .. ఇది సొలుషన్ లేని ప్రస్న కాదు.. మనం అన్ని ప్రయ్త్నిదాం..’ అని సముదాయించింది కావెరి.. ‘ప్లిజ్ కావేరి.. దాక్టర్ దగ్గరికి వద్దు.. అది తెలిసిన డాక్టర్.. నా వల్ల కాదు.. కావలంటె నేను ఇలా గే బతికినంత కాలం బతుకుతాను.. కాని సిగ్గు విడిచి నేను.. నేను..’ అని కన్నిళు పెట్టుకుంది జ్యొతి.. ‘సరె .. సరె.. తెలిసిన డాక్టర్ వద్దు.. ఎ బెంగులురు ఒ.. ముంబై ఒ.. వెళ్ళుదాం.. అంత డబ్బైనా ఖర్చు పెట్టుదమ్మ్. నువ్వు భయపడకు.. నేను నీతొ వుంటాను..’ అని కావేరి అన్న మాటలకి జ్యొతి లొ కూడ కొద్ది గ ధైర్యం వచ్చింది..
ఇద్దరు భొజనంచేసి పడుకున్నరు.. జ్యొతి కి కావేరి మాటలకి కొద్ది గా ఊరట లా అనిపించి నిద్ర లొకి జారుకుంది.. కాని కావేరి పరీస్తితి వేరెలా వుంది.. జ్యొతి కి ధైర్యం ఇతె చెప్పిందికాని.. తన కళ్ళ ముందు నుంచి జ్యొతి మొడ్డ మాతరం వెళ్ళటం లేదు.. బాగ బలిసి వుంది..జ్యొతి మొడ్డ.. మూడూ అంగుళాళు పై వుంటుంది అనుకుంటా.. పుస్టి గా లేతగా బలిసిన మొడ్డ మీద నరాలు తెలుతునట్టు ఉంది.. తడీ చీర లోపల దాగిన ఆడదాని అందాలులా లేత చెర్మం లొపల సుల్ల గుండు కప్పి గుండు వంకలు కనప్డుతున్నై కావేరి కి.. కావెరి నోటి లో లాలాజలం ఊరుతుంది.. జ్యొతి ని చూసింది .. తను మంచి నిద్ర లొ వుంది.. అందం గా కనపడుతుంది.. ఇప్పుడు జ్యొతి ఒక స్నెహితురాలు గా కంటె ఒక కొత్త వ్యక్తి కనపడుతుంది కావేరి కి.. మెల్లగా తన చేతులు తన రెండు తొడల మధ్య పోనిచింది కావేరి.. జ్యొతి ని చూస్తూ.. తన పూ బూంది ని నలుపుకుంటు..

24612cookie-checkజ్యొతి… జంబలకడీ పంబ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *