హలో ఫ్రెండ్స్ నేను రాసిన, బెంగళూరు లో ఆఫీస్ కి పోయే అమ్మాయి తో…. ట్రైన్ లో రంభ లాంటి ఆంటీ తో…. స్టోరీస్ చదవకపోతే చదివి కామెంట్స్ చేయండి. ఇది

రాణి ఒక్కసారి నావైపు తిరిగి సిగ్గుతో మొహనికి అడ్డంగా చేతులు పెట్టుకుంది. నేను ఆ చేతులు రెండు తప్పించి తన పెదాలను అందుకున్నా. అప్పుడు మొదలైంది అసలు కధ. నేను తనని