క్లబ్ నుండి ఇంటికి వచ్చాము. Riya ని హాల్ లో సోఫా మీద వదిలేసి, పిల్లో తెచ్చి, దుప్పటి కప్పి, తన ఫోన్ తీస్కొని నా room

నా పేరు బాబు మరియు నా వయసు 24 ఈరోజు మీతో నా అనుభవాన్ని పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇది నాకు మరియు మా ఆంటీ కి మధ్య జరిగిన