“హల్లో ఆనంద్…కంగ్రాచ్యులేషన్స్” లాయర్ అరుణ్ ఫోన్ లో దాదాపు అరిచాడు. “మనం కేసు గెలిచామా?” నేను ఊపిరి బిగబట్టి అడిగా. “అవును. ఆ ల్యాండ్ మొత్తం ఇప్పుడు

తన రూం లో కూర్చొని ఆలోచిస్తుంది బిందు గత కొన్ని రోజులుగా కిరణ్ తననే చూస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది బిందుకి . ఇందాక క్లాస్ చెప్తుంటే వినకుండా నా

ఇంటికి వెళ్లి తిని పడుకున్నాను . పొద్దున్నే బావ (సుబ్బారావు) ఫోన్ చేసాడు ఎక్కడ అని నేను ఇంట్లో ఉన్న బావ నాకు కొంచెం బాలేదు నువ్వు

బావ నిద్రలేచేసరికి పెద్ద అక్క నైటీ లో ఉంది . ఏంటే విజ్జు నన్ను ఎప్పుడు తాగిన చిన్న తోనే తాగమంటావ్ ఏదైనా ఉందా దానిలో అన్నాడు