హాయ్ రీడర్స్, నేను మీ కృష్ణ. చాలా రోజుల తర్వాత మల్లి మీ ముందుకు వచ్చాను. అందరూ మంచిగా కథలు చదివి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను. అలానే నా కథ ఎలా

ఒకరోజు నేను ఆఫీసుకు బయల్దేరుతుండగా టెలిగ్రాం వచ్చింది. సంతకం పెట్టి చేతిలోకి తీసుకొని చదువుతుంటే……నా కాళ్ళక్రిందనేల కంపిస్తున్నట్లు అనిపించింది. ఏం చెయ్యాలో క్షణంపాటు అర్థంకాలేదు. కళ్ళల్లో నీళ్ళుతిరిగాయి. చుట్టూ ఉన్న వస్తువులన్నీ

గిరిజ ఈయన అలా వెళ్లారు. పెద్ద బావగారు అలా వొచ్చేసారు. నాకు గుండె జారిపోయింది. ఇరవై నాలుగు గంటలపాటు దేవుడా, నేనూ మా ఆయనా పడుకునే పక్క మీద బావగారితో పడుకోవాలంటే

హై నేను మీ చరణ్ తేజ్ . మళ్లీ మీ ముందుకి ఇంకొక సెక్స్ కథతో వచ్చాను . ఈ కథ కూడా నీకు నచ్చి మీ విలువైన అభిప్రాయాలు నాకు

హై నేను మీ చరణ్ . మళ్లీ మీ ముందుకి ఇంకొక సెక్స్ కథతో వచ్చాను . ఈ కథ కూడా నీకు నచ్చి మీ విలువైన అభిప్రాయాలు నాకు తెలియచేస్తారు