మా ఇంటి ప్రక్కనే ఇంకో ఫ్యామిలి ఉండేది.. ఆ ఆంటి పేరు కుమారి.. సన్నగా చామనచాయ రంగులో ఉంటుది.. కాని ఆవిడను చూస్తే ముసలివాడైన దెంగాలనిపిస్తుంది.. అంతా

నేను hyd నుండి కర్నూల్ కి రెగ్యులర్ గా ట్రైన్ లో వెళ్ళేవాడిని , జూలై 16 2010 ఆర్రోజు నా జీవితములో మరచిపోలేని ,మధురమైన సంఘటన