పది ని ముషాల నిద్రబోతున్నాన ను కున్నదేమో.. మావారితో.. సుధ లేచి.. నేను “హరే… మీ ఆవిడకు చల్లగాలికి బాగా కునుకు పట్టేస్తుందండి.. నిన్న కూడా ఇలాగే నిద్ర పోయింది.. గొడ్డుకారెం

ఎదురయ్యాడు.. అబ్బ! ఇక వీడు నన్ను ఆ డ్రెస్సులో చూశాడంటే ఏకముగా కార్చుకుంటాడేమో మరి.. అని నవ్వుతూ వస్తుంటే.. ఆవిడ నా వంక చూసి .. “ఎలాగూ డ్రెస్సు కొనాలి కదా..