ఆంటీ చూసిందేమో అన్న భయంతో రెండు రోజులు వాళ్ళ ఇంటి కి వెళ్ళలేదు. ఒక రోజు నాన్న కోర్టుకు వెళ్ళాక ఆంటీ వచ్చింది. రావడంతోనే “ఏం రవి, మా ఇంటికి రావడంలేదు,