ఈ స్టోరీ నీ మన తెలుగు ఆంటీస్ అమ్మాయిలు చదివి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకొంటున్న అవునా ఆంటీ 🤪 మీకు సుఖం ఇవ్వాలి అనదే నా కోరిక నా లాస్ట్

రాణి : అబ్బా…అమ్మా…ఆహా… ఏమి సుఖమురా బాబోయి. ప్రాణాలు తోడు కు పోతు న్నాయి. దెంగరా…అబ్బా…అబ్బా… అబ్బా…ఆహా..చించెయ్యి…దూలరేగి పోతూంది “అంటూ, త మక ముతో పిచ్చిగా అరుస్తూంది. వీరావేశంతో గోపి రాణిని