ఆత్రంగా మొత్తం హుక్స్ తీసేసి చంకలు డైరెక్టుగా నాకాలన్న కోరికతో చెంగులు చంకల పైకెత్తాను. “హోగాడ్… నున్నగా గొరిగేసి వున్నాయి చంకలు. నల్లగా వున్నా… వాటిని చూస్తుంటే నామొడ్డ నామాటే విననంతగా

టైం అప్పుడు రెండు దాటుతోంది. ఉమ వైపు చూసాను. తన కళ్ళవెంట నీరు కారుతోంది. “ఎందుకండీ ఏడుస్తున్నారు… ఇప్పుడు ఏమైందని?” నెమ్మదిగా అడిగాను. “ఇంకేం కావలి…నన్నెందుకు ఇలా టార్చర్ పెడుతున్నారు. ఆయనకి

అమ్మ:- రా శివ….వచ్చి నా గుద్ద బొక్క చూడు ఎలా ఉందో… మా కుటుంబ సంప్రదాయం part 2→ నేను వెళ్లి అమ్మ తొడల మీద అటొక కాలు ఇటు ఓ

నా పేరు విశ్వ నేను డిగ్రీ 3rd ఇయర్ చదువుతున్న. నా లైఫ్లో ఎనో విషయాలు జరిగాయి వాటి వల్ల నేను చాలానే విషయాలు తెలుసుకున్నాను, అసలా ఆడవాళ్ళని ఎలా దెంగాలి,

వదినా అంటూ చేయి పట్టుకు ఆపాడు విశ్వనాధం లలితని . ఇంట్లో యెవ్వరూ లేరు అప్పుడె ఒక సారి వదినగార్ని అనుభవించి ఆవిడ వెళ్తూ వుంటే ఆపేసాడు. లలిత విశ్వనాధాన్ని ముగ్గులోకి

కొయ్యబారి పోయి… రెప్పవెయ్యకుండా అలా చూస్తూ వుండి పోయాడు.. వదిన గారి వుపస్తుని. అప్పటి వరకూ దొంగతనం అస్పష్టంగా చూసిన వదిన గారి..కామాంగం.. కళ్ళెదురుగా.. పిచ్చుకుని.. కనపడేసరికి.. అత ను తన

నన్ను మా చిన్నమ్మ అక్కడినుండి తీసుకో వెళ్ళింది…..పెద్దమ్మ నా “గంజిని” ఇంటి గుమ్మానికి పూసింది…. మా కుటుంబ సంప్రదాయం part 2…… మా కుటుంబ సంప్రదాయం part 1→ ఇక తెల్ల