రోజులు వేగంగా నడిచి పోతున్నాయ్. ఒక రోజు నాన్నగారి దగ్గర ర నుండి ఉత్తరం వచ్చింది. ఆ వార్తకు నాలో నేనే ఆంటీ కి క్రుంగి పోయాను. దమయంతి ఆంటీ భర్త

“ఏం గౌరి 69 చేసుకుందామా?” అని అడిగా. “అంటే ఏమిటి ?” అంది. ‘మరి నువ్వు సిగ్గు పడకూడదు, చెప్పినట్లు చెయ్యాలి” అన్నా. “సరే, నువ్వు చెప్పినట్లు చెయ్యడానికి సిగ్గెందుకు” అంది.

అక్క ఊరు నుంచి వచ్చాక నాన్నకు అన్ని విషయాలు చెప్పాను. “పొనీలే రా, నువ్వు ఇంత కాలాని కి వాళ్ళ ఇంటి కి వెళ్ళడంవల్ల వాళ్ళ తిరపతి మొక్కు తీరిందన్నమాట” అంటూ

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను విక్రమ్, ఇది మా వదినతో నా మొదటి సెక్స్ అనుభవం. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లేదా బెంగళూరులో ఎవరైనా అమ్మాయిలు లేదా ఆంటీలు లేడీస్ ఎవరికైనా సెక్స్ లేదా

హాయ్ అందరికీ ,, ఇంకా కథలోకి వస్తే .. పిల్లల కోసం నగ్న పూజ-1 లో ఇంకా కాస్పెయూ ఆలా చేస్తే బాగుండు అని పిస్తుంది ఈలోపు అగర్బత్తి తీసుకుని స్లో

నేను అక్క ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అక్క వొక్కర్తె వుంది. నన్ను చూసి “ఏరా, ఎణ్ణాలైంది మా ఇంటికి వచ్చి, అక్కని చూడాలని పించలేదా?” “లేదు అక్కా, చదువు మూలంగ రాలేకపోయాను” ఆమె