మళ్లీ అనే సి వూరుకోకుండా చెయ్యి మా ఇద్దరికీ మధ్యలోకి దూర్చి “నన్ను” కదల కుండా పట్టేసుకుంది. చెప్తే తప్ప వొదల్ను. ఈవిడ నీకు వొదిన అంటే నాకు అక్క వరస

అప్పటికే ఆవిడని మంచం మీద పడుకోబెట్టే సాను. దీని మాటలకి ఆవిడ ముఖ మంతా ఎరగా అయిపోయిది. సిగ్గుతో ముఖం చేతుల్తో కప్పేసుకి ఛి ఛి అంటూ తొడల్ని దగ్గిర సా

ఈ కథ లోని పాత్రలు, సన్నివేశాలు ఎవరిని ఉద్దేశించినవి కావు. కేవలం కల్పితం మాత్రమే. ఈ కథ కేవలం ఊహించి రాసినది మాత్రమే. గమనిక: శృంగారం ఆరోగ్యానికి అత్యంత శ్రేయస్కరం. మా

Hai frds na peru rishi idi na first and real story na story mitho share cheskovalani cheptunna and evaraina unsatisfied aunties and girls