కామాంధుడు పర్ట్ 4 కతర్ లో ఉండే అక్క నేను ఇండియా కి వచ్చి హోటల్ లో ఒక రౌండ్ వేసుకుని తరువాత ఇద్దరం ఆలా సోఫాలో కూర్చుని నేను సోఫాలో