ముందుకు వొంగి ఆ అందమైన శిఖరాల మీద ముద్దులు పెట్టాను. ఛి …ఛి అని చిన్న గొంతుతో అంటూ సిగ్గు పడి పోతోందావిడ. రెండు చేతులతోనూ వొక స్థనాన్ని పట్టుకు నొక్కి

ఉద్యోగరీత్యా పాయకరావు పేట వచ్చాడు 25 ఏళ్ళ సత్య. తనకి ఆఫీసు అంటూ ఉండదు.తిరగడము-రిపోర్టు పంపడము.ఎవ్వరికీ ఏమీ చెప్పేవాడు కాదు.తనకి ఉండడానికి ఇల్లు దొరికింది.పక్క వాటా ఇంటామెది. ఆమెని మొదటిరోజు చూడగానే