రాణి ఒక్కసారి నావైపు తిరిగి సిగ్గుతో మొహనికి అడ్డంగా చేతులు పెట్టుకుంది. నేను ఆ చేతులు రెండు తప్పించి తన పెదాలను అందుకున్నా. అప్పుడు మొదలైంది అసలు కధ. నేను తనని

కాలేజీలో చేరే రోజు ద గ్గ ర కావడంతో కావలసినవన్ని సద్దుకుని ప్రయాణానికి సిద్దమయ్యా. నాన్న నా కూడా వస్తున్నారు, నన్ను వారి స్నేహితునికి అప్పచెప్పడాని కి . నేను వూరు

( ముందు భాగాలకి కొనసాగింపు ) నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. బాత్రూంలో నీళ్ల చప్పుడు. లోపల మేడంని నగ్నశరీరాన్ని ఊహించుకుంటూ ప్యాంటులో చేయి పెట్టి HP కొడుతున్నాను. లెక్చరర్ పరిమళ

హాయ్ అండి అందరు ఎలా వున్నారు..నా పేరు కోటయ్య.కథలో హీరోయిన్ పేరు లాస్య. ఇది జరిగి సుమారు సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ అవుతుంది నేను ఫంక్షన్ వుంది అని మా

గౌరి నేల మీద కూర్చుని మోకాళ్ళ మీద తల పెట్టుకుని ఏడుస్తోంది. నేను దగ్గరకు వెళ్ళి గౌరిని రెండు చేతులతోను పైకి లేపి “ఏం గౌరి కోపం వచ్చిందా?” అని అడిగా.