ఇంకా మేము పొద్దునే బస్ దిగాము బస్ స్టాండ్ నుంచి పెద్దమ్మ వల్ల ఇంటి వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాం తల్లి తనయుల రతి కేళి – 11→ అమ్మ:రెయ్ కొంచం అందరి

అందరికీ నమస్కారం . మీ చరణ్ తేజ్ ఇంకొక కొత్త అనుభవంతో తిరిగి వచ్చాను. నా మునుపటి కథనాలపై మీ అభిప్రాయానికి ధన్యవాదాల. నేను ఒక వితంతువు తో నాకు ఎదురైన

నా పేరు శివ నేను సెలవులకి అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. బావ software జాబ్ చేస్తాడు. అక్క నేను మాత్రమే ఇంట్లో ఉన్నాం. అక్క ఇంట్లో నైటీ వేసుకునేది. ఒకసారి