“ఇప్పుడు మీ తలని కొద్ది గా అతని అంగం కింద ఉండేటట్టుగా తెచ్చి..” అంటూ రొజీ, “.. అతని అంగాన్ని కొద్దిగా కిందకి వంచి .. మీరు ఏమీ భయపడక్కర లేదు..

స్కూళ్లల్లో, కాలేజీల్లో sex education syllabus గా ఉండాలా, వద్దా అని చర్చలు జరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో, ఒకవేళ అది గనక implementaionలోకి వస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే చిలిపి ఆలోచనలోంచి

హాయ్ అందరు బాగావున్నారు. ముందుగా నా పేరు విజయ్, డిగ్రీ చదవుతునాన్ను. ఇపుడు నేను చెప్పు స్టోరీ నాకు నా మరదలు శ్రావణి మధ్య జరిగింది. ఇంకా ముందుగా నా మరదలు

హాయ్ రీడర్స్, నేను మీ కృష్ణ. చాలా రోజుల తర్వాత మల్లి మీ ముందుకు వచ్చాను.‌ ఇది ఈ కథకు ఆరంభం మాత్రమే, ముందు ముందు ఇంకా ఉంటుంది. చెన్నై లో