నేను అక్క ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అక్క వొక్కర్తె వుంది. నన్ను చూసి “ఏరా, ఎణ్ణాళ్ళయిందిరా మా ఇంటికి వచ్చి , అక్కని చూడాలని పించలేదా?” “లేదు అక్కా,

నాకు తెల్లారేక ఆంటీ చేసే గిన్నెల చప్పుడుకు మెలుకువ వచ్చి, గదిలోంచి బయటకు వచ్చా. ఆంటీ నన్ను చూసి “అప్పుడే లేచావే, నిద్ర పట్టడం లేదా, మొహం

హలో ఫ్రెండ్స్, నేను హైదరాబాద్ నుండి రాజా మరియు మరొక కధతో తిరిగి రాస్తున్నాను. నా మునుపటి కథలను చదివి వినిపించిన అన్ని పాఠకులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాను