అందరూ బాగున్నారా … నేను మీ చంటి అబ్బాయి .. ఇంక ఇవాళ నేను చెప్పబోయే కధ 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగింది .. మేము 3 ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిపి

రోజులు వేగంగా నడిచి పోతున్నాయ్. ఒక రోజు నాన్నగారి దగ్గర ర నుండి ఉత్తరం వచ్చింది. ఆ వార్తకు నాలో నేనే ఆంటీ కి క్రుంగి పోయాను. దమయంతి ఆంటీ భర్త