అప్పటికే ఆవిడని మంచం మీద పడుకోబెట్టే సాను. దీని మాటలకి ఆవిడ ముఖ మంతా ఎరగా అయిపోయిది. సిగ్గుతో ముఖం చేతుల్తో కప్పేసుకి ఛి ఛి అంటూ తొడల్ని దగ్గిర సా

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు అభిమన్య చారి మా ఊరు బోనకాలు ఈ సంఘటన 5 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది ఒక రోజు మా పిన్ని కూతురు మా ఇంటికి వచ్చింది

నా పేరు జేమ్స్ . నా వయసు 21. ఈ స్టోరీ ఒక 2 నెలల ముందు జరిగింది.ఈ స్టోరీ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది ఇది అంతా చదివి ఆనందంచండి. Any

ముందుకు వొంగి ఆ అందమైన శిఖరాల మీద ముద్దులు పెట్టాను. ఛి …ఛి అని చిన్న గొంతుతో అంటూ సిగ్గు పడి పోతోందావిడ. రెండు చేతులతోనూ వొక స్థనాన్ని పట్టుకు నొక్కి

ఆ రోజు సాయంత్రం ఆఫీసు నుంచి వొచ్చేసరికి హాల్ లోనే కనపడ్డా రావిడ. నన్ను చూసి చటుక్కున లోపలి కి పారి పోయారు. ఇంత సిగ్గుపడే మనిషి దీనితో అలా యెలా