హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను అనంతపురం నుండి నేను మీ కిరణ్ కుమార్ నేను ఓకే మేల్ ఎస్కార్ట్ ని అంది ఎవరికైనా ఎస్కార్ట్ సర్వీస్ కావాలి అంటే నాకు మెయిల్ లో

ఒక్కసారిగా ఉమా, “అహ్హాఆఆఆఅ… నెమ్మది… చంపెస్తున్నవురా బాబూ…” అంటూ కుడిచేతితో నా జుట్టు నిమురుతూ… మరో చేతిని సపోర్టు చేసుకుంటూ తమకంగా తొడల మధ్యకేసి చూడసాగింది. చంటిగాడి శృంగార గాధ –