భర్త తన భార్యకు క్రికెట్ ఆట నేర్పిస్తున్నాడు. భార్య కొట్టిన బంతి ఎదురుగా ఉన్న పాత బంగళా కిటికీ అద్దాన్ని బద్దలు కొట్టింది. భర్త కోప్పడుతూ “అందుకే