తాను మొహం కడుక్కొని బ్రా విప్పేసి ట్ షార్ట్ వేసుకుంది. నన్ను కూడా క్లీన్ చేసుకోమన్నది నేను ఫ్రెష్ అయి మల్లి బెదురూమ్ కి వచ్చేసరికి ఉదయం

ఉదయం ఆరింటికి అలారం మోగింది… సంజన దాదాపు ఆరాత్రి నిద్రే పోలేదు… వివేక్ కూడా అంతే…. వాళ్ళ మనసుల్లో వేల ఆలోచనలు తిరుగుతున్నాయి. ఎన్నాళ్లుగానో భయపడుతున్నది ఇప్పుడు

బాడీ గుండా ఒక్కసారిగా వెయ్యి వోల్టుల కరెంట్ పాస్ అయి షాక్ తగిలినట్టుగా ఉలిక్కిపడ్డాన్నేను…. ” ఇలా నిజంగా అడుగుతారా వివేక్… సినిమాల్లోనూ, నవలల్లోనూ తప్ప నిజంగా

అందుకే తలుపు తీయలేదామె స్నానం చేసి ఆవిడ బయటకొచ్చేసరికి అతడు సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు ” తలుపు తీయలేదేం ? ” జవాబు చెప్పకుండా నవ్వి బల్ల దగ్గరకు