మరునాడు తొందరగా లేవలేక పొయాను. ఇంతలో పద్మ వచ్చి “చాలా టైమైంది, లే రవి” అంటూ లేపింది. నేను లేచి చూసేసరికి పద్మ మంచం దగ్గర నిలబడి

“పద్మ ఏమీ అనుకోనంటే ఒక విషయం అడుగుతా” “ఏమి అనుకోను అడుగు” “మా అక్క నువ్వు రాత్రుళ్ళు ఏమైనా చేసుకుంటారా?” పద్మ ఒకసారి బిత్తర పోయింది. “పర్వాలేదు

వదిన : మీ అన్నయ్య నాది కారకుండానే వాడిది కార్చేస్తాడు. నాది కారేదాక పూకులో నా వేళ్ళు దోపుకోని కార్చుకుంటాను. నీ మొడ్డ దెంగుడు పుణ్యమా అని

మేడం, గోపి మంచం మీద, దూపాటిలో, కొగిలించుకొని నిద్దర పోయారు. ఎనిమిదో భాగం ——————- గోపి, ఉదయం ౭ గంటలుకి, నిద్దర లేచేడు. మంచం లో, దూపాటిలో