దొంగ దొరికితే దెంగాలి

Posted on

నేను వచ్చేసరికి గుడికి వెళ్ళిన మహిళా సామ్రాజ్యం మొత్తం వచ్చేసింది, వాళ్లతో పాటు జ్యోతి కుడా వచ్చింది. బందువులు అందురూ వెళ్ళిపోయారు ఒక్క సిల్క్ , మేము తప్ప , సాయత్రం అందరు పైన మిద్ద మీదకు వెళ్లి కూచొని అంత్యాక్షరి ఆడాము. వాళ్లతో పాటు జ్యోతి కుడా వచ్చింది. అది బోరు కొట్టేకొద్ది ఇంకో అట ఏదైనా ఆడదాము అన్నారు, వాళ్ళకు ఏమి అట ఆడాలో తెలియడం లేదు. నన్ను చెప్పమన్నారు. మబ్బులో గబ్బాట ఆడదామా అన్నాను. వాళ్ళకు ఎలా ఆడాలో తెలిదు చెప్పమన్నారు.
అందరం చుట్టూ కుచోవాలి మద్యలో దొంగ ఉంటాడు. టవల్ ను మడతలు వేసి తాడు లాగా పేని చివర కట్టేసాము అదేమో మూరడు పొడవు వుంది ఓ వైపు పట్టుకోవడానికి ఇంకో వైపు దొంగను కొట్ట డానికి. అందరు చేతులు వెనుకకు పెట్టుకొని ఒకరి మోకాళ్ళు ఇంకొకరి మోకాళ్ళతో ఆనించి మద్యలో కూచొన్న దొంగకు రౌండ్ గా కూచొన్న వారి వెనుక వైపు కనబడకుండా కుచోవాలి గో అనగానే టవల్ ఒకరి చేతి నుంచి ఇకోకరికి మార్చుకొంటూ దొంగ గమనించకుండా ఆ టవల్ తో దొంగను బాదాల , ఒక వేల దొంగ కొట్టే వాళ్ళను పట్టుకొంటే అప్పుడు వాళ్ళు దొంగ , వాళ్ళు లేచి మద్యలో కుచోవాలి మద్యలో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి లేచిన వాళ్ళ ప్లేస్ లో కుచోవాలి. కొట్టే తప్పుడు చిన్నగా కొట్టాలి అది కుడా వీపు మీదనే కొట్టాలి అంటూ రూల్స్ అన్ని చెప్పి దొంగను నిర్ణయించడానికి 5 మంది కాలిసి తప్పట్లు వేసాము. చివరికి రాజి దొంగ గా మిగిలింది
అందరం రౌండ్ గా కుచోన్నాము నాకు కుడి పక్కన సిల్క్ , సిల్క్ పక్కన రాజి వాళ్ళ అమ్మ , తరువాత జ్యోతిలక్ష్మి , శైలజా , నిర్మలా , షకీలా , నేను అలా అందరు ఒకరి మోకాళ్ళకు ఇంకొకరి మోకాళ్ళు తగిలేటట్లు ఆనించి మద్యలో గ్యాప్ కన బడకుండా వాళ్ళ చీరలు లేదా లంగాలు కొద్దిగా విశాలంగా చేస్తూ వెనుక టవల్ పాసన్ అయ్యేది కనబడకుండా చేసారు. మద్యలో రాజి ముంగాళ్ళ మీద కూచొని చుట్టూ తిరుగుతూ తనను ఎవరూ కొడుతున్నారో గమనించి పట్టుకోవాలి.
టవల్ నా చేతిలో తీసుకోని నా వెనుక సిల్క్కి ఇస్తూ , గో అన్నాను అలా టవల్ పాసాన్ అవుతూ వెళ్ళా సాగింది. సిల్క్ దగ్గర నుంచి అలా వరులలో వెళ్ళాలి కాని సిల్క్ తెలివిగా తన చేతిలోనే పట్టుకొని , పక్క వాళ్ళకి ఇదిగో , ఇదిగో అను సైగ చూస్తూ , ఉరికే కదిలింది. తన కదిలికకు అనుగుణంగా రాజి వీపు సిల్క్ వేపు ఉంచుతూ మాకు ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళను గమనించ సాగింది. సిల్క్ టవల్తో , టాప్ మంటూ రాజి వీపు మీద బాది వెంటనే చేతులు వెనకకు పెట్టి టవల్ నా చేతికి ఇచ్చింది , నేను షకీలా కు పాసాన్ చేశాను , అక్కడ నుంచి అలా ముందుకు వెళ్ళింది. ఇందాక ట్రిక్ మల్లి ప్లే చేస్తారు అనుకోని రాజి మా వేపు చూడ సాగింది. టప్ మంటూ వీపు మీద టవల్ దెబ్బ, తను అలా చూసే సరికి టవల్ వెనుక మాయం అలా ఓ 5 దెబ్బలు పడేసరికి రాజీకి అక్కడ జరిగే ట్రిక్ అర్తం అయ్యింది, 6 సారి జ్యోతి కొట్టడానికి టవల్ బయటకు తియంగానే టక్కున వెనుకకు తిరిగి దాన్ని పట్టేసుకుంది.
ఇప్పుడు జ్యోతి దొంగ, రాజి వెళ్లి జ్యోతి ప్లేస్ లో కుచోంది. గో అనంగానే టవల్ రాజి చేతి నుంచి పాస్ అన్ అవుతూ వేళ్ళ సాగింది. ముంగాళ్ళ మీద కూచొని జ్యోతి అంటూ ఇటూ చూడసాగింది. రాజి వాళ్ళ అమ్మ చేతినుంచి టాప్ మంటూ టవల్ జ్యోతి వీపు మీద పడింది , తను అటు తిరిగే లోపు టవల్ మాయం తను మా వైపు తిరిగింది ,మల్లీ రాజీ వాళ్ళ అమ్మ ఇంకో వేటు టప్ , అలా అక్కడక్కడే జ్యోతిలక్ష్మికు నాలుగు దెబ్బలు పడ్డాయి , 4 దెబ్బలు పదేకొడ్డి గేమ్ బాగా అర్తం అయి తను హుషారుగా అందర్నీ గమనించ సాగింది.
వెనుకున్న నా చేతి వెళ్ళని ఇంకో చేతి వెళ్ళు పట్టుకోన్నాయి. బహుశా షకీలా అయి ఉంటుంది అనుకున్నా, నేను కుడా నా చేతి వేళ్ళతో తన చేతి వెళ్ళాను పెనవేసా అల్లా కొద్ది సేపు వేళ్ళతో సరసాలాడే కొద్ది నా చేతిలోకి టవల్ వచ్చింది సరిగ్గా జ్యోతి వీపు నా వైపుకు వుంది వెంటనే తన వీపు మీద వో దెబ్బ వేసి టవల్ ను పాస్ అన్ చేసి నా చేయి వెనకకు పెట్టుకొన్నాను. నా దెబ్బ తిన్న జ్యోతిలక్ష్మి వీపు గోక్కుంటూ ఇటు తిరగ కుండా ఆటే తిరిగి కుచోంది షకీలా చేతిలోని టవల్ జ్యోతి వీపు మీద నాట్యమాడింది. అప్పుడే నా చేతి వెళ్ళు ఇంకొకరి చేతి వేల్లలోకి తీసుకోని నొక్క సాగాయి. అంటే ఇందాకా నా చేతి వెళ్ళాను పట్టు కొన్నది షకీలా వెళ్ళు కాదన్నా మాట అంటే అవి సిల్క్ వి , తన వెళ్ళాను నా వేళ్ళతో బందించి తన వైపుకు చూసాను నా వైపు కోరికతో చూస్తూ తన కింద పెదవిని సిల్క్ స్మితా లెవల్లో కొరుకుతూ తన మోకాలితో నా కాలును కొట్టింది. నా మోకాలిని తన తోడ మీద వేసి నొక్కికు తన చేతి వెళ్ళాను నా వేళ్ళతో పట్టుకొని తన అరచేతి మీద చిన్నగా గిచ్చాను. “అబ్బా ” అంటూ జరిగి కుచోంది
పక్కనే ఉన్న షకీలా “ఏమైంది సిల్క్ ” అంది.
“ఇక్కడో మగ చీమ వున్నట్లు ఉంది అది నా చేతిని కుట్టింది ” అంటూ నేను గిచ్చిన చేతిని బయట పెట్టింది. వాళ్ళు మాట్లాడు కొంటుండగా నేను నా చేయిని తన చేతి లోంచి తీసేసా.
“మబ్బుగా ఉంది అక్కడ చిమే కుట్టిందని నీకు ఎలా తెలుసు అందులోనా మగ చిమే కుట్టింది అని ఎలా తెలుసు ” అంటూ బేతాళ ప్రశ్నలు వెయ సాగింది.
“అబ్బా షకీలా ఎదో నవ్వు లాటకు అలా మగ చిమ కుట్టింది అన్నాను, ఎదో కుట్టినట్లు అయితే చీమే ఉంటుంది అని అలా అన్నాను ” అంది సిల్క్. మేము అలా మాట్లాడుతూ ఆడుతూ ఉండగా ఆ మాటల్లో పడి షకీలా దొంగ అయ్యింది. జ్యోతి నా పక్కకు వచ్చి కుచోంది. తన మోకాలు నా మోకాలికి అనిచ్చి కుచోంది , పలుచని లంగాలో తన బలిసిన తొడలు లీలగా కనబడ సాగాయి. ఏపుగా ఎదిగిన తన సన్నులు జాకేట్లోంచి దూకడానికి సిద్దమైన జోడేద్దుల్లా ఉన్నాయి. ఇటు పక్క సిల్క్ తన చేతితో నా చేతి మీద ఎదో గీతాలు గియ సాగింది, అసలు ఏమి గిస్తోందొ అర్తం కాలేదు. మిగిలిన అందరు ఉత్సాహంగా ఆడుతున్నారు, నేను సిల్క్ చేతి వేళ్ళతో ఆడుతూ అప్పుడప్పుడు టవల్ పక్కకి పాస్ చేస్తూ మిగతా వారితో కలిసి పోసాగాము. ఓ 20 నిమిషాలు అట సాగేకొద్ది అక్కడ వాతావరణంలో మార్పు రాసాగింది. ఉన్నట్లు ఉండి ఈదురు గాలులు, దానికి తోడూ ఉరుములు మెరుపులు రాసాగాయి.
అవాతావరణం చూసి రాజి వాళ్ళ అమ్మ “ఇక ఆడింది చాల్లే ఇంట్లోకి పదండి, పెద్ద గాలీ వానా వచ్చేటట్లు వున్నాయి” అంటూ అందరిని కిందకు రమ్మంటు తన పైన ఉన్న బట్టలు తీసుకోని వెళ్ళింది. ఒకరి వెనుక ఒకరు కిందకు దిగసాగారు. అందరు దిగారు, నా ముందు సిల్క్ నా వెనుక జ్యోతి నేను మద్యలో దిగుతుండగా కళ్ళు బైర్లు కమ్మేతట్లు మెరుపు మెరిసింది. ఆ మెరుపులో మా ముందు వున్న వాళ్ళు నడవ దిగేసి ఇంట్లకి వెళ్లారు. ఆ మెరుపు మా కళ్ళు బెర్లు కమ్మగా ఓ నిమిషం అక్కడే నిలబడి పోయాము , మెరుపు వెంటనే గుండేలదిరేతట్లు ఉరుము ఉరిమింది. ఆ సౌండ్ కు ముందు నుంచి సిల్క్ , వెనుక నుంచి జ్యోతి ఇద్దరు నన్ను వాటేసుకొని తన రొమ్ములను నాకేసి అదిమి పెడుతూ తమ చేతులతో బందీని చేసేసారు. ఓ చేయి ముందు , మరో చేయి వెనుక వేసి ఇద్దరినీ సముదాఇస్తూ, “ఇక భయం లేదు పదండి అంటూ ” ముందు సిల్క్ని మెట్లు దింపుతూ వెనుక జ్యోతి తన శరిరాన్ని నాకేసి నొక్కి పట్టి కిందకు దిగ సాగింది. పైన మేరిసిన మెరుపు కు ఊర్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఫ్యుస్ ఎగిరి పోయి ఊరంతా చీకటి అలుము కుంది.
ముందే వెళ్ళిన రాజి వాళ్ళ అమ్మ ఇంట్లో దీపం వెలిగించింది మేము లోపలి వచ్చే కొద్దీ. “ఈ మబ్బులో నువ్వు ఇంటికి ఏమి వెళతావు ఇక్కడో బొంచేయి , తగ్గితే వేలుదువుగాని” అంది రాజీ వాళ్ళ అమ్మ. లాంతరు వెలుతురులో అందరు కూచొని బొంచేసాము. గాలి తగ్గింది కాని మెరుపులు , ఉరుములూ తగ్గలేదు , ఉరిమినప్పుడల్లా నా పక్కనే కూచొన్న సిల్క్ నా చేయి గట్టిగా పట్టేసుకొంటుంది. లాంతరు మసకలో అది కనబడ లేదు ఎవ్వరికీ , ఓ పక్క జ్యోతి కుడా ఆ ఉరుములకు భయపడ సాగింది.

3520cookie-checkదొంగ దొరికితే దెంగాలి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *