దివాణం-3

Posted on

సంస్థానాలు జమిందారీలుగా మారిపోతున్న కాలంతో చింతలపాలెం వితంతురాణి రాజేశ్వరి దేవి గురించి జనసామాన్యంలో వదంతులూ..వాస్తవాలూ..యువరాణి సువర్చలా దేవి మనోభావాలూ 100ఏళ్ళనాటి బూతుకధ దివాణం పార్ట్-1లో చదివారు.తల్లిమీద కోపంతో మేనత్త ఇంటికివెళ్ళిన యువరాణికి అక్కడ ఎదురైన అనుభవాలు, ఆకస్మికంగా తిరిగిరాగా చూసిన సన్నివేశాలూ దివాణం పార్ట్ -2 లో చదివారు
-కిరణ్-
రాణి రాజేశ్వరిని దెంగుతూండి భద్రుడు, యువరాణి సువర్చలాదేవి తమను జూసుట గమనించి నివ్వెరపాటుతో స్తంభించిపోయెను. ఒడలంతయూ ప్రవహించుచున్న సుఖమునకు అంతరాయము కలుగుటచే రాణి మిక్కిలి అసహనముగా భద్రుని జూచెను. వాని ఒడలంతయూ స్వేదము కారుచుండెను. రాణీవారి ఉపస్థు నుండి ఆతని మేడ్రమును అదాటున వెనుకకు పీక్కున్నవాడై దిగాలు పడిపోయెను. స్వరమును కూడదీచుకొనుచూ, “యువరాణీ వారు మన దెంగులాటను జూచి ఆగ్రహమున వెడలిపోవుట చూచితిని” అనెను. రాణివారునూ లిప్తకాలము పాటు దిగ్భ్రామకు లోనైరి. అయినయూ వెంటనే తేరుకొని” చూడవలసినదేదియో చూసితిరికకదా! మరి భయమేల ఇక స్వైరవిహారమొనరింపుము అనిరి” అయిననూ వానియందు చలనము లేకపోయెను. అంతట రాణీవారు సేవకునికి ధైర్యము కలుగులాగున మాటలాడుచూ, వాని శరీరమును తాకుచూ కామోద్రిక్తునిగా చేయు ఉపచారములు మొదలు పెట్టిరి. ఏమియూ ఫలితము లేకపోయెను. భద్రుని మొడ్డను రాణీవారు గుప్పిట మూసి ఆడించుచుండిరి. అయిననూ ప్రయోజనము లేదాయెను. “అయిన ఇప్పుడిది కేవలము మూత్ర విసర్జనకు దక్క కామక్రీడకు పనికిరానిదాయెనన్నమాట” అని రాణీవారు నవ్విరి. వాడు గొంతు పెకలించుకుని ” ఇట్టిస్థితియందు సైతము తాము ఎవ్విధమున నవ్వగలుగుచున్నారని” ప్రశించెను.
“భద్రా! స్త్రీపురుష సంబంధములయందు భౌతిక క్రియా పరముగ అత్యంత గాఢమైనది, బలియమైనది రతిక్రీడయే. ఇరువురూ మనఃపూర్వకముగ మమేకమై కామమున క్రీడించుట ఆరంభము అయినాక దానికి ఇట్టి అవరోధములను ఏర్పడిననూ అవి తాత్కాలికములే. తొడసంబంధము తొంభై ఏళ్ళు అనెడి లోకోక్తి వినలేదా?” అనిరి రాణీవారు. నింపాదిగా స్థిమితము పొందుచున్నవాడైన భధ్రుడు “అది సరి. యువరాణీవారు ఎటుల వ్యవహరిం చెదరు. ఇదంతయూ ఎట్టి పరిణామములకు దారితీయును. చివరికి నా తల తెగిపడు

ననిపించు చున్నది” అని వాపోయెను. అంతట

రాణీవారు వాని ఒడలంత “యూనిమురుచూ జుత్తు యందు చేయి జొనిపి మన నైతిక ప్రమాణములను బట్టి జూచిన జరిగినది తప్పే ఇందు కులీన వితంతువైన నాబాధ్యతయే హెచ్చు. మేము పిరికి వారలముకాము. . అట్టిస్థితియే వచ్చిన ముందుగా మా తలతెగుటయే జరుగును మాప్రాణమున్నంత వరకునూ నీ కెట్టి హానియూ జరుగదు” అనిరి. భద్రునకు ఆ మాటలు అమృత ప్రాయముగ తోచినవి. అంతకు మించి రాణీవారి స్పర్శయందు ఏదో మానవీయ అనుబంధమును ఆతడు అనుభూతి చెందెను. అటులనే కొంత సమయము వారిరువురూ మౌనముగా యుండిరి. పిమ్మట దుస్తులు సవరించుకుని రాణివారు ఆస్థాన వైద్యుల వారిని సతీ సమేతముగా పిలిపించవలసినది గా భధ్రుని ఆదేశించిరి.
మరుసటిదినము వైద్యభిషక్కులవారు, సతీసమేతముగా
అరుదెంచిరి.
దివాణమునకు
వారి సతి రాణివారు ఏకాంతమున సంభాషించుట, ఆమె పక్కగదియందువున్న వైద్యునికి విషయము వివరించుట, ఆయన లేవనెత్తెడి సందేహములకు సతి గొనిపోయి రాణీవారిని ప్రశ్నించుట, వారి సమాధానలములనుతిరిగి వైద్యునికి ఆయన సతి వివరించుట- ఈ విధముగా ఒకపూటంతయూ మంతనములు సాగినవి. చివరిగా రాణీవారు వైద్యునికి పెద్దమొత్తము సొమ్ము, వారి సతికి నూతన వస్త్రములు బంగారు కంఠాభరణమూ కానుకగా ఇచ్చిరి. ఆదంపతులు సెలవు తీసుకొను సమయమున సరదా వెనుక వున్న రాణీవారు” వైద్యాచార్యా! ఇందలి గోప్యత తమకు అర్ధమైయుండును.నోరుదాటినదా ఊరు దాటును. అట్టిస్థితిలో తమ భార్య వితంతు అయిపోవుట తధ్యము గుర్తుంచు కొనుడు. ఇకపోయి పని ప్రారంభించుడు” అనెను. దినుసులు సమీకరించి ఔషధములు రూపొందించుటకు పది దినములు వ్యవధానము అనివార్యమనగా అటులనే అని రాణీవారు సెలవిచ్చిరి.
యువరాణీ సువర్చలాదేవి మందిరమున ఆమె ఎదురుగా రాణి రాజేశ్వరి దేవి పచార్లుచేయుచుండెను. యువరాణి ముభావముగ యుండగ,” చిట్టితల్లీ! మన కనులు జూచిన వాస్తవములు కాదనజలాము అయినప్పటికినీ అట్టి కఠోరమైన వాస్తవముల వెనుకవున్న అంతరంగములను గ్రహించుటకు హృదయము పనిచేయవలెనుకాని

నయనములూ,ద్వేషములూ కావు. ఏదియో సమర్ధించుకొన ఉద్దేశ్యమున ఇట్టి మాటలు అనుటలేదు.ఏది ఏమైననూ ఈ లోకమున నీకంటే నాకు ఎవరూ ముఖ్యమూ కాదు,ఎక్కువాకాదు.ఒకనాటికి నీవే గ్రహింతువు.ప్రశాంత చిత్తము దెచ్చుకొని సంతోషముగనుండుము” అనిరి రాణీవారు. ఆమాటలు యువరాణీ వారి దేహముమీదా చెవులలోనూ జెర్రెలు పాకినట్లనిపించెను. కుమార్తె మొహములో అసహనమును బట్టి ఇదంతయూ గ్రహించిన రాణీవారు ఒక పర్యాయము యువరాణీవారా చెక్కిళ్ళు అదిమి తల నిమిరి నవ్వుకొనుచు వెడలిపోయిరి. ప్రతీదినమూ కొంత తడవు తల్లీకుమార్తెలకు ఇట్టి సంభాషణములే జరుగుచుండినవి. రోజులు గడచుచున్నవి.
చింతాక్రాంతురాలై యున్నప్పటికిన్నీ నానాటికీ యువరాణి మేని సొగసులు పెరుగు చున్నవి.నిగారింపులు ఇనుమడించుచున్నవి. ఇట్టి కన్యను రమించని జన్మ ఏమి బ్రతుకన్నభావము పురుషులకు కలుగులాగున ఆమె మిసమిసలాడిపోవుచుండెను. అంతటి సౌందర్యము సౌష్టవము విస్తరిల్లుతున్న యువరాణి భాగ్యమేమో ఆమె ఏమిచేయుచున్నదో ఏమి దినుచున్నదో కదా యన్న అసూయామిళితములైన నిట్టూర్పులు రాణివాసపు స్త్రీల నుండి నిరంతరాయముగా వెలువడుతుండినవి.
మరో వైపు యువరాణి ఊహలు ఆలోచనలూ సహితము శరీరవాంఛలమీదే కేంద్రీ కృతమౌతుండెను. మెనయత్తవారి ఇంట లెస్బియను కాంతలు చేసిన ప్రక్రియలనే మరిమరి జ్ఞప్తిదెచ్చుకొనుచు అవ్విధముననే స్వయంతృప్తి కలాపములకే ఆమె హెచ్చుసమయము వెచ్చింపసాగిరి. పరిచారికలూ చెలికత్తెలు చూచెదరన్న సంకోచ బిడియములను సైతము లెక్కజేయనంతగా యువరాణి కామ మదన విరహతాపములు పెచ్చరిల్లి పోవుచుండెను. ఆనోటా ఈనోటా ఇదంతయూ రచ్చబండవద్దకు పాకిపోయెను. అంతపురమున మగవాడు కనిపించిన యువరాణివారు వదలక ఆతనితో కామము దీర్చుకొనుచున్నారనియూ, స్త్రీలే అయుననూ పరిచారికలను సైతము విడువక స్వలింగ మైధున క్రీడను తాపముగ జూచుచూ మోహావేశము అతిశయించిన వేళ స్వయముగ అట్టి క్రీడలో పాల్గొనుచున్నారనియు, పరిపరి విధములుగ చర్చించుకొనుచుండిరి. పాపము బాలదేమున్నదీ, ఇదంతయూ తల్లి విశృంఖలత ప్రభావమని కొందరు, సామాన్యురాలైన తల్లిదేమున్నది అంతయూ రాజాగారి మితిమీరిన కామావేశ ఫలితమని అట్టిలక్షణములు

,
కుమారితె పుణికిపుచ్కుఒనెననియూ.. ఎవరి ఊహా శక్తిని బట్టి వారు మాట్లాడుకొను చుండిరి. ఇట్టి మాటలు లెక్కజేయని మహారాణి యువరాణి లో మార్పులను గమనించుచుండిరి. ఇవ్విధముగ 38 రోజులు గడువగా వైద్యభిషక్కుల వారు సతీ సమేతముగా రాణిని దర్శించిరి. ఏకాంత సంభాషణలు ముగిసిన పిమ్మట ఆ దంపతులతో పరదా వెనుక నుంచి రాణీవారు మాటలాడుతూ” ఇంతవరకూ తాముజెపిప్పన ప్రకారమూ జరిగినది. తదుపరి మండలమునకు కూడా చెప్పిన ప్రకారము జౌషధములు మార్పించె దము” అనిరి. అంతట భిషక్కు” తల్లీ అదియే ముఖ్యమైన ఘట్టము. అబ్బాయి సిద్ధముగ లేనిచో, సిద్దమైననూ అమ్మాయి మనస్సునకు నచ్చనిచో ఈ ప్రయోగమంతయూ విఫలము అగుటయేకాగ ఎట్టి వైపరీత్యములు సంభవించునో యని భీతిల్లు చున్నాను. అనెను.“జరుగనున్నది జరుగకమానదు. అబ్బాయి మానసికముగ నచ్చు అవకాశము తక్కువ. అట్టిస్థితిలో తాము సూచించిన మార్గమే అంతిమ పరిష్కారము కావచ్చును. పోయిరండు” అని రాణీవారు సెలవిచ్చిరి.

యువరాణీ మందిరమున కేగిన రాణీవారు “ఈ దినము నావద్ద శయనించుము.కొన్ని ముఖ్యమైన విషయములు చెప్పవలసియున్నది” అనిరి. పూర్తిగ ఇష్టము లేకున్ననూ ఆవిషయములేమో దెలిసికొనవలెనన్న కుతూహలమున యువరాణీవారు “అటులనే” అనిరి. భోజనాదికములు ముగిసిన పిమ్మట యువరాణి మహారాణి మందిరమున ఒకే శయ్యపై చేరిరి.యువరాణి పరుండగా మహారాణి పక్కనే కూర్చుండెను. తలపై చేయివేసి జుత్తుయందు వేళ్ళు జొనిపి నిమురుచూ” నీవు మాకు గర్వకారణము. అందచందములేగాక వివేకము విద్యలలో నీకు సాటి రాదగువార్వెరునూ లేరు. అందులకు అట్టి సంతృప్తి మిగిల్చినందుకు ధన్యవాదములు. అటులనే నీకొక కానుక ఇచ్చుటకు సమయ మాసన్నమైనది” యని మహారాణి వాకృచ్చుతున్నపుడు, యువరాణి సంతసముగ నివ్వేరపోయెను. గంభీర అయిన మాతృమూర్తి, మహారాణి ఇవ్విధముగ ప్రసంగించుట అదియే మొదటి సారి. అట్టిమాటలు యువరాణిలో ఏవో వాత్సల్యభరితములైన భావములను జనియింపజేయగా ఏమి అనవలెనో తోచక తల్లివైపు తిరిగి ఆమెకు గట్టిగా పట్టుకుని తోచివేయదుగదా అన్న శంకతోడనే ఆనందించు చుండెను.
ఆ స్పర్శకు మహారాణిలోని మాతృహృదయము పెల్లుబికినది. ఒకనాడు రాజావారిని

అలరించిన కొంటెతనమూ జ్ఞప్తికొచ్చినవి. మహారాణి అన్న హోదా మరచి మామూలు స్త్రీ అయపోయిరి రాణీవారు. తల్లివలేగాక నిండు జవ్వని చెలికత్తె ప్రియసఖి మాదిరి అయిపోయిరి. అవును మరి అంతటి దివాణములో ఆ ఇరువురే ఒంటరి మనుషులు. ఒకరికి ఒకరు వారే తోడూ నీడా.
ఒడిలో తలపెట్టుకుని పొట్టచుట్టూ చేతులు అల్లుకుని అదుముకుంటున్న కుమార్తెతో “సువర్చలా! ఏమి నీ వచ్చదనాలు, మేనినునుపులు, అన్నీ నాకేనా నీమొగుడికోసం దాచివుంచవా” అని మేలమాడిరి రాణీవారు. బిడియమో మురిపెమో ముంచుకొచ్చి పోమ్మా అని మరింత గాఢముగ హత్తుకొనిరి యువరాణీవారు. ఆతల్లి సంతోషపడుచూ కుమార్తె ఒడలంతయూ నిమురుతూ, “నిండుయవ్వనమునవుంటివి. మనసుయందు శరీరమునందు ఏమనిపించు చున్నదో మర్మములేకుండ చెప్పుము. సాధ్యాసాధ్యములను బట్టి నెరవేరును” అనిరి రాణీవారు. అట్టి ఆప్యాయత అంతకు ముందు ఎరుగని యువరాణీవారు ఉద్వేగమున తల్లిని గట్టిగా అదుముకొని ఏడ్వసాగిరి. కొంతతడవుపిమ్మట,తేరుకుని మేనత్తవారి ఇంట జరిగిన వ్యవహారమంతయూ క్తుప్తముగ బిడియపడుతూ చెప్పెను. మేనత్త కుట్రను భయముతో చెప్పెను. బావను వివాహమాడవలెనని యున్నదా అని సూటిగా రాణీవారు ప్రశించగా ఛీ వారందరూ దుర్మార్గులు అనెను యువరాణీవారు. అది సరియే మరి నాకు ఎట్టి అల్లుడు వుండవలెనని ఆశించు చుంటివి అనగా యువరాణి కొంత సిగ్గుపడి నాకుతెలియదు అనెను. ఆలోచింపుము అట్టివానినే అన్వేషించెదము అని తల్లియనగా నాకేమియుతెలియదు కాని శరీరము దహించుకుపోవుచున్నది. నాకు స్నానము చేయించిన స్త్రీలు చేసిన ప్రక్రియలన్నియూ జ్ఞప్తికి వచ్చుచున్నవి అట్టి అనుభవము నిరంతరమూ యుండవలెనని యనిపించుచున్నదనిరి యువరాణి.
ఆమె స్తనములపై చేయివేసి అదుముచూ ఇటులనా అని నవ్విరి రాణీవారు.అనూహ్యమైన సంఘటన ఇచ్చిన దిగ్రమా సంభ్రమాలతో యువరాణి
ఆనందించుచుండగా…
భధ్రుడు మందిరద్వారమువద్దనిలబడి “తల్లీ సెలవైనచో వెళ్లివత్తునా” అనెను. లోనికి రమ్ము అని రాణీవారు పిలిచిరి. ఆతని ప్రవేశము యువరాణీవారికి పానకము యందు పుడక వలెతోచెను.ఆయిష్టతా ద్వేషభావములను దాచుకొనజాలక ఆగ్రహముగ చివాలున

లేవ ప్రయత్నించిరి. ఎచటికి పోయెదవే చిన్నారీ యనుచు రాణీవారు యువరాణిని అదిమియుంచి నవ్విరి. సువర్చల స్తనములపై రాజేశ్వరి దేవి చేతులు యుండుటవలన అట్టి అదుముదలకు రొమ్ములను పిసికినట్లాయెను. మరి యువరాణివారు అచేతనులైరి.
“భధ్రా నా బంగారు మిక్కిలి అలసట, బడలికలతో యున్నది,నీ నైపుణ్యమంతయు జ మసాజు ప్రక్రియము ద్వారా గాలియందు విహరించు అనుభవమును అందచేయుము” అని ఆజ్ఞాపించిరి. తైలములు, ఇతర సంబారములు గొని వచ్చుటకు ఆతడు నిష్క్రమించిన వెంటనే” కామప్రకోపము వలన భారము పెరుగుచున్న వనిత శరీరమును దూదిపింజవలే తెల్చెడి కౌశలమున భద్రునికెవ్వరునూ సాటిరారనియే అనుకొందును” యని యువరాణి కండ్లలోనికే జూటిగ జూచుచు కన్నుగీటిరి రాణీవారు. ఆశ్యర్యము, అంతకు మించిన కుతూహలము అంతకు మించిన కామాతిశయముల వలన యువరాణివారు ఏమియూ మాటలాడక భారమైన మోమున చిరునవ్వును మాత్రము వెలయించిరి.

యువరాణి పాదముల వద్దకూరుచున్న భధ్రుడు ఒక తైలమును చేతులకు పులుముకుని కాళ్ళపై పులుముటకు పూనుకొనెను. “ మోమాటము వలదు నీ కౌశలమును జూపి యువరాణిని స్వాంతన పరుచుటయే నీ ధ్యేయము అని మరువకు. ఆమె ముదుసలినైన నేనిచ్చిన కానుకలకు మించి ఘనమైన బహుమానమే దక్కునని గుర్తుంచుకొనుము” యని రాణీవారు విలాసముగ సూచించిరి. సువర్చల నైటుగౌనును అదాటున మోకాలి పైవరకూ లాగివేసిరి. తొట్రుపాటుతో ఆబాల కదలబోవు స్థితిని గమనించి “ఈ భాగమును నేనునూ చేతనైన విధముగ మసాజు జేసెదననుచూ స్తనములు నిమురుట ప్రారంభించిరి. అప్పటికేభధ్రుడు చేతులు యువరాణి పిక్కల వరకూ వచ్చియుండెను. వాని సంకోచమును గమనించి రాణీవారు “సువర్చల అనెడి యవ్వనవతి శరీరమునకు ఉపశమనము కలుగజేయుట మాత్రమే కర్తవ్యముగ స్వీకరింపుము.ఆమె యజమానురాలనియో మరేదేని సంకోచములు బెట్టుకొన్నచో జేయుచున్నపని నిప్రయోజన మగునని మరువకుము” అని హెచ్చరించగ భధ్రుడు కొంత ధైర్యము దెచ్చుకున్నవాడై మసాజు వేగము పెంచెను. ఆతడి చేతులు జువర్చల మోకాళ్ళ దాటి దిగువతొడలను తడుములాడుచుండెను.అదే సమయమున రాణీవారి చేతులు యువరాణివారి యవ్వనగిరులను సుతారముగ నాజూకుగ వత్తుచుండెను.

ఒక వైపు తల్లి మరియొకవైపు తల్లిని రమించెడి సేవకుడు కామోద్రిక్తను జేయుచుండగా ఆ ఇరువురిపై ఆ బాల ఆగ్రహములు ఆందోళనలు సంకోచములు బిడియములు విఛ్ఛిన్నమైపోయి కామము ఉప్పొంగసాగెను. అట్టితరుణమున రాణీవారు కుమరితె బ్లౌజుబొత్తాములు విప్పిరి. రవికెముడి తొలగించిరి. ఆంగ్లమున టాప్స్ యనెడి స్థితికి సువర్చలను దెచ్చిరి. పట్టిన పగులునా యనునట్లు బింకముగ పొంగారుతున్న బాల పాలిండ్లను జూచి భ్రధ్రుడు గుటకలు మ్రింగుచు మేడ్రము నిగడదన్నుచుండగ అట్టి వత్తిడిని చేతులలోకి ప్రసరింపజేసుకొనెను. ఫలితముగ సువర్చల తొడల పిసుకుటలో మొరటుదనము అనివార్యమయ్యెను. అంత ఆమె మూల్గిల్లసాగెను. ఆ మూల్గుల యందు నొప్పిగాక ఇంకనూ, మరెంతయో మొరటుదనము కావలెననిడి వాంఛ ప్రతిధ్వనించు చుండెను.
ఇందు
ఆమెదోషము
ఎంతమాత్రమూలేదు.జతకట్టుటకు
సిద్దమైన వయసు, వయసును తొందరపెట్టు అవయవములు అలజడి,…. అన్నిటికీ మించి వాంఛలను ప్రేరేపించెడి విధముగ మండలకాలముగ సేవించుచున్న ఔషధముల ప్రభావము (ఆంగ్లమున స్టెరాయిడ్లు అనెదరు) యువరాణి సువర్చలను కామముతో దహించి వేయుచుండెను. అట్టిస్థితిలో రాణీవారి కనుసైగను గమనించి భధ్రుడు యువరాణి రెండు తొడల పైననూ చేతులు యుంచి వేరు జేయసాగెను. మరింత పైపైకి జరుపుచూ తొడలు రెండూ చీలిపోవు ప్రదేశము నిమరసాగెను. అది తమల పాకు ఆకృతిన యున్నది. పైనుండి దిగువవరకూ చీలిక గల్గియున్నది.చీలికకిరువైపులా ఉబికియున్న గోడలు కన్నించుచుండెను. అట్టి గోడలను దారుఢ్యమును పరీక్షించుటకో యేమో భధ్రుడు వేళ్ళతో వాటిని వత్తసాగెను.సువర్చల కండ్లను తెరువజాలక కామభారమున మూల్గుచుండెను. అదేఅదనుగా రాణీవారు ఆమె చనుగుబ్బలతో వత్తిడి పెంచి ఆడసాగిరి.” భధ్రా ఏమిజేయుచుంటివి” అని ప్రశ్నించగా, లౌకిక మరియాదులను పూర్తిగా విస్మరించిన వాడై వాడు తన స్వాభావికమైన భాషతో ” ఎహె నీకూతురు పూకురెమ్మలు నలుపుతున్నా నువ్వు సళ్ళు పిసుకు తుంటే కింద నేను దీని పూకంతయూ వేళ్ళతో దెంగుతున్నా తగ కార్చుకుంటుంది. బంక బంక దీనెమ్మా ఈ బుల్లి పూకునిండా మోడ్డపెట్టి చిరిగిపోఏదాకా దెంగుతా” యనుచుండెను. ఆతడి మాటలు విన్న రాణి నవ్వుచూ యువరాణి మరి జాప్యమెల యన్న భావనతో వానిని జూచుచుండిరి.

భద్రుడు యువరాణి తొడల మధ్య కూర్చొనెను. మేడ్రమును చేతి తో సవరించుకొని సువర్చల పూరెమ్మల మధ్య జొనిపి ఊగుచుండెను. కొంత భాగము మాత్రమే లోనికి పోయెను నెమ్మళము నెమ్మళము అని రాణివారు హెచ్చరించు చుండిరి. అయిననూ యువరాఱి వారు మాత్రము మొత్తను వేగముగ పైకీ కిందికీ ఊపుచూ భధ్రుడి మేడ్రమును ఢీకొట్టు చుండిరి. వాడునూ వేగము పెంచగా ఒకదశయందు నెప్పి మొదలై సువర్చల ఓపలేకపోవుచుండెను. అయిననూ ఎదురొత్తులు ఆపకుండెను
ఆ స్థితియందు రాణీవారి సూచన గ్రహించిన వాడై భధ్రుడు తన మేడ్రమును యువరాణీ యోని నుండి బయటకు లాగివైచెను వెనువెంటనే ఆమె తొడల మధ్య వాని తల యుంచి నాలుకతో నాకుట మొదలిడెను. అటుల కొంత తడవు జేయునప్పటికి మూల్గుచూ ఎదురొత్తుల వేగం పెంచుచూ అనేక పర్యాయములు యువరాణి వారు కార్చుకొనిరి ఆ మదనరసముచే పక్కతడసిపోయినట్లాయెను. మరి ఓపలేక యువరాణియు భధ్రుని భాషయందే నీమొడ్డను నా పూకులో పెట్టి ఆడించు” అని ప్రాధేయపడిరి.

రాణీవారు స్వయముగ భద్రుని మేడ్రమును పట్టి కుమార్తె యుపస్థుయందు అమర్చిరి దెంగులాట ఆరంభమాయెను పైలు ఇంజను వలే వేగము పెరిగినది. భాప్రాప్తుల పపంపరమున యువరాణి ధారగా మదన రసము కార్చుచుండగ భధ్రుడు ఆమెను దెంగుచునే యుండెను.
ఆ విధముగ యువరాణి శోభనము తల్లి సమక్షమున భద్రుని చే జరిగెను. పలుపలు రతి క్రీడావిన్యాసములతో మూడు రాత్రులు పూర్తయ్యెను. కాస్త స్థిమితయు చెందిన తదుపరి యువరాణి తో రాణీవారు భ్రధ్రుని పరిణయమాడెదవా అని యడిగిరి వెంటనే అందులకు యువరాణి అంగీంకరించినది.
రిజిష్ట్రారు వారే దివాణమునకు పోయి వివాహమును నమోదు చేసిరి. వివాహ ఉదంతము అన్ని దివాణములకూ సమస్త ప్రజానీకమునకూ తెలిసి పరిపరి విధములుగ వ్యాఖ్యనములు చేయుచుండిరి.
(ముగింపు తరువాయిభాగంలో)

730059cookie-checkదివాణం-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *