గౌరి నేల మీద కూర్చుని మోకాళ్ళ మీద తల పెట్టుకుని ఏడుస్తోంది. నేను దగ్గరకు వెళ్ళి గౌరిని రెండు చేతులతోను పైకి లేపి “ఏం గౌరి కోపం

పాత జ్ఞాపకాలు 18 వ భాగం “ఏం గౌరి 69 చేసుకుందా మా?” అని అడిగా. “అంటే ఏమిటి?” అంది. ” మరి నువ్వు సిగ్గు పడకూడదు,

ఆంటీ చూసిందే మో అన్న భయంతో రెండు రోజులు వాళ్ళ ఇంటి కి వెళ్ళలేదు. ఒక రోజు నాన్న కోర్టుకు వెళ్ళాక ఆంటీ వచ్చింది. రావడంతోనే “ఏం

అక్క ఊరు నుంచి వచ్చాక నాన్నకు అన్ని విషయాలు చెప్పాను (అంటే, నాకూ, పద్మకి మధ్య జరిగినవి కాదులే). దమయంతి ఆంటీ – Part 08 →