“ఓరేయ్ అల్లరి చెయ్యకుండా నోరు మూస్కోని చదువుకోండి” చిరాకుగా స్టూడెంట్స్ ని అరిచింది కవిత. చాటుగా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్న స్టూడెంట్స్… లెక్చరర్ అరిచేసరికి అతి కష్ఠం మీద

******** నేను బెడ్ పైన కూర్చొని ఆక్కాకొసం చూసాను.తనూ తలుపు తీసి స్నానం చేసాక టవల్ తో* సల్ల మీద నుండి టవల్ చుట్టుకుంది, టవల్ పిర్రల

అలా కొన్ని రోజులకి దసరా సెలవలు ఇచ్చారు. నేను ఊరికి వెళ్ళాను. ఒక రోజు ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి చింతకాయలు కోసుకోవడానికి వెళ్ళాము. వూరు చివరన రోడ్