నీకు చాలంటే చాలు.ఇందాకనుంచి చూస్తున్నా కనీసం సళ్లు పిసకవేంరా అనగానే రెండు చేతులతో రెండు సళ్లుఅందుకున్నాడు సుమన్ ఓ అబ్బ ఎంతపెద్దవే నీ సళ్లు. నీ కోసమే

హలో అందరు నన్ను ముద్దుగా గుడ్డు అని పిలుస్తారు ఈ కథ నాకు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కి మధ్య జరిగింది Thana పేరు అమూల్య నేను