“…. 5, 5……” ఏదో సినిమాలో ఓ పాటకి పల్లవి అది పాటలు కూడా బాగానే పాడుతుందనుకుంటా తాళ ము మాత్ర ము బ్రహ్మాండంగా వేస్తుంది. నేను తనని చేస్తున్నానా లేక

గాయత్రి పిన్ని…… చీర కట్టుకుంటూ ఉంటే, బయట వాళ్ళ మాటలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. అతను అడుగుతున్నాడు. “పిన్నెక్కడా?” “లోపల స్నానం చేస్తుంది.. ఏం తెచ్చావ్?” “బిరియానీ, తిందామా..” “పిన్నిని రానివ్వూ..” “తను

ఓనర్ ఆంటీ తో కామ కేళి నా పేరు సూర్య నా వయసు 23 మాడి రాజమండ్రీ. నేను ఇపుడు రాసేది కథ కాదు నిజం గా జరిగిన ఒక సంఘటన.