మరునాడు తొందరగా లేవలేక పొయాను. ఇంతలో పద్మ వచ్చి “చాలా టైమైంది, లే రవి” అంటూ లేపింది. నేను లేచి చూసేసరికి పద్మ మంచం దగ్గర నిలబడి

“పద్మ ఏమీ అనుకోనంటే ఒక విషయం అడుగుతా” “ఏమి అనుకోను అడుగు” “మా అక్క నువ్వు రాత్రుళ్ళు ఏమైనా చేసుకుంటారా?” పద్మ ఒకసారి బిత్తర పోయింది. “పర్వాలేదు

నేను అక్క ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అక్క వొక్కర్తె వుంది. నన్ను చూసి “ఏరా, ఎణ్ణాళ్ళయిందిరా మా ఇంటికి వచ్చి , అక్కని చూడాలని పించలేదా?” “లేదు అక్కా,

వదిన : మీ అన్నయ్య నాది కారకుండానే వాడిది కార్చేస్తాడు. నాది కారేదాక పూకులో నా వేళ్ళు దోపుకోని కార్చుకుంటాను. నీ మొడ్డ దెంగుడు పుణ్యమా అని