నేను కాసేపు ఆగు ఇపుడేగా అయింది పింకీ మ్మ్ నీకు ఈ ఆకలి తీరనిది కానీ వదిలితే వెళ్లి ఇక్కడికే తీసుకొస్తా నేనే తినిస్తా అంది నేను వదిలేసా పింకీ బెడ్

ప్రియా నువ్వు పెద్ద మాయగాడివిరా ని మాటలు చేష్టలతో నన్ను మాయ చేసావు అంది నేనేమి మాయ చెయ్యలేదు మిరే మీ అందాలతో మాయ చేసి మీకు దాసుడిని అయ్యేలా చేసుకున్నారు

తన మీద అలానే పడుకున్న తను పేస్ మొత్తం ముద్దులు పెడుతూ అల్లుకుంది ఇంతలో ఆంటీ వచ్చింది ఆంటీ చేతిలో పాల గ్లాస్ దగ్గరికి వచ్చి బావ తాగు గ్లాస్ తీసుకోని

ఆవిడ ఊరకుంటేనా… రెండు బొటన వేళ్ళతో గజ్జల్లో పైనుంచి కిందకు రుద్దుతూ మధ్య మధ్యన జిప్పు పైభాగాన వేళితో వత్తుతుంది.. కర్టన్ సర్పైజు 4→ అమ్మో! ఈవిడ ఊపందుకున్నదిరా బాబూ.. నా

వద్దు వద్దు మాసి పోతుందంటే ఒప్పుకోకుండా తెలుపేపించాడు.. నా బలవంతము మీద కర్టన్ క్రీం కలర్లో తీసాడు..” “తెలుపు మంచిదే కదండి.. 79 డీసెంట్ కనపడుతుంది..” అంటూ ఆవిడ నైటీ వైపు