“మావయ్యా…. ఊస్.. ఉమ్.. స్వర్గం ఎక్కడో లేదు… నీ చేతుల్లోనే ఉంది… ఏమి నలుపుతున్నావురా రంకు మగడా… ఇంక ఆగలేను… నీ మొడ్డని నాలో దింపెయ్యి..” అంది

ఇది విజయ్ శిరీష ల కథ తర్వాత భాగం.. * * * * * వదిన తో ఇక మొదలు పెడదామా ” అని అడిగాను..

” శాంతా ” ” వాట్ మమ్మీ ” ” ఫ్రెండొకావిడని కలవడానికి వెళ్తున్నాను ఎనిమిదింటికొస్తాను ఇంట్లోనే వుంటావుగా ?” ” యస్ మమ్మీ ” సుజాత

” ఛ ఛా ఈ మాత్రానికే చచ్చిపోతారా చూడు మళ్ళీ నువ్వే కావాలంటావ్ ” వాయింపు మొదలెట్టాడు అతడు లోపలి పోతున్నప్పుడల్లా బిగుతుగానే వుంది సుజాత తనకు