అప్పటికే ఆవిడని మంచం మీద పడుకోబెట్టే సాను. దీని మాటలకి ఆవిడ ముఖ మంతా ఎరగా అయిపోయిది. సిగ్గుతో ముఖం చేతుల్తో కప్పేసుకి ఛి ఛి అంటూ తొడల్ని దగ్గిర సా

నా పేరు జేమ్స్ . నా వయసు 21. ఈ స్టోరీ ఒక 2 నెలల ముందు జరిగింది.ఈ స్టోరీ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది ఇది అంతా చదివి ఆనందంచండి. Any

ముందుకు వొంగి ఆ అందమైన శిఖరాల మీద ముద్దులు పెట్టాను. ఛి …ఛి అని చిన్న గొంతుతో అంటూ సిగ్గు పడి పోతోందావిడ. రెండు చేతులతోనూ వొక స్థనాన్ని పట్టుకు నొక్కి

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రా రాజు, నాకు ఏ అమ్మాయిని చూసిన తల కిందకు వేసుకొని వెళ్లిపోవడం తప్ప తానావైపు నేరుగా చూసేంత దైర్యం లేదు.బహుశా అందుకేనేమో నాకు ఇంతవరకు