తప్పెవరిది – Part 15

Posted on

“మీరు ఒక సారి ఏదో గేం ఆడుదామని నన్ను తీసుకెళ్ళి ఒక వోటల్ గదిలో ఆ హోటల్ రూం
బాయ్
చేత నా తొడల మధ్య.. ఏమి చేయించారో.. అదే పని ఆవిడ నాకు చెయ్యడ మే కాకుండా..

తప్పెవరిది – Part 14→

నన్ను బలవంత పెట్టి నా చేత.. తను కూడా.. అలాగే చేయించుకు.. అబ్బా నాకు చెప్పాలంటే సిగ్గేస్తుంది..” అన్నాను.
నా మాటలు వింటున్నతన ముఖంలో ఏదో తెలియని ఎక్సైట్ మెంట్. ఇం కా ఇంకా వినాలన్నట్లుగా “ఆ తరువాత ఏమైందో త్వరగా చెప్పు” అన్నారు.
“ఇక మా ఇద్దరి శరీరాలు కొంచెం చల్ల బడ్డాక తను చెప్పిన విషయాలు విని నేను నమ్మలేక పోయాను తెలుసా” అన్నాను.
“ఏమి చెప్పింది తను?” అన్నారు శాస్త్రి వెంటనే.
“ఏమి చెప్పిందా?, తనకు ఇలా ఆడవాళ్ళతో కక్కుర్తి పడడం మామూలేనట. వాళ్ళ పని పిల్లని తనూ, అన్నయ్య గారు కలసి పంచుకుంటారట.. అన్నయ్య గారికి తెలియ కుండా తను వీలున్నప్పుడల్లా వేరే మొగ వాళ్ళతో కూడా లాగించేస్తారట. ఒక వేళ అన్నయ్య గారి కి విషయం తెలిస్తే తను దానిని పెద్దది చెయ్యకుండా తన స్నేహితురాళ్ళనో, పొరుగింటి ఆడ వాళ్ళనో వొప్పించి ఆయన కింద నలిగేలా ఏర్పాటు చేస్తారట..” ఇంతలో సర్వర్ దోశలు తీసుకు రావడంతో చెబుతున్న విషయాన్ని ఆపాను.
తెచ్చిన టిఫిన్ ప్లేట్లు అక్కడ సర్ది వాడు వెళ్ళేంత వరకూ ఆగి వాడు అటు వెళ్ళగానే మళ్ళీ నేనే మొదలు పెట్టాను.
” మీకు మీ అక్కయ్య అంటే ఎంతో గౌరవం, ఇష్టం ఉన్నాయి అని తెలుసు కనుక ఈ విషయాలన్ని మీకు చెప్పకుండా దాచుదాము అనుకున్నాను. కానీ ఈ రోజు మీ అక్క గారు నా వద్దకు వచ్చి ఒక కోరిక కోరారు. అది వినగానే నా కాళ్ళ కింద భూ మి బద్దలు అయినట్లయ్యింది నాకు. ఏమి చెయ్యాలో అర్ధం కాని నేను అన్ని విషయాలు మీతో చెప్పుకుని మీ సలహాతీసుకుందామనే మీకు ఫోన్ చేసింది” అని ఆపాను.
“ముందు తిఫిన్ తిను, మళ్ళీ చల్లారి పోతుంది” అంటూ తను కూడా తన ప్లేట్ లోని దోశని తీసుకుని తినసాగారు శ్రీవారు.

“అదేంటి, మీ అక్కయ్య కోరిన కోరిక ఏమిటో అడగరా?” అన్నాను ఆశ్చర్యంగా ప్లేట్ లోని దోశని తుంచి నోటిలో పెట్టుకుంటూ.
“ఎలాగూ నువ్వే చెబుతావుగా?” అన్నారు తను.
“ఏమి మాట్లాడ కుండా దోశ తిన సాగాను. నేను నా ప్లేట్ లోని దోశ మొత్తం పూర్తి చేసేవరకూ ఇద్దరం ఏమి మాట్లాడ లేదు. నేను చెయ్యి కడుక్కుని వచ్చి కూర్చోగానే తనూ వెళ్ళి చెయ్యి కడుక్కుని వచ్చి కూర్చుంటూ “సరే ఇప్పుడు చెప్పు.. మా అక్క నిన్ను ఏమి కోరిక కోరిందో” అన్నారు.
“ఏమి కోరిక కోరిందా..? చెప్పాలంటేనే నోరు రావటం లేదు.. తనకు ఈ మధు అనే కుర్రాడు చాలా బాగా నచ్చాడట. తను ఇంకో రెండు రోజుల్లో వూరు వెళ్ళి పోతుందికదా. అలా వెళ్ళిన తను త్వరలో మళ్ళీ వస్తారట. అలా వచ్చినప్పుడు ఈ సారి అన్నయ్య గారు కూడా వచ్చారనుకోండి, అప్పుడు తనకు ఈ మధు తో కక్కుర్తి పడడం కుదరదు కదా.. అందుకనీ..”
“అందు కనీ..?” వెంటనే అన్నారు శాస్త్రి.
“అన్నయ్య గారు ఉన్నపుడు కూడా తను మధు తో కిందా మీదా పడాలంటే ఒక్కటే మార్గ మట .. అది ఏమిటంటే.. నేను.. అన్నయ్య గారితో..” అంటుంటే నా గొంతు జీర పోయింది. ఇక కంటిన్యూ చెయ్యటానికి నా నోటిలోనించి మాటలు రాలేదు.
శాస్త్రి
ఏమి మాటలాడ లేదు.
వస్తున్న ఏడుపుని దిగ మింగుకుంటూ మళ్ళీ నేనే “అలా తన మాట విని నేను అన్నయ్య గారితో, అదే మీ బావ గారితో పడుకోకుంటే.. నాకు మధుకో, లేదా నాకు మన బాలు గాడికో రంకు అంటగట్టి మీ దగ్గర పిర్యాదు చేసి నా కాపురం కూలుస్తానని బెదిరించారు” అంటూ కళ్ళల్లో వూరిన నీళ్ళు కిందకి జార కుండా పైట చెంగుతో నా కళ్ళు వత్తుకున్నాను.
తను ఏమీ మాట్లాడ కుండా నా వైపే చూస్తూ కాఫీ తాగడం పూర్తి చేసారు. ఇంతలో సర్వర్ బిల్ తెచ్చి మా ముందు పెట్టి వెళ్ళాడు. తను వాలెట్ లోనించి డబ్బులు తీసి అక్కడ పెట్టి, నా వైపు తిరిగి “ఇక వెళ్లామా?” అన్నారు.
“అదే మిటండీ? నేను చెప్పిన విషయం విన్నారు కదా.. నన్ను ఇప్పుడు ఏమి చెయ్య మంటారో చెప్పరా? అసలు ఏమి మాట్లాడ కుండా అలా ఉండి పోతే ఎలా?” అని ప్రశ్నించాను.

దానికి సమాధనంగా “ఏమి చెప్పమంటావో చెప్పులలితా? మా బావ ఎంత అదృష్టవంతుడు కాక పోతే మా అక్కలాంటి భార్య దొరికింది తనకు? నువ్వు చెప్పిన విషయాలన్ని విన్న తరువాత మా అక్క మీద నాకున్న గౌరవం మరింత పెరిగి పోయింది. తనకు
నచ్చిన మార్గంలో తను ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా వెళ్ళి, తను సుఖ పడడమే కాక
మా బావ గారిని గురించి ఆలోచించి, ఆయనను కూడా సుఖ పెడుతుంది.
ఒక్క రోజు నా మాట విని నేను చెప్పినట్లు నడుచుకునేందుకు నువ్వు ఎంత బెట్టు చేసి ఒప్పుకున్నావో గుర్తుందా? అయినా, ఆ రోజు అలా నీ వళ్ళు నలుగురికి చూపించినందువల్ల నీ పాతివ్రత్యం మంటగలసి పోయిందా? ఆ రోజు నీ బెట్టు కొంచం సడలించి ఆ రూం బాయ్ గాడితో చెయ్యించుకుని వుంటే నీది కరిగి పోయి ఉండేదా.. నాకు నువ్వు ఇచ్చే సుఖన్ని వదిలెయ్యి.. నీ సుఖం కోసమే కదా నేను అన్ని చేసింది.
ఈ రోజు మా అక్క తన అంతట తానే నిన్నుతన భర్త కింద నలగ మని అడిగిందంటే ఆవిడ తన భర్త సుఖం కోసం ఏమైనా చెయ్య గలదన్న మాట. నిజంగానే మా బావ అదృష్టవంతుడు కాదంటావా? ఆయన చండ ప్రచండుడు గా పేరు తెచ్చుకున్న అందరి ని గజ గజ లాడించె మా బావ లాంటి వాళ్ళ కింద నలగాలంటే పెట్టి పుట్టి వుండాలి లే.. ఆ
రాత నీకు లేదు.
ఇప్పుడు నన్ను ఏమి చెయ్య మంటావో నువ్వే చెప్పు? వెళ్ళి నీకోసం మా అక్కతో తగవు పెట్టుకొనేదా? అయినా మా అక్క వచ్చి నీకు మధుతోనో, మన బాలు గాడితోనో సంబంధం ఉంది అని చెప్పివుంటే ఎగిరి గంతేసి వుండే వాడినే కానీ నిన్ను తరిమి వేసి మన
కాపురాన్ని కూల్చే వాడిని కాదు. ఇక నువ్వు ఏమి చెయ్యదలచుకున్నావో నీ ఇష్టం. నువ్వు ఏమిచేసినా నాకు అభ్యంతరం లేదు.
ఒక్క విషయం లో మాత్రం నీకు నా మాట ఇస్తున్నాను.. అది ఏమిటంటే నీ గురించి ఎవరో ఏదో చెబితే విని నిన్ను తరి మివేసేంతటి నీచుడిని కాదు నేను. అది నువు అర్ధం చేసుకుంటే చాలు.. ఇక వెళ్తాం పద” అంటూ లేచి నిల్చున్నారు.
తను మాట్లాడిన మాటలు పూర్తిగా బుర్రలోకి ఎక్కించుకునేందుకు నాకు రెండు ని మిషాలు పట్టింది. ఒక సారి తను చెప్పిందంతా నా బుర్రలోకి ఎక్కగానే షాక్ తిన్నట్లు శిలాప్రతి మలా అలానే ఉండి పోయాను.
“నిన్నే, పద వెళ్తాము” అన్న శాస్త్రి పిలుపుకు ఈ లోకం లోకి వచ్చిన నేను మరే మీ మాట్లాడ కుండా లేచి శాస్త్రి వెనుకనే అడుగులు వేసాను.

అక్కడ నుంచి మార్కెట్ కు వెళ్ళినంత సేపు, మార్కెట్ లో వస్తువులు కొంటున్నంత సేపు, తిరిగి ఇల్లు చేరేవరకూ శాస్త్రి అన్న మాటలే నా బుర్రలో గిర్రున తిరగసాగాయి.
“అయినా ఇది ఎక్కడా కనీ వినీ ఎరగని విడ్డూరం. తన భార్య పరాయి మగ వాళ్ళతో అక్ర మ సంభందం పెట్టుకోలేదని బాధ పడే భర్త గురించి ఎప్పుడూ వినలేదు నెను. కానీ ఈ రోజు నా కళ్ళారా చూస్తున్నాను. అయినా నాదే మీ పోతుంది.. అలా అనుకుంటే నేనే మీ పతివ్రతను కాను కదా. ఎప్పుడైతే నా అందాలన్నీ రమణ గాడి కళ్ళకు విందు చేసానో ఆ రోజే నా నిష్ట సగం పోయింది.. మళ్ళీ ఏ రోజు అయితే బాలు గాడికి లొంగి పోయానో ఆ రోజుతో నా నియమం, నిష్ట, అన్నీ చచ్చి పోయాయి.
అయినా నెను ఇంకొకడి కింద నలిగితే ఈయనకి అంత సంతోషం కలుగుతుందని నేను వూహించనేలేదు. ఏదో ఒక రోజు భార్యని అలా పరాయి మగవాడి ముందు నగ్నంగ పడుకో బెట్టి ఆనందించి తన కోరిక తీర్చుకున్నాడు అనుకున్నానే కానీ.. తనలో ఇంకా ఇన్ని తీరని కోరికలు వున్నాయని నాకు ఆ క్షణం వరకూ అర్ధం కాలేదు”
చేరేంత వరకూ ఇద్దరిలో ఎవ్వరమూ మాట్లాడలేదు. ఇల్లు చేరిన తరువాత కూడా శాస్త్రి తన అక్కతో ఏమి జరగనట్లే మామూలుగా ప్రవర్తించసాగాడు. నా బుర్ర మాత్రం ఆలోచనలతో పిచ్చెక్కి పోసాగింది. నేను వూహించింది ఒకటి.. జరుగుతుంది మరొకటి. “స్నానం చేసి వస్తా” అని బాత్రూంలో దూరి అక్కడ కూర్చుని శాస్త్రి చెప్పిన విషయాలన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ మననం చేసుకుని ఆలోచించాను.
ఒక అరగంట సేపు నా మనసుతో నేనే తర్జన భర్జనలు పడి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను. అలా నిర్ణయం తీసుకోగానే నా మనసు ఎంతో తేలిక పడింది. ఇక మరే సంకోచం లేకుండా ఫ్రెష్ గా స్నానం పూర్తి చేసి, బట్టలు కట్టుకుని కూని రాగం తీస్తు వంటగది వైపు
నడిచాను.
భోజనాలు పూర్తి చేసి, కాసేపు ఆ కబుర్లూ ఈ కబుర్లూ అయ్యాక “నేను వెళ్ళి పడుకుంటాను” అంటూ తన గదిలోకి వెళ్ళారు కస్తూరి వదిన. అప్పటికే బాలు గాడు, సందీప్ ఆ గదిలోనే కింద పరుపులు వేసుకుని పడుకుని నిద్ర పోతున్నారు. ఇక మాతో పాటే కూర్చుని మా మాటలు వింటూ నా వడిలో పడి అలాగే నిద్ర పోయిన మా పాప అర్చనని శ్రీవారు ఎత్తుకుని మాబెడ్ రుం వైపు నడిచారు. తన వెనుకనే లేచిన నేను వెళ్లి వీధి తలుపు లాక్ చేసి, అన్ని రూంస్ లో లైట్స్ ఆపి మా పడక గదివైపు నడిచాను.

నేను వెళ్ళే సరికి పాపను మంచం మీద ఒక పక్కగా పడుకో బెట్టి తను మరో పక్క కళ్ళు మూసుకుని పడుకుని వున్నారు శ్రీవారు. మా పడక గది తలుపు కూడా వేసి, లైట్ ఆర్పి వచ్చితనకు, పాపకూ మధ్యలో ఉన్న స్తలంలో పడుకుని మెల్లి గా..
“ఏమండీ”
అన్నాను.
“వూ” అన్నారు తను.
“నిద్ర పోతున్నారా?” నా ప్రశ్న.
“నిద్ర పోయేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాను” తన సమాధానం.
“నా మీద కోపమా?” అన్నాను
“కోపమా? నీ మీదా? ఎందుకు?” అన్నారు.
“మరి కోపం లేకుంటే నిద్ర పోయేందుకు ఎందుకు ప్రయత్నిస్తారు?” అన్నాను.
“నిద్ర పోయేందుకు ప్రయత్నిస్తే నీ మీద కోపం ఉన్నట్లా?” ఎదురు ప్రశ్న వేసారు.
“మామూలుగా అయితే కాదు. కానీ ఈ రోజు మధ్యానం నాతో ఏమన్నారో గుర్తుందా?” అన్నాను.
“ఏమన్నాను?” తిరిగి నన్నే అడిగారు.
“ఈ రోజు రాత్రి కి ఏది ఏమైనా అది ఉండాల్సిందే అనలేదా.. మీకు గుర్తుంది లెండి.. ఎలాగైనా నా చేత అడిగించుకోవాలని అలా అంటున్నారు” అన్నాను.
“ఓహ్, అదా.. నాకు ప్రస్తుతం ఆ మూడ్ లేదు” అన్నారు.
మూడ్ లేదా? మూడ్ ఎందుకు లేదో నాకు తెలుసు లెండి” అన్నాను.
“ఏమిటి నీకు తెలి సింది. మూడ్ లేదు అంటే.. మూడ్ లేదనే కదా.. పెడార్థాలు తియ్యకుండా పడుకుని నిద్రపో” అన్నారు కొంచెం విసుగ్గా.

“సరే.. అలాగే నిద్ర పోతాను కానీ.. నేను ఏ రోజు సాయంత్రం మీకు చెప్పిన విషయం మీద ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాను.. అది మీకు చెప్పేసి.. అప్పుడు అలాగే నిద్ర పోతాను” అన్నాను. తను ఏమి మాటలాడ లేదు. మళ్ళీ నేనే..
“మీరు సాయంతం చెప్పిన విషయాల్ని గురించి బాగా ఆలోచించాను. నేను తెలియక ఏదన్న తప్పుచేసి వుంటే నన్ను క్ష మించండి.. ఇక ఈ రోజు నించి మీరు ఎలా చెయ్యమంటే అలా చేస్తాను. మీరు సరే అంటే రేపు ఉదయమే కస్తూరి వదినతో వెళ్ళి అన్నయ్య గారి విషయంలో సరే అని చెప్పేస్తాను” అన్నాను.
అంతే అప్పటి వరకూ పడుకుని వున్న వారల్లా ఒక్క సారిగా లేచి కూర్చుని నా ముఖం లోకి చూస్తూ “నిజంగా? అన్నారు.

మీ మీద వొట్టు. ఈ నిమిషం నించి మీరు ఏమి చెయ్యమంటే అది చేస్తాను..” అని మళ్ళీ
అన్నాను.
అంతే అయ్యగారి ముఖం ఒక్కసారిగా వెయ్యి వోల్ట్స్ బల్బ్ వెలిగినట్లు వెలిగి పోయింది.
W
‘మన స్ఫూర్తి గా చెబుతున్నావా లేక నా కోసం చెబుతున్నావా?” అన్నారు.
” మన స్పూర్తిగానే చెబుతున్నానండి. అయినా నేను ఇంకొకరితో చేయించుకోవడం మీకు అంత ఆనందం ఇస్తుందని నాకు సాయంత్రం మీరు అనేంత వరకూ తెలియదు. మీరు మీ మనసు విప్పి నాకు చెప్పుకుని వుంటే ఎప్పుడో మీ కోరిక తీర్చేదానిని” అన్నాను.
నాకు తెలుసు నువ్వు ఒప్పుకుంటావని.. ఎందుకంటే నువ్వు నా బంగారు కొండవి” అంటూ నన్నుతన కౌగిలిలోకి తీసుకిని, నా పైట తొలగించి నా రవిక హుక్కుల
వేసారు.
“అదేంటి, ఇప్పుడే కదా మీకు మూడ్ లేదు అన్నారు” అన్నాను.
మీద చెయ్యి
“అప్పుడు మూడ్ లేదోయ్.. కానీ నువ్వు చెప్పిన విషయం విన్నాక.. డబుల్ మూడ్ వచ్చింది” అంటూ అప్పటికే హుక్కులు వూడిన రవికని నా వంటి మీద నుంచి వేరు చేసి వంగి నా కుడి రొమ్ముని తన నోటిలోకి తీసుకుని ముచ్చికని చప్పరించ సాగారు.
“పిచ్చి శ్రీ వారూ” అను కుంటూ తన తల మీద నా చేతిని వేసి నా గుండెలకే సి అదుముకుని వత్తుగా వున్న జుట్టులోకి నా వేళ్ళు పోనించి నిమర సాగాను.

శ్రీవారి చెయ్యి మెల్లిగా నా కాళ్ళ మీద పడింది. చెంగు దగ్గరనించి నా చేరని పట్టుకుని మెల్లిగా పైకి లాగి నున్నగా మెరుస్తూ బయటపడ్డ నా తొడల మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతూ నా బుజ్జి దాని వైపు తన వేళ్ళని పోనిచ్చారు.
ఉదయం నించి జరుగుతున్న సంఘఠనలతో బాగా కసెక్కి వున్న నెను వెంటనే నా రొమ్ముల మీద వున్నతన తలని పట్టుకుని పైకి లేపి తన నోటిలో నా నోరు పెట్టి గట్టిగా ముద్దాడాను. అప్పటికే తన చూపుడు వేలు నా బుజ్జిదాని చీలికలో దూరి నన్ను మరింత రెచ్చగొట్టడం మొదలు పెట్టింది.
ఇక ఆ ఆలశ్యం చేసే సహనం నాలో లేదు. అందుకే తన కౌగిలి విడిపించుకుని లేచి నిలబడి నా చీర, లంగా విప్పి పడేసి మంచం మీద దిశ మొలతో ఎక్కి పడుకుని నా తొడలు రెండూ విడదీసి ” మీదే ఆలశ్యం” అన్నట్లు శ్రీ వారి వైపు చూసాను.
అప్పటికే తన షర్ట్, లుంగి విప్పి కింద పడవేసి మంచం మీదకు ఎక్కుతున్న శ్రీవారు నా ఆత్రం గ మనించినట్లుగా రావడమే నేరుగా నా తొడల మధ్యకు వాలి తన బుజ్జి గాడిని నా బుజ్జిదాని చీలిక మీద వుంచి లోపలకు దారి చూసుకో సాగారు.
అలా ప్రారంభ మైన మా ప్రణయ యుద్ధం మరో 20 నిమిషాలకు గానీ పూర్తి కాలేదు.
మరుసటి రోజు ఉదయం ఆఫీస్ కు వెళ్ళే ముందు నన్ను గదిలోకి పిలిచి “మరి ఈరోజు అక్కయ్యకు చెప్పేస్తున్నావా అయితే?” అన్నారు.
“మీకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదంటే అలాగే చెప్పేస్తాను..’ అన్నాను.
“నాకు ఏమీ అభ్యంతరం లేదు రా.. అసలు నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు బావ గారితో చెయ్యించుకుంటావా.. అది నేను ఎప్పుడు చూస్తాన.. తలుచుకుంటేనే నా నరాలు చిట్లి పోయేంత ఎక్సైట్ మెంట్ వస్తుంది” అంటూ నన్ను కౌగిలించుకున్నారు.
“అయ్యో.. వదలండి, మీ అక్కయ్య పక్క గదిలోనే వున్నారు” అంటూ తన కౌగిలి విడిపించుకున్నాను.
” మరో విషయం..” అన్నారు.
ఏంటన్నట్లు చూసాను.

“ఈ విషయాలన్నీ నాకు తెలిసి పోయినట్లు మా అక్కయ్యతో అనకు” అన్నారు.
“సరే” అన్నట్లు తల వూపాను.
“అన్నట్లు.. ఆ మధు గాడు మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా వస్తాడా?” అన్నారు.
“వస్తాడనే అనుకుంటాను.. ఏమి మీరు మళ్ళీ లుంచ్ టైములో ఇంటికి వచ్చి.. మీ అక్కయ్యనీ..
వాడి సీ ..”
అన్నాను.
“వూ.. అక్కయ్యని అలా చూడడం తప్పు అని మనసు పీకుతున్నా.. అలా ఇంకో జంట చేసుకోవడం చూడడం ఎంతో ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటుంది కదా.. అందువల్ల.. పోసీ..”
ఆపారు
“పోనీ.. ఏమిటో చెప్పండి?” అన్నాను.
“నువ్వూ వాళ్ళ ఇద్దరితో జాయిన్ అవ్వకూడదూ?” అన్నారు.
తన మాటలకు మనసులో “అక్క, త మ్ముడు ఇద్దరూ ఇద్దరే” అనుకుని పైకి మాత్రం నవ్వుతూ ” మీరు జాయిన్ అవ్వ మంటే అలానే అవుతాను” అన్నాను.
“నిజంగా?” అన్నారు తను.
“రాత్రే చెప్పాను కదా.. ఇప్పటి నుంచి మీరు ఏమి చెబితే అది చేస్తానని” అన్నాను.
“తాంక్స్ రా లల్లీ” అంటూ నా చేతి పై తన చెయ్యి వేసి ప్రేమగా నొక్కారు. రా ల
అంటూ
“మనలో మనకు తాంక్స్ ఎందుకు గానీ, 12:30 తరువాత మెల్లిగా చప్పుడు చెయ్యకుండా రండి.. వీధి తలుపు తీసి వుంచుతాను. వచ్చే ముంది ఇంటి ముందు మధు వచ్చిన సైకిల్ ఉందో లేదో చూసుకోండి. సైకిల్ వుంటే తను వచ్చినట్లు” అన్నాను.
“అలాగె అయితె.. ఈ రోజు మంచి నోన్ షో చూడ బోతున్నానన్న మాట” అని ఆనందంగా కూని రాగం తీస్తూ ఆఫీస్ కు బయలుదేరి వెళ్ళారు.

తను అటు వెళ్ళగానే వెళ్ళి మా పడక గదిలో పడుకుని “ఇదంతా దేని కోసం జరుగుతుందో.. నా జీవితం ఇంకా ఎన్ని మలుపులు తిరగ బోతుందో” అని ఆలోచిస్తూ పడుకున్నాను.
అలా ఎంత సేపు వున్నానో తెలియదు కానీ “అమ్మాయ్, లలితా.. నిద్ర పోతున్నావా?” అన్న కస్తూరి వదిన పిలుపు వినపడి ఈ లోకం లోకి వచ్చాను.
“లేదు వదినా రండి” అన్నాను మంచం మీద లేచి కూర్చుంటు.
“ఏమిటోన మ్మ. నా మీద అలిగినట్లున్నావు. నాతో మాటలాడడమే మానేసావు” అంటూ వచ్చి నేను కూర్చున్న మంచం మీదే ఒక చివరగా కూర్చున్నారు.
“అయ్యో, అదే మీ లేదండి.. రాత్రి పడుకునే సరికి కొంచెం లేట్ అయ్యింది. అందువల్ల కొంచెం బద్దకంగా వుంటే ఇలా వచ్చి పడుకున్నాను” అన్నాను.
“వూహించానులే.. బాత్రూం కి పోదామని లేచి వెళ్తుంటే మీ రూం లోనించి మూలుగులు, రొప్పులు వినపడుతున్నాయి.. అప్పుడే అనుకున్నా మా తమ్ముడు, నువ్వు దుకాణం పెట్టారని” అన్నారు.
ఆవిడ అన్న మాటలు విని నా ముఖం సిగ్గుతో ఎర్రగా కంది పోయింది. “అయినా అంత పెద్దావిడ ఇలా సిగ్గు లేకుండా ఎంత పచ్చిగా ఎలా మాట్లాడ గలుగుతున్నారో” అనుకున్నాను.
“ఇంతకూ నిన్న ఉదయం నేను చెప్పిన విషయం గురించి ఆలోచించావా?” అన్నారు.
“ఏ విషయం” అన్నాను.
“అదే.. నువ్వూ, మా వారూ,,” అన్నారు.
“ఇందులో ఆలోచించాల్సింది ఏముంది వదిన.. మీరు చెప్పినట్లు చెయ్యకుంటే నా కాపురం కూల్చేస్తానని అంటున్నారు. ఆల్రెడీ మీ అబ్బాయి పుణ్యమా అని ఒక సారి ఎలాగూ తప్పు చేసాను. ఇక తప్పు అంటూ జరిగాక అది ఒక సారి అయితే ఏమిలేక పది సార్లు అయితే ఏమి?” అన్నాను
“అంటే.. నువ్వు ఒప్పుకుంటున్నట్లేనా?” ఆనందంగా అన్నారు ఆవిడ.
“ఒక కండిషన్ మీదా అన్నాను.

“ఏమిటి ?.. మళ్ళీ ఆ మతలబు?” అన్నారు తను.
“మతలబు కాదు. మీ అబ్బాయితో నాకున్న సంబంధం గురించి చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లు విని అన్నయ్య గారితో ఇదవ్వాలంటే.. మీ అబ్బాయికి, నాకు వున్న సంబంధం ఆగి పోవాలి. లేదంటె తండ్రీ, కొడుకులు ఇద్దరితో.. ఆ వూహే నేను భరించలేకుండా వున్నాను..”
అంటూ ఆపాను.
ఆవిడ మౌనంగా నా వైపే చూస్తున్నారు.
మళ్ళీ నేనే “బాలుతో నా సంబంధం ఆగి పోవాలంటే వాడు ఈ ఇంట్లోనించి వెళ్ళి పోతే గానీ పీలు కాదు. అందు వల్ల మీ తమ్ముడిని వప్పించి వాడిని వేరే రూంలో వుండేలా ఏర్పాటు చెయ్యండి.ఆ మరుక్షణమే మీరు చెప్పినట్లు నేను అన్నయ్య గారితో..” అంటూ ఆపాను.
ఆవిధంగా నాతో డబుల్ గేంస్ ఆడిన బాలు గాడి మీద కసి తీర్చుకునే ప్రయత్నంలో నా మొదటి పావుని కదిలించాను.
నా మాటలకు తను ఒక్క సినిషం ఆలోచించి “అలాగే అమ్మాయ్. అయినా నేనే మొదటి నించి వాడిని విడిగా పెడదామంటే మీ అయనే ఒప్పుకోలేదు. ఈ రోజు వాడు ఆఫీస్ నుంచి రాగానే కొంచం గట్టిగా చెప్పి బాలు శెలవలనించి తిరిగి వచ్చేసరికి తనకో రూం చూసి వుంచ మని చెబుతాలే ” అంది.
“అలా అయితే.. మీరు చెప్పిన దానికి నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు.. మీరు మధుతో చెయ్యించుకున్నంత సేపు నేను అన్నయ్యగారిని మేనేజ్ చేస్తాను” అన్నాను. అలా అంటుంటే అసలు ఆ మాటలు మాట్లాడుతుంది నేనేనా అని పించింది. “ఈ అక్క, తమ్ముళ్ళు ఇద్ద రూ కలిసి నా జీవితాన్ని ఏమి చేస్తారో?” అనుకున్నాను.

” మంచిది అమ్మాయ్. బుద్ధి మంతురాలిలా చెప్పిన దానికి వొప్పుకున్నావు. నీ లాంటి మంచి పిల్ల దొరకడం మా శాస్త్రి గాడి అదృష్టం” అన్నారు ఆవిడ.
“అయ్యో.. ఇక పొగడ్తలు చాలులేండి. వెళ్ళి వంట చెయ్యాలి.. పొగడ్తలు కడుపు నింపవు కదా..” అని నవ్వుంతూ లేచి వంట గది వైపు నడిచాను.
“మరి ఈ రోజు మధు గాడితో కూడా.. ఆలోచించావా?” అంటూ ఆవిడ కూడా నా వెనుకే లేచి వచ్చారు.

“ఆ మధు గాడికన్నా నేను వాడితో చెయ్యించుకోవాలని ఈవిడకి గుల ఎక్కువ వున్నట్లుంది?” అని మనసులో అనుకుని, పైకి మాత్రం “ఇంకా ఆలోచించుకో లేదు వదినా.. చూద్దాం లెండి” అన్నాను
“ఇంకెప్పుడు ఆలోచించుకుంటావే పిచ్చి పిల్లా. ఈ రోజు తప్పితే ఇక కుదరదు. రేపు శనివారం కదా, నీ కూతురు 12 గంటలకల్లా ఇల్లు చేరుతుంది కదా. ఇక పోతే ఎల్లుండే మా అందరి ప్రయాణం కదా?” అన్నారు.
“నిజమే. ఎల్లుండే ఈవిడా, పిల్లలూ, బాలు గాడు అందరూ వూరు వెళ్ళేది. పిల్లల బట్టలన్నీ ఉతికి పెట్టెలు సర్ధాలి” అనుకున్నాను.
“ఎందుకు చెబుతున్నానో అర్ధం చేసుకో.. ఒక్క సారి వాడి పోటు రుచి చూసావనుకో.. నువ్వే మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలంటావు..” నన్ను వదిలేట్లు లేరు ఆవిడ.
ఎలాగూ శాస్త్రి కూడా నన్ను వాళ్ళతో జాయిన్ అవ మని అడిగారు, ఇప్పుడు ఈమె ఫోర్స్ చేస్తుంది. ఎందుకైనా మంచిదని “నన్ను కొంచెం ఆలోచించుకోనివ్వండి వదినా” అన్నాను.
“ఆలోచించుకో, బాగా ఆలోచించుకో. వాడి రుచి మరిగావనుకో రేపు నేను, బాలు గాడు, నీ పిల్లలు వూరు వెళ్ళాక, మీ ఆయన్ని ఆఫీసుకు పంపి ప్రతి రోజూ హాయిగా వాడితో దుకాణం పెట్టుకోవచ్చు. నీ సుఖం కోసమే చెబుతున్నా” అంటూ వంట గదిలోనించి లేచి నడుచుకుంటూ హాల్ లోకి వెళ్ళారు ఆవిడ.
“ఇటు ఈవిడ వరస, అటు శ్రీవారి ఉత్సాహం చూస్తుంటే ఈ రోజు మధుతో వెయ్యించుకోక తప్పేట్లు లేదు” అనుకున్నాను. ఆ అలోచన రాగానే నా తొడల మధ్య చెమ్మగిల్లసాగింది. “ఈ బుజ్జిది ఒకటి ప్రతి ఆలోచనకూ వేడెక్కి పోద్ది” అనుకుంటూ నా చేతిని చీర మీదనించే తొడల మధ్య వేసి అదుముకున్నాను.
అక్కడ.. నా తొడల మధ్య.. వెచ్చగా గరుకు గరుకు గా తగిలింది. వెంటనే గుర్తు కొచ్చింది. అక్కడ సబ్బు రాసి నాలుగు రోజులు కావస్తుందని. జరుగుతున్న విషయాల్ని చూస్తుంటే ఈ రోజు మధుకు మొదటి సారిగా నా పప్ప దర్శనం అయ్యేట్లుంది.. అందుకే “త్వరగా వంట పూర్తి చేసి వెళ్ళి అక్కడ సబ్బుకు పని పెట్టాలి” అనుకుంటూ చక చకా వంట పని పూర్తి చెయ్యసాగాను.
వంట పూర్తి చేసుకుని కస్తూరి వదినతో “నేను స్నానం చేసి వస్తాను వదినా” అని చెప్పి షెల్ఫ్ లోనించి హెయిర్ రిమూవింగ్ క్రీం తీసుకుని బాత్రూం లోకి అడుగు పెట్టాను. మొల

చుట్టూ, చేతుల కిందా ఒకటికి రెండు సార్లు క్రీం రాసి నున్నగా శుబ్రం చేసి, స్నానం పూర్తి చేసి వచ్చేసరికి అర గంట పైనె పట్టింది.
అప్పటికే స్నానం పూర్తి చేసిన కస్తూరి వదిన హాల్ లో కూర్చుని నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇద్దరం భోజనాలు తినడం పూర్తి చేసి తిరిగి హాల్ లోకి వచ్చే సరికి టైం 12:30 కావస్తుంది. ఇక మధు వచ్చే టైం అయింది. నేను టి.వి ఆన్ చేసి ఏదో సీరియల్ వస్తుంటే చూస్తున్నాను. కస్తూరి వదిన చూపులు నిమిషానికి ఒక సారి వీధి గుమ్మం వైపు
తిరగడం గ మనించాను.
“ఆవిడ తన కోసం అంతగా ఎదురు చూసుందంటే.. తను నిజంగానే పెద్ద పోటుగాడు అయి వుండాలి .. అయినా ఆ సంగతి ఏమిటో నాకూ తెలిసి పోతుందిగా” అనుకున్నాను. ఆ వూహ రాగానే నా తొడల మధ్య నరాలు మళ్ళీ జివ్వు మంటూ మూలి గాయి.
అతి కష్టం మీద నా ఆలోచనల్ను కంట్రోల్ చేసుకుని, టి వి లో వస్తున్న సీరియల్ పై దృష్టి పెట్టాను. ఇంతలో వీధి తలుపు దగ్గర అలికిడి వినపడింది. కస్తూరి వదిన మధు కోసమని గడియ తీసి పెట్టి వున్నట్లున్నారు, మెల్లిగా తలుపు తోసుకుంటూ లోపలకు వచ్చాడు మధు.
రాగానే హాల్ లో కూర్చుని వున్న మా ఇద్దరి వంకా చూసి పలకరింపుగా నవ్వాడు. మధు రావడమె తరువాయి తను కూర్చుని వున్న సోఫాలోనించి చేచి నిలబడి తన గది వైపు నడిచారు కస్తూరి వదిన. మధు కూడా ఏమి మాట్లాడకుండా తన వెనుకనే ఆ గదిలోకి నడిచాడు. మరో క్షణం లో ఇద్దరూ రూం లోపలకు వెళ్ళడం తలుపులు మూసుకోవడం జరిగి పోయింది.
ఇద్దరూ గదిలోకి వెళ్ళిన నిమిషం తరువాత మళ్ళీ తలుపు తెరుచుకుంది. కస్తూరి వదిన బయటకు వచ్చి నా వైపు చూస్తూ “ఏమి ఆలోచించావు? వస్తున్నావా? లేదా?” అన్నారు. అప్పటికే ఆమె వంటి మీద చీర లేదు. కేవలం లంగా, రవికతో నిలబడి వున్నారు. లోపల మధు కూడా బట్టలు పిప్పుకుంతున్నట్లు వున్నాడు. ” మరీ అంత ఆత్రమా?” అను కున్నాను.
“నిన్నే అడిగేది” అని ఆవిడ మళ్ళీ ప్రశ్నించడంతో ఈ లోకం లోకి వచ్చిన నేను ” మీరు మొదలు పెట్టండి వదినా.. నేను అంతగా కావాలంటే మధ్యలో వచ్చి జాయిన్ అవుతాను.. తలుపు గడియ పెట్టడం లేదు కదా” అన్నాను.
“అలాగె నీ ఇష్టం అమ్మాయ్. తలుపు ఈ రోజే కాదు, ఏ రోజూ గడియ పెట్టలేదు. నువ్వు ఏరోజన్నా మనసు మార్చుకుని వస్తావేమో అని. అయినా.. ఇది నీకు ఆఖరి అవకాశం” అని రవిక హుక్కులు విప్పుకుంటూ తిరిగి రూములోకి నడిచి తలుపు వేసారు.

తను అలా రూంలోకి వెళ్ళగానే లేచి వెళ్ళి వీధి వాకిలి తలుపు తీసి చూ సాను. ఇంటి కి కొంచెం దూరంలో అప్పుడే స్కూటర్ దిగి దాని ఇంజన్ ఆపి నెట్టుకుంటూ వస్తున్న శ్రీవారు కనపడ్డారు. మరో రెండు నిమిషాల్లో ఇంటి వద్దకు వచ్చిన తను స్కూటర్ స్టాండ్ వేసి లోపలకు వచ్చారు.
తను లోపలకు రాగానే వీధి తలుపు వేసి గడియ వేసాను. నన్ను చూస్తూ మెల్లిగా “వచ్చాడా?” అన్నారు.
“ఆహా, వచ్చి 5 ని మిషాలు అయింది” అన్నాను.
“మరి, నువ్వు వెళ్ళలేదా?” అన్నారు.
“లేదు, మీరు నిజంగానే అంటున్నారా ఒక సారి ఫైనల్ గా అడుగుదామని ఆగాను” అన్నాను.
“నిజంగానే అంటున్నాను.. ప్లీజ్ వెళ్ళు” అన్నారు.
“సరే, మీ ఇష్టం” అంటూ రూం వైపు అడుగు లేసాను.
“ఒక్క నీ మిషం” అన్నారు గుస గుసగా.
“ఏ మిటి ?” అంటూ ఆగాను.
“వీలుంటే మా అక్కతో కూడా చేయించుకో” అన్నారు.
తన మాటలకు నవ్వి “సరే” అన్నట్లు తల వూపి రూం వైపు నడవబోతున్న నా చెయ్యి పట్టుకుని తన దగ్గరగా లాక్కుని “వాడు మరీ మోటుగా చేసి నా బంగారాన్ని అర గ దీస్తాడేమో.. కొంచెం నెమ్మది గా చెయ్య మని చెప్పు” అంటూ చీర మీద నించే నా తొడల మధ్య తన చెయ్యి వేసి అది మారు.
” మీకు కష్టంగా అని పిస్తుంటే ఇప్పటికైనా మించి పోయింది లేదు. నేను ఈ నీ మిషమైనా
ఆగిపోవడానికి రెడీ”
అన్నాను.
“లేదు.. లేదు.. వెళ్ళు.. ఇది నా చిరకాల కోరిక ప్లీజ్!” అంటూ తన కౌగిలిలోనించి నన్ను విడిచిపెట్టారు.

“సరే అయింతే.. మీ ఇష్టం” అని తిరిగి రూం వైపు నడిచాను. ఉద్రేకంతో నా గుండె దడ దడా కొట్టుకుంటుంది.. నా వళ్ళంతా వణుకు పుట్టి నా అడుగులు తడబడుతున్నాయి. మెల్లిగా రూం తలుపు తీసి లోపలకి వెళ్ళితిరిగి మూసి లాక్ చెసి మంచం వైపు తిరిగాను.
(.. ఇంకా వుంది..)

866296cookie-checkతప్పెవరిది – Part 15

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *