నెను న ప్రపంచం

Posted on

న పెరు స్రిధర్ ఇపుదు నెను న కుతుంబం థొ కలిసి అమెరిచ లొ నెవ్ జెర్స్య్ లొ ఒక మంచి స్థిథిలొ ఉన్న కుతుంబం మధి. ంఅ అమ్మ నన్న లకి నెను ఒక్కదినె కొదుకుని ఇక్కద నెను స్చూలింగ్ ఐపొఇ ఉనివెర్సిత్య్ కి వెల్లదనికి రేద్య్ గ ఉన్న అంత్య్ 20 యేర్స్ అబ్బైని నెను. ఈక మ దద్య్ ఇక్కదె ఎధొ బుసినెస్స్ చెస్థున్నరు అగె 49 యేర్స్ మంచి స్లిం గ హంద్సొమె గ ఉంతదు.
మ అమ్మ పెరు మధు లథ మ దద్య్ ముధుగ లథ అని పిలుస్థారు చల అంధముగ ఉంతధి 5’6 హిఘ్త్ థొ ఎప్పుదు జేన్స్ త్ షిర్త్స్ థొ అప్పుదపుదు సర్ర్య్స్ మత్రమె కదుథు ఉంతధి
ణకు మ దద్య్ కి అంథగ బొందింగ్ ఎక్కువగ లెయ్ధు కని అమ్మ నెను మంచి స్నెహిథులుగ ఉంతం. అన్ని విషయలు మత్లదుకుంతము చల ఒపెన్ గ ఉంతము.దద్య్ ఎప్పుదు తౌర్స్ కి వెల్లిన నెను అమ్మ పుబ్స్ కి దిస్చొ కి వెల్థు ఉంతం అంథల నకు స్వెచ ని ఇచింధి
ఏవరిథొ మత్లదిన అం చెసిన అన్ని అమ్మ కి చెప్థను
ణెను ఒక మంచి ఫూత్బల్ల్ ప్లయెర్ ని ధనికి కరనం కుద అమ్మ నె ఎంధుకు అంత్య్ ఫూత్బల్ల్ బగ అదిథ్య్ ఎపుదు బొద్య్ ఫిత్ గ ఉంతధి అని చెప్థు ఉంతధి అల నెను ఫూత్బల్ల్ అదతం అలవతు చెసుకున్న.వయసుథొ పతు న బొద్య్ కుద పెరిగుథుంధి మంచి ఫూత్బల్ల్ ప్లయెర్ ని అయ్య స్చూల్ లొనె న ఆత ని చుసి నన్ను జత్తు సారధి గ చెసరు
ఇక అమ్మైల విషయనికి వస్థ్య్ ఇక్కద అమ్మైలు చల సుపెర్ ఫస్త్ అన్ని థ్వరగ చుదలి ఎంజొయ్ చెయలి అని అనుకునె వల్లు నెన్ వల్లథొ బగనె ఉంతను అపతికి పిసుకుల్లు నలిపెయదలు అన్ని జరిగిపొయై కని ఎంధుకొ ఎ అమ్మై మిధ కుద ఎపుదు సెక్ష్ చెయలి అని అనిపించలెధు కారనం కుద థెలెధు కని ముధులు సంద్ద్లూ పిసకదం పుకు నలపదం అన్ని చెసెవదిని ఒకసరి ఇల పిసుకుథు మ స్చూల్ తేచెర్ కి ధొరికిపొయ. ఆఅ తేచెర్ మ అమ్మ ఫ్రిఎంద్ మ అమ్మ కి చెపుధి అని చల బయపద్ద
ంఅ అమ్మ కి చెప్పింధి కని మ అమ్మ నన్ను అమి అనలెధు
ఈక కథలొకి వస్థ్య్ ఒకరొజు నెను లతె గ ఇంతికి వచను న చర్ పర్క్ చెసి న రూం కి వెల్థు ఉంత్య్ అమ్మ బెద్రూం నుంది ములిగులు వినపద్దయి అక్కదె ఒక నిమిషం అగి అ ములుగులు విన్న అ గొంథు మ అమ్మ ధి “”మ్మ్మ్మ్మ్ అలగ్య్…..గత్తిగాఅర.. ఇంక లొపలికి దెంగు అని అరుస్థు ఒకసరిగ అగిపొయయి “”
నకు మెల్లిగ న రూం కి పొఇ పదుకున్న అంథ్య్ గని నిద్ర పత్తలెధు అ రథ్రి అంథ అల ఐన అమ్మ ని బత్తలు లెకుంద చుదలి అనిపించింధి అల లతె గ నిద్రపొయ
మరుసతీ రొజు నుండి నెను మా అమ్మ అంధలాని ఎల ఐన చుడాలి అనుకొని చాలా సార్లు అమ్మ వెనుక తిరుగుతు ఒక్క చన్సు కొసం ఏదురుచుస్థున్న నా అద్రుస్థామ్ము ఏమొ కాని ఒక రొజు అమ్మ బయటకి వెల్లి వచ్హింధి తన బెద్రూం కి వెల్లి తను తలుపు వెసుకొని బత్తలు తియడం చెస్తు ఉంధి
ఇధె సమయం అనుకొని నెను తన తలుపు దగరికి వెల్లి తలుపు ని కొంచెం నెట్టి చుస లొపల తలుపు కి లాక్ చెయలెధు నెను కొంచెం లొపలికి చుసి అలగె నిలబది పొయ అ అంధన్ని చుసి అమ్మ బెద్ మిధ కుర్చొని తన జీన్సు పంట్ విప్పుతు ఉంధి అధి చుసె సరికి న గొంథు తడి అరిపొఇంధి థెల్లటి తొడలు పిచ్చి ఏక్కింధి ఇపుడె అదె బెడ్ మిధ పడెసి ధెంగాలి అన్న కసి కలిగిపొఇంధి కని కొడ్తధి అనె బయం థొ అక్కదె అగిపొయ
తన టప్ థిసి పక్కన పడెసి లెచి నిల్చొని వెనుకకి తిరిగి బ్ర తిసింధి వెనుక ఉన్న గుద్ధ అంధం థెల్లగ ఉందె అమ్మ వంటి రంగూ చుసి న మొడ్డ అగలెక లొపల గొదవ చెయదం మొధలెత్తింధి చిన్నాగ న ద్రయర్ నుంది బయతకి తిసి పిసుకుతు లొపలికి చుస్థున్న
ళొపల అమ్మ తనటవల్ తిసుకొని సండ్లు మొతం కప్పుకొని ఒకసరి వెనక్కి థిరిగి మల్లి అటు తిరిగి నాతొ
“ఛుసిన వరకు చాలు స్నానం చెసి వచ్చి మట్లదత హల్ లొ కుర్చొ” అని ఒక నవ్వు నవ్వి వెల్లి బథ్రూం తలుపు వెసుకుంధి
అమ్మ చుసింధి నెనుచుదతం అనుకొని ఒకసరిగ న మొడ్డ చిన్నగా ఐపొఇంది బయంథొ కింధ హల్ లొ కుర్చొని థల పెత్తెసుకున్న
ఓక 30 నిమిషల తర్వత అమ్మ మెట్ట్లు దిగి నా పక్కన కుర్చొని ఉంధి మా ఇధ్హరి మద్య ఒక 10 నిమిషలు ఎమి మటలు లెవు
ఈక నెను అలగీ కుర్చొని “సారి అమ్మ”అన్నా
ఆమ్మ ఎమి మట్లదలెదు
“మట్ట్లాదు అమ్మ అని తనని చుస దెవకన్య ల ఉంధి
ఫలుచతి నైటి వెసుకొని ఉంధి అధి కుద మొకాలి వరకె ఉంధి లొపల బ్ర గాని పాంటి గని వెయలెధు కవ్వొచ్చు మల్లి న మొడ్డ లెవదం స్తార్త్ చెసింధి
అమ్మ కి అర్ధం అయ్యి నెన్ చెసె పని కొపంగ చుస్థు “శ్రీ” అని అరిచింధి
ణెను తల కింధకి వెసుకొని సారి అన్న
ఏపటి నుండి రా ఇల చుస్థున్నవ్ నన్ను
ఛుదలెధు అమ్మ ఇధె మొధటి సారి అని చెప్ప
ఈల చుడటం తప్పు అని తెలెద నీకు అని కొపం గ అంది
నాకు చుదలనిపించింధి నిన్నె అని చెప్ప
నెను అమ్మ ని ర అని తప్పు అల చుదతం అని అంధి
ని వయసు అమ్మయ్లతొ చెసుకొ ర మంచిధి అని చెప్పి లొపలికి వెల్థుంటె
అమ్మ అని పిలిచ
ఏంటి అని వెనక్కి చుసింధి
మట్లడలి అని చెప్ప
ఆమ్మ వెల్లి దినింగ్ టెబుల్ దగర కుర్చొని నన్ను పిలిచింధి
ణెన్ వెల్లి అమ్మ కి ఎధురుగ కుర్చొని ఉన్న
ఛెప్పు రా ఎంట్తి అంధి
ఖసెపు మౌనం గ ఉండి చిన్నగా
నాన్న థొ బగ ఉంథద అని అద్గ
వ్హత్ దొ యౌ మేన్ అని కొపం గ చుసింధి
ఆధె అమ్మ మొన్న రత్రి బగ అరిచవ్ గ అధి అని బయం గ ఆదిగ
ఆమ్మ ఒకసరిగ కొపం గ చుసి నువ్వు విన్నవ అని అద్గింధి
మి పని ఆయ్యెవరకు నెను దూర్ దగరె ఉన్న
అంటి ఎమి చెసవ్ ఇలగె పిసుకుథు ఉన్నవ ని ధాన్ని అని అద్గింధి
ఆవును అని చిన్నగ నవ్వను
ఆమ్మ కొంచెం సిగ్గు పది బానె చెస్థదు మి డడీ అని అంధి
మరి నాకు ఇవ్వొచుగ అ ధన్ని అని అదిగను
ఆమ్మ కొదుథధి అని అనుకొని ధురం జరిగ
ఆమ్మ చిన్నగ అధి తప్పు ర మంచిధి కాధు ఇంక ఇంతటిథొ ధిన్ని వధిలెస్తి ఇధరికి మంచిధి అని చెప్పి లెచి వెల్లి పొథు వెనక్కి వచి న బుగ్గ మిధ ముద్ధు పెత్తి
“”ని వయసు అమ్మయ్ల్ని చెసుకొ ర అని హల్ చివర వరకు వెల్లి మెత్త్లు ఎక్కుతు
“శ్రి “…………:: “నివు నన్ను థత్తుకొలెవు ర ” చెప్పి తన రూం కి వెల్లిపొఇంధి
నెను అలగె చుస్థు ఉందిపొయ న మనసులొ అధె మాట గుర్థొస్థుంధి
ఏమి మాట్లాడాలో కూడా అర్ధమవ్వక ఆలా చూస్తూ ఉండిపోయా అల అమ్మ మెట్లు దిక్కుకు ఉంటే కసిగా అటు ఇటు కదులుతున్న పిర్రల్ని చుస్తూ ఉన్న్నాను అమ్మ తన రూమ్ లోకి వెళ్లిన తర్వాత ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయా
ఎలా అమ్మని సొంతం చేసుకోవాలా అని కరెక్ట్ గా నాకు గుర్తొచ్చిన రూపం అరుణ పిన్ని
ఫస్ట్ పిన్ని ని లాగితే పిన్ని అమ్మ ణి లాగుతాది కదా అని ఫిక్స్ అయిపోయా
అ లోపు అమ్మ వచ్చి
శ్రీ శ్రీ ఎం ఆలోచిస్తున్నావు రా అని అడిగింది
అమ్మ నేను పిన్ని దగ్గరకి వెళదాం అనుకుంటున్నా అని చెప్పా
అదేంటీ రా అంత సడన్ గా అంది
ఎలాగూ హాలిడేస్ ఏ కథ ఐన నాకు ఈ చదువులు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని మీకు చెప్ప మిరే వినట్లేదు అనేసా
నాకు సొంతముగా అదో ఒక వర్క్ నేర్చుకుంటా అని చెప్ప
అయితే మన ఆఫీస్ కి వచ్చి ఏ పోస్ట్ కావాలో తీసుకో ఉన్నదే నువ్వు మాకు ఇది అంత నీకోసమే కదా అని న వైపు చూసింది
నెను అమ్మ ని నా పక్కన కుర్చోబెట్టుకొని చెప్ప నెను ఇలా మీరు ఇచ్చినదానితో చేయను నాకు నా సొంతంగా కావాలి ప్లీజ్ ఫోర్స్ చేయొద్దు పిన్ని దగరకు వెళ్లి ఆలోచించుకొని వస్తా ఒక టెన్ డేస్ లో అని చెప్ప
ఈ లొపు నువు మీ ఆయన్ని ఒపించు నా వాళ్ళ కాదు అయన తో అని చెప్ప
సరే తప్పదు నాకు ఓపిస్త ఓకే
కానీ….. ఇపుడు పిన్ని దగ్గరకి అవసరమ వెళ్లడం అని అంది
ఎం చేయాలి ఇక్కడ నీ మొగుడు సంపాదిస్తున్నాడు నువు కుడా సంపాదించాలా వినవు గా చెపితే
ఒకడిని ఎం చెయాలి చెప్పు బోరింగ్ తప్ప కాబట్టి అల ట్రిప్ కి వెల్లి పిన్ని ని గ్రిప్లో పెడ్తా అని వాగేసా
ఏంట్రా ఎం మాట్లాడుతున్నావ్ అని అంది అమ్మ
అల ఏమి లెదు అమ్మ సరే నెను సాయంత్రం ఫ్లైట్ కి వెళ్తా ఒక వారానికి టికెట్స్ మరియు ఒక బాక్స్ మనీ పంపు నెను రెడీ అవుత అని వెళ్ళిపోయా నా గదిలోకి
అమ్మ అలాగే చుస్తూ సరే నెను వెళ్తున్న బాయ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది
నెను ణ గదిలొకి వచ్చి పిన్ని కి ఫోన్ చేశా
కొన్ని రింగ్స్ పిన్ని లిఫ్ట్ చేసి
చెప్పు రా అంది
నెను ఈవెనింగ్ ఫ్లైటు కి బోస్టన్ వస్తున్న అన్న
అదేంటి అంత ఒకే కదా అంది
అంత ఒకే పిన్ని నిన్ను బాగా మిస్ అవుతున్న అని చెప్ప
అందుకే నా కొడుకు ఇన్ని డేస్ కి గుర్తొచ్చిందా అంది
అల ఎం లెదు పిన్ని చదువులూ బోర్ అని మి అక్క కి ఇపుడే లెక్చర్ ఇచ్చి ని దగరికి వస్తున్న అని చెప్ప
సరే టైమింగ్స్ చెప్పు వచ్చి పిక్ చేసుకుంటా అంది
నేను నా టైం చెప్పి కాసేపు మాట్లాడి ప్యాకింగ్ రెడి చేసుకున్న
ఇవెనింగ్ అమ్మ త్వరగా వచ్చి షాక్ ఇచ్చింది నాకు
ఎరా అన్ని రెడి చూసుకున్నావా అని
హ అయిపోయింది కాణి తమరు ఏంటీ మొగుడిని వదిలి twraga వచ్చారు అన్నా
నువు వెళ్తున్నావ్ అని వస్తే ఎక్స్ట్రా గ మాట్లాడతావా అని దగరికి వచ్చి కౌగలించుకొని ణ నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టీ లవ్ యు కన్నా మిస్ యూ అంది
ఏమైంది అమ్మ అంటే
అమీ లెదు కన్నా
మల్లి అమ్మ ఒంటరిగా ఉండాలి ఈ వారాం అంత
పోనీ ఉండిపోనా అన్న
వద్దు వెల్లి ఎంజాయ్ చేయి అంది
నేను ఎవరితో అన్న
చంపుతా పిచ్చిగా మాట్లాడితే అని కసిరి ఇద్దరం ఎయిర్పోర్ట్ కి స్టార్ట్ అయ్యాం
ఏమి మాట్లాడాలో కూడా అర్ధమవ్వక ఆలా చూస్తూ ఉండిపోయా అల అమ్మ మెట్లు దిక్కుకు ఉంటే కసిగా అటు ఇటు కదులుతున్న పిర్రల్ని చుస్తూ ఉన్న్నాను అమ్మ తన రూమ్ లోకి వెళ్లిన తర్వాత ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయా
ఎలా అమ్మని సొంతం చేసుకోవాలా అని కరెక్ట్ గా నాకు గుర్తొచ్చిన రూపం అరుణ పిన్ని
ఫస్ట్ పిన్ని ని లాగితే పిన్ని అమ్మ ణి లాగుతాది కదా అని ఫిక్స్ అయిపోయా
అ లోపు అమ్మ వచ్చి
శ్రీ శ్రీ ఎం ఆలోచిస్తున్నావు రా అని అడిగింది
అమ్మ నేను పిన్ని దగ్గరకి వెళదాం అనుకుంటున్నా అని చెప్పా
అదేంటీ రా అంత సడన్ గా అంది
ఎలాగూ హాలిడేస్ ఏ కథ ఐన నాకు ఈ చదువులు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని మీకు చెప్ప మిరే వినట్లేదు అనేసా
నాకు సొంతముగా అదో ఒక వర్క్ నేర్చుకుంటా అని చెప్ప
అయితే మన ఆఫీస్ కి వచ్చి ఏ పోస్ట్ కావాలో తీసుకో ఉన్నదే నువ్వు మాకు ఇది అంత నీకోసమే కదా అని న వైపు చూసింది
నెను అమ్మ ని నా పక్కన కుర్చోబెట్టుకొని చెప్ప నెను ఇలా మీరు ఇచ్చినదానితో చేయను నాకు నా సొంతంగా కావాలి ప్లీజ్ ఫోర్స్ చేయొద్దు పిన్ని దగరకు వెళ్లి ఆలోచించుకొని వస్తా ఒక టెన్ డేస్ లో అని చెప్ప
ఈ లొపు నువు మీ ఆయన్ని ఒపించు నా వాళ్ళ కాదు అయన తో అని చెప్ప
సరే తప్పదు నాకు ఓపిస్త ఓకే
కానీ….. ఇపుడు పిన్ని దగ్గరకి అవసరమ వెళ్లడం అని అంది
ఎం చేయాలి ఇక్కడ నీ మొగుడు సంపాదిస్తున్నాడు నువు కుడా సంపాదించాలా వినవు గా చెపితే
ఒకడిని ఎం చెయాలి చెప్పు బోరింగ్ తప్ప కాబట్టి అల ట్రిప్ కి వెల్లి పిన్ని ని గ్రిప్లో పెడ్తా అని వాగేసా
ఏంట్రా ఎం మాట్లాడుతున్నావ్ అని అంది అమ్మ
అల ఏమి లెదు అమ్మ సరే నెను సాయంత్రం ఫ్లైట్ కి వెళ్తా ఒక వారానికి టికెట్స్ మరియు ఒక బాక్స్ మనీ పంపు నెను రెడీ అవుత అని వెళ్ళిపోయా నా గదిలోకి
అమ్మ అలాగే చుస్తూ సరే నెను వెళ్తున్న బాయ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది
నెను ణ గదిలొకి వచ్చి పిన్ని కి ఫోన్ చేశా
కొన్ని రింగ్స్ పిన్ని లిఫ్ట్ చేసి
చెప్పు రా అంది
నెను ఈవెనింగ్ ఫ్లైటు కి బోస్టన్ వస్తున్న అన్న
అదేంటి అంత ఒకే కదా అంది
అంత ఒకే పిన్ని నిన్ను బాగా మిస్ అవుతున్న అని చెప్ప
అందుకే నా కొడుకు ఇన్ని డేస్ కి గుర్తొచ్చిందా అంది
అల ఎం లెదు పిన్ని చదువులూ బోర్ అని మి అక్క కి ఇపుడే లెక్చర్ ఇచ్చి ని దగరికి వస్తున్న అని చెప్ప
సరే టైమింగ్స్ చెప్పు వచ్చి పిక్ చేసుకుంటా అంది
నేను నా టైం చెప్పి కాసేపు మాట్లాడి ప్యాకింగ్ రెడి చేసుకున్న
ఇవెనింగ్ అమ్మ త్వరగా వచ్చి షాక్ ఇచ్చింది నాకు
ఎరా అన్ని రెడి చూసుకున్నావా అని
హ అయిపోయింది కాణి తమరు ఏంటీ మొగుడిని వదిలి twraga వచ్చారు అన్నా
నువు వెళ్తున్నావ్ అని వస్తే ఎక్స్ట్రా గ మాట్లాడతావా అని దగరికి వచ్చి కౌగలించుకొని ణ నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టీ లవ్ యు కన్నా మిస్ యూ అంది
ఏమైంది అమ్మ అంటే
అమీ లెదు కన్నా
మల్లి అమ్మ ఒంటరిగా ఉండాలి ఈ వారాం అంత
పోనీ ఉండిపోనా అన్న
వద్దు వెల్లి ఎంజాయ్ చేయి అంది
నేను ఎవరితో అన్న
చంపుతా పిచ్చిగా మాట్లాడితే అని కసిరి ఇద్దరం ఎయిర్పోర్ట్ కి స్టార్ట్ అయ్యాం
నే:అమ్మ నాకు డబ్బులు కావలి తెచ్చావ లేదా
అ:హా ఇదిగొ ఈకార్డ్ తీసుకో అండ్ ని ఫ్లయింగ్ టికెట్స్ అనీ బిజినెస్ టిక్కెట్స్ ఇచ్చింది
నె:ఇది ఎన్టీ బిసినెస్ బుక్ చేసావు అంటే
అ: ఎకానమీ సరిగ్గా వుండదు శ్రీ
నె: అందులో ఉండే మజా నీకు తెలీదు అమ్మ
అ: ఏముందిఅంతల
నె: మంచి ఎంజాయ్ ఉంటుంది ఆది కాక ఫ్లైట్ లో ఉండే ఏరోహోస్టెర్స్ సెక్సీ గా ఉంటారు అమ్మ. బిసినెస్ లో అయితే ఒక్కతే ఉంటది ఎంజాయ్ ఉండదు బొంగు ఉండదు
అ: అబ్బో నా కొడుక్కి ఇవి కూడా తెలుసా
నె: లేకపోతే ని లాగ ని మొగుడి లా ఉంటారా అందరూ
అ: సరే కానీ బిసినెస్ లో వైఫై ఉంటది రా నీవు మూవీస్ చూడొచ్చు అని డాడ్ బుక్ చేశారు. నువ్ మెసేజ్ కూడా చేయొచ్చు ఫైల్ట్ లో
నె:ఏముంది నీతో మెసేజ్ చేయడానికే
అ: ఎం లేనిదే అలా చూసావా ఎదవ
నె: చూడు అన్నట్లు విప్పుతుంటే చూడకపోతానికి నేను .5 కాదు అమ్మ
అ: అమ్మ ని చూస్తావా అయితే
నె: ఇంత సెక్సీ గా ఉంటే కళ్లకి అమ్మ లేక ఇంకా ఎవరు అని వుండదు అంత అందం గా ఉన్నవే నీవు ఏం చేయను ఇంకా చూడటం తప్ప
అ: థాంక్స్ అండ్ ఇంకా ఆపు నేను అందగత్తెనే ఒప్పుకుంటా ఇలా మోసేయ్యకు
నె: పాపం పిచ్చి నాన్న ఎలా ఉంటున్నాడు ఇంత అందాన్ని చూస్తు నెను ఐతే వదిలేవాడిని కాదు
అ: ఎం చేసేవాడివి రా…..
నె:అందాన్ని పూర్తిగా వాడుకునే వాడిని కనిపించే వాటిని కనిపించని వాటిని
అ: చెప్ప కధ నీకు నన్నూ నీవు తట్టుకోలేవు గాని దిగు ఎయిర్పోర్ట్ కి వచ్చాము
నె: చి దినమ్మ అపుడే రావాలా అనుకోని దిగి బ్యాగ్ తీసుకొని మామ్ కి ఒక హూగ్ ఇచ్చి ఎయిర్పోర్ట్ లోకి వెళ్లిపోయా భాయ్ చెప్పి

5250cookie-checkనెను న ప్రపంచం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *