భర్తల మార్పిడి – భాగం 105

Posted on

…నెప్పెట్టిందా!?…సారీయే పిల్లా!…అంటూ నేనూ కాసేపురుద్ది…
…తెల్లవారుతూందనగా ఆవిడే మేలుకొలిపిందట…అంటూ మొదలెట్టాడు…
…ఊఁ…కొట్టాను…కానీ మన్నట్లు…

నన్ను మేలుకొలిపిందన్నానా!…దువ్వవలసిన చోట్ల , మెత్తగా దువ్వి…ముద్దులెట్టీ!……దాంతో రఫ్…గా మొదలెట్టబోయా!…
…చలాకీగా తప్పుకుని , …ఏయ్!…అప్పుడే మర్చిపోయావా?…అంటూ గుర్తు చేసింది…నన్ను బిఱ్ఱుగా వాటేసుకుంటూ…
ఒహ్!…సారీ!…అంటూ ఆవిడ పెదాలచుట్టూ ముద్దులెట్టడం మొదలెట్టా!…’ అంటూ నాపెదాలచుట్టూ అదేపని మొదలెట్టేశాడే వకూ , మా‘ఆయనా!…’ అన్నాను,… నిన్న రాత్రే జరిగింది మనస్సులో మెదలడంతో బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ…
…‘ …కానీ!…నువ్వు కోరుకుందదేగా!…ఆవిడకి చేసినవన్నీ, నీకూ… చే…శా…డా?’ అంది వకుళ , నాచేతికందనంత దూరం జరుగుతూ…
…ఊ~మ్…మరో ప్రత్యక్ష పురాణం మొదలెట్టాడే తల్లీ!…నాకేవైందో గానీ , నేనూ …ఆ…రోజు…ఆవిడ చేసినట్లే చేశానట!…ప్రతి పనీనూ!… నాకు నిద్ర ముంచు కొచ్చేస్తూంటే చెవిలో గొణిగాడు ఆఖర్న!… అన్నాను…
…ఊఁ…కొట్టింది వకుళ , కధ కానీమన్నట్లు…
…ఆవిడకి …చే…సి…న…వన్నీ నాకేం చేయనక్కర్లా!…విషయం చెప్తే చాలు… అంటూ తనని వాటేసుకుని…ఊఁ…అన్నాను…
‘…ఓర్చుకోలేక పోయిందేమో! కాసేపు తరవాత… ఇవో!…తీసుకో!…అన్నట్లుగా అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసుకుని మెడపైకెత్తింది!…’ అంటూ లంకించు కున్నాడు…
…అహాఁ!…అంటూ నేనూ తన ఛాతీమీద కొద్దిగా పైకి లేచాను…
…‘ ఆవిడా ఇలాగే అరవిచ్చిన పెదాల్నందించింది!…. వాటిని గమనించనట్టు , ఆవిడ చంకల్లో, గుబ్బల వంపుల్లో, చనుమచ్చల చుట్టూ , పెదాల కొసల్లో, ముద్దులెడుతూ పోయా!…’ అంటూ అదే పని నాకూ చేశాడే తల్లీ!…
…మళ్ళీ …ఊఁ…కొట్టా!…కానీమన్నట్లు…
…‘…దాంతో ఆవిడ చనుమొనలు టక్కున నిలబడిపోయాయ్!…’…అనే సరికి వెంటనే …నా…వి…కూడా , నిక్కబొడుచుకున్నాయమ్మా! …అంటూ …నిన్నరాత్రి ఙ్ఞాపకాల్తో నిక్కిపోయిన నా చనుమొనల్ని బ్లౌజ్ మీంచే లోపలికొత్తుకున్నాను…
…‘…నీ …వా…టి…సంగతేమో గానీ…బ్రాసియర్ ని చీల్చు… కొచ్చేస్తాయా!… అన్నంత బిర్రుగా అయిపోయాయే తల్లీ …నా…వీ!… ఛస్తున్నాననుకో!….ఇంతకీ నేను గుర్తుకొచ్చానటా మీ ఆయనకీ!? అంటూ పైట లోపలికి చెయ్యి దూర్చింది వకుళ…
…నీ ఊసు లేకుండా శృంగారం జరుగుతుందనే!…
‘…నిక్కిన ఆవిడ చనుమొనల్నోసారి నా కొన నాలుక తో కెలికి , మళ్ళీ దాంతోనే ఆవిడ గుబ్బల కుదుళ్ళని ట్రేస్ చెయ్యడం మొదలెట్టా!… అంటూ చెప్పేస్తూన్నవాడే ,ఆగిపోయి… కొద్దిగా మెడెత్తి నా…వాటి…ని నాలుకతో కాసేపు కెలికి
…‘…ఏవనుకోకూ!…ఆవిడవి , నీ వాటికన్నా…పొ…డు…గు… …మెడెత్తకుండానే కొననాలికకందాయి…’ అన్నాడే…
… ‘… నయం… నీ పెదాల్ని చీల్చుకుని నోట్లోకొచ్చేశాయన్నావుకాదు!…’ అన్నానమ్మా… నాకొళ్ళు మండిపోయి ,తన ఛాతీమీంచి పైకి లేచిపోతూ!…
…‘ఎహె!…’ అంటూ నన్ను దగ్గరకి లాక్కుని… ‘…విషయం చెప్పమని నసెడతావు…చెప్తే కోపాలూ!… నీ పెదాల్ని చీల్చుకుని నోట్లోకొచ్చేశా యన్నావు కాదు!… అంటూ వెక్కిరించావ్ చూడు… నిజానికలా జరిగింది ఒక్క మీ వకుళ తోనే!…’ అంటూ కళ్ళు మూసేసుకున్నాడే నిన్నూహించుకుంటూ!
…ఊహల్లో తేలిపోడం ఆపి చెప్పమంటూంటే!… అంటూ గాఠ్ఠిగా గిచ్చానే వకూ!… ఒంటికి కారం రాసుకున్నట్లైపోయీ!… అన్నాను…
…‘…ఎందుకూ!?…’అందది కందిన బుగ్గల్తో ముసిముసినవ్వులు నవ్వుతూ!…
…ఎందుకా?… నాతో సరసాలాడుతూ వేరే రంకుముండల అంగాంగాల్ని మెచ్చుకుంటూంటే ఎలా ఉంటూందీ!?… అన్నాను…
…‘…ఊరుకోవే!…అక్కడికి నువ్వొక్కర్తివే ఈ బాధ అనుభవిస్తూన్నట్లూ!…నన్ను …చే…స్తూ… నా…వా…ట్ని…పిసుకుతూ… నీవిలా …మెత్తగా చేతుల్లో ఇమిడి పోతున్నాయిగానీ , సంధ్యవస్సలు లొంగవుసుమా!…పైగా ఎదురు తిరుగుతాయి కూడానూ!…వేళ్ళు కాయలు కాచిపోతాయంటే నమ్ము!… అంటూ చేతి వేళ్ళకున్న చిన్నచిన్న కాయలు చూపించాడమ్మా మా ఆయన!!. … ’ అంది వకుళ…
….సర్లే గొప్ప!…అక్కడికి నీ మొగుడు నా ఒక్కర్తిమీదే చెయ్యేసినట్లు!…అన్నాను పెదాల్ని బిగబట్టి వాటిమీదికి తోసుకొస్తూన్న గర్వపు నవ్వుని అదుపు చేసుకుంటూ…
‘…ఇప్పుడర్థమైందా!?…పొగడ్తలు ఒకళ్ళకి కోపాన్నీ, మరొకళ్ళకి సంతోషాన్నీ ఎందుకు కలిగిస్తాయో!…’ అంది వకుళ నవ్వుతూ…
…సర్లే! సైకాలజిస్టూ…మనమంటే ఓర్చుకుంటాంగానీ , మొగుడి ముందు రంకుమొగుడ్ని పొగడగలమేంటీ!?…’ అన్నాను…
‘…ఎంతో మంది చేశారాపని!….’ అంది వకుళ…
…ఎవరమ్మా వాళ్ళూ!?… అన్నాను…
‘…రచయత పేరు గుర్తు లేదుగానీ , డిగ్రీ తెలుగు బుక్ లో ప్రబంధయుగపు కవుల గురించి వ్రాసిన వ్యాసం గుర్తు కొస్తూందే!…’ అందది…
…ఏంటదీ?…చెప్తూంటే పేరు గుర్తుకొస్తూందేమో చూద్దాం!… అన్నాను…
‘…ఓ సిక్స్ పాక్ , కండల రాజకుమారుడు మేళతాళాలతో ఓ పట్టణం లోకొస్తూంటే ఆడాళ్ళు అతగాడ్ని ఒళ్ళు మరిచి చూసే సీను వర్ణన…
…పెళ్ళికాని కన్నెపిల్లలు ,బుగ్గల్లో గులాబీలు పూయించేస్తూ , మాటిమాటికీ జారిపోతూన్న పైటలు సవిరించుకుంటూ ఓరచూపులు చూసేస్తూంటారట …
…ఓ అయినింటి సంసారి, వీధి తలుపుచాటున నుంచుని ,జారిపోతూన్న పైటని పట్టించుకోకుండా , ఓ తొడ , ఓ చన్నూ , ఓ కన్నూ బైట పెట్టి చూస్తూందట…మైమరపుతో…
….ఓ రౌండైపోయి , కారిపోతూన్న చెమటల్తో విటుడి పక్కన పడున్న ఓ సరసురాలు మేళాల చప్పుడు విని , పక్కమీంచి చటుక్కున లేచి , ఒంటిమీద బట్టల్లేవన్న విషయాన్ని కూడా పట్టించుకోకుండా ,అందెలు ఘల్లు ,ఘల్లు మని చప్పుడు చేసుకుంటూ కిటికీ దగ్గరకొచ్చి రాకుమారుడి పర్సనాలిటీ చూసేసరికి , అప్పటిదాకా చెమటలు కారిపోతూన్న ఆవిడ ఒంటిమీది పల్చటి రోమాలు (.జుత్తు) నిక్కబొడుచుకుంటాయట…
వెనకే వచ్చి , ఆవిడ రోమాంచితాన్ని చూసిన సరసుడు ఈర్ష్యతో కుళ్ళి పోతాడట…పేరు గుర్తుకొచ్చిందా? …ఇంతకీ .పై చెప్పిన ముగ్గురాడాళ్ళల్లో మనమే టైపూ?…’ అంది వకుళ
…వ్యాసం పేరేంటో గుర్తు రాలేదుగానీ , ఆడాళ్ళ టైపు విషయానికొస్తే , రెండోదేంటి!?…, మూడో దాన్ని కూడా దాటేస్తున్నాం !… అన్నాను…
…‘…అంటే!?…’ అంది వకుళ
…ఏముందీ? మొగుడి పక్కలో పడుకుని, మరో సరసుడి ప్రతాపాల్ని గుర్తు చేసుకోడం… అన్నాను
…‘…మనం మరో మెట్టేక్కుదాం!… మొగుడికి సరసుడి ప్రతాపాల్ని చిలవలు పలవలుగాగా వర్ణించి చెబ్దాం!…’ అంది వకుళ హై ఫైవ్ కొట్టడానికి కుడిచెయ్యి పైకెత్తుతూ
ఇటువంటివి మన ఆడాళ్ళు తట్టుకుంటారుగానీ మగాళ్లవల్లకాదేమోనమ్మా!…ఐనా అదీ ట్రై చేసి చూద్దాం!!…’… అంటూ కుడి చెయ్యి పైకెత్తి దాని చేతిని కొట్టాను…
‘…అదీ స్పిరిటంటే!… ఊఁ…కధ కానీ!…అంది వకుళ…
…పిట్ట కధల్లో పడి అసలు కధ మర్చిపోతున్నానే!… ఎక్కడాపానూ!?… అన్నాను…
…‘…ఏంటీ? నీ క్లాసనుకున్నావా?….ఎక్కడాపానూ!?… అంటే చెప్పడానికీ?…’ అంటూ చిరచిరలాడి ఆ పైన చెప్పింది…
.‘..ఊహల్లో తేలిపోడం ఆపి చెప్పమంటూంటే!… అంటూ వికాస్ని గాఠ్ఠిగా గిచ్చానే వకూ!… అన్నావ్…’ అని
…థాంక్సే పిల్లా!…గుర్తు చేసినందుకు!… నే గిచ్చగానే … అహ్!… అంటూ చెయ్యివిసిరి…
‘…ఓర్చుకోలేక పోయిందేమో ఆవిడ!…ఏయ్!…అంటూ నన్ను వెలకిలా తోసేసి , చటుక్కున నామీదెక్కేసి నా పెదాల్నాక్ర మించుకుంది సంధ్యా!…ఓ అర నిముషందాకా విదిలిపెట్టలేదనుకో!… …కావాల్నే నేనూ ఆవిడలా …ఉఁ…ఊఁ…ఊ‘మ్!… అని చప్పుళ్ళు చేయడం మొదలెట్టా!…
…దాంతో …ఛీ!…ఆపు నాటకాలూ!…అని సిగ్గుపడిపోతూ ,నా మీంచి దిగిపోయి , నన్ను మీదికి లాక్కోబోయింది…
….అసలే ఉత్తి మనిషివికావాయే!…ఇక నా బరువు కూడా ఎందుకూ!?…అంటూ తననే నామీదకి లాక్కున్నా…’ అంటూ నన్నూ తన మీదికెక్కించేసుకున్నాడే వకూ!… అన్నాను…
‘…నువ్వెప్పట్నుంచో కోరుకున్నపొజిషనేగా అదీ?…ఏం చేశావేంటీ?…’ అందది…
…ఆవిడేంచేసిందీ?… అన్నాను తనమీద సర్దుకుంటూ…
‘…ఛీ!…నా వల్ల కాదుబాబూ!…అంటూనే మీదెక్కిపోయింది…
…అదీ పధ్ధతి!… అంటూ ఆవిడ మొత్త …నీ…వాడి గుండు కి …జస్ట్… తగిలేలా , తన నడుంని లేపి పట్టుకున్నా!…ఇలా!…’ అంటూ నా మొత్తనీ పైకెత్తి పట్టుకున్నాడు…
…ఏయ్!…పడేస్తావ్!…అంటూ తన భుజాలమీద చేతులాన్చి…ఊఁ… ఆవిడేం చేసిందీ?…అనడిగాను

‘…ఆవిడా బాలన్స్ కోసం రెండరచేతుల్నీ నా భుజాలమీద ఆన్చింది … …దాంతో దోరముగ్గిన దోసపళ్ళల్లాంటి ఆవిడ స్థనాలు నా మొహం మీదికి వ్రేలాడి అటూ ,ఇటూ ఊగడం మొదలెట్టాయి… నీ వాట్లా కొద్దిగా కదిలి ఆగిపోలేదు…’ అన్నాడే వకూ!, …వీ…టి… వైపు కనుసైగచేసి… అంటూ నా గుబ్బల వైపు కనురెప్పలార్పి ఆగిపోయాను…గర్వపు చిరునవ్వు దాచుకోడానికి తల దించుకుని…
…‘…రుబ్బురోలు పొత్రాలెక్కడైనా ఊగిపోతాయామ్మా!… నాలాంటి మెత్తటి వైతే అల్లల్లాడిపోతాయిగానీ!?…’ అంది వకుళ
…సర్లేవే!…మునగచెట్టెక్కించకు నన్ను!… అన్నాను , దాని పొగడ్తలకి సిగ్గుపడిపోతూ
‘…ఉన్నమాటే అన్నాలే!… తరవాత సిగ్గులొలకపోద్దుగానీ, ముందు నువ్వేమన్నావో చెప్పి ఆపైన కధ కానీ!…!…’ అంటూ నన్ను పొడిచింది మాటల్తో…
‘… గొప్పేలే!…నా విషయమలా ఉంచి ఆవిడేంచేసిందో చెప్పు!…’ అన్నాను
‘…ఆవిడ స్థనాలు నా మొహం మీద వ్రేలాడాయన్నాగా!…అపుడు నా పెదాలకి అందీ అందనట్టుగా ఉన్న ఆవిడ చనుమొనల్ని కొన నాలుకతో అందుకోడానికి ఉత్తుత్తి ప్రయత్నాలు మొదలెట్టా!…
…నాకు అందట్లేదనుకుని , వీపు ని విల్లులా పైకి విరిచి, మొత్తనీ , భుజాల్నీ కిందికి దించబోయింది…, నా కోరిక తీర్చడానికి…
…ఆవిడ ప్రయత్నాలు గమనించి ,లోలోపల నవ్వుకుంటూ , ఆవిడ మొత్తనింకాస్త పైకెత్తా!…
…తనింకాస్త గట్టిగా ప్రయత్నం చేసినట్లుంది…దాంతో ఆవిడ మొత్త కిందకి దిగకపోయినా, చనుమొనలు మాత్రం దోసపండు ముచ్చికల్లా , బిఱ్ఱుగా ముందుకి పొడుచుకొచ్చి, నా కొన నాలిక కి తగలడం మొదలెట్టాయి…’ అని వికాస్ అంటూంటే…
…నాకు ఒళ్ళు వేడెక్కిపోయిందనుకో…దాంతో నేనూ ఆవిడ చేసిన పనే చేసి , నా చనుమొనల్ని తన పెదాలకందించడానికి ట్రై చేశానే!…
…నా ఉద్రేకం అర్థం చేసుకున్నట్లున్నాడమ్మా నా మొగుడూ… ఏకామెంటూ చెయ్యకుండా , తన మెడ బాగా పైకెత్తి నా…ముచ్చికల్ని పట్టుకోడానికి ట్రై చేశాడే!…అవందలేదు…తెలుసుగా ఎందుకో!?…..

…ఎలాగైతేనేం , మరో ప్రయత్నం తరవాత పెదాల్తో , ఆ పై ప్రయత్నం తో ముని పళ్ల మధ్య ఇరికించుకుని కిందికి సాగదీయడం మొదలెట్టాడే!…
…ఆ సాగతీతల్ని తృప్తిగా అనుభవిస్తూ … ఇవే సుశీలవో , వకుళవో ఐతే ఇన్ని తిప్పలుండేవి కాదు కదూ!…అన్నానే గొంతు జీరపోతూంటే!…
‘…నా పేరెందుకెత్తావ్ మధ్యలో?…’ అంది వకుళ, తెచ్చిపెట్టుకున్న కోపంతో…
…ఎందుకేంటీ!…మనముగ్గుర్నీ ఎలా పోలుస్తాడో చూద్దామనీ!…కానీ తనేం చేశాడో తెలుసా?…‘…నీ అందాలు నీవీ!…వాళ్లవి…వాళ్ళవీ!!….’ అంటూ గోడమీది పిల్లిలా దాటేయబోయాడు…
…ఎహె!…చెప్పు…ఫోజు కొట్టకుండా!… అంటూ కాస్త కిందికి వంగి…నా గుబ్బల్ని తన మొహానికి రుద్దానే!…
…దాంతో వేడెక్కిపోయాడేమో!…. నీవి గుండ్రాళ్ళూ… వాళ్లవి దోసపళ్ళూ!… రంగుల్తో సహా!…అన్నాడు…
…వాటి సైజులూ ,రంగుల విషయం కాదునేనడుగుత…వాటి మీదుండే వాటి గురించి!… అన్నానే!…అంటూ వకుళ మొహంలోకి చిలిపిగా చూశాను…
…‘…చెప్పూ!…’ అంటూ నన్ను మింగేసేట్టుగా చూసిందది…
…నేనూ అదే అన్నాను లేమ్మా! ‘…అంత ముచ్చటగా ఉంటే అదీ చెప్తాను…’ అంటూ నా మొహంలోకి చూశాడు…
…కానీ!…అన్నట్లుగా తలెగరేశాను…
…నీకు తెలియనిదేముందీ!… మీ ముగ్గురూ, ఇలా నా మీదెక్కిపోయిన వాళ్ళే!… , నీకేసులో నేను మెడ బాగా పైకెత్తి , ముచ్చికల్ని వెతికి పట్టుకోవాల్సొస్తుంది…
…సుశీలవైతే కొన నాలిక కి అంది పోతాయి… ఇక వకుళవైతేనా!…నోరు గాఠ్ఠిగా మూసుకున్నా పెదాల్ని చీల్చుకుని నోట్లోకి చొరబడిపోతాయి…’ అన్నాడే లొట్టలేసుకుంటూ… అని ముగిస్తూ దాని మొహం కేసి చూశాను..
…ఎఱ్ఱ మందారంలా అయిపోయుంది దాని మొహం … ఏంటన్నట్లుగా కళ్ళెగరేశాను…
‘….మా ఇంట్లో ఓ రాత్రి …ఓ రెండు రౌండ్లైపోయింతరవాత …నిద్దరొస్తూంది బాబూ పడుకోనీ!…అంటూన్నా వినకుండా నా ముచ్చికల చుట్టూ ముద్దుల్తో నన్ను రెచ్చగొట్టి , ఆ పైన నే అప్పగిస్తానన్నా వద్దంటూ పెదాలు బిగించుక్కూచున్నాడే నీ మొగుడూ!… దాంతో ఒళ్ళు మండి …వా…ట్ని… తన పెదాలకేసి నొక్కేసరికి , అవి లోపలికి చొచ్చుకుపోయాయి… అదీ గొప్ప!…సర్లే !…కధ కానీ!’ అంది వకుళ , పైటమీంచే నిక్కిపోయిన తన చనుమొనల్ని లోపలికి నొక్కుకుంటూ…
…నేనూ చెప్పమనే అంటూ నా నడుముని కిందికి నొక్కానే!…
‘…ఆవిడా నీ లాగే చేసింది సంధ్యా!… అప్పుడిలాగే …ఆవిడ మొత్తనీ ఇంకాస్త పైకెత్తాను…ఎంతైనా సొంతదారువి కనక నీ రెమ్మల్లోకంటే …నీ …వాడు చొరవగా చొరబడిపోయాడు కానీ, ఆవిడ దగ్గరకొచ్చేసరికి మొహమాట పడ్డట్టున్నాడు…తన పూ రెమ్మల్ని …జస్ట్…ముద్దెట్టుకునాగిపోయాడు…అంటూ చిలిపిగా నవ్వాడే వికాస్…
……దాంతో నాకు చిర్రెత్తి… ముక్కలైందిలే …నీ…వాడి…మొహమాటం!…నాలా గట్టిగా నడుం కిందికొత్తడానికి ఆవిడకి ఒంట్లో ఓపికుంటేగా!…ఆపైనేమైందో చెప్పూ!… అంటూ నా మొత్తకి మరో డౌన్వర్డ్ జెర్క్ ఇచ్చానేవకూ!… ఇంకేముందీ… సగానికి పైగా దిగిపోయాడు …అన్నాను…ఊపిరి వేగాన్ని అదుపు చేసుకుంటూ…
‘…ఆవిడా గ్రహించినట్లుంది, తన మొత్తని నే పైకెత్తుతున్నానని గ్రహించి ఓ కొత్త ఒడుపు ప్రయోగించిందిలే నామీద!…’ అంటూ ముసిముసి నవ్వులు చిందిస్తూంటే…
…నాకు చిరచిరలాడి…ముందు విషయం చెప్పు…ఆ పైన మురిసిపోదుగాన్లే!…అంటూ తన భుజాలమీదున్న వేళ్ల గోళ్లని కసుక్కున అక్కడి కండల్లోకి దిగేస్తూ మొత్తని ఇంకాస్త కిందికొత్తానేవకూ….ఇంకింత లోపలికి చొరబడ్డాడు…మనిద్దరి…కుఱ్ఱగాడు…
.‘…అహ్!…నువ్వంటే ఇలా , మోటుగా గోళ్ళు దిగేశావుగానీ… ఆవిడైతే ..ఏయ్!…ఏంటిదీ!?…అని గోమూగా మందలిస్తూ , నా భుజాల మీదున్న అర చేతుల్ని కిందికి జార్చి, నా చంకల్లో, పక్కల్లో కితకితలెట్టడం మొదలెట్టింది…
…నీకు తెలుసుగా నాకక్కడ కితకితలెక్కువనీ!…దాంతో…ఏయ్…సుశీ!…ఆపూ!…అంటూ మెలికలు తిరిగిపోయాను…ఆవిడ మొత్తమీద నా చేతుల పట్టు సడిలిందో , లేకపోతే , నా నడుం కదలికలకి …నీ…వాడు… వెన్నముద్దలోకి చొరబడే వెచ్చటి కత్తిలా దిగిపోయాడు , ఆవిడ లోతుల్లోకి…
…దాంతో….నీ …వాడి…మొన ఎక్కడెక్కడ గుచ్చుకుందోగానీ ,ఆవిడ వెచ్చటి రతిమదం నీ వాడికి అలా , నాన్ స్టాప్ అభిషేకం చేసేస్తూంటే బలే అనిపించింది సంధ్యా!…అంటూ నా పిఱ్ఱల్ని తనమొత్తకొత్తుకున్నాడే!…దాంతో నేనూ చేశేశానమ్మా నీ సరసుడి …లిం…గా…నికి రతిమదాభిషేకం……అదలా…ఐ…పో…తూంటే…పరవశంగా తన ఛాతీమీద సోలిపోయి , …ఆ…వేడి…కి నీకూ …ఐ…పో…యిందా!… అన్నానే వకూ! అంటూ తొడలమధ్య పెట్టీకోట్ తో ఒత్తుకుంటూ దానివైపు మత్తుగా చూశాను…
…‘…నువ్వూ చేద్దుగానిలేమ్మా నీ సరసుడి లింగానికా అభిషేకం! …ఇంతకీ వికాస్ కి కూడా …అయి…పో…యింది…టా!?…’ అనడిగిందది , నే చేస్తూన్న పనే తనూ చేస్తూ!…
…తనేం మాట్లాడకపోతే ఆ ప్రశ్నే రెట్టించా!…
…‘… నేనూ అప్పుడే …విది..లేస్తే….ఛీ కొట్టరూ మీ ఆడాళ్ళూ!… అంచేత ఆపుకుని , నెమ్మదిగా ఆవిడ మొత్తని పైపైకెత్తి , … మోకాళ్ళు ముడుచుకుని పంగలిప్పుకో… అన్నా సంధ్యా!
…ఛీ!… ఎందుకూ!?……అంటూనే నే చెప్పిన పని చేసి నా మీద వాలిపోయిందావిడ… తన చెవిలో చిన్నగా విషయం చెప్పేసరికి… ఛీ!…పాడు!!…నాకలా ఏం అనిపించదు…నే దిగిపోతా బాబూ!…అని గొణిగిందేగానీ , దిగలే సంధ్యా ఆవిడ… ’ అని తను చెప్పేస్తూంటే ,
…తన మీద వాలిపోడం మినహా నేనూ అదేపనిచేసి , …ఏం చెప్పావేంటీ?!…అన్నానే వకూ! …అంటూంటే
‘…ఆ మాత్రం తెలీదే నీకూ!…పిక్నిక్ నాడు రాత్రి , నువ్వూ, నా మొగుడూ చూస్తూండగానే నన్నలా చేశాడుగా!…, మా పక్కనే ఉన్నారుగా మీరిద్దరూ!…చూడ్లేదా! , వినలేదా!… ’ అంటూ సాగదీసింది వకుళ , తొడల మధ్యున్న అరచేతికి పని చెప్తూ…
…దాంతో నాకొళ్ళు మండింది…ఆఁ…చూశానమ్మా!…మీరిద్దరూ ఒకళ్ళ చెవుల్లో ఒకళ్ళు ఏదో గొణుక్కోడం , ఆ పైన నువ్వు కిలకిల్లాడుతూ మా ఆయన భుజాల్ని అరచేతుల్తో కిందికి నొక్కి , నీ మొత్తని వీలైనంత పైకెత్తడమూ చూశాను… ….ఇక మీరేం చెప్పుకున్నారో వినడమంటావా!…అసలే గుసగుసలు…దానికి తోడు , నీ మొగుడు పోటెద్దులా రంకెలెడ్తూ గూళ్లు కదిలిపోయేలా నన్ను దున్నుతూంటే , ఎలా వినిపిస్తాయవీ!?… అన్నాను…
…‘…ఆ మాటా నిజమేలే!…ఆరోజు రెండు జంటలం ఒకళ్లనొకళ్ళు పట్టించుకునే స్థితిలో లేము… ఇంతకీ నీ మొగుడు చెప్పిందేంటంటే!…’ అంటూ మొదలెట్టిందే , వెంటనే ఆపేసి…. ఐనా నే చెప్పడమెందుకూ!… నీ మొగుడే చెప్పుంటాడుగా , ఆ సుశీల కి తను చెప్పిన ఊసూ!…’ అంటూ ఆపేసింది వకుళ కన్ను గీటుతూ…
…ఆఁ… చెప్పాడ్లే , సిగ్గు బిడియాలొదిలేసి!… మమ్మల్ని చెయ్యాలని మీ ఆడాళ్లకుండదూ!…అన్నాడుట… …అంచేతే ఛీ కొట్టి …దిగిపోతా!… అన్నట్టుందావిడ… అన్నాను…
‘… కబుర్లు చెప్పకే!…మాటందేగానీ , ఆ పని చేసిందా!?…ఆవిడైనా , నువ్వైనా , నేనైనా , మరో ఆడదైనా ., ఇదే కోరుకోమూ!?….’ అంది వకుళ ధారాళంగా!..
…అలా…అందరాడాళ్ళతరఫునా మాట్లాడేయకు పిల్లా!…ఎవరైనా చదివితే కోప్పడతారూ!…అన్నాను…

‘…నేనలా అనుకోను. అదలా ఉంచు…ఆపైన ఏం చేశాడో చెప్పాడా!…’ అంది వకుళ…
‘… నెమ్మదిగా ఆవిడ మొత్తని పైపైకెత్తి , అంతే నెమ్మదిగా కిందికి దింపుకోడం మొదలెట్టా సంధ్యా!..ఇలాగే!!…’ అంటూ నాకూ అదే సన్మానం చెశాడమ్మా… అంటూ వకుళ వైపు చూశాను…
‘…అవును…ఆపని బలే చేస్తాడులే మీ ఆయనా!…ఆడది చాలు బాబూ!…అని విలవిల్లాడేదాకా , మెల్లమెల్లగా పైకీ కిందికీ కదిపి…ఆ పైన చెప్పా పెట్టకుండా ధభీ…మని విదిలేస్తాడమ్మా మొత్తనీ!…మాధురీ దీదీ కూడా చెప్పిందిలే తననలా చేశాడనీ!…భళ్ళు, భళ్ళుమని కార్చేసుకుంటామనుకో ఆ పాటుకీ!…’ అంటూ వకుళ మరోసారి కళ్ళు మూసేసుకుని తొడలమధ్య అరచేతులొత్తేసుకుని…‘…ఊ~మ్…కానీ!…’ అందది మైకంగా…
…….ఓ రెండు మూడు సార్లలాగే చేశాడుటమ్మా!….. దాంతో ఆవిడకి కసెక్కిందేమో!…తనే విజృంభించి రివర్స్ …మొత్త గుద్దుడు… మొదలెట్టిందన్నాడు…
…అదీ సంగతి…ఎలాఉందావిడ పని!…అని వెక్కిరించాను…..
…‘….నాకైతే నచ్చిందిలే!…కానీ ఏ మిస్ కారేజ్ ఐతే ఆవిడ బాధ పడుతుందని … నెమ్మది సుశీ!…అసలే ఉట్టి మనిషివికాదు…. అన్నా!… ’ అంటూ వికాస్ చెప్పేస్తూంటే…
…ఆ సానుభూతి అంతా రంకు రాణులకే రిజర్వుడేమో!… అంటూ దెప్పానే వకూ!…చిరచిరలాడి… అన్నాను
‘…కొరివితో తల గోక్కున్నావే పిల్లా!…’ అంది వకుళ…

…అదేంటే!… అన్నాను….
‘…ఆ మాత్రం బుర్రలేదే!…వెంటనే …నువ్వూ నెలతప్పావా!…అన్న ప్రశ్నరాదూ!?…’ అంది వకుళ…
…బలే పట్టావే సైకాలజీ ప్రొఫెసరూ!… అదే మాట మరోలా అన్నాడులే!… అన్నాను…
‘…దీనికి సైకాలజీ ఎందుకే!…మామూలుగా ఐతే నీకే తట్టేవిషయం…కోపంలో ఒళ్ళు మరిచిపోయావేమో!…ఇంతకీ తనేమన్నాడూ!…ఏంచేశాడూ? నువ్వెలా సర్దుకున్నావ్??…అది చెప్పు!…’ అంటూ ప్రశ్నలు గుప్పించింది వకుళ నవ్వుతూ…
‘…ఒహ్!…నువ్వూ ఉట్టి మనిషివికావేంటీ!…చెప్పవేం?…’ అంటూ నా మొత్తని అతి నెమ్మదిగా పైకీ ,కిందికీ కదపడం మొదలెట్టాడే!…’
…దాంతో , ఎందుకేశానీ…పిచ్చి ప్రశ్నా!… అంటూ నన్ను నేనే తిట్టుకుని, …. ఏం ప్రశ్నదీ?…నేను ఫీడింగ్ మదర్ నని మర్చిపోయావా?…అన్నాను…
… ‘…అహ్! అదేగా నీ ధైర్యం!…’ అన్నాడే వంకర నవ్వుతో …
…. ఓ క్షణం గుండెలు ఝల్లు మన్నాయనుకో!…వినోద్ గాడితో నా రంకు పట్టేశాడేమిట్రా దేవుడా!…అని… ….కానీ వెంటనే సర్దుకుని …ఒక్క నా ధైర్యమే ఏమిటీ!…మన ధైర్యం…అను… అంటూ నెమ్మదిగా రివర్సు గుద్దుళ్ళు మొదలెట్టి , …ఊఁ…ఆవిడేం చేసిందేంటీ?… అంటూ మాట తప్పించాను…
…‘…ఆవిడా!…అంటూ నాకళ్ళల్లోకదోలా చూసి,….ఏదో అనబోయిన వాడే మానేసి…. నెమ్మది సుశీ!…అసలే ఉట్టి మనిషివికాదు…. అన్నానని చెప్పాగా!… దాంతో సిగ్గు పడిపోయి నా ఛాతీ కి అంటుకుపోయి……పూర్తిగా ఆపేమని నే అన్లేగా!…
నెమ్మదనే నేనంట…ఇలా!… అంటూ ఆవిడ మొత్తని మెల్లమెల్లగా పైకీ కిందికీ కదిపి…ఆ పైన చెప్పా పెట్టకుండా ధభీ…మని విదిలేశా!…భళ్ళు మంటూ కార్చేసుకుందావిడ…’ అంటూ చెప్పేస్తూంటే…
…ఎన్ని సార్లు చేశావేంటీ అలా!… అంటూ …ప…ని… స్పీడు పెంచానే!… అప్పుడు తనేం చేశాడో తెలుసా!?… అన్నాను…
…‘…ఆఁ…ఆఁ…అంటూ మన మూల్గుల్ని అనుకరిస్తాడ్లే…మొదటిసారి నువ్వూ ,మా ఆయనా పక్కనే ఉండడంతో అవి వింటారని సిగ్గుపడి , నీ మొగుడి మీద పడి తన నోరు మూసేశాలే నా పెదాలతో…. ’ అని వకుళ చెప్పేస్తూంటే…
…అది నే చూశాలే తల్లీ!…నన్నుచెప్పనీ… అంటూ కంటిన్యూ చెయ్యబోతూంటే…
‘…మరో సారి ఏకాంతంలో కూడా అదేపని చేసేసరికి పిచ్చెక్కిపోయి ఓపికున్నంత సేపు ఎగిరాలే నీ మొగుడి మీద…అబ్బ !…బలే ఉందనుకో!…’ అంటూ కాసేపు మైమరుపుగా కళ్ళు మూసేసుకుని అటూ ఇటూ ఊగి…అదలా ఉంచు… నువ్వేం చేశావ్!?…’తనేం చేశాడూ??… అంది వకుళ….
…ఏం చేస్తానూ!…తనమీదెక్కిన అందరాడాళ్ళల్లాగే నేనూ ఓపికున్నంత సేపు ఆ పని చేసి , తన మీద సోలిపోగానే …
‘…నువ్వైనా నిలకడగా…నన్నో పదిసార్లు చే…శా…వ్…కానీ , మీ సుశీలక్కైతే ఓ …రెండు…సార్లకే…, నామీద సోలిపోయింది. దాంతో నేనే ఆవిడ్ని పైకీ కిందికీ కదపాల్సొచ్చింది… ఓ రెండు సార్లకే ఆవిడ బొళుక్కు , బొళుక్కుమంటూ కార్చేసుకుని , ఆపైన కిందికి దొర్లిపోయి ,మత్తుగా కళ్ళుమూసుకుని , బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ ఉండిపోయింది …. …ఆవిడ దిగిపోయినా , నీ…వాడింకా …నిల…బడే… ఉండిపోయాడు సంధ్యా!…
…కాసేపు తరవాత …వాడి …పని…పూర్తి… చేద్దామని , ఓ మోచేతిమీద పైకి లేచి , ఆవిడవైపు చూశాను… కనురెప్పలు బరువుగా మూతపడున్నాయ్…ఉఛ్ఛ్వాస, నిశ్వాసాలతో ఆవిడ స్థనాలు ఎగసెగసి పడుతూన్నాయ్… వాట్ని చూసేసరికి నీ వాడు మరింత బిగిసిపోయినా , తను ఉత్తి మనిషి కాదని గుర్తుకొచ్చి , దోసపండు ముచ్చికల్లా , బిఱ్ఱుగా ముందుకి పొడుచుకొచ్చిన ఆవిడ చనుమొనల్ని కాసేపు దీక్షగా చూసి , ఆపైన వాటిని సున్నితంగా పెదాల్తో నొక్కేసరికి ఆవిడ సన్నగా వణికి , మరోపక్కకి , తిరిగిపోయింది… దాంతో తననిక బాధ పెట్టకూడదని , నే వెలకిలా పడుకుండిపోయా సంధ్యా!…
…ఎప్పుడు కన్నంటిందో ,ఎంత సేపు నిద్దరోయానో తెలీదుగానీ , మెలుకువొచ్చేసరికి ఆవిడ తల నా ఛాతీమీదుంది… చూపు కిందివైపుంది…. ఏంటా చూసేస్తూందీ?… అనుకుంటూ మెడ కాస్త పైకెత్తి , కిందికి చూశాను…ఆవిడ ఎడం చేతివేళ్ళు నా ఎడం తొడమీద తారట్లాడుతున్నాయి… ఏంటీ చూసేస్తున్నావ్ ?!…. అన్నాను…
నా మాట వినగానే చటుక్కున చెయ్యి వెనక్కి లాగేసుకుంది…. ఆ తొందరలో ఆవిడ చూపుడు వేలు గోరు …నీ వాడి … గుళ్ళని గీరేస్తూ బైటికొచ్చింది…నా ఒంట్లో కరెంటు పాకినట్లైపోయి , …ఏంటి సంగతీ!… అంటూ ఆవిడ నడుముచ్చుకుని మీదికి లాక్కునన్నాను!….
…ఏంలేదూ!…అంటూ కాసేపు తప్పించుకోబోయినా , మరోసారి రెట్టించేసరికి…
…మీరు నిద్దరోయినా , మీ అబ్బాయికి నిద్దరలేదు పాపం…. అంటూ చేతిని మళ్ళీ నా తొడలమధ్యకి పోనిచ్చి …నీ…వాడి… గుండు మీద చూపుడు వేల్తో ఓ జెల్లకాయిచ్చి , చెయ్యి వెనక్కి లాగేసుకోబోయింది సంధ్యా ఆవిడ…
…చటుక్కున ఆవిడ చెయ్యట్టేసుకుని ,… జోకొట్టి , నిద్రపుచ్చరాదూ , మా అబ్బాయినీ!… అంటూ ఆవిడ చేతిని …నీ వాడి… మీదకి సర్దుకున్నాను…
…ఆ…పని… చేస్తే రెచ్చిపోయి, గంతులేస్తాడు… అందావిడ గొంతు జీర పోతూంటే…
…పోనీ!… ముద్దులెట్టి నిద్ర పుచ్చచ్చుగా!… అంటూ మెడెత్తి ఆవిడ మొహంలోకి చూశాను..
…ఆవిడ్లోనూ వేడి పుట్టుకొచ్చిందేమో… కనురెప్పలెత్తి , ఆఁ…పెట్టీగల్ను… అంటూ తన ఎఱ్ఱటి పల్చటి పెదాల్ని అదోలా వంకర్లు తిప్పి,
కొద్దిగా కిందికి జరిగింది సంధ్యా!… ఆవిడ మూడ్ గమనించి… ప్లీజ్ సుశీ!…మళ్ళీ ఎప్పుడు వీలౌతుందో!… అంటూ ఆవిడ జుత్తుని దువ్వాను….
….మరోసారి కనురెప్పలెత్తి, నా వైపు చూసి , …అలా చూడద్దు బాబూ!…సిగ్గుగా ఉంటుందీ!… అంటూనే చిన్నగా కిందికి జరిగి , నా పొత్తి కడుపు మీద తలానించి …నీ వాడ్ని… చేతుల్లోకి తీసుకోబోయిందే!… ఛీ!…ఏంటి బాబూ ఈ జిగట!… అంటూ గునిసింది , గోమూగా…
…నీ అభిషేక ద్రవాలే!… అన్నాను , మోచేతుల మీద పైకి లేచి ఆవిడ వైపు చూస్తూ…..
…ఊఁ…గొప్పే!… అంటూ …నీ వాడ్ని…ముద్దెట్టుకోడానికి మొహాన్ని దగ్గరకి జరిపిందే , చటుక్కున వెనక్కి లాక్కుని… అ….బ్బ…. వాసనే ఇంత ఘాటుగా ఉంటే! … అంటూ ఇంకాస్త దూరం జరిగింది…
…వాసనే ఇంత ఘాటుగా ఉంటే! … అంటూ కాసేపు ఆవిడ గొంతుని అనుకరించి … రుచి… ఇంకెంత ఘాటో అనా!?… అనేసరికి , … ….వెక్కిరించడం తేలికే!… అంటూ మూతి ముడుచుకుందావిడ…
…ఐతే నే చేసి చూపించేదా!?… అంటూ పైకి లేవబోయాను…
…ఏమక్కర్లే!…అంటూ తొడ మూలం దగ్గర మొదలెట్టి నెమ్మదిగా…నీ…వాడి…కాండం వైపు కదిలింది ఆవిడ మెడ…
….కాసేపట్లో ఆవిడ వెచ్చటి పెదాలూ , నాలుకా …నీ…వాడి…గుళ్లచుట్టూ కదలడం మొదలైంది… ఇంకాసేపట్లో అక్కడ పనైపోయిందేమో!…. , ముందావిడ నాలికా , ఆ వెనకే ఆవిడ పెదాలూ …నీ…వాడి…పొడుగూతా కదలడం మొదలెట్టాయి….
….,ఆవిడ …పని…తనానికి… నీ…వాడు… అలా, అలా నిగుడుతూ పోయాడు…
…అ…బ్బ…ముట్టుకుంటే చాలు…ఎలా …సాగి…పోతు…న్నాడో…బాబూ ,మీ అబ్బాయీ!…అని గునుస్తూనే రెట్టించిన ఉత్సాహంతో …పని… కానిచ్చేస్తూందావిడ…
…ఇక నాకు గంగ వెఱ్ఱులెత్తిపోడంతో లేచేయ బోయాను…
….ఆగూ!…ఇంకా పని …పూర్తి కాలే!…అంటూ నా పొత్తికడుపుమీద చెయ్యేసి , నన్ను పరుపుకణిచేసి , చటుక్కున నా తొడల మధ్యకి చేరిపోయింది సంధ్యా ఆవిడ!…’ అంటూ ఎగూపిరి మీద చెప్పాడే వకూ , నా తలని తన పొట్టమీదికి లాక్కుంటూ…
….‘….వెంటనే ఆరూ – తొమ్మిదీ అయిపోయావా!…’ అంది వకుళ…
…అలా ఐతే మాటలు సరిగా వినిపించవని చెప్పాకదమ్మా!…అంచేత ఆమాటే తనకీ మరోసారి చెప్పి , …మనిద్దరి…వాడ్నీ… ఓచేత్తో పట్టుకుని సాగదీస్తూ… కానీ!…అన్నాను…