హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రవితేజ నేను ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చడువుతున్నా. నేను 5’8 ఉంటాను ఎర్రగ బుర్రగా ఉంటాను. నేను ఇంటర్ కాబట్టి రోజు

హలో మిత్రులారా! అందరూ మగవాళ్ళ మోడ్డలకి, ఆడవాళ్ళ పూకులకి సరైన దెంగులాట దొరకాలని, తృప్తిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, ఈ కథ రాస్తున్నాను. నా పేరు వరుణ్, వయస్సు

కథకు వస్తే ఒక రోజు నాకు రీడర్ నుండి మెయిల్ వచ్చింది మరియు ఆమె పేరు శ్వేత. ఆమె వయసు 32 సంవత్సరాలు, 7 సంవత్సరాల పిల్ల.