ఫ్రెండ్ తో కామకేళి

Posted on

ఫ్రెండ్ తో కామకేళి
హయ్ ఫ్రెండ్్ నేను శ్ాామ్, భీమవరెం… ఎలా ఉననారు అెందరు… జాగ్రత్తగా ఉెండెండి– ఇెంట్లో నే ఉెండెండి…
ఈ స్టో రీ జరిగి 2 సెంవత్్రాలు అయ్ాెంది… సరే కథలోకివెళ్తతమా ఫ్రెండ్ పేరు జానూ(పేరు మారాాను), వయసు్

24, height 4.5, స్ైజులు ఐతే సూపర్ ఫిగ్ర్ కత్తతలాగా ఉెంట్ ెంది ఎవరిక ైనన చుసేత ఎకాాలనిపిసుత ెంది… మేము
భీమవరెం లో ఒక ఏరియాలో అదదెకు ఉెండేవాళ్ళెం. త్ను వాళ్ళ అనాయా ఇెంట్లో ఉెండేది.వాళ్ళ ఇలుో మా ఇెంట్ికి
ననలుగ్ు ఇళ్ళ అవత్ల. వాళ్ళ అనాయా షాప్ లో పని చేసేది. ఒకస్ారి అనుకోకుెండన మా ఇెంట్ి ముెందు నుెండి
వెళ్్త ెంట్ే చూస్ా. అబ్బా ఏముెంది ఎలాగ ైనన దీనిని దదెంగాలి అనుకునా. నేను బ్యట్కు వెళిళనపపుడు వాళ్ళ షాప్

ముెందు నుెండి వెళ్్త హార్ా కొట్ేోవాడిని. త్ను కూడన చూసేది.ఒకరోజు త్ను నేను బ్యట్కు వెళిో వసుత ెంట్ే వాళ్ళ
షాప్ లో కనపడలేదు నేను ముెందుకు వసుత ెంట్ే మా సెందు చివర నుెంచుని ఉెంది. నేను త్నని చూస్ా త్ను ననేా
చూసుత ెంది ననకు భయమేసిెంది. ఒకస్ారి ఆగ్ెండీ అనాది. ఏమిట్ెండి అని అడిగాను. ఎెందుకు హార్ా కొడుత్ుననారు
మా షాప్ ముెందు అనాది. జననలు అడుు వసుత ననారని కొట్బో ను ఐనన నేను రోడుు మీద కొడితే మీకు ఇబ్ాెంది
ఏమిట్ి అని అడిగాను. అలాగే అని చదపిు నవపుకుెంట్ూ వెళిళపట య్ెంది. ల ైన్ లోకి వచిానట్ ో ఉెంది అని నేను
ఇెంట్ికి వచేాస్ా. మా ఇెంట్ి దగ్గర coin box ఫట న్ ఉెండేది త్ను అకాడికి వచిా వాళ్ళ అమమతో మాట్బో డేది ననుా

చూసూత నేను చూసేవాడిని మా ఇెంట్లో వాళ్్ళ ఎవరు చూడకుెండన చూసే వాడిని. త్రాుత్ మేము అకాడ నుెండి
వేరే ఏరియా కి వెళిళపట యాము… నేను త్నకి ర ెండు రోజుల కనపడలేదు. సరే ఒకస్ారి అలా వెళ్్ె ెం అని స్ాయెంత్రెం
6.30 కివాళ్ళ షాప్ వెైపప వెళ్్ళ. త్ను ననుా చూసి నవ్ుెంది, నేను కూడన నవాు. సరే నేను పని చూసుకొని

వసుత నా మళ్ళళ త్ను ననుా సెందు దగ్గర ఆపిెంది ఏమిట్ీ ర ెండు రోజుల నుెండి కనబ్డడెం లేదు అని అడిగిెంది…
మేము వేరే ఏరియాకు షిఫ్టో అయాాెం అని చదపాు. త్ను చనలా బ్బధ పడిెంది. నేను త్నని ఫట న్ నెంబ్ర్ అడిగాను
కానీ భయమేసిెంది. త్ను నన నెంబ్ర్ తీసుకుెంది త్ను చేసుత ెంది అని చూస్ా చదయాలేదు సరే నేను ఇెంట్ికి వెళ్ళ
వెళిోన ఒక పది నిముషాలకి చేసిెంది త్న పేరు చదపిుెంది, నన పేరు చదపతపెంట్ేని పేరు ననకు తదలుసు అని అనాది

ఎలా అని అడిగాను. ఎవరో చదపాురు అనాది. సరే రోజు త్న షాప్ ముెందు వెళిో త్నని చూడడెం పొ దుె నా,
స్ాయెంత్రెం ఇదే ఒకస్ారి త్నని నువపు చనలా బ్బగ్ుెంట్బవ్ అనా అబ్బా నిజమా అని నవపుకుెంది ఒక ముదుె
కావాలి అని అనా. No నేను ఇవును అనాది plz అని బ్రత్తమాలను బ్బబ్ో య్ నేను ఇవును ననకు భయాెం
అనాది సరే నేను వాళ్ళ షాప్ ముెందు వెళిో, త్తరిగి వసుత నా స్ాయెంత్రెం ననుా ఆపిెంది సెందు చివర. ఏమిట్ి అని
అడిగా త్ను నన బ్ుగ్గ మీద ముదుె ఇచిా వెళిళపట య్ెంది ననకు మ ెండ్ బ్బో క్ అయ్ాెంది అలా అపపుడపపుడు

ముదుె లు ప్ట్ ో కునే వాళ్ళెం. ఒక రోజు ననకు లిప్ to లిప్ కిస్ కావాలి అని అడిగాను, త్ను అనాది నేను అనాయా
ఇెంట్లో ఉనా ఎవరు లేరు నీకు దదైరాెం ఉెంట్ే రా అని అనాది. నేను డదైర క్ో గా వెళిళపట యా. బ్బబ్ో య్ ఏమిట్ిది ఇలా
వచేాస్ావ్ అని అడిగిెంది నువేు కద రమమననావ్ అెందుకే వచనా అని వెళిో మెంచెం మీద కూరుానా నువపు

వెళిళపట మా వాళ్్ళ వస్ాత రు ననకు భయమేసుత ెంది అనాది. సరే ముదుె ఇవపు వెళిళపట తన అనా No అని వెళిో ననకు
దూరెంగా నుెంచుెంది నేను త్నని చదయ్ా పట్ ో కొని నన మీదకి లాకుానా. నన మీద పడుది… నేను త్న ప్దనల మీద
ముదుె ప్డుత్ునా త్ను నన నుెండి వ్డిపిెంచుకోడననికి చూసిెంది. నేను త్నని గ్ట్ిోగ్ పట్ ో కొని త్నని మెంచెం