ఆస్కారుకు దారేదీ! అమ్మపూకు దెంగడమే!!

Posted on

తల్లీ కొడుకుల దెంగులాటను అెందెంగా తెయకెక్కెంచిన దృశ్య కావ్యెం My Mother –
My cum Queen చిత్రెం బాకాాఫీసులను ఫదదలు కొటటడమే కాఔ తాజాగా ప్రఔటెంచిన
ఆస్కకరు అవారుులలో ఉతతభ చిత్రెం తో పాటు ఉతతభ నట, ఉతతభ దయశఔతవెం, ఉతతభ
ఛాయాగ్రహణెం, ఉతతభ ఔథనెం, ఉతతభ సెంభాషణలు అవారుులను గెలుచుకొని జమకేతనెం
ఎగుయవేసెంది. ఈ చిత్రానిన స్వవమ నిర్మమణ, దయశఔతవెం లో తానే ఔథానాయిఔగా తన
కొడుకులను ఩రిచమెం చేస్తత నిరిమెంచి, బ్రహ్మెండమైన హిట్ గా భలచిన ప్రముక హ్ల్లవుడ్
నట కుమారి. మేరీ భహిళా ప్ర఩ెంచానిక్ ఆదయశెంగా నిలిచారు. ఈ చిత్రానిన తవయలో
మాతృబఖ ఫిల్మ్మ్ వారు తెలుగులో అనువ్దిెంచ నునానరు.
ఈ సెందయభెం గా “ఖృహమిత్ర” ఆమెతో ముచచటెంచిన విశేషాలు తెలుగులో మీకోసెం
“ఖృహమిత్ర”: నభస్కకయెం మెరీ గారు. ముెందుగా మీకు 6 ఆస్కకరు అవారుులు
అెందుకుననెందుకు శుభాకాెంక్షలు. ఈ సెందయభెం లో మీ స఩ెందన తెలిమమచేస్కతర్మ?
మేరీ: ధనయవాదాలు. చాలా ఆనెందెంగా ఉెంది. ఈ విజయానిన ఔనన కొడుకుల కామానిన తీరుసుతనన
ప్రతి తలిీకీ అెంక్తమిసుతనానను.
“ఖృహమిత్ర”: ఈ చిత్ర నిర్మమణెం గురిెంచి చె఩఩ెండి.
మేరీ: ఈ చిత్రెంలోని సనినవేశాలు ప్ర఩ెంచెం నలుమూలలా చిత్రీఔరిెంచాము. మీ భాయతదేశ్ెం
లోకూడా 5 సనినవేశాలు తీశాము. ఈ చిత్రానిక్ నేనే స్కహసెంతో నిర్మమణ, దయశఔతవ, నటన,
యచన, ఛాయాగ్రహణెం, బాధయతలు స్వవఔరిెంచినప్ప఩డు చాలాభెంది స్కహసెం చేసుతనానననానరు
కానీ ఇప్ప఩డు అనిన విభాగాలోీ అవారుు ర్మవ్టెంతో అెంతా ఆశ్చయయెంతో పాటు అభినెందనలు
తెలుప్పతునానరు.
“ఖృహమిత్ర”: ఈ చిత్రెం లో మీ హ్వ్భావాలు చాలా సహజెంగా ఉనానయి. సనిమాలాగా
కాకుెండా నిజెంగా చూసుతనన అనుభూతి ఔలిగెంది. ఇది ఎలా స్కధయ ఩డిెంది?
మేరీ: ఈ సనిమాలో నేను తలిీగా నటెంచినది నా సెంత కొడుకులతోనే కాదా! అెందుకే సనిమాలో
వాళ్ీతో దెంగెంచుకునే స్వనుీ చాలా సహజెంగా వునానయి. నిజానిక్ నేను ఈ సనిమాలోని
దెంగులాటల స్వనీ లో నటెంచలేదు- ఆ భజాను అనుబవిెంచాను.
“ఖృహమిత్ర”: ఈ సనిమా మీ కొడుకులిదదరికీ మొదటది. ఐనా చాల మెచూయరిటీ ఔనఫరిచారు
మేరీ: థెంకూయ. వాళ్లీ తెయపై ననున దెంఖడమే కొతత కానీ, ఇెంట్లీ కాదుగా! వాళ్లీదదరూ,
చినన఩఩టనుెండీ ననున దెంగుతూనే ఉనానరు. అెందుకే ఆ మెచూయరిటీ.
“ఖృహమిత్ర”: భాయత్ లో చేసన సనినవేశాలలో మీ అనుబవ్ెం?
మేరీ: చాలా అదుభతమైన అనుబవ్ెం. మేము అఔకడ కజుయహో దేవాలమెంలో నా కొడుకులిదదరూ
నా పూకు, గుదదలు నిెంపే సనినవేశ్ెం చేశాము. అఔకడ పూజారిణులు, బకుతలు, మాకు చాలా సహఔరిెంచారు. ఆ ఆలమ పూజారిణి నాకు బొటుట పెటట ఆశీయవదిెంచారు. ఆ షూటెంగ్
జరుగుతుననెంత సేపూ, గుడిలోని బకుతలు చ఩఩టీతో భభమలిన ఉత్తతజ ఩రిచారు. భభమలిన చూస
కాభెం తో ఆ పూజారిణి కూడా తన కొడుకుతో ఖయభగుడిలో దెంగెంచుకుెంది. తరువాత ఆమె
కొడుకు కూడా ననున దెంగాడు. వారి సహకార్మనిక్ నేను ఆనెందిెంచి, ఆ కొడుక్క, నేను విప్ప఩న
పాయెంటీని ఆట్లగ్రాఫ్ చేస ఇచాచను. అది వారు తభ ఇెంటలో ఫెంగారు ఫ్రేమ్ లో ఉెంచడెం నాకు
చాలా ఆనెందానినచిచెంది.”ఖృహమిత్ర”: ఐత్త మీరు భాయత దేశ్ెం లో భరినిన చిత్రాలు చేస్కతర్మ?
మేరీ: త఩఩కుెండా! అఔకడ కూడా తల్లీ కొడుకుల దెంగులాటల చిత్రాలను ప్రజలు ఆదరిస్కతరు. నా
ప్రసుతత చిత్రెం 500కోటీ రూపామలు ఔలెక్టట చేసెంది. త్రవరయలోనే దానిన తెలుగు సహ్ అనిన
భాయతీమ భాషలలోనూ విడుదల చేస్కతను.”ఖృహమిత్ర”: మీ ఇతయ హ్బీస్ ఏమిట?
మేరీ: నాకు వ్ెంట చేమడెం బాగా ఇషటెం. నేను చే఩లు బాగా వ్ెండుతాను ఎెందుఔెంటే నా ఇదదరు
కొడుకులకీ చే఩లు బాగా ఇషటెం. చే఩లు వ్ెండిన రోజు నా పూకు, గుదద, నోరు,క్ రెస్ట ఉెండదు.
అలా దెంగుతారు
“ఖృహమిత్ర”: మీకు ఇషటమైన క్రీడ?
మేరీ: నాకు బాస్కకట్ బాల్మ్ అెంటే చాలా ఇషటెం. అది చూసుతెంటే పూకులో మొడువెసనటుట
అనిప్పసుతెంది
“ఖృహమిత్ర”: మీకు ఇషటమైన యెంగు?
మేరీ: నాకు అనీన ఇషటమే. కానీ నా కొడుకులిదదరికీ ప్పెంక్ట ఇషటెం. ఎెందుఔెంటే నా పూకు, గుదద,
ప్పెంక్ట లో ఉెంటామని,అెందుకే నాకూ ప్పెంక్ట ఇషటెం
“ఖృహమిత్ర”: ఖాళీ సభయాలోీ ఏెం చేసుతెంటారు?
మేరీ: నిజానిక్ నేను చాలా బిజీ. కానీ ఖాళీ సభమెం దొరిక్త్త, నా కొడుకులిదదరితో హనీమూన్ కు
వెళ్లీపోతాను. నాకు ట్రావెలిెంగ్ చాలా ఇషటెం అెంత్తకాఔ, ప్రయాణాలోీ, కారు, విమానాలోీ కూడా
కొడుకులతో దెంగెంచుకుెంటే ఆ భజాయే వేరు
“ఖృహమిత్ర”: భహిళ్లకు మీరిచేచ సెందేశ్ెం!
మేరీ: అభమలూ, కొడుకుల మొడులుననది భనెం దెంగెంచుకోవ్డానికే. ప్రతి కొడుకు తన
బ్రహమచర్మయనిన తన తలిీకే అరి఩ెంచాలి. తల్లీ కొడుకులు దెంగెంచుకుెంటూ హ్యిగా ఉెండాలి
“ఖృహమిత్ర” విలేకరి సెంధయ : ధనయవాదాలు, మీతో మాటాీడుతుెంటే, నా పూకు తడిస
రొచ్చచతోెంది. తవయగా ఇెంటక్ వెళ్లీ, నా కొడుకు మొడు నా పూకులో దోప్పకోవాలి. ఇఔ వుెంటాను.
మా పాఠకుల తయప్పన మీకు భరొఔకస్కరి శుభాకాెంక్షలు.
మేరీ: థెంకూయ!!!!!!!!!!

5292cookie-checkఆస్కారుకు దారేదీ! అమ్మపూకు దెంగడమే!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *