పాత జ్ఞాపకాలు – 23

Posted on

రోజులు వేగంగా నడిచి పోతున్నాయ్. ఒక రోజు నాన్నగారి
దగ్గర
ర నుండి ఉత్తరం వచ్చింది. ఆ వార్తకు నాలో నేనే
ఆంటీ కి
క్రుంగి పోయాను. దమయంతి ఆంటీ భర్త పోయాడట. అంకుల్ పనిచేస్తున్న కంపెనీలో ఉద్యోగం ఇచ్చారని. ఆంటీ, గౌరి హైదరాబాదు వెళ్ళిపోతున్నారని సారాంశం. పరీక్షలు మూలంగా వెళ్ళలేక పోయాను.
రాసా
మనసులో మాత్రం ఈ కష్ట సమయంలో ఆంటీ ని గౌరిని చూడాలని ఉన్నా. నాన్నగారి కి ఉత్త రం రాలేకపోతున్నందుకు క్ష మించ మంటు.
రాణి తో
ఆటంక ము యధావిదిగా ఏ
లే కుండా
కార్యక్రమాలు సాగిపోతొంది. తను తెలుసున్న లేడీ డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళి కడుపు రాకుండా ఏవో మందులు రాయించుకుని తెచ్చి వాడుతోంది. ఒకరోజు ఉదయాన్నే స్వామినాధం గారు పిలవడంతో కిందకు వెళ్ళాను.
“బాబు రవి, ఈ రోజు మా చిన్న అమ్మాయి వాణి వస్తోందయ్యా, వారం రోజులు ఉంటుంది. వాళ్ళ ఆయన పనిచేస్తున్న బేంకులో ఎవరో అబ్బాయి మన రాణి ని

చూసు కుంటాన న్నాడట, కాస్తను వ్వు వాళ్ళని తీసుకురావాలి ” అన్నారు.
“అదెంత మాట, మామయ్యగారు, తప్పకుండా వెళ్తాను. ఇంట్లో పని నా పని కాదా?” అన్నా.
w
ఆ రోజు సాయంత్రం వాణి, భర్త, మరొకాయనను బస్ స్టేషనుకి వెళ్ళి తీసుకు వచ్చాను. నాకు వాణిని చూడటం అదే మొదటి సారి. కొద్దిగా రాణి పోలికల వల్ల, బస్ వల్ల
గుర్తు పట్ట చేసుకున్నాను.
గలిగాను. నాకు
నేనే పరిచయం
re
“నా పేరు రవండి, నేను మీ ఇంట్లొ మేడ మీద గదిలో ఉండి ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాను, మీనాన్నగారుతీసుకురమ్మం టే వచ్చాను.”
“నా పేరు వాణి, మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఈయన మావారు, పేరు శరత్, ఆ పక్కన ఉన్నవారు, సురేష్ గారు మా ఆయన పని చేసే బేంకులోనే పని చేస్తున్నారు. మా అక్క రాణిని చూసుకోవడానికి వచ్చారు”

“తెలుసండి మీ అమ్మగారు అంతా చెప్పారు” అంటూ వాణిని ఆపాద మస్తకం పరీక్షించాను.
చక్కటి మేలి పసుపుచాయ కావలసిన మేరకే వళ్ళు,
ఉండవల సినంత
అవయవ
సంపద,
ముఖం
కను ముక్కుతీ రు, అద్భుతంగా ఉన్నాయి. వాణి భర్త మాత్రం చాలా నాసిగా ఉన్నాడు. బాగా పొట్టి, నల్లటి రూపం, ఎత్తు పళ్ళు, బానలాటి పొట్ట. ఈ మనిషి పక్కన వాణిని చూస్తే నాకుఒళ్ళుకంపర మెత్తింది. అయినా త మాయించు కున్నాను.
“రండి ఇంటికి వెళ్లాం” అని బయటకు దారి తీసాం.
వాణిని పరీక్షగా చూస్తున్నప్పుడు తనుకూడా నా వంక చూపు మరల్చకుండా చూసింది. తన కళ్లలో ఏదో అనుమానం ఉంది. రాణిని చూడటానికి వచ్చిన వ్యక్తి కూడా అంతంత మాత్రమే. ఆ రోజంతా స్వా మినాధం గారి ఇంట్లో హడావిడి. నేను వాళ్లకి కావలసిన సామను తెచ్చి, బయటకు వెళ్ళి పోయాను ఆ కార్యక్రమంలో ఉండటం ఇష్టంలేక. ఆ రోజు బయట టిఫిన్ చేసి రాత్రి ఆలస్యంగా రూముకి చేరి పడుకున్నాను. మరునాడు కాలేజి కి వెళ్తాంటే సావిత్రమ్మగారు పిలిచేరు.

“ఏం రవి, అంత మొగ మాట మేమిటయ్యా, రాత్రి బోజనానికి రాలేదు” అన్నారు.
“మీ ఇంట్లో మీకే పనివత్తిడి ఎక్కువైనప్పుడు మళ్ళీ నావల్ల ఇబ్బంది ఎందుకని రాలేదండి”
“బలేవాడివే, నీ కాస్త భోజనం మాకు ఇబ్బంది ఏమిటి? ఇంతకీ కుర్రాడు ఎలా ఉన్నాడంటావ్?”
ఏడిసినట్లు ఉన్నాడు అనుకుని
” రాణి కి
నచ్చితే
మనందరిది ఏముందండి” అన్నా.
“పాపం రెండవ పెళ్ళివాడని మాటేగాని పిల్లవాడిది చిన్నవయసేనయ్యా, మరి మన రాణి నచ్చిందో లేదోగాని, తెల్లవారు జామునే మా అల్లుడు, అతను వెళ్ళి పోయారయ్యా, నాలుగు రోజులలో ఏ చెబుతానన్నారు. మరి దాని అదృష్టం ఎలా ఉందో ”
వి షయం
పాపం రాణికి రెండవ పెళ్ళివాడికి ఇస్తున్నారంటే బాధ గా ఉంది. కాని నేనేం చేయగలను. ఎవరి సమస్యలు వారివి. అని ఆలోచిస్తోంటే

“లోపలికి
రావయ్యా, ఎవరో కొత్త వాళ్ళ ఇంట్లోలా
మసులుతావ్” అంటూ నాకు టిఫిన్ తెచ్చారు. నేను టిఫిన్ తింటుంటే,
“రాణి, వాణి కలసి గుడికి వెళ్ళారయ్యా, ఇప్పుడే వచ్చేస్తారు” అని అంటుండగానే ఇద్దరు రానే వచ్చారు.

సావిత్ర మ్మగారు వాణి తో ఈ అబ్బాయికి ఎంతో మొగమాటం, మీ నాన్నగారు, ఇతని తండ్రి కలసి చదువుకున్నారట. ఎంతో బుద్ధి మంతుడు, ఇతను వచ్చాక మన రాణి కి బోలెడంత కాలక్షేపం. చక్కగా ఎంతో కి ఉత్సాహం గా ఉంటోంది” అని చెప్పారు.
నాకు గుండెలు
అను మానంగా
నా వంక
జల్లు మన్నాయి. వాణి నా టిఫిన్ ప్లేట్ లోపలి కి
చూస్తో
పట్టికెల్తోంది. వెనక నుంచి చూస్తే దాని పోడుగాటి జడ బలిసిన పిర్రల మీద నాట్యం చేస్తో నా మనసు ని పాడు ని చేసింది. దీనిని వంగో పెట్టి వెనక నుంచి దెంగితే అబ్బా ఆ ఊహకే నాకు మూడ్ వచ్చేలా ఉంది. దీనికి బాగా అను మాన మను కుంట. దీనినిగాని దారిలో పెడితే జన్మ ధన్యం అనుకుంటు కాలేజికి వెళ్ళా. సాయంత్రం నాగదిలో చదువుకుంటుంటే రాణి వచ్చింది.

“రవి, నీకు పెళ్ళికోడుకు నచ్చాడా?”
“నాకు
నచ్చడ మేముంది
నచ్చాలి గాని”
కట్టుకునేదానివి
నీకు
“ఏం చేయను, చెల్లి పెళ్ళి ముంద వడంతో నాకు సంబందాలే రావటంలేదు, నాన్న ఆర్దిక పరిస్తితి చూస్తే అంతంత మాత్రం, అయినా నేను అతనికి నచ్చాలి కదా”
“తప్పకుండా నచ్చుతావ్, కావాలంటే పందెం వెయ్, నేను ఎది అడిగితే అది ఇవ్వాలి”
“ఇంకా నా దాగ్గిర ఏమున్నాయ్ నీకు ఇవ్వనివి”
“నీ దగ్గర ఏమి ఉన్నాయో, నాకు ఏం కావాలో నాకు తెలుసు, అయినా మీ చెల్లి ఏమిటి ఇన్నాళ్ళు వేసింది తిష్ట. మనకి అడ్డంగా, బాగా అనుమానం మనిషి అనుకుంటా, నన్ను ఎగాది గా చూస్తోంది”
“వచ్చినది మోదలు నన్ను అలానే చూస్తోంది. దానికి మన ఇద్దరి మీదా అను మాన మే”

“మరి మీ చెల్లెలు వెళ్ళేదాకా మన పరిస్తితి ఇదేనా” అంటూ దగ్గరకు వెళ్ళి కౌగలించుకుని ముద్దుపెట్టుకున్నా. నాకు అప్పటికే మూడ్ వచ్చేసింది.
కానీ రాణి “అమ్మ, చెల్లి బయటకు వెళ్ళారు, నేను ఇంట్లో కి రాకూడదు, 4 రోజులు ఓపిక పట్టు” అంది.
“నాకు మూడ్ వచ్చేసింది రాణి పోని అందాకా ఐస్ ఫ్రూట్ చేయవచ్చుకదా” అంటూ రాణి సళ్ళు పిసకడం మొదలు పెట్టాను.
దానితో రాణికి దూల మొదలైంది. తన చెయ్యి కిందకి పెట్టి నా మొడ్డని పిసకడం మొదలు పెట్టింది. అప్పటికే నిగిడి ఉన్న నా మొడ్డ రాణి చేతి స్పర్సకి మరింత బుసలు కొడుతోంది. రాణి మెల్లగా మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని పైజమా లోంచి నా మొడ్డని బయటకు తీసి గుండు చుట్టూ నాకుతూ, వృషణాలని రాస్తోంది. నాకు స్వర్గంలో ఉన్నట్లు ఉంది. నేను రాణి తలని మరింత దగ్గరగా నా మొడ్డకి నొక్కుతున్నా. రాణి రెచ్చిపోయి నోరంతా మొడ్డ కూరుకుని మరింత వేగంగా తల ముందుకి, వెనకకి ఆడిస్తొంది. నేను నా రెండు చేతులతో రాణి సళ్ళని

పిసికేస్తున్నా.
రాణి అలాగే నా మొడ్డ
చీ కుతూ
రొప్పుతోంది. నాకు కారిపోయే పరిస్తితి వస్తోంది. కాని ఎప్పూడూ రాణి నోటిలో పొయ్యలేదు. ఏం చేయాలి
“రాణి, నాకు అయిపోతోంది. ఇంక నోట్లోంచి తీసెయ్యి” అన్నా.
కాని దానికి రాణి అడ్డంగా బుర్ర ఊపుతూ, నార సాన్ని తన నోట్లోనే కార్పించి గుటకలు వేస్తూ మింగేసింది. మిగిలిన కొద్ది పాటి రసాన్ని నాలుకతో తుడిచి నా వంక చూస్తూ “సరి పోయిందా, ఇంకా చేయనా” అంది.
నాకు అప్పటికే సరుకంతా అయిపోయి నీరసం వచ్చింది. రాణి బుజాలు పట్టుకుని పైకి లేపుతుంటే, మెట్ల దగ్గిర ఎవరో వచ్చిన అలికిడి అయింది. నేను రాణిని పైకి లేపి, గబగబ వెళ్ళి చూస్తే, వాణి, మెట్లు తొందర, తొందరగా దిగుతూ కనపడింది. నాకు ఒక్కసారి గుండే జల్లు మంది. రాణి తో ఈ విషయం చెబితే, చాలా తేలికగా కొట్టి పారేస్తు “చూస్తే ఏం చేస్తుంది, కావాలంటే తను కూడా ఇలాటివి నేర్చుకుంటుంది” అని నవ్వుతూ కిందకి వెళ్ళి పోయింది. నాకు మాత్రం భయంగానే ఉంది.
ఇంకా ఉంది

861298cookie-checkపాత జ్ఞాపకాలు – 23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *