రాధ-కృష్ణ (అమ్మ కొడుకుల ప్రేమ కథ) – Part 3

Posted on

రమేషుని, ఎవరో వాళ్ళ పేకాట ఫ్రెండు, ఇంట్లో దింపి పోయాడు. ఈ లోకంలో లేడు రమేష్ . జ్వరం అంతగా లేదు . కానీ మనుషులని గుర్తుపట్టనంతగా తాగి ఉన్నాడు. పదిహేను నిముషాలు పక్కమీద పొర్లి, కష్టపడి లేచి వెళ్లి , రాధ వెనకనుంచి పట్టుకుంటే ,వాంతి చేసుకుని తిరిగి వచ్చి నిద్రపోయాడు. చాల అసహ్యమేసింది రాధకి. మళ్ళీ ఆనందపడింది కూడా, “ఎలాగు మారడు , ఎలాగోలా ఇక ఇతనితో పడుకోకూడదు”, అని నిర్ణయం చేసుకున్నది.
అతను పడుకున్నతరువాత తల్లీ కొడుకులు భోజనం చేసారు. మొదట కృష్ణకి వడ్డించింది రాధ. ఆమెను కూడా తినమంటే ,“నువ్వు తిన్న తరువాత ”, అన్నది. ఏదో గుర్తొచ్చి అడిగాడు, “అవునూ పొద్దుటినుంచి ఏమైనా తిన్నావా ?” తల అడ్డంగా ఊపింది రాధ. “ఇవ్వాళ ఉపవాసం. భయపడొద్దు, జ్యూస్, అవీ తాగా. ఇప్పుడు తింటాను”. ఆమె వైపు ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంటే అన్నది, “పుట్టబోయే బిడ్డ కోసం మంచిది ”. వాడి కర్ధమయి ఉప్పొంగిపోయాడు, తనకోసమని ఇదంతా చేస్తున్నదని. త్వరగా తిని లేచాడు, ఎలాగూ తనతో తినదని తెలిసి. “కొంచెంసేపు హాల్లో కూర్చో, నేను కూడా తింటా,
అప్పుడు వెళ్ళు నీరూముకి ” అన్నది రాధ. తను కూడా భోంచేసి వంటిల్లు సర్ది లోపలికెళ్ళింది రాధ. రమేషు గురకపెట్టి నిద్రపోతున్నాడు. పొగాకు, మద్యం, వాంతి వాసన వస్తున్నాయి గదిలో. అయినాకాని అతని పాదాలకు నమస్కరించింది, “క్షమించండి , ఇదంతా మీకోసం కూడా ” అని మనసులో అనుకుంటూ . ఒక అరగంట పట్టింది ఆమెకి అలంకరించుకోవడానికి.
కృష్ణ తన గదిలో ఏమీ తోచక ఏదో పుస్తకం పట్టుకుని, ధ్యాస దొరక్క గోడ వైపు చూస్తుంటే గది తలుపు దగ్గిర గాజుల చప్పుడయింది . తలెత్తి చూసి , చూస్తుండిపోయాడు కృష్ణ . రాధ రెండు చేతులను దగ్గిరకి చేర్చినందువలన అయిన గాజుల చప్పుడది . ఆమె మోచెయ్యి దాక ఉన్నాయి మట్టి గాజులు . మధ్యలో చెరొక చేయ్యికీ రెండు బంగారు గాజులున్నాయి . కిందకి వంగి పాలు తీసుకుని గది లోపలికి అడుగు పెట్టింది రాధ,
తలవంచుక్లుని ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ . అతని దగ్గిరకి వచ్చి నిలబడి , వాడి వంక చూసింది . వాడలా నోరు వెళ్ళబెట్టి చూస్తుంటే చిన్నగా దగ్గింది . ఈ లోకంలోకొచ్చి పడ్డాడు కృష్ణ . నీలంరంగు పట్టుచీర వేసుకుని , మ్యాచింగు బ్లవుజు , కాళ్ళకి మెట్టెలు , మేడలో నల్ల పూసలు , తాళి బొట్టు , బంగారు గొలుసు , తలలో పాపిటి బిళ్ళ, జడలో నిండా పూలు, అందంగా కళ్యాణ తిలకం, కళ్ళకి కాటుక , పెదవులపైన ఎర్రని లిప్ ష్టిక్కు , తల పైన కొంగు, మోచేతిదాక గాజులు , చేతులమీద అందమైన మేహేంది అలంకరణ , భువన సుందరిలాగా అనిపించింది కృష్ణకి. అలానే చూస్తుండిపోయాడు కృష్ణ అవాక్కయి. ఆమె వాడిచేతిలో పాల గ్లాసు పెట్టింది
దాదాపు బలవంతంగా. “అమ్మా …”అన్నాడు వాడు ఏమి చెప్పాలో తెలియక .
“ష్ .. రాధా అను కనీసం ఇవాల్టికి ”.
“సరే రాధా …”.
“పక్క వద్దకు తిసుకెళ్లవా? ఇలానే నిలబెడతావా? ఉపవాసమున్నా …నీ కోసం ..”, ప్రేమతోనిండిన కళ్ళతో వాడి వంక చూస్తూ అన్నది రాధ.
“సారి అమ్మా, ..రాధా ..”
“ష్ .. సారీ అనవద్దు. నేను నీ భార్యని”.
రాధను నెమ్మదిగా గదిలోనికి పక్క దగ్గిరగా నడిపించి ఆమె తలపైనించి కొంగును తప్పించాడు . సిగ్గుతో కళ్ళు దించేవుంది రాధ. పాలగ్లాసు పట్టుకున్న చేతిని వాడివైపు చిన్నగా చాచి “తీసుకోండి …”, అన్నది .
“అదేందమ్మా .. అండీ ..అంటున్నావు ?”.
“ష్ .. నన్ను రాధా అని పిలువు , కనీసం ఇవ్వాళైనా .. ఇప్పుడు నా భర్తవి కాబోతున్నావు ..”.
“అలాగే పిలుస్తాను కానీ నన్ను మాత్రం ‘అండి’ అనవద్దు .. ప్లీజ్ . .”
“అలాగేరా .. ముందు పాలు తీసుకో ”. ఆమె చేతినుండి పాలుతీసుకుని ఆమె నోటికే అందించాడు . “ముందు నువ్వు ..” అని రాధ అంటే, తనే కొంచెం తాగి, మిగతాది ఆమె చేత తాగించాడు . ఆమె తాగిన తరువాత
కుర్తా జేబులోనించి రుమాలు తీసి ఆమె పెదాలు తుడిచాడు కృష్ణ .
“రాధా …. నువ్వే నేర్పాలి నాకు ..” అన్నాడు .
నవ్వుతూ అతని వంక చూసింది రాధ . “నీకన్నీ తెలుసు . నాటకాలు ..” అన్నది . ఆమె నుదురు మీద చుంబించాడు కృష్ణ . అతడిని గట్టిగా హత్తుకుంది రాధ . కవుగిల్లో ఆమెని నలిపేసాడు కృష్ణ . బుగ్గ మీద
ముద్దుపెట్టి పెదాల మీద తన పెదవులతో సున్నితంగా తాకాడు . ఆమె పెదాలు వణుకుతున్నవి . కళ్ళు మూసుకుని “కృష్ణా ..” అంటూ మళ్ళీ గట్టిగా తన గుండె కేసి హత్తుకుంది . ఈసారి ఆమె ఎర్రని పెదవులమీద
గట్టిగా ముద్దుపెట్టాడు కృష్ణ. అతని మొహముని రెండు చేతులతో పట్టుకుని తన పెదవులవైపు లాక్కుంది రాధ .
తనే వాడి పెదాల మీద మార్చి మార్చి ముద్దుపెట్టి ,వాడి కింద పెదవి తన పెదవులమధ్య తీసుకుని తన నోట్లోకి లాక్కుంది . పిచ్చెత్తి పోయింది కృష్ణకి . ముద్దంటే ఇంత మధురమని వాడికి అనుభవం లేదు. వాడెప్పుడూ
ఇదివరకు ఏ అడదాన్నీ ముద్దు పెట్టుకోలేదు . వాడికి ప్రోత్సాహం ఇస్తూ నేర్పించసాగింది రాధ .మరింతగా ఆమెను దగ్గిరకి లాక్కున్నాడు , అదే సాధ్య మైయుంటే .
తన నాలుకను వాడి నోట్లోకి జొనిపింది రాధ . కృష్ణ ఆమె కిందపెదవిని తన పెదవులతో లోపలికి లాక్కున్నాడు . నాలుకతో ఆమె పెదవులను నాకాడు . ఆమె పెదవుల తేనె జుర్రుకున్నాడు కృష్ణ . మళ్ళీ మళ్ళీ ఆమె నోటిమీద ముద్దుపెట్టి ఆమె నాలుకను తన నోట్లోకి లాక్కున్నాడు. ముఖం మీద అంగుళం విడవకుండా ముద్దులు పెట్టాడు కృష్ణ. “కృష్ణా … కృష్ణా .. “ అన్నది తమకంలో రాధ.
ఆమెను పక్క మీద కూర్చోబెట్టాడు. ఆమె తన కాళ్ళను పక్కమీద పెట్టి కూర్చుంది. వాడిలో ఆనందం పెల్లుబికింది ఆమెను చూస్తుంటే. “నువ్వు ఇంతగా ఎప్పుడు తయారయ్యావు? చాల అందంగా ఉన్నావు. నిన్ను తాకాలంటే భయంగా ఉంది. ఏ దేవతలో శాపమిస్తారేమో అనిపిస్తున్నది. ఈ అందం నా సరి కాదని అనిపిస్తోంది ” అని కృష్ణ అంటుంటే తన్మయత్వంలో కళ్ళు మూసుకుంది రాధ.
“ఇంకా ,ఇంకా చెప్పు వినాలని ఉంది.ఇలానే ఉండిపోవాలని ఉంది నీ దగ్గిర. ఏ దేవతొచ్చినా చెబుతా నువ్వే నా జంటవని.
నువ్వే నా ప్రియుదివని , నువ్వే నా భర్త అని.”
“నీ శరీరంలో ప్రతి అంగుళం అమూల్యం. ఎక్కడనుండి మొదలెట్టను ?”, అంటూ వంగి ఆమె కాళ్ళవేళ్ళను ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.
“వద్దు ,అల పెట్టుకోకూడదు. నేను ఇప్పుడు నీ భార్యను .”
“లేదు, నా ప్రిరియురాలివి , అమ్మవి కూడా ” అని ఆమె మెట్టెల దగ్గిర ముద్దు పెట్టుకున్నాడు . లేచి ఆమె చేతులను తీసుకుని తన మొహమ్మీద పెట్టాడు . ఆమె వాడి బుగ్గలను నిమిరింది . ఆమె చేతులను అంగుళం
అంగుళం చొప్పునా ముద్దులతో ముంచెత్తాడు . “ఎంతబాగుంది ఈ గోరింటాకు డిజైను . నీ గోరింటాకు బాగా పండింది ”.
“అందుకే మంచి మొగుడొచ్చాడు. నీకు తెలుసా అందరూ అడిగారు మేహేంది నీ భర్త కోసమా అని.
అవునన్నాను .” ఆమె వెళ్ళాను ముద్దు పెడితే మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకుంది రాధ . ఆమెని దగ్గిరగా తీసుకుని , కొంగును తీసాడు కృష్ణా . పాపిటి బిళ్ళ మీద , నుదురు మీద మార్చి మార్చి ముద్దుపెట్టాడు . ఆమె కళ్ళ
మీద పెదవులతో చుంబించాడు .
వాడి ఛాతి మీద చెయ్యేసి నిమిరింది రాధ . “తీసెయ్యి .. నిన్ను చూడాలని ఉంది .. నన్నొక్క దాన్నే విప్పకు ..” నెమ్మదిగా గుస గుస లాడింది రాధ . కుర్తా తీసేసి పైజామాలో మిగిలాడు కృష్ణ , “ఓ .కే నా
..? ఇప్పుడు నీది ..” అంటూ ఆమె బ్లవుజు హుక్కులు తీసాడు . కృష్ణ కష్టపడుతుంటే కిసుక్కున నవ్వి సహకరించింది రాధ . బ్రా మిగిలింది . దాన్ని తనే తీసేసింది రాధ . తను పక్క మీద కుర్చుని ఆమెను
తన ముందు నిలబెట్టాడు, కృష్ణ . తల పైకెత్తి మన్త్రముగ్ధుడయి విడుదలైన ఆమె ఎత్తులను తదేకంగా చూసాడు . వాడి తల నిమురుతూ తన గుండెల కేసి హత్తుకుంది రాధ . ఆమె స్తనాల మధ్య ముక్కుతో రుద్దుతూ
నాలుకను చాచి లోయకి అటు ఇటు నాకాడు . ఆమె తట్టు చూస్తూ ఒక్కొక్క ముచ్చికను నోట్లోకి తీసుకుని చీకాడు . ఆమెలో కరెంటు షాకు కొట్టినట్టైంది . గట్టిగ గాలి పీల్చి వదులుతూ తన చేత్తో తన బాయిలు
మార్చి మార్చి వాడి నోట్లో పెట్టసాగింది .
“పక్క మీదికి తీసుకెళ్లవా ,నిలబడలేక పోతున్నా …కాళ్ళు పీకుతున్నాయి ..”
“సారీ ..” అంటూ ఆమెను పక్క మీద తన పక్కన కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ స్తనాల మీద దాడి ప్రారంభించాడు .
“ఇక ముందుకు పోవా ? చాలా ఉన్నాయి నువ్వు చూడాలసినవి ..చెయ్యాలసినవి … ధ్యాస అంతా వీటిమీదే అయితే మిగతావి మారాం చెయ్యవూ ..?” అంటూ వెనక్కి వాలి దిండు వైపుగా చేతులతో లాగుతూ పోయింది రాధ .
ఆమె కుచ్చెళ్ల మీద చెయ్యేసి లాగాడు కృష్ణ . చీర వచ్చేసింది . నెమ్మదిగా ఆమె నడుమునెత్తి కింద నుండి చీర లాగేసాడు . లంగా మిగిలింది . లంగాను పైకి లేపుతూ పోయాడు కృష్ణ . అందమైన కాళ్ళు దర్శనమిచ్చాయి
. తొడలు నున్నగా మరీ లావుగా కాకుండా ఉన్నాయి . అప్రయత్నంగా తొడలను దగ్గిరగా చేర్చింది రాధ .
“నువ్వూ తీసెయ్యి పైజమాను ..”,అన్నది వాడితో .
క్షణంలో పైజమా తీసేసి అండరువేరులో మిగిలాడు కృష్ణ . వాడి మగతనం అండరువేరులో ఇమడటం లేదు .
అండరువేరు ముందుకు లాగి సర్దాడు ఇబ్బందిగా లేకుండా . అర్ధ నిమీలిత నేత్రాలతో చూస్తున్నది రాధ , తన కృష్ణని . “ఇప్పుడు చూడనీ ..” అంటూ ఆమె చేతులు తప్పించి తొడలను విడదీసాడు కృష్ణ . లంగా పైకి లాగాడు నడుముదాకా . నీలం రంగు ప్యాంటీ వేసుకుని ఉన్నది రాధ . ప్యాంటీ ని కిందకి లాగాడు కృష్ణ .
ఆమె నడుమెత్తలేదు . అసహనంగా చూసాడు ఆమె తట్టు కృష్ణ .
“ప్లీజ్ ”.
కిల కిలా నవ్వి లేచి కుర్చుని లంగా బొందుని తీసేసి ప్యాంటీతో సహా తీసేసిది రాధ . చటుక్కున సిగ్గుతో అరచేత్తో తన ఆడతన్నాన్ని కప్పేసింది . ఇంకోచేత్తో వాడి అండరువేరుని కిందకి లాగింది . ఆమెకు సహకరిస్తూ
క్షణంలో అండరువేరు తీసేసి ఆమె పక్కన కూర్చున్నాడు కృష్ణ . ఆమె చెయ్యిని తన అంగం మీద వేసి ఆమె కళ్ళలోకి చూసాడు . తను కళ్ళు దించుకుని తదేకంగా వాడి అంగాన్ని చూస్తున్నది రాధ . గోరింటాకు
పండిన చేతులు ఒకటి ఆమె ఆడతనాన్ని కాపలా కాస్తుంటే ఇంకొక చెయ్యి వాడి మగతనం మీద అందమైన డిజైను వాడి అంగాన్ని కప్పినట్టుగా ఉంది . చేతి వేళ్ళతో వాడి గూటం సాంతంగా నిమిరింది రాధ .
“ఎంత గట్టిగా ఉందిరా ..” అంటూ పైకీ కిందకీ రెండు మూడు సార్లు అన్నది చేతి వేళ్ళతో దాని చుట్టూ తిప్పుతూ . ఆమె చిన్నని చేతిలో సాంతంగా ఇమడటంలేదు వాడి అంగం. ఆమె ఆడతనాన్ని కప్పుతున్న చెయ్యిని తప్పించాడు కృష్ణ . నెమ్మదిగా ఆమె ఎద మీద చేత్తో నొక్కాడు పడుకోమని . దిండు మీద తలవాల్చింది రాధ . ఎందుకో అలసటగా కళ్ళు మూసుకుంది . ఇంత ఉద్వేగం ఆమె చవిచూసి చాల ఏళ్ళయింది . వాడు ఆమె తొడలను కొంచెం ఎడంగా జరిపాడు . స్తనాల కింద నుండి కిందవరకు అంగుళం
అంగుళం చూస్తూ తన్మయత్వం చెందాడు . అందమైన స్తన ద్వయం , ఒక్కొక్క స్తనం మధ్యలో చోకోలేటు రంగులో పెద్ద మచ్చ, దాని మధ్యలో శిఖరంలా అందమైన ముచ్చిక , లోపలి కెళ్ళిన పొట్ట, అందమైన చిన్నని బొడ్డు , కింద చిన్న ఎత్తు , తరువాత మొదలయింది కొద్ది కొద్దిగా ఎక్కువవుతూ నల్లని కేశాలు . “మా చెలిని చూడనియ్యం ”, అన్నట్టుగా అవి, సాధ్యమైనంత వరకూ, ఆమె యోనిని కప్పిఉంచుతున్నాయి. వాడి చెయ్యి వాడి ప్రమేయం లేకుండానే ఆమె అడతనానివైపుకి పోయింది.
సేద తీరి కళ్ళు తెరిచింది రాధ. వాడి చెయ్యిని లాగుతూ వాడిని తన పైకి లాక్కుంది . ఏదో లడ్డు దొరకపోతుంటే ఎవరో లాక్కు పోయినట్టుగా , ఆమె లాగుతుంటే ఆమె మీదికి వంగుతునే వెనక్కి ఆమె యోని వైపుగా చూసాడు కృష్ణ . “అంతా నీదే కదరా .. తరువాత తీరిగ్గా పరీక్షిద్దువుగాని .”,అంటూ పైకి లాక్కుని వాడి పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకుంది . వాడి మగతనం ఆమె బొడ్డు మీద రెండు శరీరాల మధ్య ఇరుక్కుపోయింది . చేతిని పెట్టి దాన్ని పటుకుంది రాధ . “నన్ను నీ దానిగా చేసుకో ”, అన్నది రాధ . కృష్ణ
నడుమెత్తి కిందకి జరిగి ఆమె ఆడతనాన్ని తన ఆంగంతో వెతుకుతూ విఫలమయ్యాడు .
“నేను నీ మొదటిదాన్ని కదూ ?” అంటూ రాధ వాడి అంగాన్ని తన చేతులో పట్టి తన రెమ్మల మధ్య నాలుగైదు సార్లు పైకీ కిందకీ రాస్తూ రెమ్మల మధ్యకి తీసుకొచ్చి చటుక్కున నడుమెత్తింది . అదే సమయంలో వాడు కిందకి వత్తుతుండటం వలన వాడి అంగం ఆమెలోనికి దిగిపోయింది . ఆమెలో రసాలు పూర్తిగా ఊరినా ఇన్ని రోజుల కరువు వలన కన్నం బిగుతుగానే ఉంది .
“పైకీ కిందకీ అను .. కొంచెం వదులవుతుంది ..అబ్బ కృష్ణా . పెద్దగా ఉందిరా నీది ..కాస్త మెల్లగా ..మ్ ..మ్ ..మ్ …స్.. స్..స్….” అని మూలుగుతూ వాడి తలను దగ్గిరకి లాక్కుని వాడి పెదవుల మీద చుంబించింది రాధ .
ఇంతకుముందెన్నడూ ఎరగని సుఖం వాడి అంగా న్నుండి వాడి శరీరమంతా వ్యాపించింది . మెల్లగా కదలసాగాడు కృష్ణ ఆమెలో . మెల్ల మెల్లగా ఆమెలోనికి కొంచెం కొంచెంగా పోసాగింది వాడి అంగం . వాడి చుట్టూ చేతులేసి
గట్టిగ కావులించుకుని కాళ్ళు ఎత్తి వాడి నడుమును తేలిగ్గా చుట్టింది రాధ . ఆమెకు ఈ లోకంలో ఉన్నట్టుగా లేదు . ఆమె చేతి గాజులు గల గల శబ్దం చెయ్యసాగాయి . ఆమె పువ్వులో క్షణ క్షణానికీ రసాలు ఎక్కువయి
వాడు చివరిదాకా తీసినప్పుడల్లా ఒక్కో చుక్కా బయట జారుతూ ఉన్నాయి . గట్టిగా గాలిపీల్చి వదులుతూ ఆమె గుండెలు ఎగిసెగిసి పడుతున్నాయి . “కృష్ణా .. కృష్ణా .” అంటూ కళ్ళు మూసుకుని తమకంలో పలవరిస్తున్నది రాధ . “నా భర్తవి ఇకనుండి . నా ఐశ్వర్యాన్ని కొల్లగొడుతున్న నా రాకుమారుడివి .. అమ్మా … ఉండలేనురా … నువ్వు లేకుండా ..” అంటూ ఎదురొ త్తులు ఇవ్వసాగింది . వాడు ఆమె ముఖాన్ని చూస్తూ , ఉండుండి ముద్దులు పెడుతూ ఆమెను చేస్తున్నాడు . వాడి శరీరం దాదాపు పూర్తిగా ఆఅమెను ఆక్రమించింది , తన సొత్తుగా ప్రపంచానికి చాటి చెబుతున్నట్టుగా. ఆమెలోకి దిగిన ప్రతి సారీ , వాడి అంగం ఆమె గర్భ ముఖద్వారం వద్ద మొహరిస్తూ ఉన్నదీ , “తలుపులు తెరవమని ” బెదిరిస్తున్నట్టుగా. ఆమె యోనిలో ఇదివరకెన్నడూ అంత లోతుగా దాడి కాలేదు . తమకంలో కళ్ళు మూసుకున్నది రాధ . “నన్ను నీ బానిసగా
చేస్తున్నావా , నా కృష్ణా …”, అంటూ గట్టిగా గాలి పీల్చి వదులుతున్నది రాధ .
ఆమె గాజులు గల గల శబ్దం చేస్తుంటే ఆ రాత్రి నిశ్శబ్దంలో పెద్దగ వినిపిస్తున్నాయి . మూడు రోజులనుండి ఆపుకున్న అతని ఉద్రేకం , అందమైన ఆమె శరీరం , తను చిన్నపటినుండి ఇష్టపడి పెంచి పెద్ద చేసి , కష్ట సుఖాలలో పాలుపంచుకుని తనను అక్కున చేర్చుకున్న దేవత తనదయిందన్న ఆనందం , అతని లోపల సంగమించి లావాలా పెల్లుబికింది . వాడి వేగం పెరగటం ఆమెలో ఉద్రేకాన్ని కట్టలు తెంచింది . “ఆహ్హ్ .. ఆహ్హ్
.. మ్ మ్ మ్ ..” అంటూ వాడిని గట్టిగ కావులించుకుని చేతులు వదిలేసింది .
“అమ్మా … “ అంటూ ఆమె లోపల చివరిసారి కుమ్మి తన రసాన్ని వదిలేసాడు , కృష్ణ . వాడి అంగం నుండి వీర్యం ప్రవాహంలా ఆమె యోనిలోనికి చిమ్మింది . ఇదివరకెన్నడూ పొందని సుఖం వాడి అంగం నుండి
వాడి శరీరమంతా వ్యాపించింది . చిన్న చిన్న కుదుపులతో చివరి చుక్కలు ఆమెలోనికి కారుస్తుంటే , “ఇవ్వు నాన్నా , అంతా ఇవ్వు .. “అంటూ వాడి వీపు నిమురుతూ ఉండిపోయింది రాధ.
ఎంతసేపున్నారో వారికే తెలియదు , వారి వారి ఆలోచనలలో మునిగిపోయి . ఆమె గాజుల శబ్దం విని పూర్తిగా కళ్ళు తెరిచి ఆమె మీదినించి లేవబోయాడు కృష్ణ. వాడి అంగం చిన్నదయి బయటికొచ్చింది. ఆమె తన లంగా ని చుట్ట చేసి పిరుదుల కింద పెట్టింది రాధ. పక్కకు దొర్లి ఆమె పక్కనే పడుకుని “ఎందుకు ?” అని అడిగాడు కృష్ణ.
“నెలతప్పడానికి మగాడే కాదు ఆడవాళ్లు కూడా చాలా పనులు చెయ్యాలమ్మా ”,అంటూ నవ్వింది రాధ .
“నీ వీర్యం నా లోనే ఉండాలి కొన్ని గంటల పాటు ” అంటూ వివరించింది . “దిండు పెట్టుకోవాలి కానీ, నువ్వు చేసిన చెరువు అంత సులభంగా పోదు ..ఈ లంగా చుట్ట చాలు… చూడు ఎంత పోశావో ..”. వాడు
లేచి చూడబోతే చేత్తో కప్పేసింది తన యోనిని “ఛీ , చూడకూడదు ..”, అంటూ .
“ప్లీజ్ అమ్మా ..”
“అస్సలు చూబెట్టను .. అమ్మా అంటే ..”.
“పోనీ , రాధా, నీ మొగుడిగా అడుగుతున్నా చూపీ! ”, తెచ్చి పెట్టుకున్న కటువుతనంతో అంటుంటే నవ్వింది రాధ. “ఏముంటుందిరా …నీకు నచ్చక నీ కిష్టం పోతే ?” అంటూ చెయ్యి తీసి తొడలను విడదీసింది రాధ.
ఆమె యోనిలోనించి సగ్గుబియ్యం పాయసంలా బయటికి వస్తున్నది వాడి బలం . ఆమె రెమ్మలు బాగా విచ్చిపోయిఉన్నాయి. అది చూసి వాది అంగం తిరిగి గట్టిపడ సాగింది .
తన చేతిని ఆమె రెమ్మల మిది కిపోనిచ్చాడు కృష్ణ. వాడి చెయ్యిని మదిమ దగ్గిర పట్టుకుని ఆపింది రాధ , “ఇప్పుడు వద్దులేరా .. తరువాత చేద్దువుగాని ..చేతికంతా అవ్వదూ ?”.
“సరే . అక్కడ పెట్టనులే .. ” అంటూ ఆమె పక్కనే, పక్కకు తిరిగి ఆమెను చూస్తూ పడుకున్నాడు కృష్ణ . రాధ వెల్లకిలా పడుకుని ఉన్నది . కృష్ణ ,ఒక చేత్తో తన తలను సపోర్టు చేస్తూ ఇంకొక చేత్తో ఆమె స్తనాల పైనించి పొత్తికడుపు దాక దాదాపు కేశాలు మొదలయ్యేదాకా మృదువుగా రాయసాగాడు చేతి వేళ్ళతో . ఆమెను చూస్తువుండగానే మరింత గట్టిపడింది వాడి మగతనం . బద్ధకంగా గది కప్పు వైపు చూస్తూ ఏదో ఆలోచిస్తున్నది రాధ . తను తీసుకున్న నిర్ణయం మంచిదని ఆమెకి అనిపించింది . ఒక సారి కడుపైతే భర్త కి ఆరాటం పోయి చక్కబడినా బడొచ్చు . కానీ మరో సమస్య ఎదురవ్వొచ్చు . మళ్ళీ తనతో కలవాలనుకుంటే ? ఆ ఆలోచన ఆమెకి ఎందుకో నచ్చలేదు , ఇప్పుడు కృష్ణతో ఉన్న తరువాత . తన చేత్తో స్తనాలమీది తాళిని ముట్టుకుని సర్దింది రాధ అప్రయత్నంగా .
కృష్ణ తట్టు చూసి నవ్వింది .
“ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు ?” అన్నాడు కృష్ణ .
“అబ్బే ఏమిలేదు ..నువ్వేంది అలా చూస్తున్నావు ? అంతా ఒక రోజు చుసేస్తే నేనంటే పాతైపోతాను కదా ”
,అని తనుకూడా వాడితట్టు పక్కకు తిరిగింది .
“మరి వెల్లకిలా పడుకోవాలని అన్నావూ ..”, అంటూ నవ్వాడు కృష్ణ . “ఆ .. నీ ధాటికి వెల్లకిలా అవసరంలేదులే …బోర్లా పడుకున్నా , అంతా బయటికి వచ్చేసినా, లోపల బాగానే మిగిలిఉంటుంది ..కవలలకి
సరిపడా ..”, అంటూ వాడి అంగం వైపు చూసి కళ్ళు పెద్దవి చేసి తన వేళ్ళతో వాడి మగతనాన్ని పట్టుకుని , “అంత త్వరగా కోలుకుందే …ఇదివరకెప్పుడూ చూడలేదు …”.
‘అదంతా నీ అందం వలన ..” అంటూ ఆమె చెయ్యి మీద రాస్తూ నవ్వాడు, కృష్ణ .
“ఎందుకు నవ్వుతున్నావురా ?”
“నీ ఒంటిమీద ఏమిలేకపోయినా నీ అందమైన చేతులమీది గోరింటాకు ముగ్గూ, ఈ గాజులూ , ఆ నగలూ నీ పై శరీరానికి ఆచ్చాదన లాగా ఉన్నాయి “, అంటూ ఆమె చేతులమీద మోచేతులదాకా ముద్దులు పెట్టుకున్నాడు కృష్ణ.
“ఫో బాబూ ..నాకు సిగ్గేస్తుంది అటువంటి మాటలంటే, అంటూ కళ్ళు దించుకుంది రాధ.
“నువ్వు సిగ్గుపడి కళ్ళు మూసుకుంటే నీ కను రెప్పల అందం మరీ పిచ్చేక్కిస్తున్నది రాధా ..”
తన చేత్తో వాడి ఛాతి మీద రాస్తుంటే గాజుల శబ్దమయింది . “అడగటం మర్చిపోయా ..ఎందుకు ఇన్ని గాజూలు వెసుకున్నావమ్మా ? రెండు విరిగాయికుడా కదూ ?” అని అడిగాడు కృష్ణ . రాధా వాడి బుగ్గలమీద వేలితో రాస్తూ , “మన ప్రేమను ఇవి లోకానికీ , మనకీ తెలియచెబుతాయిరా ”.
“ఎలా ?”.
కిల కిలా నవ్వింది రాధ . “శబ్దమైయితే అర్థమేంది ? మనిద్దరమూ ప్రేమించుకుంటూ న్నామని కాదూ ?”.
“మరి విరిగితే ?”.
“మన కలయిక సంపూర్ణ మైనదని .. ఎన్ని విరిగితే అంత ప్రేమిస్తున్నావన్నమాట ..”
“అయితే గజ్జెలు కూడా వేసుకుంటావా ?”
“నీ కిష్టమా ? తప్పకుండ వేసుకుంటా రేపు . నేనే మర్చిపోయా . ఇంకేమి కావాలో చెప్పు ..” అంటూ తన చేతిని వాడి మెడ చుట్టూ వేసి పెదాల మీద ముద్దుపెతుకుంది రాధ . “ఇక చూపించు నీ ప్రేమని ”.
వాడి కళ్ళలో కోరిక గంతులు వేసింది . ఆమెని వెల్లకిలా దొర్లించి పైకి పాకాడు కృష్ణ . తనే తన అంగాన్ని పట్టుకుని ఆమెలో ప్రవేశించాడు . నింపాదిగా ఆమెను ముద్దులలో ముంచెత్తుతూ ఆమెలో కదలసాగాడు . ముందే
జారుడుగా తయారయి ఉన్నందువలన మొదటి తోపుదడుకే దాదాపు సగం పైగా లోనదాకా వెళ్ళింది అతని మగతనం.
కానీ బిగుతుగానే ఉన్నది ఇంకా. పదినిముషాలపాటు చేసుకున్నాక నురగలాగా చిత్తడిగా తయారైంది వారి మర్మావయవాల కూడలిలో. “రాధా …రాధా .. ఎంత పిలిచినా తనివి తీరటం లేదు …”, అంటూ ఆమె
చెవిలో గుసగుస లాడ సాగాడు కృష్ణ . “ఇంకా , ఇంకా పిలువు కృష్ణా .. అమ్మా అని పిలిచినా నేను నీ దాన్నే .. ఇంకా ఇవ్వు నీ విలువైన ప్రేమను …నెలతప్పించు … నీ బానిసను చేసుకో …”, అంటూ అర్థ
నిమీలిత నేత్రాలతో మాట్లాడసాగింది రాధ. మరో పదిహేను నిముషాలు ఆమెను తన గూటంతో పరవశింప చేసాడు కృష్ణ. ఇద్దరికీ దగ్గిర పడుతుంటే వేగం ఎక్కువ చేసాడు కృష్ణ. తన్మయత్వంలో “మ్ మ్ మ్ ”, అని
కీచుగా శబ్దం చేస్తూ గట్టిగా కళ్ళు మూసుకుని తన చేతులతో గట్టిగా కవుగిలించుకుంది రాధ. ఆమెకి అయిపోయి తొడలను పక్కకు విడదీసి దిండుమీద తల వాల్చేసింది . వాడిలో అనుభూతి పరాకాష్టకు
చేరుకుంటోంది. వేగం పెంచుతూ ఆమెలో తన ఆంగంతో కుమ్మసాగాడు కృష్ణ. “అమ్మా… అయిపోతున్నది ..”,
అంటూ ఆమెలో పూర్తిగా అడుగంటి పోయి వీర్యాన్ని ఎగచిమ్ముతుంటే ఆమెలో ప్రేమ కట్టలు తెంచుకుని వాడి మోమును ముద్దులతో ముంచెత్తింది , “అహ్హ్ …అహ్హ్ ..“,అంటూ. చిన్న కుదుపులతో చివరివరకు తన బలాన్ని
లోనికి పంపించి అచేతనంగా ఉండిపోయాడు, ఆమె మేడలో తల దాచుకుంటూ. వాడి వీపు నిమురుతూ ఉండిపోయింది రాధ . వాడు కళ్ళు తెరిచేసరికి తన అంగం చిన్నదయి బయటికొచ్చేసింది ఆమె యోనిలోనించి .
“బరువు కదూ .. చెపితే వెంటనే పక్కకి దొర్లుతాను కదా ..” అన్నాడు ఆమెతో కృష్ణ . “భార్యా భర్తలు ఎప్పుడు బరువు కాదు ఒకరొకరికి. నీ బరువును ఆనందంగా మోస్తా. దిగిపోతేనే ఏదో డొల్ల లాగా ఉంటుంది
మనసులో.”
“మనసులోనేనా ..ఇంకెక్కడైనా ..?”
“ఛీ ..పో ..”
వాడు ఆమె పక్కనే వెల్లకిలా పడుకుని చేతివేళ్ళతో ఆమె తొడలమీద రాయసాగాడు . వాడి చేతిని ఆమె తన చేతిలో తీసుకుని పెదాల దగ్గిరకు తీసుకువచ్చి , తన పెదాలకేసి వత్తుకుని కళ్ళు మూసుకుంది . పక్కకు తిరిగి ఆమె ముఖం కేసి చూసాడు, కృష్ణ . ప్రశాంతంగా సేద తీరుతున్నది రాధ . ఆమె పెదవులపై తన వేలితో రాసాడు. ముక్కు , బుగ్గలమీద , నుదురు మీద చుట్టలు గీసాడు తన చూపుడు వేలితో.
చటుక్కున వంగి ఆమె స్తనాలని మార్చి మార్చి ముద్దుపెట్టి ముచ్చికను నోట్లోతిసుకుని చీకి వదిలిపెట్ట్టాడు .
సన్నగా జలదరించింది ఆమె శరీరం . ఏదో ఆలోచిస్తూ గడియారం వంక చూసాడు , కృష్ణ . పన్నెండైయింది .
ఆమె తట్టు చూసి “నిద్రపోతావా అమ్మా ? లేటైంది కదూ ?” అడిగాడు . కళ్ళు తెరిచి వాడి వంక చూస్తూ చిరునవ్వు నవ్వి , “వెళ్లి పడుకోమంటావారా ? నీ ఇష్టం . నీకు నిద్ర వస్తోందా ?”
“లేదమ్మా .. నువ్వుంటే నిద్ర కష్టమే . కానీ నువ్వు అలసిపొయ్యా వేమోనని …”.
“నువ్వుఎప్పుదు వెళ్ళమంటే అప్పుడు పడుకుంటా . నా భర్తను సేవించాలి కదా ..”
“నేను వదిలిపెట్ట కపోతే ?”
“ఉండిపోతా ..సంతోషంగా “.
“రేపు రోజంతా నీకు నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది ”.
“ఎం చేద్దాం , నా భర్త ఆజ్ఞ , అని సరిపెట్టుకుంటా . అయినా నేను ఆస్పత్రి కెళ్ల టంలా ఇంకో రెండు
రోజులు …మీ నాన్నకు తెలియదు .. చెప్పలా …అలా వెళ్లినట్టు వెళ్లి వెంటనే వచ్చేస్తా . కొని పనులు ఉన్నాయి .”
“ఏంటవి?”.
“తరువాత తెలుస్తుందిలే నీకు ”.
“ఎందుకు రెండు రోజులు ?”
“మనం సంప్రదాయం ప్రకారం మూడు రోజులు కలవాలి కదా !”
“ఆ తరువాత ?”, కొంచెం అతుర్ధగా అడిగాడు కృష్ణ .
రాధా చిన్నగా నవ్వి ,“పిచ్చి కృష్ణా , నా అర్ధం ఏమంటే , సంప్రదాయం ప్రకారం మూడు రోజులు శాస్త్రోక్తమైన భంగిమలో మనము సంభోగించాలి .”
“అంటే ”
“అంటే ..నువ్వు పైనా .. నేను కిందా ..నేను పెళ్లి కూతుర్లా తయారవ్వాలి. ఈ మూడు రోజులతరువాత నీ ఇష్టమైన భంగిమలో , రక రకాలుగా నన్ను కలవవచ్చు . అయినా మనం ఎన్న్నిరోజులు వీలైతే అన్ని రోజులు ఈ కార్యక్రమంమీద ఉండాలి , మనకు సమయం తక్కువ అని నేను చెప్పాగా ?”.
“ఆ తరువాత ?”
“ఆ తరువాత నీ ఇష్టం ..”
“నేను ఎప్పుడూ నిన్ను వదిలిపెట్టలేను రాధా”, అంటూ ఆమెను ముద్దుపెట్టుకున్నాడు కృష్ణ.
“నేను మాత్రం కాదంటానా? బాగా అలవాటు చేసావు నీ వాడికి . ” అంటూ వాడి మగతన్నాన్ని వేళ్ళతో సున్నితంగా స్పృశించింది . ‘జిగటగా ఉంది , ఉండు తుడుస్తాను ..” అంటూ తన లంగాతో తుడిచి మెల్లగా
ముందుకూ వెనక్కూ వేళ్ళని కదప సాగింది రాధ. కాస్సేపు వాడి కింద జుట్టులో వెళ్ళు పెట్టి దువ్వింది . మెల్లగా వాడి అంగాన్ని తన వేళ్ళతో చుట్టి నిమురుతుంటే అది మళ్ళీ గట్టిపడ సాగింది . వాడు కూడా ఆమె స్తనాలపైన
చెయ్యివేసి సుతారంగా పిసకసాగాడు . “నీదేంది మళ్ళీ గట్టి పడుతోంది ? నా వల్ల కాదు బాబూ ..” అంటూ రాధ వాడి అంగాన్ని ముందుకూ వెనక్కూ అంటూ వాడి పెదాల మీద ముద్దు పెట్టింది . “ఇంకొక్క సారి
అమ్మా …”
“వద్దురా .. అలసిపోతావు. బాగా నిద్రపోతే వీర్యం కూడా చిక్కగా ఉంటుంది .”
వాడు ఆవులిస్తుంటే చూసి “పడుకో , పొద్దున్న లేవాలికద !”, అన్నది రాధ.
“అమ్మా ,ఇక్కడే పడుకో ”.
“ఉండు. లంగా వేసుకుంటా.”
“వద్దు , ఇవ్వాళ ఇలానే దుప్పట్లో పడుకుందాం ”, అంటూ తేలిక దుప్పటి కప్పుకుని ఇద్దరూ పడుకున్నారు .
లంగా చుట్ట చుట్టి పిరుదుల కింద పెట్టుకుని , రాధ వేల్లకిలనే పడుకున్నది . ఉదయం నాలుగు గంటలకు అలారం పెట్టి, బెడ్ లైటు వేసి ,పడుకున్నాడు కృష్ణ . నాన్నకు అనుమానం రాకుండా పొద్దునకల్లా ఆ బెడ్
రూము లోనికి రాధని నిద్రలేపి పంపించాలని. పడుకుంటూ అన్నాడు , “నాన్న సంగతి ..?”
“పొద్దున్న దాక లేవడులే ”.
“అదికాదు ”.
“ఒహ్హొ ..నీ భార్య నీతోనే ఉండాలా ? అయితే నేను కూడా మీ నాన్నవద్దకు పోనులే ..”, అనింది రాధ.
అలారం మోగితే రాధ కళ్ళు తెరిచి , బద్దకంగా చెయ్యి చాపి అపుచేసింది . కృష్ణ గాఢంగా నిద్ర పోతున్నాడు
. వాడిని లేపాలంటే మనసు రాలేదా మెకి . కానీ వాడికి చెప్పకుండా ఎలా వెళ్లి పోవటం గదిలోనుండి . వాడిని ఆమె మనస్పూర్తిగా భర్తగా స్వీకరించింది . పైగా రాత్రి వాడి అల్లరి …తలచుకుని సిగ్గ్గుపడింది రాధ . వెళ్ళటం
ఇంకొక గదిలోకైనా , వదిలేసి వెళ్లి పోతున్నట్టుగా బాధ అనిపించింది . మరి ఆలోచించక, వాడివైపు దొర్లింది , దుప్పటి తీసేస్తూ . ముని వేళ్ళతో వాడి బుగ్గలమీద రాసింది , కళ్ళ మీద ముద్దు పెట్టింది , వేళ్ళతో గడ్డం
మీద రాసింది . నిద్రలోనే పక్కకు , ఆమె వైపు, తిరిగి పడుకున్నాడు కృష్ణ . చిరునవ్వు నవ్వుతు తన కురులతో వాడి మోహాన్ని కప్పి పెదాల మీద తన పెదవులను తాకించింది . ఆమె కురులు గిలిగింత
పెడుతూ ఉంటె కళ్ళను రుద్దుకుంటూ తెరిచాడు కృష్ణ . “ఏయ్ ! నిన్నే! నే వెళుతున్నా పక్క గదిలోకి …నువ్వు నిద్రపో ఇంకొక రెండు గంటలు !”, అని చిన్నగా వాడి చెవిలో అంటూ లేచి నిలబడింది రాధ . బెడ్
లైటు రాత్రంతా వెలుగుతూనే ఉంది . ముఖంమీద గిలిగింత గా ఉంటే నిద్ర లేచాడు కృష్ణ .కళ్ళు చిట్లించి చూసిన కృష్ణ కి ఆమె నగ్న అందాన్ని చూసి పూర్తిగా మెలుకువ వచ్చింది .

5162cookie-checkరాధ-కృష్ణ (అమ్మ కొడుకుల ప్రేమ కథ) – Part 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *