రంజిత, నిత్యానందస్వామి దెంగులాట

Posted on

రంజిత, నిత్యానందస్వామి దెంగులాట మొదలెట్టారు. కాసేపు ముద్దులు పెట్టుకున్నాక రంజిత మత్తుగా నిత్యానందస్వామి తో అంది, ‘స్వామి. మీ వేలు అందులో పెట్టి ఫింగరింగ్ చేయండి’.
రంజిత స్థనాలని ముద్దాడుతూ నిత్యానందస్వామి ఒక వేలు ఆమె యోనిలోకి దూర్చి ఆడించసాగాడు. రంజిత మెల్లిగా మూలగసాగింది.
కాసేపాగి రంజిత మళ్లీ అంది, ‘స్వామి. ఇంకో వేలు కూడా పెట్టండి’.
నిత్యానందస్వామి మరో వేలు లోపలకు దూర్చి ఆడించసాగాడు. రంజిత మూలుగులు మరింత పెరిగాయి.
కాసేపటికి రంజిత మళ్లీ చెప్పింది, ‘చేత్తో చెయ్యండి ప్లీజ్’.
నిత్యానందస్వామి చేతిని మొత్తం లోపలకు దూర్చి ఆడించసాగాడు. రంజిత మూలుగులు కేకలుగా మారాయి.
రెండు నిమిషాల తర్వాత కాళ్లు బాగా ఎడం చేస్తూ చెప్పింది రంజిత, ‘ఆ చెయ్యి కూడా దూర్చండి’.
నిత్యానందస్వామి లేచి రంజిత కాళ్ల మధ్యలో సర్దుకు కూర్చుని రెండో చేతిని కూడా ఆమె పూకులోకి దూర్చాడు.
రంజిత వెంటనే చెప్పింది, ‘ఇప్పుడు చప్పట్లు కొట్టండి’.
నిత్యానందస్వామి అయోమయంగా అన్నాడు, ‘చప్పట్లెలా కొట్టాలి? లోపలంతా ఇరుగ్గా ఉంటే’.
వెంటనే ఆనందంగా నవ్వి చెప్పింది రంజిత, ‘నేను చెప్పలా, నా పూకు చాలా బిగుతుగా ఉంటుందని? నిన్న మీరే అనవసరంగా వేలం పాట జోకేశారు నా మీద’.

9901cookie-checkరంజిత, నిత్యానందస్వామి దెంగులాట