పంతులమ్మ రెండవ భాగం

Posted on

ఇదంతా చూస్తున్న రవికి నోట్లో తడి ఆరి పోతున్నట్టనిపించింది. “ఎంత అదృష్టవంతుడి పిరా! నక్క తోక తొక్కి వచ్చినట్టున్నావు!” అని రాజు అదృష్టానికి మనసులోనే కుళ్లుకున్నాడు.

రవి ఇప్పటి దాకా, గట్టిగా కౌగలించుకోవడానికి, ముద్దు పెట్టు కోవడానికి, మ్యూజిక్ కి తగ్గట్టుగా డాన్స్ చెయ్యడాని కి.. ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న వాటికే వాలంటీరుగా ఉన్నాడు కాని, ఇవ్వాళ జరగబోతున్న ‘సిలబస్ ‘ లాంటి వాటికి కాదు. ఏమైనా ఇవ్వాళ వాలంటీరుగా సెలెక్ట్ కాక పోవడం గురించి మనసులో బాధ పడుతూనే దృష్టిని రోజీ మేడం, రాజుల మీద కి మళ్లించాడు. .

రోజీ, రాజు పెదవుల నుంచి తన పెదవులను వేరు చేసింది. అతని నడుము మీద తన చేతిని అలానే ఉంచి, తల తిప్పి క్లాస్ వైపు తిరిగి, “నేను రాజు చేతిని నా నడుము మీద ఎందుకు వేయని చ్చానంటే.. మగ వాడు పూర్తిగా ఉత్తేజితుడు అవ్వాలంటే అతను ఆడ వాళ్ల

శరీరంలో అతనికి ఉత్తేజం కలిగించే ఏదో ఒక భాగం మీద స్పర్శ కలిగి ఉండడం ఎంతో ముఖ్యం. అలాగని అది అంత అవసరమా అంటే.. అంత అవసరం కూడా కాదు. ఏమైన మెత్తగా ఉన్న మగ వాడి అంగం మన నోట్లో గట్టిబడడంలో ఉన్న ఖిల్లే వేరు. సరే ప్రస్తుతాని కొస్తే రాజు అంగం ఆలె డీ గట్టి పడే ఉంది కాబట్టి..” అంటూ ఆగి “..ఇంక మనం ముందుకి ప్రొసీడ్ అవుదాం” అంది.

క్లాసులో సన్నగా నవ్వులు.
మళ్లీ తనే అందుకుని, “నేను ఇప్పుడు నా టాప్, బా తీసెయ్యబోతున్నాను. ఇది ఎందుకు అనేది మీకు ఇం కొద్ది సేపట్లో తెలుస్తుంది” అంటూ రాజు వైపుకి తిరిగి “రాజూ! మనం ఇంతకు ముందు క్లాసుల్లో ఆడ వాళ్ల బట్టలు ఎలా విప్పాలో చెప్పుకున్నాము, గుర్తుంది కదూ!” అంది.
రాజు గుర్తుందన్నట్టు గా గబ గబా తల ఊపి, ఆమె డ్రెస్ టాప్ కి ముందు ఉన్న బటంస్ విప్పదీసాడు. రోజీ రెండు చేతులు పైకి ఎత్త గానే ఆమె టాప్ కింద భాగంలో పట్టుకుని ఆమె మొహం అందులో చిక్కుపడకుండా దానిని ఆమె

నుంచి వేరు చేసి పక్కనే ఉన్న టేబులు మీద జాగ్రత్త గా ఉంచాడు.
దానితో ఆమె సన్నటి ఉల్లి పొరలా ఉన్న బ్రా బయట పడింది. క్లాసులో ఉన్న అబ్బాయిలందరూ ఒక పక్క బ్రాలో బంధింపబడిన్న ఆమె అంద మైన రొమ్ముల వంక ఆకలి చూపులతో చూస్తూనే, అంత పల్చగా ఉన్న ఆ బ్రా అంత సైజులో ఉన్న ఆమె రొమ్ములని ఎలా ఆపు కోగలు గుతున్నాయా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

రాజు ఆమె చంకల కిందుగా చేతులు వెనక్కి పోనిచ్చి దాదాపుగా ఆమెని కౌగలించుకున్న పొజీషన్ లో ఉండి ఇంత కు ముందు “బ్రా హుక్కులని ఎలా తియ్యాలి” అన్న క్లాసుల్లో నేర్చుకున్న విషయాలని గుర్తు తెర్చుకుంటూ ఆమె బ్రా హుక్కు మీద చెయ్యి వేసాడు.
“క్లిక్” మన్న శబ్దంతో బ్రా హుక్కు విడి పడితే అప్పటి దాకా గట్టి గా ఆమె రొమ్ముల కి హత్తుకుని ఉన్న బ్రా కప్పులు నెమ్మది గా ఆమె రొమ్ముల మీద నుంచి కింద కి జారాయి.

నూడుల్స్ లాగా ఆమె భుజాల మీద వేళ్లాడుతున్న బ్రా స్ట్రాప్స్ ని తప్పించి బాని ఆమె శరీరం నుంచి వేరు చేసి టేబుల్ మీద పెట్టాడు .
నిండు కుండల్లా ఉండి రోజీ కదలికలతో నెమ్మది గా ఊగుతున్న ఆమె పాలిండ్లని బయట పడే సరికి అబ్బాయిలందరూ ఊపిరి పీల్చుకోవడం మానేసి చేష్టలుడిగి నట్లు గా వాటి వంకే మిడి గుడ్లేసుకుని చూస్తూ ఉండి పోయారు.
రోజీ తన అరచేతులని తన రొమ్ముల మీద బోర్లించి వాటి
మీద నెమ్మది గా రాసుకుంటూ అప్పటికే నిక్కి నిలబడి ఉన్న ముచి కలని తన వేళ్ల మధ్య పట్టుకుని రాజు వంక చూసింది నర్మగర్భంగా.
“కళ్లూ” అందుకున్న రాజు ఆమె చేతుల మీద తన చేతులు వేసేసరికి రోజీ తన చేతులు తీసేసింది. బలంగా, కసిగా వాటిని పిసికేయాలనిపిస్తున్న తన కోరికని బలవంతంగా ఆపుకుంటూ రాజు తన చేతులతో ఆమె రొమ్ములని సున్నితంగా రాస్తూ, ముచికల్ని simulate చేస్తూ ఉంటే అవి ఇం కొద్ది గా పెరిగి ఇంకొంత గట్టిగా

తయారయ్యాయి. “థాంక్స్. ఇంక నువ్వు నీ చేతులని నా నడుము మీద వెయ్యొచ్చు” అంటూ తన పెదవులతో అతని
పెదవుల మీద సున్నితంగా అద్దుతూ తన నాలుకతో అతని పెదవుల మీద రాసింది రోజీ.

“OK girls జాగత్తగా వినండి. ఈ పాటి కి మీ పార్టర్ బాగా ఉత్తేజితుడయ్యాడని మీకు అర్ధ మవుతూనే ఉంటుంది… అతని చేతలని బట్టి. కాని అతని ‘గట్టిదనాన్ని ‘ తెలుసుకోవడానికి ఒక మంచి పద్దతి ఏమిటంటే.. ఇలా అతని చాతీ మీద గా మీ చేతిని రాస్తూ అతని పాంటులో కి చేతిని పోనిచ్చి.. ఇలా అండర్వేర్ లోకి పోనిచ్చి..” అంటూ తన చేతిని రాజు పాంట్ లోకి పోనిచ్చింది. రాజు పాంట్ లో ఆమె చేతి కదలికలు క్లాస్ మొత్తానికి స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి. రాజుకి స్వర్గంలో తేలుతున్నట్టుగా ఉంది.
“.. అతని అంగాని పైకి లాగి, మృదు వు గా వత్తాలి ” అనే సరికి రాజు తన నోట్లోంచి బయట పడబోయిన మూలు గుని బలవంతంగా ఆపుకుంటూ కాస్త ఇబ్బంది గా, మరింత ఆనందంగా కదిలాడు. “మనం ఇందాకే అనుకున్నట్టు గా, రాజు అంగం చాలాసేపటి నుండి గట్టి పడి

ఉండడం మనం గమనించిందే కాబట్టి, అతన్ని ఇంక ఇబ్బంది పెట్టకుండా మనం ముందుకి ప్రొసీడ్ అయిపోదా మా?” అంది రోజీ క్లాసునుద్దేసించి. ట్రాన్స్ లో ఉన్నట్టుగా తలలు నెమ్మది గా ఊపారు క్లాసులో ఉన్నవాళ్లంద రూ.

రాజు పాంట్ లోంచి చేతిని బయటకి తీసి, అతని ముందు
కొద్ది గా ఒంగి అమ్మాయిల వంక చూసి, “మనం ముందు క్లాసుల్లో చెప్పుకున్నట్టు గా మీ పార్ట్నర్ పాంట్ బెల్టు, బటన్స్, జిప్ ని ఇలా తీస్తూ మీకు సౌకర్యంగా ఉండేటట్టు గా అతని ముందు ఇలా కూర్చోవాలి. ఇలా చేసేటప్పుడు Take your own Time. మీరు చెయ్యబోయేదాని గురించి అతను కూడా ఎదురుచూస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి Let him wait. అలా అని మరీ అతని ఇంటరెస్ట్ పోయేంత వరకూ కాదు. సరే నా..” అని “wonderful” అంది రాజు అండర్వేర్లోంచి బయట పడి ఆమె చెక్కిళ్లని ముద్దాడినట్టు గా ఆనిన అతని అంగం వైపు చూస్తూ.

ఇంకా ఉంది.

6182524cookie-checkపంతులమ్మ రెండవ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *