కడుపు రావటానికి ఒక్క చుక్క చాలు రా

Posted on

Telugu Sex Stories అంత కలిసి భొజనం చెస్తునరు.. హెమంత్ అమ్మ..’ఒరె.. చిన్నవ్వడి దగ్గరకు వెళ్ళి వస్తను రా.. వాడిని చూసి చాల రోజులు అయింది..’ అన్నది హెమంత్ తొ.. ‘సరె వెళ్ళి రా అమ్మ.. ఎటూ పండగ వస్తుంది కద.. వాడు కూడ సంతొషిస్తాడు నువ్వు వెళ్ళితె..’ అన్నడు.. ‘నెహా, సందీప్ నీ కూడా తిసులెళుతాను ..’ అన్నది.. ‘ఎ రా.. వెళ్ళుతారా..’ అని అడిగాడూ పిల్లలని.. ‘నేను వస్తను … నేను వస్తాను..’ అని నేహ అన్నది స్కుల్ ఎగొట్టుచు అని.. ‘నువ్వు రా.. కుమారి ‘ అని కుమారిని అడిగింది అత్తయ్య.. కుమారి హెమంత్ వంక ఒక సారి చూసి.. ‘ 3 రోజుల లొ పండగ.. పండగకి ఇంటిలొ ఎవరు లెక పొతె బాగొదు అత్తయ.. పైగా ఈయన కూడ బెంగులురు వెళ్ళి పండగకి వచెస్తారు కదా..’ అని అన్నది..
కుమారి తన వంక చూసెసరికి ..’ఆ.. కుమారి ఎందుకు అమ్మ.. నేను ఇంటికి వచేసరికి వుండలికదా..’ అన్నడు.. ‘అలాగితె బట్తలు సద్దుకొండి పిల్లలు..’ అన్నది నానమ్మ.. ‘నెహ వస్తుంది కద.. సందీప్ ఇక్కడ వుంటె బగుంటుంది.. నేను ఒక్కతినె వుంటాను కదా..’ అని మళ్ళి హెమంత్ వంక చుస్తు అన్నది.. ‘వాడూ ఇక్కడె వుంటాడు లె అమ్మ.. నువ్వు నేహ వెళ్ళిరండి..’ అన్నడు హెమంత్.. ‘సరె మీ ఇష్టం..’ అన్నది అత్తయ్య.. ‘అలాగైతె.. రెపు ఉదయం నేను బెంగులురు కి బయలదేరుతున్న.. మీమ్మలని కూడ బస్ ఎక్కించి నేను వెళ్ళుతాను.. రేపు 8 కల్ల రేడి అయ్యి వుండండి..’ అన్నడు హెమంత్.. సందీప్ కి అమ్మ ఒంటరి గ 3 రోజులు దొరుకుతునందుకు తెగ ఆనంద పడిపొతున్నడు.. అమ్మ వంక చూసాడు సంతొషన్ని పంచు కోటానికి.. కుమారి ఏ మాత్రం సందీప్ ని పట్టించు కోకుండ.. తన పని తాను చెసుకుంటుంది..
ఉదయం ఆరు గంటలకి ఇంటిలొ అంతా హడావిడి గా తిరుగుతున్నరు.. నేహ తన బ్యాగ్ సద్దు కోవటం లొ బిసిబిసి గా వుంది.. నాన్నమ్మ్, అమ్మ పండగ కి వండిన వంటలు ప్యాకింగ్ లొ బిసి గా వున్నరు.. హెమంత్ పేపర్ చదువుతూ.. సందీప్ ని చూసి ‘నువ్వు వెళ్ళి నానమ్మకి అమ్మకి సహాయం చెయరా..’ అన్నడు సందీప్ కిచెన్ రుం లొ కి రాగానె కుమారి సందీప్ ని చూసి.. ‘నువ్వు ఎం చెస్తున్నవ్ ఇక్కడ.. వెళ్ళి రెడి అవ్వు స్కూల్ కి అన్నది..’ సందీప్ ఒక్కసారిగా నీరసించి పొయాడు.. ‘స్కూల్ కా.. ఎందుకు.. నేహ నాన్నమ్మ ఊరు వెళ్ళుతున్నరు గా.. నేను స్కుల్కివెళ్ళను ఆన్నన్నడు..’ .. ‘వాళ్ళు వూరు వెళ్ళుతున్నరు.. నువ్వు వెళ్ళటం లేదు గా.. వెళ్ళి స్నానం చేసి రెడి అవ్వు’ అని ఆడ్డర్ వేసింది కుమారి.. సందీప్ గాలితీసిన బంతి లా వెళ్ళి పొయాడు.. 7 గంటలకి అంతా సద్దటం అయిపొయింది.. ‘అత్తయ్య.. నేను స్నానం చేసి వస్తాను.. టిఫిన్ చేసి బయలదేరుదురు..’ అని కుమారి తన రూం లొ కి వెళ్లింది..
కుమారి తల స్నానం చేసి తువాలును జడ తొ చుట్టి అందరికి టిఫిన్ పెట్టింది.. అందరు టిఫిన్లు కాన్నిచేసారు.. ‘నువ్వు తిను..’ అన్నడు హెమంత్.. ‘మీరు వెళిన తరువాత తింటను..’ అన్నది కుమారి… హెమంత్ తన బ్యగ్ తొ, నేహ నాన్నమ్మ వాళ్ల బ్యాగ్లు తొ.. సందీప్ తన స్కుల్ బ్యగ్ తొ రెడి అయ్యరు.. హెమంత్, నేహ, అత్తయ్య అందరు అటొ ఎక్కి సందీప్ కి కుమారికి వెళ్ళి వస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళి పొయారు.. వాళ్ళు వెళ్ళిన వెంటనె సందీప్ ని ‘ఇంక నువ్వు ఎం చుస్తున్నవ్.. వెళ్ళి స్కుల్ బ్యగ్ సద్దుకొ’ అన్నది కుమారి.. సందీప్ దిగాలుగా ఇంటిలొ కి వెళ్ళి హాల్ లొ తన బ్యగ్ భుజాన వేసుకొని వెనక్కి తిరిగాడు డోర్ వైపు.. కుమారి లొపలకి వచ్చి మైన్ డోర్ వేసి లాక్ చెస్తుంది.. అమ్మ తలుపు వెస్తుంది ఎంటి అని చుస్తున్నత లొ.. కుమారి కొడూకు వైపు తిరిగి.. కొడుకుని చూడకుండానే తన వొంటి పై వున్న నైటి ని హుక్స్ తీసేసింది.. రెప్ప పాటులొ సందీప్ కళ్ళ ముందు కుమారి వొంటి నుంచి నైటి నేల మీద కుప్ప కూలింది.. సందీప్ నోరు తెరిచి అమ్మ వంక చుస్తుండి పొయాడు.. అమ్మ లొపల ఏమి వేసుకో లేదు.. సందీప్ కళ్ళ ముందు అమ్మ పూర్తి గా నగ్నం గా వుంది.. కుమారి తన కాళ్ళ తొ నైటిని పక్కకు విసిరి.. ఏమి ఎరగనట్టు కిచెన్ లొ కి వెళ్ళింది.. సందీప్ సుల్ల లెగవటం.. తన బ్యగ్ కింద పడటం ఒకే సారి జరిగింది.. సందీప్ కూడ కిచెన్ లొ కి వేళ్ళి.. ‘అమ్మ.. నువ్వు.. నువ్వు… ఎం చెస్తున్నవ్..’అన్నడు.. ‘కనపడంలేదు.. వంట చెస్తున్న మనకి..’ అన్నది కొడుకుని చూడ కుండానే.. ‘అమ్మ.. నువ్వు భలె వున్నవ్..’ అన్నడు .. ‘నా సంగతి పక్కన పెట్టు.. నువ్వెంటి బట్టలు వేసుకొని వున్నవ్.. విప్పెసి రా..’ అన్నది ముసి ముసి నవ్వుకుంటు.. సందీప్ కి ఆవేస ఆగక.. వెళ్ళీ అమ్మ పిర్రలను పట్టుకున్నడు వెనకనుంచి.. ‘ఎం చెప్పను.. ముందు బట్టలుతీసి రా..’ అన్నది కొపం నటిస్తు..
కుమారి బట్టలు విప్పి రా అని అనేసరికి సందీప్ అక్కడే తన బట్టలు చక చక విప్పి పడెసాడు.. కుమారి ఇంకా స్టవ్ దగ్గరే ఎదొ సద్దుతుంది.. వెనక సందీప్ నగ్నం గా అమ్మ వెంక నుంచోని వున్నడు.. సందీప్ మొడ్డ లేచి ఇంటి కప్పు ను చుస్తుంది.. ‘అమ్మ.. విప్పేసాను అన్నడు..’ సందీప్ కి కొద్ది సిగ్గు గానే వుంది.. కుమారి వెనక్కు తిరిగి కొడుకును కింద నుంచి పై వరకు తీక్షణం గా చూసింది.. సందీప్ తన లేచిన మొడ్డ ను తన చేతుల తొ అడ్డు పెట్టుకున్నడు.. ‘సిగ్గా… మరి నేను నీ అమ్మ అయినా నీ ముందు నగ్నం గా నుంచోలెదు…’ అన్నది సందీప్ ని చూస్తు.. సందీప్ తన చెతులు మొడ్డ మీద నుంచి తీసేసాడు.. సందీప్ మొడ్డ కుమరి కంట పడింది.. కుమారి రెండు అడుగులు సందీప్ వైపు వేసి తన చేతి వేళ్ళ తొ చిన్న పిల్లల బుగ్గలు గిల్లి ముద్దాడినట్టు సందీప్ మొడ్డ ను తన చేతి వేళ్ళ తొ సున్నితం గా ‘చిచి..’ అని ఆ వేళ్ళని తన పెదాల మీద పెట్టు కోని ముద్దు పెట్టు కుంది.. ‘అమ్మ.. చిన్న పిల్లలు ముద్దు వచ్చినప్పుడు అలా బుగ్గలు నిమిరి ముద్దు పెట్టు కుంటారు..’ అన్నడు సందీప్.. ‘అవును.. నకు నువ్వు ఎప్పుడూ చిన్న పిల్లవాడివే గా.. పైగా నీ మొడ్డ ముద్దువచ్చింది..’ అని సందీప్ తల నిమురుతూ అన్నది కుమారి.. సందీప్ వెంటనే తను కూడ తన చేతి వేళ్ల తొ అమ్మ తొడల మధ్య పూకు మీద తాకి ఆ వేళ్ళని ముద్దు పెట్టుకున్నడు..’ ‘అ..అ.. నేను చేసిందె చెయ కూడదు.. నీకు అనిపిస్తెనె ముద్దడాలి అని..’ సందీప్ చెంప గిల్లింది.. ‘నీ పూకు నిజం గా మూద్దు గా వుంది..’ అన్నడు.. కుమారి నవ్వింది.. ‘అమ్మ.. నీ తొడల మధ్య…’ అని అమ్మ పూకు ని చూపించాడు సందీప్.. ‘ఆ.. ఎం అయింది..’ అని కుమారి తన పుకుని కొద్దిగ వొంగి చూసుకుంది.. ‘నువ్వు కార్చవ్.. నీ పూకు దగ్గర తొడలు తడిగా వున్నయి..’ అని సందీప్ చిలిపిగా నవ్వాడు.. కుమారి రెండు తొడలు పూకు దగ్గర తడీగా జిగురు జిగురు గా వుంది.. ‘ఇప్పుడు కాదు.. నేను నీ ముందు నైటి ని జారవిడిచినప్పుడె.. కార్చేసాను..’ అన్నది కుమారి..
సందీప్ కొద్ది గా ముందు కి వేళ్ళి అమ్మ ను గట్టి గా వాటెసుకున్నడు.. కుమారి కూడ కొడూకు హత్తుకునేసరికి తమకంతొ ఇంకా గట్టి గా తన కౌగిట్లొ బిగించింది.. సందీప్ మొడ్డ కుమారి బొడ్డు కింద పూకు పైన పొత్తి కడుపు మీద వెచ్చగా తాకింది.. సందీప్ మొదటి సారి అమ్మ ను పూర్థి గా నగ్నం గా వాటెసుకున్నడు.. కుమారి వీపు.. తొడలు.. పిర్రలు నలిపేస్తున్నడు.. నిజం చెప్పలి అంటె సందీప్ కి కూడ అంత అందం ఒకేసారి దొరికే సరికి ఎం చేయాలొ .. ఎలా మొదలు పెట్టలు తికమక పడుతున్నడు.. పిర్రలు పిసుకుతు తన నోటిలొ కుమారి సళ్ళు చప్పరిస్తున్నడు.. కొడుకి చేతి పని కి.. నోటి చప్పరింతకి.. మొడ్డ వెచ్చ తనానికి.. కుమారి ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతుంది.. తనకి ఈ తరహా అనుభవం కొత్తగావుంది .. హెమంత్ ఎప్పుడు మంచం మీదే పని కాన్నిచేసేవాడు.. ఇప్పుడూ ఇంటి మధ్యలొ.. పట్ట పగలు.. పుర్తి గా నగ్నం గా.. స్వెచ్చ గా.. తన కొడుకుని హత్తు కొవటం వింత అనుభవం గా వుంది.. సందీప్ నడుము అమ్మ ని తోస్తుంది.. కొడుకు తొపుడుకి కుమారి కూడ ఎదురు తోపుఇస్తుంది.. ఆ తోపు లాటలొ సందీప్ మొడ్డ కుమారి పూకు పై నుంచి బొడ్డు వరకు రాచుకుంటుంది.. ఒకరిని ఒకరు తోసుకుంటు.. వారి నడుములుతొ నెట్టుకుంటూ.. వేడి ముదిరి కాక తొ.. కుమారి రెండు తొడల పంగా చాచింది కొడుకుమొడ్డ కి దారి ఇస్తు.. సందీప్ తన మొడ్డ కి అమ్మ పూకు, పూకు తడి తగిలిన వెంటనే.. నోటిలొ వున్న అమ్మ సళ్ళు ని తమకం గా కొరికాడు.. ‘అబ్బ.. చిన్నగా రా..’ అన్నది కుమారి ఆ నొప్పిని భరిస్తునే.. ఎంత మొడ్డ వున్న.. అనుభవం లేమి.. సందీప్ కి పూకు లొ దోవ దొరకటం లేదు.. తన మొడ్డతొ పొడుస్తున్నడు కాని.. అది ఒకసారి కుమారి పూకు మొదటిలొ లేక పూకు పక్కన కాని గుచ్చుకుంటుంది.. సందీప్ కి కసి లొ రోషం వస్తుంది.. ఇంకా గట్టిగ పొడుస్తున్నడి కాని.. గురి చూసి పొడవ లేక పొతున్నడు.. ఆ అసహనం కొడుకు మొఖం లొ స్పస్టంగా కనపడుతుంది కుమారికి.. కుమారికి నవ్వు ఆగ లేదు.. ‘ఎం చెస్తున్నవ్ రా..’ అని అడిగింది.. అమ్మ నవ్వు కి సందీప్ కి ఇంకా రోషం వచ్చి..
telugu sex stories‘ఉండమ్మ.. పెటెస్తున్న.. పెటెస్తున్న..’ అని కను బొమ్మలు చిట్లించి మరి ప్రయత్నిస్తున్నడు సందీప్.. కొడుకి ఉక్రోషం చూసి భలె ముచ్చట వేసింది.. ‘నా కన్న.. అలాగ కాదు.. ‘అని తను కిచెన్ బండ మీద కుర్చోని తన తొడలు చాచి.. సందీప్ మొడ్డను తన చేతుల తొ పట్టుకొని.. తన పూకు మీద పైకి కింద కు రాస్తు.. లటిక్కిన తన పూకులొ తోపుకుంది సందీప్ మొడ్డను..
లొపల దూరిన మొడ్డ తన పని తనకు తెలుసు అన్నట్టు.. దంచటం మొదలు పెట్టింది.. ఆత్రుతతొ దెంగుతున్న కొడుకుని చూసి.. కుమారి తన మనసులొ ‘పొనిలె.. ఇది మొదటి రోజే గా.. వీడికి నేర్పాల్సింది చాల వుంది’ అనుకుంది.. సందీప్ ఆవేసంతొ రెండు నిమిషాలలొనే అమ్మ పూకు లొ కార్చేసి.. రొప్పుతు వీరుడి లా కుమారి కళ్ల లొ చూసాడు గొప్ప పని చేసినట్టు.. ‘ఎలా దెంగాన..’ అన్నడు.. ‘నా బుజ్జి వి రా.. బాగా దెంగావు..’ అని సందీప్ నుదురు మీద ముద్దడింది కుమారి.. కుమారి పూకు నుంచి తను కార్చిన జిగురు అంతా.. మెల్లగా జారుతున్న బయటకు వస్తుంది.. అది చూసి ‘అమ్మ.. అంత బయటకు వస్తుంది..’ అన్నడు.. ‘అది అంతే.. బయటకు వచేస్తుంది..’ అన్నడు.. ‘మరి లొపల వుండదా.. మరి పిల్లలు ఎలా పుడతారు..’ అని అమాయకం గా అడిగాడు సందీప్.. ‘కడుపు రావటానికి ఒక్క చుక్క చాలు రా..’ అన్నది కుమారి తన పూకు ని ఇంకా బిగించి.. లొపల వున్న జిగురు ఇంకా వస్తూనే వుంది మెల్ల మెల్లగా.. సందీప్ అమ్మ పూకూని చూస్తునే వుండి పొయాడు..

23142cookie-checkకడుపు రావటానికి ఒక్క చుక్క చాలు రా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *