ఫైనాన్స్ కంపెనీ – Part 10

Posted on

తిన్నగా బంగ్లాకి వెల్లిపొయాడు.గెట్ ముందు ఏంత సేపు హారన్ కొట్టినా గేట్ తెరవలేదు.వెల్లి గేట్ ఒపెన్ చేసుకొని లొపలికి వెల్లి గేట్ పెట్టెసాడు.కార్ తీసుకొని వెల్లాడు కాలింగ్ బెల్ కొట్టగానె డొర్ ఒపెన్ చేసింది ప్రియా పనింద్ర లొపలికి వెల్లాడు శేకర్ నిపిలు అన్నాడు.ప్రియా వెల్లి శేకర్ ని పిలుచుకొని వచ్చింది.శేకర్ వచ్చాడు సార్ పిలొచారంటా అని అడిగాడు.వెల్లి తొట్మాలి ఇద్దరిని రమ్మను అని చెప్పాడు.శేకర్ వెళ్ళి ఇద్దరిని పిలుచుకొని వచ్చాడు.మీరు ఉన్నది ఒక తొట పనికి మాత్రమె కాదు గేట్ కుడా మీరె ఒపెన్ చేయాలి నేను ఎప్పుడు బయటకి పొతానొ ఎప్పుడు వస్తానొ నాకె తెలీదు కాని హారన్ కొట్టగానె గేట్ ఒపెన్ చేయాలి.లేదంటె వెల్లిపొండి వెరెవాళ్ళని పెట్టుకుంటా అన్నాడు కొపంగా.స్కమించండి సార్ ఇక మీదట మేమె చూసుకుంటాము అన్నాడు.
ఇక వెల్లండి అని పైకి వెల్లి తన బెడ్ రూం లొకి వెల్లి డ్రెస్ మార్చుకొని పడుకున్నాడు.ఉదయమె రీట పనింద్ర రూం లొకి వెల్లి సార్ టైం 9 అవుతుంది లేవండి అంటూ పనింద్రని లేపింది.పనింద్ర లేవగానె గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అంది.గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాడు.టిఫిన్ కి మ్యాగి చేయని చెప్పు అన్నాడు ముందు నాకు ఒక టీ తీసుకురా అన్నాడు.సరె సార్ అని రీట కిందికి వెల్లింది.పనింద్ర లేచి బ్రెష్ చేసుకున్నాడు అంతలొ రీట టీ తీసుకొని వచ్చింది.టీ తీసుకొని స్టెల్లా ని పూల్ దగ్గరకి రమ్మను మసాజ్ చేయాలి అన్నాడు.సరె సార్ అని చెప్పి వెల్లింది.పనింద్ర టీ తాగి పూల్ దగ్గరకి వెల్లాడు.అక్కడ స్టెల్లా రెడీగా ఉంది తన డ్రెస్ తీసెసి ఇన్నర్ మీద పక్కన ఉన్న టెబల్ మీద పడుకున్నాడు.స్టెల్లా ఆయిల్ తీసుకొని పనింద్ర బాడి మీద వేసి మసాజ్ చేయడం మొదలు పెట్టింది.ముందు వీపు మీద మసాజ్ చేస్తుంది.అప్ప్డు ఆలొచన వచ్చింది ప్రియదర్షిని గురించి నిన్న తను నాతొ సహకరించింది ఎందుకు.మత్తు వలన అలా చేసిందా లేక.ఇంకా ఎమైనా కారణం ఉందా అని ఆలొచిస్తున్నాడు.ఈరొజు వెల్తె తెలిసిపొతుంది అనుకున్నాడు.కాసెపటి తరువాత వెల్లకిలా పడుకున్నాడు.
స్టెల్లా ఇప్పుడు ముందు వైపు మసాజ్ చేస్తుంది అలా ఒక అరగంట చేయించుకున్నక.ఇనఫ్ అని చెప్పగానే స్టెల్లా ఆయిల్స్ తీసుకొని లొపలికి వెల్లిపొయింది.పనింద్ర పూల్ లొకి జంప్ చేసాడు.కాసెపు పూల్ లొ స్విమ్మింగ్ చేసి లొపలికి వెల్లాడు.మల్లి ఒకసారి బాత్ రూం లొ స్నానం చేసి ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచ్చి హాల్ లొ కుర్చున్నాడు.పీటర్ వచ్చి సార్ టిఫిన్ రెడీ అన్నాడు వస్తున్నా అని డైనింగ్ రూం లొకి వెల్లాడు.టెబల్ మీద కూర్చొగానె పీటర్ మ్యాగి తీసుకొచ్చాడు.మ్యాగి కొంచెం తిని బగుంది అని చెప్పాడు పనింద్ర.తాంక్స్ సార్ అన్నాడు పీటర్.మ్యాగి తినెసి హాల్ లొకి వచ్చి కూర్చున్నాడు.టి.వి ఆన్ చేసి కాసేపు టి.వి చుసాడు పని లేక.ఒకసారి బంగ్లా మొత్తం చుద్దాము అని తిరుగుతున్నాడు కింద మొత్తం తిరిగి పైకి వెల్లాడు.ఎవFఉ కట్టాడొ కాని మంచి టేస్ట్ ఉంది అనుకున్నాడు.తన బెడ్ రూం పక్కకి ఒక డొర్ కనబడితె వెల్లి చూసాడు అది చిన్న రూం ఒక మూలకి అద్దంతొ చేసిన కబొర్డ్ ఉంది దాని పక్కన చిన్న ఫ్రిడ్జ్ గొడకి పెద్ద హొం తియెటర్ ఉంది.దాని ముందు ఒక టెబల్ దానిని 4 చైర్స్ ఉన్నాయి బహుస తాగడానికి అనుకున్నాడు.కాని కబొర్డ్ మొత్తం కాలి ఉంది.తన బెడ్ రూం లొకి వెల్లి ఒక లక్ష తీసుకొని కిందికి వెల్లాడు.సొఫాలొ కూర్చొని శేకర్ ని పిలిచి రకరకాల మందు పేర్లు చెప్పాడు.
కొని పెగ్ గ్లాసులు,షాట్ గ్లాసులు తీసుకొని రమ్మన్నాడు ఇదిగొ క్యాష్ అని లక్ష ఇచ్చాడు అన్నిటి బిల్స్ కావాలి నాకు అని చెప్పాడు శేకర్ తొ.సరె సార్ అని శేకర్ క్యాష్ తీసుకొని బయటకి వెల్లాడు.పీటర్ వచ్చి సార్ లంచ్ ఎం ప్రిపేర్ చేయాలి అని అడిగాడు.చికెన్ కరీ చేయు ప్రాన్స్ ఫ్రై,రైత చేయు అని చెప్పాడు సరె సార్ అని వెల్లిపొయాడు.బయటకి వెల్లాడు.పనింద్ర వెల్లగానె రహీం కార్ డొర్ ఒపెన్ చేసాడు.కార్ ఎక్కగానె రహీం కుడా ఎక్కి కార్ స్టార్ట్ చేసాడు.ఒక గొల్డ్ షాప్ దగ్గర ఆపమన్నాడు.పనింద్ర ఒక రింగ్ కొని బయటకి వచ్చాడు.మల్లి బంగ్లాకి వెల్లమని చెప్పాడు.రహీం కార్ బంగ్లాకి పొనిచ్చాడు.బంగ్లాకి వెల్లాక కాస్ర్పటికి శేకర్ వచ్చాడు.రీటని పిలిచి మందు మొత్తం రూం లొ సర్దమన్నాడు.రీట మందు నాటిళ్ళను తీసుకొని వెల్లింది తను వెళ్తూ ప్రియాని కుడా తీసుకెల్లింది.కాసెపు ప్రియదర్షిని గురించి ఆలొచించాడు.రొజు ఒకతె పబ్ కి వెల్తుంది తూలుతూ వెల్తుంది ఎంటా అని ఆలొచిస్తున్నాడు.కాసెపటి తరువాత పీటర్ వచ్చి సార్ లంచ్ రెడీ అన్నాడు.పనింద్ర లేచి డైనింగ్ రూం కి వెల్లాడు.పీటర్ అన్ని తీసుకొచ్చి పనింద్రకి వడ్డించాడు.పనింద్ర తిని బయటకి వచ్చాడు.కాసెపు హాల్ లొ కూర్చొని టి.వి చూసాడు.పనింద్రకి నిద్ర వచ్చింది.రీటని పిలిచాడు.సార్ అని వచ్చింది.నేను పైకి వెల్లి పడుకుంటాను 7 వరకు లేవకుంటె లేపు అని చెప్పి వెల్లాడు పైకి వెల్లి బెడ్ రూం లొ పడుకున్నాడు కాసెపటి తరువాతా మెల్లిగా నిద్ర పట్టింది.కుమార్ రాజేష్ తన కాళ్ళ మీద పడ్డారు మమ్మల్ని క్షమించు అంటూ బ్రతిమిలాడుతున్నారు.పనింద్ర కాళ్ళు పట్టుకొని,రమ్య కాళ్ళు పట్టుకొని బ్రతిమిలాడుతున్నారు.సార్ లెవండి అనె పిలుపుకి మెలుకువ వచ్చింది.అప్పుడు అర్థం అయింది పనింద్రకి కళ అని.కళలొ జరిగింది నిజం చేయాలి అనుకున్నాడు.లేచి బాత్ రూం లొకి వెల్లి స్నానం చేసి వచ్చాడు.బయటకి వచ్చి నీట్ గా డ్రెస్ అప్ అయడు.కిందికి వచ్చెసరికి 8 అయింది.పీటర్ కి డిన్నర్ చేయను అని చెప్పి బయటకి వెల్లాడు.రహీం కార్ ముందు నిల్చున్నాడు.పనింద్ర చేయి చాపగానె రహీం కార్ కీ ఇచ్చాడు.పనింద్ర కార్ తీసుకొని బయలుదేరాడు.అరగంటలొ కుమార్ ఇంటి ముందు ఆగాడు.ప్రియదర్ధిని కొసం వేయిట్ చేద్తున్నాడు.ఇరొజు ఎలాగైనా దీనిని వేయాలి అనుకున్నాడు.కాని ఎంట సేపటికి ప్రియదర్షిని బయటకి రాలేదు.9:30 వరకు చూసాడు అయినా రాలేదు.
ఇక రాదెమొ అనుకొని కార్ స్టార్ట్ చేసి పొనిచ్చాడు.పబ్ కి వెల్దాము తరువాత వస్తుందేమొ అనుకున్నాడు.పబ్ కి కాస్తా దూరంలొ ప్రియదర్షిని కార్ ఆగి ఉంది.పనింద్ర ఇంకొ వైపు కార్ ఆపాడు.పనింద్ర కార్ దిగి ప్రియదర్షిని కార్ వైపు వస్తున్నాడు.ప్రియదర్షిని పనింద్రని చూసి కార్ దిగింది.వాట్ మేడం వాట్ ఆర్ యు డుయింగ్ హియర్ అన్నాడు.స్టాప్ కాళ్ళనింగ్ మి మేడం కాల్ మి ఆస్ ప్రియ.అయం వైటింగ్ ఫర్ యు అంది.ఫర్ మి వై అని అడిగాడు.అయం గెట్టింగ్ బొర్ హియర్ షెల్ వి గొ అనివెర్ అంది.ష్యుర్ ప్రియ అన్నాడు.ప్రియ కార్ ఎక్కబొయింది.ప్రియ లాక్ యువర్ కార్ వి గొ ఇన్ మై కార్ అన్నాడు.వెంటనె ప్రియ తన పర్స్ తీసుకొని.కార్ లాక్ చేసింది.పనింద్ర వెల్లి కార్ ఎక్కాడు నైట్ మత్తులొ సరిగా చూడలె కాని పనింద్ర కార్ చూసి అశ్చర్య పొయింది కార్ చూసి కార్ ఎక్కి కూర్చొని నైస్ కార్ అంది.పనింద్ర కార్ స్టార్ట్ చేసి పొనిచ్చాడు వేర్ వి గొ అని అడిగాడు.ఆస్ యువర్ విష్ అని సారి అని అంది.వై సారి అని అడిగాడు.ఐ ఫర్గాట్ యువర్ నేం అంది.నా పేరు పనింద్ర యు కెన్ కాల్ మె పని.అక్చలి ఐ ఫర్గాట్ ఆల్ తింగ్స్ విచ్ యు సెయిడ్ అంది.సరె ప్రియ నేను ఈసిటికి కొత్త.చెన్నై,ముంబాయ్ లొ నాకు టెక్స్ టైల్స్,రియల్ ఎస్టెట్ కంపనీస్ ఉన్నాయి.ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఆఫిస్ ఒపెన్ చేయడానికి వచ్చాను అని చెప్పాడు.మరి తెలుగు బాగా మాట్లాడుతున్నారు అని అడిగింది.మా మమ్మిది అంద్రనె డాడ్ చెన్నై అన్నాడు.మీరు చాలా హాడ్సం గా ఉన్నారు అంది.
మీరు కుడా చాలా ప్రెట్టీగా ఉన్నరు అన్నాడు.అలా మాట్లాడుకుంటూ కాసెపటికి పనింద్ర ఇంటికి చేరుకున్నారు.హారన్ కొట్టగానె తొటమాలి గేట్ ఒపెన్ చేసాడు కార్ లొపలికి పొనించాడు.ఎక్కడికి వచ్చాము అని అడిగింది.మా ఇంటికి అని చెప్పాడు.కార్ ఆప్గానే కార్ దిగింది ప్రియదర్షిని.పనింద్ర కుడా కార్ దిగి కం ఆన్ ప్రియా అంటూ లొపలికి వెల్లాడు.పనింద్ర వెనకానె ప్రియా కుడా వెల్లింది.పనింద్ర లొపలికి వెల్లి ప్రియా వైపు చూస్తూ టెక్ యువర్ సీట్ అని సొఫా వైపు చూపించాడు.ప్రియా వెల్లి సొఫాలొ కూర్చుంది ఎదురుగా పనింద్ర కూత్చున్నాడు.బయట,కార్ లొ సరిగా చూడలేదు కాని మిని స్కర్ట్ వేసుకొని సెక్సిగా ఉంది.కివేజ్ బాగా కనిపిస్తుంది.శేకర్ వచ్చి పనింద్ర పక్కన నిలబడ్డాడు.పనింద్ర శేకర్ వైపు చూసి కళ్ళతొ సైగ చేసాడు వెల్లిపొ అని వెంటనె శేకర్ వెల్లిపొయాడు.మీ ఇళ్ళు చాలా బగుంది అని అంది.పనింద్ర కొంచెం నవ్వి థాంక్స్ అన్నాడు.ఇంతలొ పీటర్ వచ్చాడు.ఓ.కె ప్రియా వాట్ యు లైక్ టు హావ్ అన్నాడు.నథింగ్ సారి అంది.వెల్లిపొమని పీటర్ కి సైగ చేసాడు పీటర్ వెల్లిపొయాడు.కం ఆన్ అని పనింద్ర లేచాడు ఎక్కడికి అని అడిగింది.పైకి అని నడుస్తున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర వెనక వెళ్తుంది మద్యలొ రీట కం విత్ మీ అన్నాడు రీట కుడా పనింద్రని ఫాలొ అవుతుంది.పైకి వెల్లిన తరువాత రీట గెట్ హర్ ఇంటు దట్ రూం అంటూ బార్ రూం వైపు చూపించాడు.రీట ప్రియాని బార్ రూం లొకి తీసుకెల్లింది.పనింద్ర తన బెడ్ రూం లొకి వెల్లి డ్రెస్ మార్చుకొని షార్ట్ టి.షర్ట్ వేసుకొని బార్ రూం లొకి వెల్లాడు.అప్పటి కంటె చాలా నీట్ ఉంది అన్ని చాలా అందంగా సర్దారు బాటిల్స్
లొపలికి వెల్లి ప్రియాకి ఎదురుగా ఉన్న చైర్ లొ కూర్చున్నాడు.ఎం తీసుకుంటారు ప్రియా అని అడిగాడు పనింద్ర.వొడ్కా అంది ప్రియా.పనింద్ర రీట వైపు చూసి టు వొడ్కా షాట్స్ అనగానె రీట టు వొడ్కా పొసి ఇచ్చింది.ఇద్దరు షాట్స్ తీసుకున్నారు.రీట వైపు చూస్తూ వెల్లి పీటర్ని రమ్మను అని చెప్పాడు.రీట వెల్లిపొయింది.పనింద్ర పక్కనె ఉన్న రిమొట్ తీసుకొని టి.వి ఆన్ చేసాడు.మీరు మారిడా అని అడిగింది ప్రియా.లేదు అని వెంటనె అబద్దం చెప్పాడు.మీ వైఫ్ చాలా అదృష్టవంతురాలు అంది.ఎందుకు అని అడిగాడు.ఇంటి నిండా పనొళ్ళు అసలు ఒక్క పని కుడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా మమ్మల్ని చూస్తెనె తెలుస్తుంది చాలా పలుకుబడి ఉన్నవారిలా సైగలతొనె మీ పనొళ్ళని ఆడిస్తున్నారు అంది.మీరు చెప్పింది నిజమె ప్రియా అన్నాడు.ఇంతలొ రీట పీటర్ని తీసుకొని వచ్చింది.ప్రియా ఎం తింటావు అని అడిగాడు.ఎదైనా పరువాలేదు అని చెప్పింది.అదె ఎది కావాలొ చెప్తె చెస్తాడు అని అడిగాడు.చికెన్ మంచురియా అంది.చికెన్ మంచురియా,ప్రాన్స్ ఫ్రై తీసుకురా అని చెప్పాడు.వెంటనె పీటర్ వెల్లిపొయాడు.రీట వైపు చూసి టు వొడ్కా షాట్స్ అని చెప్పాడు.చెప్పండి ఇంకా అని అడిగాడు ప్రియాని.ఎం చెప్పాలి అని అడిగింది.పబ్ కి ఒక్కదానివె వెల్తావు ఎందుకు అని అడిగాడు.మా ఆయన రొజూ రాత్రి ఇంట్లొ ఉండరు ఒక్కదానిని ఉండలేక పబ్ కి వస్తా నాకు పబ్ కి వచ్చె ఫ్రండ్స్ లేరు కాబట్టి ఒక్కదానినె వస్తా అంది.రెపటి నుండి ఇక్కడికి రా నేను ఉంటా కదా అన్నాడు.ఇంతలొ పీటర్ స్నాక్స్ తీసుకొని వచ్చ్హాడు టెబల్ మీద పెట్టి వెల్లొప్యాడు.పనింద్ర షాట్ తీసుకొని ప్రాన్స్ తీసుకున్నాడు.ప్రియా షాట్ తీసుకొని మంచురియా తీసుకుంది.
రీట వైపు చూసాడు రీట మల్లి షాట్ రెడీ చేస్తుంది.టి.వి లొ రొమాంటిక్ సాంగ్ వస్తుంది.పనింద్రకి మూడ్ వచ్చి ప్రియా తొడ మీద చేయి వేసాడు.ప్రియా ఏమి అనకపొయెసరికి మెల్లిగా నిమురుతూ పిసికాడు ప్రియా తన కళ్ళు మూసుకుంది.తన తొడ మీది నుండి చేయి తీసి షాట్ తీసుకున్నాడు.ప్రియా కుడా తీసుకుంది.ఇసారి పనింద్ర మంచురియా తీసుకున్నాడు ప్రియా ప్రాన్స్ తీసుకుంది.చాలా బాగున్నాయి స్నాక్స్ మంచి చెఫ్ అంది.పనింద్ర రీట వైపు చూసి కళ్ళతొ సైగ చేసాడు వెల్లిపొమని.రీట వెల్లిపొయింది పనింద్ర మల్లి ప్రియా తొడ మీద చేయి వేసి తడుముతున్నాడు ప్రియా మల్లి కళ్ళు మూసుకుంది పిట్ట పడిపొయింది ఇక మొదలు పెట్టాలి అనుకొని పనింద్ర లేచి ప్రియా చేతులు పట్టుకొని లేపి తన నడుముని పట్టుకొని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు ప్రియా పనింద్రని కౌగిలించుకుంది.పనింద్ర ప్రియాని కౌగిలించుకొని పెదాల మీద ముద్దు పెడుతూ మొహం మొత్తం ముద్దులొతొ తడుపుతున్నాడు.ప్రియాని వదిలాడు.ఎమయింది అన్నట్టు చూసింది పనింద్ర వైపు.ఇక్కడ వద్దు అని ప్రియాని పక్కన ఉన్న బెడ్ రూం లొకి తీసుకెల్లి బెడ్ మీద పడుకొపెట్టాడు.ప్రియా పక్కన పడుకొని ప్రియా నడుము మీద చేయి వేసి నొక్కుతూ ప్రియా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు.ప్రియా పనింద్ర చుట్టూ చేతిలని వేసి పనింద్ర ముద్దుని ఆస్వాదిస్తుంది.పనింద్ర తన నాలుకని ప్రియా నొటిలొకి తొసాడు.ప్రియా పనింద్ర తలని నిమురుతూ పనింద్ర నాలుకని చీకుతుంది.ప్రియా పనింద్ర పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.పనింద్ర ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు కింది పెదవిని తన పెదాలతొ పట్టుకొని లాగుతూ వదులుతున్నాడు పాని అని పిలిచింది ప్రియా ఒక్కసారి పనింద్ర ప్రియా మొహం లొకి చుసాడు పేరు బాగుందా ముద్దు పేరు అంది.
ఇప్పటి వరకు నన్ను ఎంతొ మంది పేరు పెట్టి పిలిచారు కాని నువ్వు పని అని పిలిచినప్పుడె నా పేరుకి అందం వచ్చింది అన్నాడు.అబ్బొ కవితలు బానె చెప్తున్నవు అంది పనింద్ర తలని పట్టుకొని లాగి పనింద్ర పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది తన నాలుకని పనింద్ర నొటిలొకి తొసింది పనింద్ర ప్రియా తడలని తడుముతూ ప్రియా నాలుకని చీకుతున్నాడు ఇద్దరు ఒకరి పెదాలని ఒకరు చీక్కూంటూ నాలుకని చీక్కుంటున్నారు పనింద్ర ప్రియా తడలని తడుముతూ పిసుకుతున్నాడు.ప్రియా మెడ మీద ముద్దు పెడుతూ కొరికాడు అబ్బా ఎంటా కొరుకుడు అంటూ కొప్పడింది ప్రియా సారీ ప్రియా అంటూ మల్లి ప్రియా అంటూ మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ నాకుతూ మెల్లిగా క్లివేజ్ దగ్గరకి వెల్లి నాకుతున్నాడు.హ్ పని ప్లీస్ అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ప్రియాని బొర్లా తిప్పాడు మెల్లిగా ప్రియా స్కర్ట్ జిప్ తీసాడు వీపు మీద చేతులతొ తడుముతూ వీపు మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు.ప్రియా మెలికలు తిరుగుతుంది.అబ్బా మెల్లిగా పాని అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ప్రియా వీపు మీద నాకుతూ కొరుకుతున్నాడు.అబ్బా నొస్తుంది పాని.కొరకకు అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ప్రియా మాటలని పట్టించుకొడా ప్రియా వీపు మీద నాకుతూ మెల్లిగా కొరుకుతున్నాడు.మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది ప్రియా ప్లీస్ కొరకకు అంటూ మూలుగుతుంది.ప్రియాని వెల్లకిలా తిప్పాడు ప్రియా పెదాల మీద ముద్దు పెడుతూ ప్రియా స్కర్ట్ మెల్లిగా కిందికి జరుపుతున్నాడు.ప్రియా మెల్లిగా పనింద్ర టి.షర్ట్ పైకి తీస్తూ విప్పెసింది.పనింద్ర ప్రియా స్కర్ట్ ని తొడలవరకు చేతులతొ జరిపాడు ఆ తరువత తన కాళ్ళ తొ కిందికి లాగెసాడు.ప్రియా కుడా పనింద్రకి సహరకించింది స్కర్ట్ లాగెసెటప్పుడు పనింద్ర మెల్లిగా తన చేతులని ప్రియా సన్నుల మీద వేసాడు.నున్నటి సన్నులు తగిలాయి పనింద్రకి.ఎంటి బ్రా వేసుకొలేదా అని అడిగాడు.నీకు ఇదె ఫస్ట్ ఆ అని అడిగింది అవును నీకెలా తెలుసు అని అడిగాడు.స్కర్ట్ వేసుకున్నప్పుడు బ్రా వేసుకొము.అమ్మాయిలతొ పరిచయం ఉంటె నీకు తెలిసెది అని అంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ ప్రియా పెదాలని చీకుతున్నాడు.మెల్లిగా ప్రియా చేతులని పైకి లేపి ప్రియా సంకలొ వాసన చూసాడు పెర్ఫ్యూం చమట కలిసి ఒకరకమైనా వాసన కొట్టింది నాలుకతొ సంకలొ నాకుతున్నాడు రెండు సంకలని నాకుతున్నాడు పాని ఎంటి అబ్బా అంటూ మూలుగుతుంది మెల్లిగా సంకని వదిలి సన్నుల దగ్గరకి వెల్లి ఒకటి నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని గట్టిగా పట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు.హ్ హ్ స్ మ్మ్ పాని పిసుకు ఇంకా పిసుకు పాని అబ్బా అలాగె చీకు స్వర్గం చూపిస్తున్నావు కదా చీకు వాటి బలుపు తీర్చు హమ్మా హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఇంకా గట్టిగా పిసుకు అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ప్రియా మొహం లొకి చూస్తూ ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ నీ మొగుడు పిసకడా అని అడిగాడు.
ఎందుకు అడుగుతున్నావు అని అడిగింది పెళ్ళి అయినా నీ సన్నులు ఇంకా బిగుతుగా ఉన్నాయి అన్నాడు.అయితె పిసుకు గట్టిగా మిగితావి తరువాత మాట్లాడుకుందాము అంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నుల మద్యలొ నాకుతూ కొరుకుతున్నాడు.పాని నొస్తుంది కొరకకు అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ఒక సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ప్రియా ముచ్చికని నాలుకతొ తడుముతూ ముచ్చిక చుట్టూ తిప్పుతున్నాడు.అబ్బా పిచ్చెకిస్తున్నవు రా.నావళ్ళ కావడం లేదు అంటూ మూలుగుతుంది పనింద్ర రెండు సన్నులని మార్చి మార్చి పిసుకుతూ చీకుతున్నాడు.ప్రియా సన్ను ముచ్చికని నాలుకతొ తడుముతూ వేళ్ళతొ నొక్కుతున్నాడు.హ్ హ్ స్ స్ పాని ఇంకా పిసుకు గట్టిగా పిసుకు అదీ అలా అంటూ మూలుగుతుంది.అబ్బా ప్రియా నీ సన్నులు పిసికెకొద్ది ఎదురుతిరుగుతున్నాయి ఎమున్నాయె పొగరుగా నిక్కపొడుచుకుంటున్నాయి చూడు నీ ముచ్చికలు అంటూ నలుపుతూ చీకుతున్నాడు.వాటి పొగరు అంచు వాటి గుల తీర్చు మరి నీకు అప్పగించానుగా హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అబ్బా చీకు పాని ఇంకా చీకు గట్టిగా చీకు పిచ్చెక్కుతుంది పాని చంపుతున్నావు అంటూ మూలుగుతుంది.ప్రియా పెళ్ళి అయినా దానిలా లెవె నీ సన్నులు అంటూ పిసుకుతూ చికున్నాడు సన్ను ముచ్చికని పెదాలతొ పట్టుకొని లాగుతూ వదులుతున్నాడు.పాని హమ్మా ఇంకా చేయు అలాగె హ్ స్ హ్ హ్ అంటూ పనింద్ర తలని తన సన్నులకి అదుముకుంటుంది.పనింద్ర ప్రియాని నాకుతూ కిందికి వచ్చి ప్రియా బొడ్డు ని చూసాడు ప్రియా నీ బొడ్డు సిడిగుండాం లా ఉంది అంటూ బొడ్డు మీద ముద్దు పెట్టాడు.ప్రియా అరమొడ్పుల కన్నులతొ పనింద్ర తలని పట్టుకొని తన బొడ్డుకి అదుముకుంది.పనింద్ర ప్రియా తన నాలుకతొ ప్రియా బొడ్డు చుట్టు ప్రదక్షనలు తన నాలుకని బొడ్డులొకి తొసాడు.పాని ఎదొ అవుతుంది నాకు అబ్బా చంపుతున్నావు స్ స్ అంటూ పనింద్ర జుట్టుని లాగుతుంది.ఒక్కసారిగా పనింద్ర ప్రియా బొడ్డు మీద కొరికాడు.ప్రియా అబ్బా అంటూ పనింద్ర జుట్టుని వదిలింది పనింద్ర ప్రియా మొహం లొకి చుసాడు.ఎంటా కొరుకుడు అంది.మరీ అలా ఉంది నీది తినేయాలనిపిస్తుంది అన్నాడు.మల్లి ప్రియా బొడ్డు చుట్టు నాకుతున్నాడు బొడ్దు లొకి నలుకని తొసి నాకుతున్నాడు.బొడ్డు అంచులని పంటితొ కొరుకుతూ నాకుతున్నాడు.హ్ హ్మ్ మ్మ్ పాని చంపుతున్నావు ఇంకా అలాగె చేయు హ్ హ్ హ్ పాని చాలా బాగా చేద్తున్నవు అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర సన్నుల దగ్గరకి వెల్లి సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతున్నాడు.
ముచ్చికలని తడుముతూ ఒక చేతిని ప్రియా ప్యాటి లొకి తొసాడు.ప్రియా పూకుని రుద్దుతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ మ్మ్ ఎం…..చెస్తునవు పాని హ…..క్కడా చే… యి పెట్టా…… వు…….. అబ్బా పాని మ్మ్ మ్మ్ హ్మ్ పాని……మొదటి సారి అంటున్నావు హ్ ఎక్కడ నెర్చావురా ఇవన్ని హమ్మా ప్లీస్ పాని దానిని వదులు అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ముచ్చికలని మార్చి మార్చి చికుతూ నలుపుతున్నాడు.ప్రియాకి ప్రాణం లాగినట్టు అవుతుంది.తన చేతిని పూకు మీద రుద్దుతూ పూకు మీద మెల్లిగా కొడుతున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర జుట్టుని లాగుతూ పాని మెల్లిగా హ్ హ్ హ్మ్ హ్మ్ ఎదెదొ చేస్తున్నావు నావళ్ళ కావడం లేదు పాని మెల్లిగా నీకె చెప్పెది అబ్బా హమ్మా మెల్లిగా మ్మ్ మ్మ్ అంటూ పనింద్ర తలని తన సన్నులకి అదుముకుంటుంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని చీకుతూ తన ఒక వేలిని పూకులొకి తొయబొయాడు కాని లొపలికి పొలేదు మెల్లిగా పూకు పెదాలని విడదీసి తన వేలిని లొపలికి తొసాడు.అక్ పాని హ్ హ్ పాని వద్దు చీ వేళు తీయు మెల్లిగా అబ్బా పాని అంటూ మూలుగుతుంది.ఇంత టైట్ గా ఉందెంటె నీ పూకు అంటూ ప్రియా పూకులొ తన వేళిని ఆడిస్తున్నాడు తన వేళికి ఇంకొ వేలిని జొడించి మల్లి లొపలికి తొసాడు.పాని ఎం చెస్తునవు అబ్బా మెల్లిగా హ్ హ్ హ్*హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ మెల్లిగా పాని అంటూ పనింద్ర తలని తన సన్నులకి అదుముకుంటుంది.పనింద్ర ప్రియా ముచ్చికని నాలుకతొ తడుముతూ గట్టిగా కొరుకుతున్నాడు.అమ్మా అంటూ పనింద్ర తలని వదిలింది.పనింద్ర మెల్లిగా కిందికి వెల్లాడు.ప్రియా ప్యాంటిని పట్టుకొని మెల్లిగా కొంచెం కిందికి లాగాడు ప్రియా పూకు కనబడింది పనింద్రకి ప్రియా పూకుని చూస్తున్నాడు.అబ్బా ఎంటి పాని అలా చూస్తున్నావు అంటూ కళ్ళు మూసుకుంది ప్రియా నీ పూకుని చూస్తుంటె కన్నె పిల్ల పూకులా కనిపిస్తుంది అంటూ ప్రియా పూకు మీద ముద్దు పెట్టాడు.తన నాలుకతొ కింది నుంది పై వరకు నాకాడు.ప్రియాకి ఒల్లు జలదరించింది.పాని అబ్బా ఎం చెస్తునవు అబ్బా చంపుతున్నావు రా అక్కడ నాకుతున్నావేంటి పాని అంటూ చేతులతొ బెడ్ షీట్ నలుపుతుంది.పనింద్ర ప్రియా ప్యాటిని లాగెసాడు.ప్రియా కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని ప్రియా పాదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు ప్రియా కాళి బొటన వేలిని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ప్రియా పెదాలని తొడలని తడుముతున్నాడు అబ్బా ఎకాడ నెర్చుకున్నావు పాని ఇవన్ని హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్*మ్మ్ ప్లీస్ పాని త్వరగా చేయు స్వర్గం చూపిస్తున్నావు కదా హ్ హ్ హ్ పాని మెల్లిగా అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ప్రియా కాళిని వదిలి మెల్లిగా కాళి పాదం దగ్గరి నుండి నాకుతూ పైకి వస్తున్నాడు ప్రియా పిక్కల మీద చిన్నగా పంటి గాట్లు పెట్టాడు ప్రియా పూకులొ వేడి ఆవిరులు మొదలయ్యాయి పనింద్ర ప్రియా తొడలని పెదాలతొ తడుముతూ ముద్దులు పెడుతూ తొడలని నాకుతున్నాడు.ప్రియా కాళ్ళ మద్యలొ పడుకొని ప్రియా పూకు వరకు వెల్లి పూకు మీద పైకి కిందకి నాకుతున్నాడు.నాలుకని కింది నుండి పై వరకు నాకుతున్నాడు చేతులతొ ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ నాలుకని వెడల్పు చేసి నాకుతున్నాడు.పూకు మీద మొత్తం నాలుకతొ నాకుతున్నాడు.ప్రియా ముచ్చికలని నలుపుతూ నాకుతున్నాడు.పాని హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ మెల్లిగా కొత్తగా ఉంది రా నువ్వు నాకుతుంటె మెల్లిగా అబ్బా హమ్మా అంటూ తన కాళ్ళని పనింద్ర వీపు మీద వేసింది.పనింద్ర తన నాలుకని పూకులొకి తొసాడు.ప్రియా పూకులొ తన నాలుకని ఆడిస్తూ నాలుకతొ ప్రియా పూకుని దెంగుతున్నాడు.అబ్బా పాని మెల్లిగా అంటూ పనింద్ర తలని తన పూకుకి అదుముకుంటుంది.పనింద్ర తన నాలుకని ప్రియా పూకు గొడలని తడుముతూ తన వేళ్ళతొ గొల్లిని తడుముతూ ప్రియా పూకులొ తన నాలుకని పైకి కిందికి ఆడిస్తున్నాడు.పాని మెల్లిగా హమ్మా అంటూ మ
ూలుగుతుంది.
పనింద్ర నాలుకని బయటకి తీసి పూకు చుట్టూ నాకుతూ పూకులొకి తొసాడు గొల్లిని వేళ్ళతొ తడుముతూ నొక్కుతున్నాడు తన నాలుకని మొత్తం ప్రియా పూకులొకి తొసి ప్రియా పూకులొ మొత్తం నాకుతున్నాడు ప్రియా గొల్లిని నొక్కుతూ తన నాలుకని బయటకి తీసి ప్రియా గొల్లిని నాలుకతొ తడుముతూ పెదాలతొ నొక్కుతున్నాడు మల్లి తన నాలుకని ప్రియా పూకులొకి తొసాడు ప్రియా పూకులొ నాలుకని పైకి కిందికి తిప్పుతూ పూకు గొడలని తడుముతున్నాడు..పాని హ్ హ్ హ్ అంటూ పనింద్ర తలని తన పూకుకి అదుముకుంటూ కార్చేసింది పనింద్ర ప్రియా రసాలన్ని నాకెసింది పైకి లేచి ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ప్రియా సన్నులని పిసుకుతున్నాడు.పనింద్ర ప్రియాని లేపి కిందకి దించాడు తను బెడ్ మీద కూర్చొని ప్రియా నాది చీకు అన్నాడు.లెదు అంది ప్రియా.నేను నీది నాకాను కదా నువ్వు నాది చీకు అన్నాడు.ప్రియా మెల్లిగా కింద కూర్చొని పనింద్ర షాట్ కిందికి జరిపింది పనింద్ర ఇన్నర్ మీది నుండి పనింద్ర మొడ్డని తడుముతూ మెల్లిగా ఇన్నర్ లాగెసింది.తన చేతులతొ పనింద్ర మొడ్డని పైకి కిందికి ఆడిస్తుంది.మెల్లిగా కొంచెం వంగి పనింద్ర మొడ్డ మీది ముద్దు పెట్టింది.పనింద్ర తన కళ్ళు మూసుకున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర మొడ్డని నాలుకతొ నాకింది.పనింద్ర ప్రియా తలని పట్టుకున్నడు.ప్రియా తన నాలుకతొ మొడ్డని కింది నుండి పై వరకు నాకుతుంది మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది ఐస్ క్రీం నాకినట్టు కింది నుండి పై వరకు నాకుతుంది మొడ్డని మొత్తం నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.పనింద్ర ప్రియా తలని గట్టిగా పట్టుకొని ప్రియా చీకుడిని ఆస్వాదిస్తున్నాడు ప్రియా మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది తన పెదాలని మొడ్డ చుట్టూ అదుముతూ చీకుతుంది పనింద్ర ప్రియా తలని పట్టుకొని ప్రియా నొటిని దెంగుతున్నాడు.పనింద్రకి చీకిచ్చుకునుడు మొదటి సారి అవడంతొ తన మొడ్డని ప్రియా నొటిలొకి తొసి తన వీర్యాన్ని ప్రియా గొంతులొ కార్చెసాడు ప్రియా తలని అలాగె పట్టుకున్నాడు అది మెల్లిగా ప్రియా కడుపులొకి చేరింది
చీ ఎంటి పాని ఇది నొట్లొ ఎవరైనా కారుస్తారా అంటూ మొహం చిక్లించింది.కారిపొసెసరికి పనింద్ర మొడ్డ చిన్నగా అవుతుంది.సారి ప్రియా మొదటిసారి కదా ఎదొ అయిపొయింది అని లేచి టవల్ తీసుకొని బాత్ రూం లొకి వెల్లాడు.స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని బయటకి వచ్చాడు.తరువాత ప్రియా ఇంకొ టవల్ తీసుకొని బాత్ రూం లొకి వెల్లింది.ప్రియా స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని బయటకి వచ్చింది.బెడ్ మీద చూస్తె పనింద్ర టవల్ తీసెసి తల వెనక చేతులని పెట్టుకొని పడుకొని ప్రియా వైపు చూస్తున్నాడు.ఎయ్ ఎంటది కనీసం టవల్ కట్టుకొవచ్చు కదా అని అడిగింది.పనింద్ర బెడ్ దిగి ప్రియా దగ్గరకి వెల్లి టవల్ లాగెస్సాడు.ప్రియాని కింది నుండి పై వరకు చూసాడు గుడ్రటి సన్నులు చిన్న ముచ్చికలు వాటి చుట్టు పింకిష్ వలయాలు.సన్నని నడుము సిడిగుండాన్ని తలపించె బొడ్డు ఇంకా కిందికి వెల్తె తెల్లటి తొడలు.అసలు ఎక్కడ కుడా పెళ్ళి అయింది అనటానికి గుర్తులు లేవు.అబ్బా తినెసెలా ఎంటా చూపులు అంది ప్రియా.ప్రియాని అలా చూసెసరికి మల్లి పనింద్ర మొడ్డ ప్రాణం పొసుకుంటుంది.ప్రియాని బెడ్ మీదకి తొసాడు.ప్రియా కాళ్ళని బెడ్ మీద పెట్టి కాళ్ళ మద్యలొ కూర్చొని ప్రియా కాళ్ళని బాగా చాపాడు.స్నానం చేసి వచ్చెసరికి ప్రియా పూకు కొంచేం తడితొ మెరుస్తుంది.వంగి తన నాలుకతొ ప్రియా పూకు మీద పైకి కిందకి రాసాడు.అబ్బా పాని మల్లి మొదలుపెట్టావా చంపుతున్నావు పాని హ్ హ్ స్ స్ స్ పాని మెల్లిగా అంటూ పనింద్ర తలని పట్టుకొని తన పూకుకి అదుముకుంటుంది.పనింద్ర తన వేళ్ళతొ పూకు పెదాలని విడదీసి తన నాలుకని ప్రియా పూకులొకి తొసాడు ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ నాలుకని పూకు లొపలికి తొసి నాకున్నాడు.పన నాలుకతొ ప్రియా పూకులొ పక్కలకి పైకి కిందికి తిప్పుతూ పూకు గొడలని తడుముతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఎప్పుడు చూడని స్వర్గాన్ని చూపిస్తున్నావు కదా పాని స్ మెల్లిగా కొరకకు అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర తన నాలుకతొ ప్రియా పూకు గొడలని తడుముతూ ప్రియా పూకు పెదాలని చిన్నగా కొరుకుతున్నాడు.ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు.పనింద్ర నాకుతూ పైకి వెల్లి బొడ్డు చుట్టు నాకుతున్నాడు బొడ్డు లొకి నాలుకని తొసి నాకుతున్నాడు.పాని మెల్లిగా ప్లీస్ హమ్మా ఎదెదొ చేస్తున్నావు అసలు ఇలంటి సుకం తెలీదు నాకు అబ్బా ప్లీస్ అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ప్రియా బొడ్డు నుండి కడుము మీద నాకుతూ సన్నుల వరకు వెల్లాడు సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నాలుకతొ తడుముతున్నాడు.
ఒక సన్నుని పిసుకుతూ ఇంకొ సన్నుని పిసుకుతున్నాడు.హ్ స్ పాని పిసుకు బాగా పిసుకు పాని ఎలా తెలుసు నీకు ఇవన్ని హ్ స్ స్ మెల్లిగా అబ్బా కొరకకు ప్లీస్ పాని కొరకకు అంటూ పనింద్ర తలని తన సన్నులకి అదుముకుంటుంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతున్నాడు ఒక చేతిని ప్రియా పూకు మీద వేసి రుద్దుతున్నాడు.పాని మెల్లిగా అలాగె ఇంకా చేయు పాని స్ స్ స్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ చంపుతున్నావు పాని మెల్లిగా అంటుంది.పనింద్ర పైకి వెల్లి ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.ఇద్దరు ఒకరి పెదాలని ఒకరు చీక్కూంటున్నారు.పనింద్ర ప్రియా పెదాలని చీకుతూ ఒక చేతితొ సన్నుని పిసుకుతూ ఇంకొ చేతితొ పూకు మీద రుద్దుతున్నాడు.ప్రియాకి స్వర్గంలొ తెలుతున్నట్టు ఉంది.తన చేతులతొ పనింద్ర తలని పట్టుకొని పనింద్ర పెదాలని చీకుతుంది తన నాలుకని పనింద్ర నొటిలొకి తొసింది పనింద్ర ప్రియా నాలుకని చీకుతున్నాడు.మల్లి తన నాలుకని వెనుకకి తీసుకొగానె తన నాలుకని ప్రియా నొటిలొకి తొసాడు.ప్రియా పనింద్ర నాలుకని చీకుతుంది.పనింద్ర తన చేతి వేళ్ళని ప్రియా పూకులొకి తొసి ఆడిస్తున్నాడు.ప్రియాని వదలకుండా సన్నుని పిసుకుతూ పెదాలని చీకుతున్నాడు వేళ్ళని పూకులొ ఆడిస్తున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర పెదవిని కొరికింది.పనింద్ర వెంటనె ప్రియా పెదవిని పంటితొ పట్టుకొని కొరికి లాగి వదిలాడు.ప్రియా ఎదొ అనెలొపు మల్లి ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ తన నాలుకని ప్రియా నొటిలొకి తొసి ప్రియా నాలుకతొ ఆడుతున్నాడు.పనింద్ర తన వేళ్ళని పూకులొ ఆడిస్తూ బొటన వేలితొ ప్రియా క్లిట్ టచ్ చేసాడు కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు ప్రియా అదిరింది.పనింద్ర ప్రియా రెబ్డు పెదాలని మార్చి మార్చి చికుతూ సన్నులని మార్చి మార్చి గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు.ప్రియా నొటి నుండి మాట రాకుండా తన నొటిని మూసి ప్రియా పెదాలని చీకుతున్నాడు.రూం మ్*చ్ మ్*చ్ మ్*చ్ అనె సౌండ్ రీ సౌండ్ అవుతుంది.పనింద్ర తన వేళ్ళని ప్రియా పూకులొ స్పీడ్ గా ఆడిస్తూ ప్రియా గొల్లిని రుద్దుతున్నాడు.ప్రియా ఆపుకొలేకా కార్చేసింది.పనింద్ర ప్రియాన్ పెదాలని వదిలాడు తన వేళ్ళకి అంటిని పెదాలని చీకుతున్నాడు.ప్రియా ఆయస పడుతుంది అబ్బా పాని ఎంటి రా అసలు పెదాలని వదలలేదు అంది కత్రీనా పెదాల లాగ టెంటింగా ఉన్నాయి అన్నడు.అసలు పెట్టకుండానె రెండు సార్లు కార్పించావు నిజం చెప్పు ఎంత మందితొ చేసావు అని అడిగింది.నిజం నువె ఫస్ట్ అన్నాడు.ప్రియా పనింద్ర తలని పట్టుకొని లాక్కొని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టింది.పనింద్ర ప్రియా మీదకి ఎక్కాడు.
ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ తన నడుముని పైకి లేపి తన మొడ్డని పట్టుకొని ప్రియా పూకు మీద పైకి కిందకి రాస్తున్నాడు.అబ్బా ఇక నావళ్ళ కాదు పాని పెట్టు లొపలికి అంది.పనింద్ర సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని పెదాలతొ నలుపుతున్నాడు.పెట్టు లొపలికి నేను ఆగలేను అంది.పనింద్ర మెల్లిగా తన నడుముని కిందికి దించుతున్నాడు పనింద్ర మొడ్డ లొపలికి వెల్లడం లేదు ప్రియా పూకు పెదాలని విడదీసి తన మొడ్డని మెల్లిగా లొపలికి తొస్తున్నాడు.అబ్బా మెల్లిగా నొస్తుంది అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతూ తన నడుముని కిందికి దించుతూ పైకి లేపుతున్నాడు పనింద్ర మొడ్డ చాలా బిగుతుగా లొపలికి దిగుతుంది.పనింద్ర పెళ్ళి అయినదానిని దెంగుతున్నట్టు లేదు కి కన్నె పిల్లని దెంగుతున్నట్టు ఉంది.ప్రియా పనింద్ర చ్ట్టూ చేతులని వేసి పాని మల్లిగా నొస్తుంది అబ్బా పాని హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మెల్లిగా నొస్తుంది అంటూ అరుస్తుంది.పనింద్ర మెల్లిగా దించుతూ తన సగం మొడ్డని ప్రియా పూకులొకి తొసాడు తన మొడ్డని కొంచెం పైకి లాగి ఒక స్పీడ్ స్ట్రొక్ ఇచ్చాడు తన మొడ్డ ఖొంచెం లొపలికి దిగింది అమ్మా అని ఒక్కసారిగా అరిచింది.పనింద్ర మల్లి తన నడుముని పైకి లేపి మల్లి ఒకెసారి కిందకి తొసాడు పనింద్ర మొడ్డ మొత్తం పూకులొకి దిగింది.ప్రియా మల్లి అరిచి పనింద్ర వీపు మీద కొట్టింది.పనింద్ర తన మొడ్డని అలాగె ప్రియా పూకులొ ఉంచాడు.ప్రియా కళ్ళలొకి చూసాడు ప్రియా కళ్ళ నుండి నీళ్ళు కారుతున్నాయి.పనింద్ర ప్రియా కన్నీళ్ళని తుడిచాడు.నీకు పెళ్ళి అయింది కదా ఇంకా నీది టైట్ గా ఉన్నది అని అడిగాడు.రెండు సంవత్సరాలు అయింది చేసుకొని అంది కొంచెం వనుకుతున్న గొంతుతొ అదెంటి అని అడిగాడు.అవన్ని తరువాత చెప్తాను అంది.పనింద్ర ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ మెల్లిగా తన నడుముని పైకి లేపి మల్లి కిందకి దించుతూ దెంగుడు మొదలు పెట్టాడు.ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు.పనింద్ర కొంచెం పైకి లేచి ప్రియా పూకు దెంగుతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ తొయ్యు ఇంకా లొపలికి పాని నిజంగా స్వర్గాన్ని చూపిస్తున్నావు పాని హ్మ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ అరుస్తుంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని గట్టిగా మొదళ్ళ నుండి పట్టుకొని పిసుకుతూ లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు.
ప్రియా పూకులొ రసాలు ఊరి పనింద్ర మొడ్డ ఫ్రీగా కదులుతుంది.ప్రియా తన కాళ్ళని పనింద్ర వీపు మీద వేసింది పనింద్ర తన మొడ్డని ప్రియా పూకు లొతుల్లొకి తొస్తూ దెంగుతున్నాడు ప్రియా పెదాలని చీకుతూ తన మొడ్డని మొత్తం ప్రియా పూకులొ తిప్పుతూ దెంగుతున్నాడు.ఒక్కొక్క దెబ్బ ఒక్కొ వైపు తగులుతుంది ప్రియా తన కాళ్ళ కిందకి దించి బాగా చాపింది కింది నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ పనింద్ర తలని పట్టుకొని పనింద్ర పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.పనింద్ర ప్రియా పెదాలని చీకుతూ కొరికుతున్నాడు.కింద ప్రియా పూకులొ తన మొడ్డని వేగంగా ఊపుతున్నాడు.ప్రియా కూడా ఎదురొత్తులు ఇస్తుంది.కాసెపటికి ప్రియా కార్చేసుకొని పడిపొయిది.పనింద్ర పైకి లేచి మొకాళ్ళ మీద కూర్చొని.ప్రియా మొకాళ్ళ కింది నుండి పట్టుకొని కాళ్ళని పైకి లేపాడు ప్రియా పూకు కొంచేం మూసినట్టు అయ్యింది ప్రియా పూకు కండరాలు బిగుసుకున్నాయి.ప్రియా కాళ్ళని పట్టుకొని దెంగుతున్నాడు.అబ్బా పాని మెల్లిగా నేను ఎక్కడికి పొను మెల్లిగా అబ్బా హ్ హ్ హ్ హ్ మెల్లిగా తొయు పాని హమ్మా అంటూ మూలుగుతుంది.నేను నిన్ను అసలు వదలను ప్రియా అంటూ లాగి లాగి మొడ్డ లొపలికి వెల్తున్నా ప్రతీ సారి ప్రియా పూకు పెదాలకి ఒరుసుకుంటూ పొతుంది దానితొ ప్రియాకి కొంచెం నొప్పి పుట్టి మెల్లిగా పాని విను నామాట మంటగా ఉంది హమ్మా నీకె చెప్పెది అంటూ అరుస్తుంది.ప్రియా పూకు కండరాలు పనింద్ర మొడ్డ చుట్టు బిగుసుకునెసరికి చాలా టైట్ గా కదులుతుంది.పనింద్రకి చివరికొచెసి ప్రియా అయిపొతుంది నాకు కార్చేస్తున్నా అంటూ స్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు.పాని లొపల కార్చకు వాడు బయట కార్చు అంటూ అరుస్తుంది.కాని పనింద్ర ప్రియా మాటలని వినకుండా ప్రియా పూకు లొతుల్లొకి తొసి కార్చెసాడు.
[button color=”pink” size=”medium” link=”http://www.telugusexstories.cc/%e0%b0%ab%e0%b1%88%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%95%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%80-part-11-kamakathalu/” icon=”” target=”false”]Continue Reading »[/button]

5780cookie-checkఫైనాన్స్ కంపెనీ – Part 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *