పూర్ణానందం 7

Posted on

అని ఆక్షర్యపడుతూ ..
” అబ్బ! ఇక చాలు రా… నిద, వస్తుంది… పడుకుంటాను… కావాలంటే నువ్వు బొమ్మలు చూసుకో… మంచి బొమ్మలుంటే నాకు రేపు చూపించు… “, అంటూ ఆవులింతలోనే నవ్వుతూ పక్కనున్న బెడ్ మీద కూర్చున్నాను….
వాడే మను కున్నాడో ఏమో… సిగ్గుతో తలదించు కొని…
“నేను కూడా పడుకుంటాన క్కా… “, అని దించిన తల మళ్ళీ ఎత్త కుండా గది నుంచి వెళ్ళిపోయాడు…
అమ్మయ్య.. ఇక వాడిని నా కంట్రోల్లో పెట్ట గలి గాను… ఇంకా ఆ సంభాషణ పొడి గిద్దామనుకున్నాను కానీ… మళ్ళీ నా మీద ఏహ్య
భావం కలిగిందంటె బెడిసి కొడుతుంది… కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు.. అప్పుడప్పుడూ.. మధ్యలో మసాలా కలుపుతే సరి పోదూ…..
అప్పుడే తొందరెందు కూ… ఆదొంగ ముండ స్నేహ మాటలకే మిగానీ అలా అంటుంది.. “బొక్క చూపించావు కదే… ఇంట్లో ఇద్దరే కదా.. ఆబొక్కలో దూర్పించు కొనే ముహూర్తం పెట్టవే తల్లీ.. నాది మ్మకు కూడా

చాం సు దొరుకుతుందే మొనే…”, అని అది అన్నంత మాతా న.. చూసి చూసి అప్పుడే కోకెత్తు కెళ్ళి దెంగ రా త మ్ముడూ అంటే ఏ మిబాగుంటుంది… ఇప్పట్లో వాడు నా మీద కోరికలు కూడా పెంచు కోలేడు… ఒకటే భయపడుతున్నాడు మరి …. నేనే ఒక్కొక్క మెట్టు వాడిని దింపాలి …. స్నేహను బాగా ఉపయోగించు కోవాలి … అబ్బా… ఆరోజు వాడి ముందర అలా బోసి మొలతో నిలబడిన సన్నివేశం…. దానికి తోడు ఆ దూల ముండ స్నేహ ఆఫీసులో నన్ను వీడి మీద కోరిక
పెంచుకునేలా కవ్వించింది గుర్తుకు వస్తుంటే… ఇక తట్టు కోలేక తొడల మధ్య చెయ్యి వేసి రుద్దు కుంటూ… అలానే నిద పోయాను…

సాయంత్రం నిద్రలేచే సరికి 7 అయింది… తీరా చూస్తే వాడు కనిపించలేదు… బయటి కి వెళ్ళినట్లున్నాడు … ఇదే మిటబ్బా ఇలా మొద్దు నిద్ర పోయాను అనుకుంటూ…. ఎలాగూ పొద్దుని కూర సాంబారు ఉన్నాయి కదా.. అన్నము పెడితే సరి… అని బియ్యాన్ని నానబెట్టి .. వీడు వచ్చేలోగ నెట్ చూద్దాము అనుకుంటూ నెట్లో కూర్చుంటే భాస్కర్ గారు లైన్ లో ఉన్నారు… జరిగిన సంగతి చెప్పాను… తను కూడా సంతోషపడి.. నేన ను కున్నట్లే మెల్ల మెల్ల గా వాడిని ముగ్గులోకి దించ మని సలహా ఇచ్చి.. ఎలా పొసీడ్ కావాలో చెప్పాడు…

తన ఐడియ బాగుంది కానీ చూసి చూసి తమ్ముడిని ముగ్గులోకి దింపాలంటే ఎలాగో ఉంది….. కానీ ఒకే ఇంటిలోనుండి.. చెరొక బెడూం లో విరహ గీతాలు పాడుతూ ఎన్నిరోజులి లా చేత్తో కొట్టు కుంటూ దిండును అతుక్కోని పడుకుంటా ము … ఈరోజే వాడితో మసాలా కబుర్లు మొదలు పెడితే సరిపోతుంది కదా అనుకుంటూ… లేని ఉత్సాహముతో.. స్నాన ముచే సి.. చీర కట్టు కొని…. బ్రాలే కుండా క్లౌజు వేసుకొని…. అద్దములో చూసుకుంటూ…. చీర కుచ్చిల్ల ను బొడ్డు కు బెత్తెడు కిందకు లాగి… పొయ్యి మీద అన్నం పెట్టి సోఫాలో కూర్చుని టీవీ చూస్తుంటే…

8 గంటల కు వాడు వచ్చాడు…
“ఏరా కబుర్లు చెపుదా మను కుంటే.. ఎక్కడికెళ్ళావు రా… త్వర గా కాళ్ళు కడుక్కొని రా.. భోంచేద్దాం… “, అని భోంచే సేంత వరకూ వాడి చూపులను పసిగట్టాను… అబ్బే.. బొడ్డు ను చూడరా బాబూ అని రెండు ముడు సార్లు పైట సరిచేసుకున్నా వాడు తలదించుకునే ఉన్నాడు… ఇక మాటల్లో కి దించాల్సిందే అనుకుంటూ.. వంటింట్లో అన్నీ సర్దేసి ఇద్ద ర మూ టీ వీ చూస్తూ కూర్చున్నాము …

“ఏరా… నీ పెళ్ళానికి
ఫోను చేసావాలే దా… ఎలాగుందంట…

హాస్పిటల్ కు చెక్ అప్ కు వెళ్ళిందంటనా…”
“అదేనే బయట కెళ్ళి ఫోను చేసి వస్తున్నాను… బాగా ఉందంట… నన్ను ఎప్పుడొస్తావని అడిగింది…”

“అమ్మో…అమ్మో.. అప్పుడే విరహ గీతాలు పాడే స్తుందా… ఇంత కూ నా గురించి అడిగిందా…”
” ఆ అడిగింది… నువ్వొక్కతే ఇంటి చాకిరి చేస్తావు కదా.. నీకు సహాయం చేస్తుండ మన్నది…”
“అవును రా… అది ఉన్నంత కాలం నాకూ హాయిగా ఉండేది.. చక్కగా వంట చేసి పెట్టేది.. ఇల్లు శుభ్రము గా ఉంచేది.. ఇప్పుడా నాకు బాగా ఆయాసం వస్తుంది.. తప్పుతుందా… అయినా ఎన్ని రోజులు ఇంక 5 నెలలే కదా.. ఎలాగూ మీబావ వస్తే ఒక నెల రోజులు సెలవు పెట్టి ఉండ వచ్చు… మర్చిపోయాను.. తన బట్టలన్ని ఉతి కే సి పెట్టి వెళ్ళింది కదా.. జాగ్రత్త గా అవిడ బట్టలు చూస్తుండు… బొద్దింకలు ఎలుకలు కొట్టకుండా జాగత్త.. తన కు మంచి మంచి చీరలున్నాయి.. ”
“అన్నీ ఉతి కే సి పెట్టి పోయిందే… అయినా అవి బీరువాలో ఉన్నాయి కదా .. కొన్ని చీరలే తీసుకెళ్ళింది.. మిగతా అన్ని చీరలూ

ఇక్కడే ఉన్నాయను కుంటాను.. ”
” మీ అవిడ కు మంచి టేస్టు రా… మంచి మంచి చీరలు సెలెక్ట్
చేసుకుంటది.. మర్చేపొయాను.. ఆ లైట్ ఆకుపచ్చ రంగు జార్జెట్ చీర చాలా బాగుంటుంది రా… నాకు భలే నచ్చింది
అది.. ఈసారి మీబావను అలాంటిది కొన మని చెప్పాలి … ”
“అంత నచ్చితే వేసు కో కూడదూ… అది ఏ 5 నెలల కో రాదు కదా… కావాలంటే రేపే వేసు కో… ఉందో లేదో చూద్దువుగని పదా..”, అని వాడు తన బెడూం కు దారితీస్తే ఇదే కదా నాకూ కావాల్సింది… అని అనుకుంటూ వాడి వెంటే వెళ్ళాను…
బెడూం నీట్ గా పెట్టు కున్నాడు.. వాడు బెడ్ మీద కూర్చుని, తలగడ కింద ఉన్న కీ ని నాచేతి కి ఇచ్చి.. చూసు కో మన్నాడు..
రెండు బీరువాలు ఉన్నాయి… ఒకటి వాడి కి, ఇంకొకటి వాడి పెళ్ళాం కు.. వాడి పెళ్ళాం బీరువా తెరిచాను…. లోపల నీట్ గా ఉంది. చీరలున్న అరలో ఒక్కొక్క చీర ను పై కి లేపుతూ చూస్తున్నాను… ఆ ఆకు పచ్చ చీర కనబడితే దాన్ని తీస్తుంటే దాని కింద ఉన్న క్రీం కలర్ లో ఉండి పలుచ గా transparent లాగా ఉన్న డెస్ నాకు కనిపించింది… ఇదే మిటా అని దాన్ని బయట కు లాగాను…

“ఇదే మి…. చీర నా… డ్రై స్నా… ఎప్పుడూ చూడలేదు.. మరీ ఇంత పలుచ గా ఉంది..” అని దాన్ని విప్పదీస్తుంటే …
ఆనంద్ పరుగున వచ్చి దాన్ని నాచేతిలో నుంచి గుంజు కుందా మని ప్రయత్నిస్తుంటే… నాకర్థం కాలేదు.. దాన్ని వదలక అలాగే పట్టు కొని వాడి వంక ప్రశ్నార్త క ము గా చూశాను… వాడు తడబడుతూ…..
“ఇది చీర కాద క్కా… నైట్
డ్రెస్… నైటీ లాగుంటుంది.. ”
” కానీ మీ ఆవిడ దీన్ని ఎప్పుడూ కొనలేదు కదరా…నాకు తెలిసిన నంత వరకూ….”
“లేదు… నేనే బెంగళూర్ వెళ్ళినప్పుడు కొని తెచ్చాను….”
” మరి.. ఇంత వరకూ తను వెయ్యలేదే… నువ్వు తెచ్చావని చెప్పను కూడాలేదు.. ”
“నీకు చూపిస్తే ఏ మంటావే మోనని సిగ్గు పడి చూ పెట్టలేదు….”
అది

” మరి ..ఇంత వరకు వెయ్యలేదు కదా… ఇంత డబ్బు పెట్టి తెచ్చి వేసు కోక పోడం ఎందుకురా..”
“లేద క్కా… తను వేస్తుందే…”, అని ఎందుకు చెప్పానా అన్నట్లు ముఖం పెట్టాడు…
“ఒరే నా కబద్దం చెప్పొద్దు.. నాకు తెలిసినంత వరకూ దీన్ని అది వెయ్యలేదు…”
“బెడ్ రూం లోనే వేసుకునేది క్కా….”
అప్పుడు గాని నాకు వెలుగ లేదు…. ఒక్కసారి వాడి వంక చూ సి…
ఇది…
నీబల వంతం
మీద
“దానికి నచ్చిందా వేసు కుంటుందా…’
“దానికి చాలా ఇష్ట మక్కా… వారానికి రెండు సార్ల న్నా వేసు కుంటుంది…”
“ఏమోరా.. నాకర్థం కావడం లేదు.. ఒక్క సారన్నా బయటకు రాలేదే మరి.. ”

వాడు చెప్పకుండా నీళ్ళు నములుతున్నాడు… నాకర్థ మయింది కానీ వాడి చేతనే చెప్పించాల ని….
“చెప్పవే మిరా… లేకున్న అది వచ్చాక దాన్నే అడిగి తెలుసుకుంటాలే…”, అని అన్నానోలేదో వాడు భయపడి పోయి..
“అమ్మో! దాన్ని అడు గొద్ద క్కా… నీకెలా తెలిసిందని నన్ను వాయ గొడుతుంది.. ”
” మరి చెప్పవే ……”
” నేను పడుకునే ముందు ఆఫీసు ఫెల్లు చూస్తుంటే… అది ఈ డ్రెస్ వేసుకొని బెడ్ చుట్టూ పచార్లు చేస్తుంది… నాకు ఈ డ్రెస్సు ఇష్ట మని దానికి తెలుసు… అందుకనే ఫైలు వంక చూడ కుండా దాని వంకే చూస్తూ.. మంచం మీద కు లాక్కుంటానని.. ” అని నా వైపు చూడలేక తలదించు కొని వాడు అంటుంటే … ఇంకా వాడిని ఉడికించాలని…
” మంచం మీద కు లాక్కొని…..” అంటూ వాడి వైపు చూశాను…
“…. పో… అక్కా… నువ్వు మరీను….. “, అని ఇంకా