Joint firm -03

Posted on

సిగ్గు ఆడ దానికి ఆభరణ మని అంటారు. కానీ ఆడ దాని లో ఆ యావ కలిగినప్పుడు ఆ సిగ్గు అనే పదార్థం మచ్చుకి కూడ కంపించక పోవడం విశేషం. పైగా మగ వాడిని బుకాయిం చీ దబాయించీ మరీ చేయించు కుంటుంది. ఇది తన అనుభ వం నేర్పిన పాఠం .

తమ పక్కింటి సీత మ్మత్తయ్య గారి కోడలు నాగ లక్ష్మి
ని తానె ప్పుడూ ఆ దృష్టి తో చూడ లేదు. తల్లి ని ఆమె పిన్నీ అని పిలుస్తుంది. అంటే తను ఆవిడ కి తమ్ముడు వరస. మరి ఆవిడ కి తన మీద మన సుందని ఎలా అనుకుంటాడు?
నాగ లక్ష్మి తన కన్నా ఐదేళ్లు పెద్దది. నాలుగేళ్ల కూతురు కూడా ఉంది తనకి.

మనిషి బాగానే ఉంటుంది. అందరి తోనూ కలివిడి గా నవ్వుతూ మాట్లాడుతుంది. రోజుకి ఒకటి రెండు సార్లు అయినా కోదండం ఇంటి కి వస్తుంటుంది. వచ్చినప్పుడల్లా తన ని పలకరించ కుండా వెళ్లదు. తన తల్లి తో

మాట్లాడ్డానికి వస్తోంది అనుకోవడమే కానీ ఆమె తన కోసం వస్తోందని ఎప్పుడూ ఊహించ లేదు కోదండం.
చివరికి ఓ సారి నాగ లక్ష్మి తెగించి బయట పడి పోయింది.

ఓ బంధువుల ఆయన కు బాగ సుస్తీ గా ఉందని తెలియడం వలన కోదండం తల్లి, తండ్రి ఒక రోజు ప్రక్క గ్రామం వెళ్లారు. వారి తో పాతు కోదండం తమ్ముడు కూడా బయలు దేరడం వలన ఇంటి లో తాను ఒక్కడే ఉన్నాడు.
వాళ్లు అలా వెళ్లిన ఓ అర గంట కి వచ్చింది. నాగ

మా అమ్మ లేదు అని విషయం చెప్పాడు తను.
అలా గా? అన్నట్టు తల ఊపి నాకో చిన్న సాయం చేస్తావా? అని అడిగిందామె.
ఏమిటన్నట్టు ప్రశ్నార్థకం గా చూసాడు తను.
చొరవ గా గది లోకి వచ్చేసింది.

ఇక్కడికి వస్తుంటే ఈ ఎడమ కంటి లో నలుసు పడింది. కొంచెం తీసి పెడుదూ! అంటూ దగ్గర గా వచ్చి నిలబడింది.

ఊద మంటావా? అన్నాడు తను యధాలాపం గా.
ఊ అంటూ కన్ను నలుపు కుంటూ ఇంకా దగ్గర కొచ్చింది నాగ లక్ష్మి.
ఈ సారి ఆమె పైట లోని ఎత్తులు తన చాతీ కి అంటీ అంటనట్టు త గిలాయి. అప్పటి కి తన ఒంటి మీద షర్టు లేదు. కట్ బనియన్ మీద నుంచి తగిలిన ఆ స్పర్శ కి ఏదో ఇబ్బంది ఫీల్ అయి వెనక్కి జరిగాడు తను.
ఊ.. ఊదు మరి.. అంటూ ముందు కొచ్చింది నాగ
లక్ష్మి.

ఇందాకటి కన్నా బాగా వత్తు కున్నాయి ఆమె సళ్లు తన చాతీ కి. లోపల్లోపల అదోలా కంగారు పడి పోతూ గట్టి గా ఊదాడు ఆమె కంట్లో. ఒక సారి కన్ను రెప్పలు రెప రెప లాడించి చూసింది.

ఉహూ, ఇంకా పోలేదు. అసలది ఏ పక్క నుందో చూసి నాలిక పెట్టి మెల్ల గా తీసేయ్.. . అంటూ ఆ కన్ను రెండు వేళ్లతో విడ దీసింది ఆమె.
ఈ లోగా ఆమె పైట భుజం మీద నుంచి జారి పోయింది. జాకెట్ లో నెక్ లో నుంచి జోడు బంతుల్లా కనిపిస్తున్న ఆమె సళ్లని చూడటం తోనే తన లో చిన్న అలజడి బయలు దేరింది. ఆమె కన్ను విషయం మరచి పోయి పరధ్యానం గా వాటిని చూస్తూ నిలబడి పోయాదు.

నలుసు ఎక్కడుందో కన బడుతోందా అంత్తో ఆ సళ్ల ను అతని చాతీ కి అదిమి పెట్టి రుద్దింది నాగ
లక్ష్మి
ఈ మారు ఆ స్పర్శ కి తన నరాలు జివ్వు మన్నాయి. వళ్లంతా అదోలా తిమ్మిరి ఎక్కినట్టయి పోయింది.
హేయ్ ఇదేంటి ఇలా పొడుచుకుంటోంది? అని దీర్ఘం తీస్తూ లుంగీ లోంచి ముందుకు పొడుచు కొచ్చిన అతని మొడ్డని గుప్పిట తో పట్టుకు నొక్కుతూ చిలిపి గా నవ్విందామె.

తెగ సిగ్గు పడి పోయాడు తను. ఆమె చేతి ని విడిపించు కుని వెనక్కి జరగ బోయాడు.
ఉండు.. నేనేం తినెయ్యనులే.. నీది అలాగే నవ్వుతూ రెండో చేతి తో నడుం పట్టు కొని అది మేసుకుంది.
ఛీ.. ఏమిటి ది వదులు.. అన్నాడు తను అయో మయం గా.

ఏడి సినట్టుంది. ఆడ దాని నేను అనాల్సిన మాట నువ్వు అంటు న్నావేంటి? చేతి కి చాలా నిండు గా తగులుతోంది. ఓ సారి చూద్దాం.. అని లుంగి తప్పించి అతని మొడ్డను బయటకు తీసి చూస్తూ ‘ అయ్య బాబోయ్ మూరెడు ఉంది. మా ఆయన కన్నా పెద్దదే! పచ్చి గా అనే సింది ఆమె.
ఆ మాటకు వళ్లంతా కితకితలు పెట్టినట్టు మహా మెలికలు తిరిగి పోయాడు తను. మృదువు గా తగులుతున్న ఆమె ముని వేళ్ల స్పర్శ కి రక్తం ఉరకలేస్తూ పరుగు లెత్తడం మొదలెట్టింది.
మన సులో ఏదో గుబులు బయల్దేరింది.

తప్పు, ఎవరైనా చూస్తే బవుండదు. వదులు.. అని విడిపించు కో బోయాడు.
ఆమె పట్టు బెసగ నివ్వ లేదు.
మూరెడు మగతనం ఉంచుకొని అలా ఆడ పిల్ల లా బెంబేలు పడిపోతావేం? ‘అని కవ్వింపుగా చూస్తూ అతని చేతి ని తన చీర కుచ్చెళ్ల మీద నొక్కుకుంది.

నీది చూసి నప్పటి నుంచి నాకు ఇక్కడ చిన్న దురద మొదలయ్యింది. ఓ సారి ఇది ఎరువు ఇచ్చి పుణ్యం కట్టుకో అంది.
బిత్తర పోయాడు . తనకి ఆ అనుభవం అంటే లేదు గాని సెక్స్ అంటే ఏమిటో తెలియని పాపాయి కాదు. కాక పోతే ఒక ఆడది అందునా అక్క వరసది అంత గా అడగటం విడ్డూరం గా అని పించింది.
ఎందు కైనా మంచిది.. వీధి తలుపు గడియ పెట్టి ర అందామె ఇంచు మించు ఆజ్ఞ ఇస్తున్నంత హూందాగా.
ఇంకా ఉంది.

6358512cookie-checkJoint firm -03

Leave a Reply

Your email address will not be published.