నిన్ను తనివితీరాచూసుకుని ని ఒంట్లో అనువనువుతాకాలి

Posted on

ఎదొతెలీని ఉత్సహంతొ కొంచెం బాగ తయారయి వెల్లనుకింద నా బుజ్జి ముండకిగుండు కొట్టి మరీ తీసుకెళ్ళను తీరాఆరొజు రమ రాలెదుఎమిందా అని ఫొన్ చెసికనుక్కుంటె దానికి జ్వరం అని చావుకబురు చల్లగా చెప్పింది పిగా నెను లెకపొఇనాపరవలెదు వెల్లిపొ అనిఉచిత సలహఒకటి పదెసింది నెను కుదరదని గట్టిగచెప్పెసాను,పాపమె వారం రొజులనుంచి ఊరిస్తున్నను శంకరాన్ని పోని పైకి వెళ్ళివిష్యం తనతొచెప్పేసి రాఅంది సరె అన్నాను కానిఅది లెకుండా వెల్లలంటె చాలా బయం గాఉంది. ఛాలా కస్టపడి గుండెదైర్యం తెచ్చుకుని వెళ్ళాను ఆ క్షణం లొతెలిదునకు నా జీవిథంఎన్ని మలుపులు తిరగబోతుందో….
పైకివెళ్తూ అన్ని రూములు చుసుకుంతూవెళ్ళాను అందరూ వెళ్ళిపొయారు గ్రౌంద్లొ మత్రం కొంత మందిఆడుకుంతూ కనిపించారు. పైకి వెల్లిఖాళిగదులు వెతుకుతూ వెళ్తున్నాను కారిడార్ చివరన ఉన్న ఆఖరిగదికి వెళ్ళగనె లొపల అతను బల్లపైన కూర్చుని కనిపించాడు. నన్ను చూడగానెఅతనిమొఖం వెయ్యి వొల్టుల బుల్బులా వెలిగిపొయింది. ఇప్పుదు కుదరధు అన్న విషయం ఎలాచెప్పలా చెప్థె తను ఎమనుకుంతాదూఅనిఆలొచిస్థున్న నాకే చాలా జాలివెసింది.క్రీం కలరు పాంటుతెల్లటి చొక్కా నేత్ గ తుచ్క్చేసుకుని రొజూ కన్నా అందంగాకనిపించాడు. ఇలా అనుకుంతూనేనుగుమ్మం లొ ఉంతె అతనెరంది లొపలకి అన్నాడు. నేను ఖుదా చిలకాకుపచ్చచీర కట్టుకుని ఉన్నాను రొజూ కన్నా తైతుగా చీర కట్టాను బొడ్డుకి మరీకిందకి కాదుకాని బొడ్డు కనపదెలానె కట్టాను. నిదానంగా లొపలకి అడుగు లొ అడుగువెసుకుంటూ వెళ్ళాను. ఈ లొపు అతనుతలుపు గడి పెట్టెసినాదగ్గరకి ఒచ్చి నన్ను వెనకనుండి వాటేసుకుని చంకల కిందగా చేతులుతెచ్చి నా సళ్ళు రెండుపట్టుకుని నలిపేస్తూ తాంక్యూ సరిత నువ్వుఅసలుఒప్పుకుంటావ్ అనుకోలెదు అంటూ ఎదేదో అనేస్తున్నాడుఇవన్నీ క్షణాల్లొ జరిగిపొయాయి అతను నా చనుగబ్బలు పిసుకుథుంతె ఒళ్ళంతాజివ్వు మంటుంది నరాలు మెలిపెట్టెస్తున్నట్టున్నాయి ఒక్క క్షణం నెనుఒచ్చింది ఇవాళ ఒద్దని చెప్పటానికనిగుర్తొచ్చింది అతి కష్తం మీదఅతన్నిఒదిలించుకుని ఆగండి అని చెప్పిఅతని వైపుకి తిరిగాను అతను ఒక్కక్షణం బిత్తరచూపులు చుసాడు.
నెనుతల దించుకుని ఇవళ ఒద్దు రమఉన్న రొజు కలుద్దాం అన్నాను. కొంచెం రిలీఫ్ గా పెట్టాడు మొఖంవెంతనె నా వైపునకు నడుస్తూఒస్తున్నాడు ఎమీకాదు సరితఒక్కసారి ప్లీజ్ అంటూ నా వైపుఒచ్చాడు నేను వెనక్కి జరిగిగొడకి తగులుకుని ఉండిపొయాను. ఈలొపు అతను దగ్గరగాఒచ్చి నామొఖన్నిరెందు చెథుల్లొకి తిసుకునినా పెదాలకు తన పెదాలు కలిపెసాడుహఠాత్తుగా జరిగిపొఇంది అంతా పైగా అతనిముద్దు నాక్కూడా చాలా తీయగాఉందిక్షణాల్లొ ఆ తీయదనాన్ని ఆస్వదించతంనాఎను కూడా మొదలుపెట్ట. అతనునా పెదాలు వదలకుండానె తన చెతులతొ నాఒళ్ళంతాతడుముతున్నాడు ఏడం చెత్తొ నాకుడి రొమ్ము ని పిసికెస్తూ తనకుడి చెయి నా నడుముమీధ పెట్టి నలిపేస్తున్నాడు అలా నా పెదాలువదిలి మొఖం మీదామెడమీద మొత్తం ముద్దులతొ ముంచేసాడు తన రెందు చేతులునా నడుము మీధ వెసిఅలానె వాటిని వెనక్కి జరిపి చీర లంగాపాంటీ మూడిటినిదాటుకుని ఏ అచ్చాదనా లెనినా పిర్రల పైన వేసి పిసుకుతున్నాడు. ఆపని చేస్తూనె నా మెడ ఒంపుల్నిపెదాలతొ మూసెసి నాలుక తొ నాకెస్తున్నాదుఏదోతెలీని సుఖం నన్ను కమ్మేస్తుందిఇలా మెడ లొ నాకుతూనెఅతని చేతులు కింద నా పిర్రలమద్యలొ ఉన్న గుద్ద చీలికమీద ఒక వెలుతూ రుద్దుతున్నాడు.ఒక్కసారిగా నా ఒళ్ళంతా జలదరించిందిఅలా రుద్దటం ఆపి చెతులు చీరలొనించి పైకి తీసి నడుముమీధ వెసి నా మొఖంలొకి చూస్తున్నాడు పారవస్యంతోకళ్ళు మూసుకుని ఉన్ననేను ఎంటి ఆగిపొయాడు అనినిదానంగా కళ్ళు తెరిచాను.
ఎంథఅందంగా ఉన్నావొ తెలుసా అన్నాదు నకు చచ్చెంత సిగ్గుఒచ్చెసింది అతన్ని గట్టిగా వాటేసుకున్నాను ఇహ అతను విజ్రుంబించాడునా పైట ఫట్మనిలాగెసాడు ఆ ఆవెసానికి నాపైట కి ఉన్న పిన్నుతెగిపొఇ ఒచ్చెసింది జగ్రత్త బబూ ఇలా ఇథెచిరిగిన గుడ్దలతొ ఇంతికెళ్ళాలి నెను అన్నాను.అతనుకొంచెం తమాయించుకుని సారి అన్నాడు నిదానంగానా జాకెట్టు హుక్కులు తీస్తుంటె కిందకి చూసా మొదతిసారి అతనిమగతనం ఉబ్బు పాంటులొనుంచితన్నుకు రావటం చుసాను అమ్మొతీస్తె ఎంత పెద్దగా ఉంటుందోఅనిపించింది నా చేయి అతనిపాంటు మీద వెయకుందాఉండలెకపొయానుఈలోపు అతను నా జాకెట్తుబుజాల మీదుగా విప్పడనికి చుస్తున్నాడు నెను ఒద్దు ఇలానెకాని ఎవరన్నా ఒస్థె మొత్తం వెసుకొటంకష్టంఅన్నాను అతను నిరాస గామొఖం పెట్టి ప్లీజ్ ఎవ్వరు రారు నిన్ను తనివితీరాచూసుకుని ని ఒంట్లో అనువనువుతాకాలి అన్నాడు పైగా ఒక్కసారెఅన్నావుకదా మరి ఇలా ఇతెఎలా అనాడు నాకూ పాపంఅనిపించింది శనివారం ఎవ్వరూ ఉండరులె అనుకుని ఒప్పుకున్నాను అదె నేనుచెసినబయంకరమైన తప్పు అని నాకుఆ క్షణం లొ తెలీదు….
అతను
నా జకెట్టు నా నుంచి వేరుచెసాడు నల్లటి బ్రా లొనుంచి తన్నుకొస్తున్ననా సళ్ళు చుసి గుటకలుమింగుతూ కసా బిసా పిసికెయసాగాడుఅతనిమొరటుదనం నాకు ముద్దొచ్చింది ఇన్నాళ్ళూనెను ఎమి వదులుకున్నానొ తెల్సిందిఅతను బ్ర పైనుంచె నాసళ్ళను కొరకడం నాకడం చెస్తున్నాడుఇకనెను తట్టుకొలెక బ్రా కూదా విప్పెసిఆ పనులు చెయవచ్చు కదాఅన్నాను కొంచెం హస్కీగా ఆ మాట తొఅతను చెస్తున్న పని ని ఆపినన్నువాటెసుకుని వెనకకి చేతులు పెట్టి బ్రా హుక్కు విప్పడుఅలానె బ్రా తీసి పక్కనజకెట్టు మీద పడెసాడు. అతనుకల్లు పెద్దవి చేసుకుని నా సళ్ళనెచుస్తున్నాడునేను నవ్వుతూ చుడటమెనా చెసెదెమైనా ఉందా అన్నాను అతనువెంటనె ఒకదాన్ని చెతిలొ పట్టి ఒత్తుతూ ఇంకొసన్ను నొట్లొ పెట్టుకునిఆబగా చీకెస్తున్నాడు నన్నుఅంత ఆవెసంగా ఒక మగాడు చీకదంఅదె మొదటిసారి మా వారితో అంతాఏక్స్ ప్రెస్ హైవే లొ వొల్వొబస్సు ప్రయాణం లాసాఫిగా సాగిపొతుందిఇలా ఒడిదుడుకులు ఉండవు అందుకె ఈరుచి నాకు కమ్మగా ఉందిఅలా ఆ హాయి నిఆస్వాదిస్తున్న నెను కళ్ళు తెరిచానుఅతనునాకు రెండు అడుగులుదూరం జరిగి అలానె చూస్తునాడుఎమినదూ అని నన్ను నేనుచూసుకున్నాను బొద్దు కినద వరకు ఏఅచ్చాదనా లేని నాశరీరంమెదలొ సూత్రాలు నా సళ్ల మద్యలొవెలాడుతున్నయి.
బొద్దుకింద నుంచి చిలకాకు పచ్చచీర అలానె ఉంది నాకుబూలెడంత సిగ్గు ముంచు కొచ్చి నామొహాన్ని చెతులతొ దాచేసుకున్నాను వేల్ల సందులమద్యలొనుంచిఅతను ఎమి చెస్తున్నాడా అనిచుస్తున్నాను అప్పుడు అతను అలా ఒకఅడుగు ముందుకు వేసి మొకాళ్ళ మీదకూచుని మొఖాన్ని నాబొడ్డు దగ్గరకితెచ్చాడు చప్పున నా బొడ్డూ మొత్తాన్నితన పెదాలతొ మూసెసి తన నాలుక తొనా బొడ్డు లోపల బొంగరం లాతిప్పుతున్నాడు అబ్బా అదిమాటలకిఅందని సుఖం అలా చెస్తూనెతన చేత్తొ నా చీర కుచ్చిల్లకిఉన్న పిన్ను తీసెసి పక్కన పడేసాడు అలాచెతిని లొపల కంతా దూర్చికుచ్చిల్లు విప్పెసిచీర కిందకి లాగెసాదుఇప్పుడుబొడ్డు దగ్గరనుంచి కొంచెం కిందకి జరిగి అక్కద నాకుతూలంగ బొందు ని విప్పేసాడులంగా కూడా కిందకికుప్పలాపడిపొయింది, ఆ వెంటనె నాఫాంటీ ని కూదా లాగెసాడుఅతను ఇక ఒక్క క్షణంకూడా ఆలస్యం చేయకుండా తన నొరు మొత్తంవిప్పి నాపూరెమ్మలు రెండూనొత్లొకి లాగేసుకున్నాడు అప్పతికె నా పూకంతా తడిసిపొయిఉంది ఆ తడి మొత్తాన్నిఅతను జుర్రెసుకుంతున్నాడు నెను అసలఈలొకం లొ లెను ఇకఅతను అందించే సుఖాల వెల్లువ లూకొట్టుకుపొతున్నాను నకెమౌతుందూ అర్తం కవట్లెదు ఎవెవూమూలుగులు నా నొట్లోనుంచిఒచ్చెస్తున్నాయి.
అతనుతన నాలుక ని కొనలాగ చెసి కుక్క నాకినట్టునాకటమె కాక సూదిగా చెసిలొపలకి బయటకి పొడుస్తున్నాడు అతనితలని గట్టిగా నా పుకులొపలకిఅదిమేసుకుంతూ కార్చెసాను తను నా పూకులొనుండి ఒస్తున్న రసాన్ని మొత్తం నాలుక తూనె సుబ్రంచెసాడు అలా కల్లు ముసుకునిఉన్ననన్ను పక్కన ఉన్నపెద్ద బల్ల మీద పదుకొపెత్తడునా పుకు బల్ల చివరఅంచుకి ఒచ్చెలా చెసి పడుకొ పెట్టాడుఎప్పుదు విప్పెసుకున్నడొ తెలిదు కాని తనుపూర్తినగ్నం గ మారిపొయాదు అతనిమగతనం చూసి నాకు నొత్లొమాత పెగల్లెదు మా వారి థొపొలిస్థె ఒక అంగుళం పొదుగుఉందచ్చెమూకాని వెదళ్పుమాత్రం మా వారి కంతెమూదు అంగుళాలు ఎక్కువ గా ఉంది తనదాన్నిసవరదీస్తూ నవ్వుథూ ముందుకొచ్చి ఒంగుని నా సళ్ళు పట్టుకునిగట్టిగాపిసుకుతూ నా పెదాలు తనపెదాలతొ ముసాడు అలా కాసెపు నాముద్దు ని అంధుకుని నాచెవి దగ్గరకి ఒచ్చి దారి చూపించవాఅన్నాడు.
ఆమాటలలొనె ఎదొ మత్తు ఉందిఅనిపించింది వెంటనె నా చేతిని కిందకిచాపి అతని మొడ్డని అందుకునిపూకులొకి సర్దుకుని ఊ అన్నాను. లోపలనాకుభయంగానె ఉంది అంత వెడళ్పుఉంది నాది చీరుకుపొఇ నొప్పివస్తుందెమూ అని కాని అప్పుడునెను ఉన్న సెగ మీదఅవేమి పట్టట్లేదు అతను నన్నుముద్దుపెట్టుకుంటూనె నిదానంగ నాలొకి దిగబడ్డాడు నా పూకుని చీల్చుకుంటూలొపలకంటా పెట్టెసాడు. లోపలకి జరిగెటప్పుదు నొప్పిగా ఉంది కానిమొత్తంలొపలకెల్లి అలా ఆగినపుదు నిండుగాఉంది శరీరానికి చాలా రొజులనుంచి దొరకనిఎదో కొత్త సుఖం దొరికినట్టుఎంటో హాయిగా ఉంది అతనునిదానంగాకదలటం మొదలుపెట్టాడు అల అలా కదులుతూవేగం పెంచాడు నా ఫూకు లొఉన్న తడికి అతని వేగంతొదయ్యి తపక్ తపక్ మనిశబ్దాలుఒస్తున్నాయి నేను ఎవెవొ మూలుగుతూఉన్నాను తొయ్యి ఇంకా గట్టిగా దెంగూఅని అరుస్తూ ఉన్నాను అలా ఒక పదినిమిషాలు జాడించి ఇంకా వెగంపెంచాడుఅతనికి ఇపొవచ్చింది అని నాకూ అర్థమయ్యిందినాకు అప్పటికె ఒకసారి ఇపొయింది రెందొసారి ఇపొటానికి సిద్దం గా ఉన్నాను ఇంకోనాలుగుఉపులు గట్టిగా ఊపికార్చెసుకున్నాడు నాక్కుదా కారిపొఇంది దాదాపు ఇద్దరికి ఒకేసారి అనుకుంట అలా అతను నామీధ పడిపొయి నా మెడ చాటునతనతల దాచుకున్నాడు. అప్పటివరకుఅందుకున్న తీపి సుఖాలన్ని కళ్ళముందుకదులుతున్నాయి కాని అప్పుడు నాకుతెలీదు మా రసకేళిమొత్తాన్నిఒకరికి తెలికుండా ఒకరు ఇంకొ ఇద్దరికళ్ళు చూస్తున్నాయని, సెల్ ఫొను కెమేరలొ బందిస్తున్నాయని…….
అలానా మీద పడుకున్న అతనునాకు బరువుగా అనిపించలేదు కాసేపు ఉండి తను నామీద నుండి లేచి పక్కకివాలాడు నేను నిదానంగా లేచినా లంగాతీసి అతనునేను కలిపి కార్చిన రసాలనుతుడుచుకుని లంగ తొడుక్కుంటున్నాను అప్పుదుఅతను నన్ను చూసి అప్పుడేనాఆగండి ఇంకొకసారికానిద్దాం అన్నాడు. అదెంటొ ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడ లేనిసిగ్గు ముంచుకొస్తుంది మట్లాడాలంటె, నేను తల దించుకునెఇప్పటికె చాలా ఆలస్యంఅయ్యిందిఇక వెళ్ళాలి అన్నాను తను అలానె లెచిఒచ్చి మళ్ళి ఇలా నన్నుకలవను అన్నావ్ కదా ఇప్పుడిలా ఒదిలెసివెల్లిపోతె ఎలా అని జాలిగానా వైపుచూసాడు నెనుఅతని తల దగ్గరకు తీసుకునితన పెదాల మీద గట్టిగాఒక ముద్దు పెట్టి ఇంత సుఖాన్ని ఇచ్చిననీ దగ్గరకి రాకుందా ఎలా ఉంటానుతప్పకకలుద్దాం మళ్ళి ఇవాల్టికి వెళ్ళొస్తాఅన్నాను. ఆ మాటకె అతనుఆనందం తొ ఉబ్బి తబ్బిబైపోయినన్ను అలానె ఎత్తుకుని గాల్లోగిరా గిరా తిప్పెసాడుతాంక్యూసరిత అసలు నువ్వు ఒప్పుకుంటావొలెదో అనుకున్నాను అసలు అంటూ ఆనందంలొ మునిగిపొయాడు. అలా నన్ను దించినా మీదకిరాబొయాడు మళ్ళితనని తప్పించుకుని ఇప్పుడు కాదు మరొసారి కలుద్దాంఇప్పుదు వెళ్ళాలి అని చెప్పి బయల్దేరిఒచ్చేసా. అలా ఇంటికిఒచ్చిపడుకున్నాను మనసు ఎంత హాయిగాఉందూ చెప్పలేను ఎంటో అంతా కొత్తగాఉంది అతను చెసిన ప్రతిపని కళ్ళ ముందు కదులుతుందిఆహ్రొజంతా కూదా చాలా హాయిగాగడిచింది ఆ రాత్రి మావారితో అదిగి మరీ రెండురౌండ్లు వైంచుకున్నాను.

1252cookie-checkనిన్ను తనివితీరాచూసుకుని ని ఒంట్లో అనువనువుతాకాలి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *