ఫైనాన్స్ కంపెనీ

Posted on

పనింద్ర,రమ్య ఇద్దరు భార్యభర్తలు ఇద్దరు హైదరాబాద్ లొ ఉంటారు మిడిల్ క్లాస్ల్ ఫ్యామిలి పనింద్రకి ఎవరు లెరు.పనింద్ర రమ్య ప్రెమించుకున్నారు రమ్య పెరెంట్స్ ఒపుకొకున్న ఎదురించి పెళ్ళి చెసుకున్నారు పనింద్ర ఒక ఫైనన్స్ కంపెనీలొ క్యాషియర్ గా చెస్తుంటాడు రమ్య ఇంటి వద్దనె ఉంటుంది చాలా అందంగా ఉంటుంది ఎంత అందం అంటె చూసె కొద్ది చూడాలి అనిపించె అంత కళ కలిగిన మొహం తెల్లటి షరీరపు రంగు మరీ పెద్దగ కాకుండా మరీ చిన్నగా కాకుండా ఉండె వక్షొజాలు సనటి నడుము చిన్నగా ఉండి లొతైన బొడ్డు.
ఇద్దరు చాలా అన్యొన్యంగా ఉంటారు ఒక చిన్న మాట కుడా అనడు రమ్య కుడా పనింద్ర మనసుని బాగా అర్థం చెసుకుంటుంది పనింద్ర మనసులొ ఎముందొ కుడా చెప్పెస్తుంది కాని ఒకటె లొపం రమ్యకి పిల్లలు పుట్టరు కాని ఎరొజు కుడా పనింద్ర ఆ విషయం గురించి చర్చించడు ఒకవెల రమ్య భాద పడినా వెంటనె పనింద్ర తన మూడ్ మార్చెస్తాడు రొజు లాగె ఒక రొజు పనింద్ర ఆఫిస్ కి వెల్లాడు ఆఫిస్ క్లొస్ చేసె ముందు క్యాష్ క్లొస్ చేద్దాం అని అకౌంట్స్ చుసాడు 10 లక్షలు తగ్గింది పనింద్రకి ఎమి అర్థం కాలెదు ఎలా మిస్ అయ్యాయొ అని ఎంత ఆలొచించిమ అర్థం అవడం లేదు ఇంతలొ మ్యనెజర్ పిలిస్తె పనింద్ర మ్యనెజర్ క్యబిన్లొకి వెల్లాడు.ని వర్క్ అయిపొతె మనం వెల్లిపొదాం అన్నాడు సర్ అది అది అని పనింద్ర నీళ్ళు నములుతున్నాడు ఎమయింది పనింద్ర అని అడిగాడు మ్యనెజర్ సర్ క్యాష్ తక్కువ ఉంది అన్నాడు ఎంత అని అడుగాడు మ్యానెజర్ 10 లక్షలు అన్నాడు వాట్ అంటానా అయితె మన యం.
డి కి రిపొరట్ చెయాలి సర్ ప్లీస్ మిరె ఎదొ ఒకటి చెయండి యం.డి కి మాత్రం రిపొర్ట్ చెయకండి నా ఉద్యొగం పొతుంది సర్.నికొసం ఒకటి చెస్త రెపటి వరకు అపుత కాని రెపు మనీ కటెయలి కట్టెస్తావా సర్ నా పరిస్తితి మీకు తెలుసు కదా సర్.సారి మిస్టర్ పనింద్ర నెను ఇవిషయాన్ని దాచితె నా ఉద్యొగం పొతుంది అని యం.డి కి కాల్ చేసి చెప్పాడు.వాళ్ళు ఒక 30 మినిట్స్ లొ వస్తారంటా నువ్వు వెల్లు నెను పిలుస్తా.సరె సర్ అని బయటకి వచ్చి ఆలొచిస్తూ కూర్చున్నాడు అసలు ఎలా జరిగింది అని.ఇంతలొ మ్యనెజర్ నుండి పిలుపు వచ్చింది పనింద్ర బయపడుతూ లొపలికి వెల్లాడు ఇద్దరు యం.
డి లు కుర్చొని ఉన్నారు (రొహన్,కార్తిక్) ఇద్దరు స్నెహితులు ఎ పని చేసిన,ఎ బిజినెస్ చేసిన ఇద్దరు కలిసి చెస్తారు.వాట్ హపెడ్ మిస్టర్ పనింద్ర
సర్ అకౌంట్స్ లొ 10 లక్షలు తగ్గింది సర్.అదె ఎలా తగ్గింది అని అడుగుతున్నాము.తెలియడం లేదు సర్.నువు అందరి లంటి వడివి అయితె పొలిస్ కంప్లైంట్ ఇచెవాళ్ళం కని నువు మంచి వాడివి నికు ఒక వారం టైం ఇస్తున్నము తప్పు ఎక్కడ జరిగిందొ తెలుసుకొని రికవరి చేయు లెద నువు కటెయు లెకుంటె మాత్రం కంప్లైంట్ తప్పదు అని వెల్లి పొయారు.డొంట్ వరీ పనింద్ర సర్ టైం ఇచడు కదా రికవరి చేద్దాం అని మ్యనెజర్ దైర్యం చెప్పాడు సరె సర్ అని పనింద్ర ఇంటికి వచ్చెసాడు పనింద్ర ఇంటికి వచ్చెసరికి రమ్య అందంగా రెడీ అయి పనింద్ర కొసం వేయిట్ చేస్తుంది.
పనింద్ర రాగానె ఎమండి సినిమాకి వెల్దాము అన్నారు కదా నెను రెడీ మీరు రెడీ అయి వస్తె బయలుదేరుదాము అంది పనింద్ర ఎదొ ఆలొచిస్తూ కుర్చున్నాడు.ఎమండి మిమ్మల్నె హా ఎంటి సినిమాకి వెల్దామ అన్నారు కదా సరె రెడీ అయి వస్త అని లొపలికి రెడీ అయి బయటకి వచ్చాడు రమ్య,పనింద్ర ఇద్దరు కలిసి సినిమాకి బయలుదేరారు దారిలొ రమ్య మాట్లాడుతూనె ఉంది పనింద్ర ఒక మాట కుడా మాట్లాడలెడు సినిమా తియెటర్ కి చెరుకున్నారు టికెట్స్ తీసుకొని లొపలికి వెల్లారు సినిమా మొదలయింది కాని పనింద్ర మాత్రం ఎదొ లొకం లొ ఉన్నాడు.రమ్య సినిమా ఎంజాయ్ చేస్తుంది సినిమా అయిపొయాక ఇంటికి వెచ్చెసారు రమ్య డ్రెస్ మార్చుకొని డిన్నర్ ప్రిపెర్ చేసి ఎమండి డిన్నర్ రెడీ అయింది వెల్లి డ్రెస్ మార్చుకొని రండి డిన్నర్ చెద్దాము అంది పనింద్ర ఎమి మాట్లాడకుండా లొపలికి వెల్లి డ్రెస్ మార్చుకొని వచ్చాడు.రమ్య ఇద్దరికి డిన్నర్ వడ్డించింది ఇద్దరు తింటున్నారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఎం జరిగింది.ఎమి జరగలెదు అన్నాడు.లెదు ఎదొ జరిగింది మిమ్మల్ని చూస్తెనె తెలుస్తుంది నాకు అబద్దం చెప్పాలని ట్రి చెయకండి నాకు మిగురించి బాగా తెలుసు.పనింద్ర సైలెంట్ గా ఉన్నాడు.చెప్పండి ఏం జరిగిందొ.ఇరొజు ఆఫిస్ లొ క్యాష్ త్యాలి కాలెదు క్యాష్ తగ్గింది.ఎంత తక్కువ వచ్చింది 10 లక్షలు.అమ్మొ 10 లక్షలా మరి ఇప్పుడు ఎలా.యం.డి వారం టైం ఇచ్చాడు రికవరి చెయమన్నాడు లెదంటె మనం కట్టాలి కట్టకుంటె జైలుకి వెళ్ళాలి.జైలుకా.హ్మ్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు కదా.
ఎక్కడ మిస్టెక్ జరిగిందొ నాకు కూడా తీదు.ఎక్కడ మిస్టెక్ జరిగిందొ తెలీకుంటె రికవరీ ఎలా చెస్తారు.నాకు కుడా అర్థం అవట్లెదు.రమ్య కుడా చాలా బాదా పడుంది కళ్ళ నుండి నీళ్ళు రావడం ఒకటె తక్కువా.ఇద్దరు డిన్నర్ చేసి పడుకున్నారు కాని ఇద్దరికి నిద్ర రావడం లేదు.ఎక్కడ మిస్టెక్ జరిగింది ఇప్పుడు మనీ ఎలా కట్టాలి అని అలొచిస్తున్నాడు.ఎలాగైన ఈ ప్రాబ్లం నుండి బయటపడాలి ఒకసారి రెపు నెను వెల్లి ఆయన యం.డి తొ మాట్లాడి చూస్తా ఎంతైన ఒక అమ్మాయి మాట్లాడడానికి అబ్బాయి మాట్లాడడానికి తెడా ఉంటది కదా అనుకుంది మెల్లిగా ఇద్దరు నిద్ర లొకి జారుకున్నారు ఉదయమె రమ్య లెచి రెడీ అయి టిఫిన్ చేసి పనింద్రకి టిఫిన్ పెట్టి ఆఫిస్ కి పంపింది తను కుడా టిఫిన్ చేసి పనింద్ర యం.డి ఎక్కడ ఉంటాడొ తెలొసుకుంది అక్కడికి వెల్లింది అది ఒక కార్ షొ రూం.అక్కడ ఉన్న ఒక సెల్స్ మ్యానెజర్ తొ యం.డి కలవాలని చెప్పింది.మీరు ఎవరు సర్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలొ పని చేసె పనింద్ర వైఫ్ అని చెప్పింది.సెల్స్ మ్యనెజర్ యం.డి దగ్గరకి వెల్లి అడిగాడు సర్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలొ వర్క్ చేసె పనింద్ర వైఫ్ వచ్చింది పంపమంటారా.పంపించు అనాడు యం.డి (ఋఅజెష్,కుమార్).మ్యానెజర్ రమ్య దగ్గరకి వచ్చి సర్ రమ్మాన్నాడు అని చెప్పాడు స్టైట్ గా వెల్లి రైట్ తీసుకుంటె స్టైర్స్ ఉంటాయి పైకి వెల్లండి అని చెప్పాడు.రమ్య మ్యానెజర్ చెప్పినట్టు పైకి వెల్లింది అక్కడ ఒక రూం కనిపిస్తె రూం దగ్గరకి వెల్లి సర్ మె ఐ కం ఇన్ అంది.యస్ కం అని అన్నాడు రాజెష్.రమ్య లొపలికి వెల్లింది.
టక్ యువర్ సీట్ అన్నాడు రాజెష్.కుమార్ ఫొన్ లొ ఎదొ ఆడుతూ కుర్చున్నాడు.సర్ నేను రమ్య పనింద్ర వైఫ్.చెప్పండి అన్నడు రాజెష్.సర్ అదీ నిన్న మీ కంపెనీలొ క్యాష్ ట్యాలి కాలెదు అని క్యాష్ తగ్గింది అని మావారు చెప్పారు.అవును నిజమె 10 లక్షలు తగ్గింది వారం రొజులు టైం ఇచ్చాము కదా రికవరీ చెయడానికి లెదా కట్టడానికి.కాని సర్ క్యాష్ లొ మిస్టెక్ ఎక్కడ జరిగిందొ తెలియాడం లేదు.మనీ కట్టడానికి అంత మాకు స్తొమెత లేదు.అయితె ఇప్పుడు ఎం చెయమంటారు చెప్పండి అన్నాడు.సర్ మీరు తలుచుకుంటె జరుగుతుంది.ఎం చెయాలొ చెప్పండి మరీ.మీ కంపెనీలొ ఎలాగొ మనీ ఇంట్రెస్ట్ కి ఇస్తారు కదా అలాగె మావారికి కుడా ఇంట్రెస్ట్ కి ఇచ్చారు అనుకొని మంత్లి కొంత ఎమొంట్ కట్ చెసుకొండి.కాని ఇంట్రెస్ట్ కి గొల్డ్ పెట్టుకొని ఇస్తాము మిదగ్గర గొల్డ్ ఉంటె పెట్టండి. సర్ నా దగ్గర ఉన్న గొల్డ్ మొత్తం అమ్మినా 2 లక్షలకు మించి రాదు సర్.మరి గొల్డ్ లెకుంటె కుదరడు అన్నాడు.సర్ మీరె చుడండి సర్ ఎప్పుడు ఇలా జరగలెదు ఇక మీద కుడా జాగ్రత్తగా ఉంటాడు.రాజెష్ కుమార్ మెల్లిగా గుసగుసలాడుకున్నారు.సరె రమ్య నువ్వు చెప్పినట్టె మంత్లి సలరి నుండి కట్ చెసుకుంటాము అందరికి 3% ఇంటెరెస్ట్ తీసుకుంటాము మికు 1.5% తీసుకుంటాము.థాంక్స్ సర్ అంది కాని కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు రాజెష్.
చెప్పండి సర్ ఎం కండిషన్స్ ఒక వారం రొజులు నువ్వు మాతొ పాటు మా గెస్ట్ హౌస్ లొ గడపాలి అన్నాడు.రమ్య ఒక్కసారిగా షాక్ అయింది మెల్లిగా తెరుకొని సర్ నేను అలాంటిదానిని కాను ప్లీస్ సర్ అంది.రాజెష్ మాత్రం అదెం కుదరదు గొల్డ్ పెట్టకుండా ఇంట్రెస్ట్ కి ఒప్పుకున్నాము అదీ తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ నువ్వు ఒప్పుకుంటెనె లెదంటె వారం రొజుల్లొ రికవరీ చెయండి లెదంటె మనీ కట్టండి అదీ కుదరకుంటె జైలుకి వెల్లడమె అన్నాడు.సర్ ప్లీస్ అలా అనకండి కావాలంటె ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ తీసుకొండి.మెము చెప్పింది మికు నచ్చితె రండి లెదంటె మనీ కట్టండి.సర్ ప్లీస్ ఒక్కసారి ఆలొచించండి.మెము ఆలొచించడం కాదు మీరు ఆలొచించుకొండి వారం వరకు ఆగుతాము రికవరీ చెయండి లెదంటె మీరు వస్తారొ మీవారిని జైలుకి పంపిస్తారొ ఆలొచించుకొండి అన్నాడు.సర్ ప్లీస్ టైం ఇవ్వండి సర్.టైం ఇవ్వడం కుదరదు ఆలొచించుకొని చెప్పు.రమ్య బాగా ఆలొచించండి రికవరీ ఎలాగొ కుదరదు మేము కట్టకుంటె వీళ్ళు చెప్పినట్టు జైలుకి పంపిస్తారు అనుకుంది.సర్ వారం మొత్తం మీతొ ఉండాలా అని అడిగింది.అవును మొత్తం మాతొనె ఉండాలి.సర్ కనీసం మార్నింగ్ వచ్చి ఎవినింగ్ వెల్తా అంది.కుమార్ ఫొన్ పక్కన పెట్టి మేము చెపిన దానికి నువ్వు సరె అంటె ఇక్కడ ఉండు అగ్రిమెంట్ రాసుకుందాము లెదంటె బయటకి వెల్లిపొ అని గట్టిగా చెప్పాడు దానితొ రమ్య ఎమి మాట్లాడకుండా కూర్చుంది.రికవరీ కాకుంటె వారం తరువాత రా ఇక్కడికి అగ్రిమెంట్ రాసుకుందాము ఇప్పుడు వెల్లు అన్నాడు కుమార్.రమ్య లేచి బయటకి వచ్చి ఇంటికి వెల్లింది
ఇంటిలొకి వెల్లి ఎలాగైనా పనింద్రతొ మనీ రికవరీ చెయమని చెప్పాలి లెదంటె పనింద్ర జైలుకి వెల్లాలి లెదా నేను వాళ్ళతొ వెల్లాలి అని ఆలొచిస్తూ తనలొ తాను భాద పడుతుంది మెల్లిగా అక్కడె పడుకుంది సాయంత్రం పనింద్ర వచ్చి రమ్యని చూసి లెపాడు ఎంటి కింద పడుకున్నావు అని అడిగాడు ఎమి లెదు అని చెప్పింది సరె వెల్లి ఫ్రెష్ అయి రా అన్నాడు.రమ్య లెచి బాత్ రూం లొకి వెల్లి ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచ్చింది హాల్ లొ కూర్చుంది పనింద్ర టీ తీసుకొచ్చి రమ్యకి ఇచ్చాడు అయ్యొ మీరు ఎందుకు పెట్టారు నాకు చెప్తె నేను పెట్టెదానిని అంది.ఎ నేను పెడితె నీకు నచ్చదా అన్నాడు చిన్నగా నవ్వుతూ అలా కాదు అంది.పనింద్ర రమ్య పక్కన కూర్చొని నువ్వు ఎమి బాద పడకు అన్ని అవె సర్దుకుంటాయి అన్నాడు నీకు ఎ క్ష్టం రాకుండా చూసుకుంటా నన్ను నమ్ము అన్నాడు.రమ్య ఒక్కసారిగా పనింద్ర ఒడిలొ పడుకొని ఎడవడం స్టార్ట్ చేసింది పనింద్ర రమ్యని లెపి చూడు ఎఢిచెసరికి ని మొహం ఎలా అయిందొ లేచి ఫ్రెష్ అయి రా బయటకి వెల్దాం అన్నాడు ఇప్పుడు ఎందుకు అనవసరంగా అంది.
లెదు ఫ్రెష్ అయి రా అన్నాడు రమ్య లెచి ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచ్చింది అప్పటికె పనింద్ర డ్రెస్ మార్చుకొని రడీగా ఉన్నాడు ఇంటికి తాళం వేసి బైక్ స్టార్ట్ చేసాడు రమ్య బైక్ ఎక్కి కూర్చుంది పనింద్ర బైక్ తీసుకెల్లి సరాసరి ఒక తియెటర్ ముందు ఆపాడు వెల్లి టికెట్స్ తీసుకొని పదా అని రమ్యని తీసుకొని లొపలికి వెల్లాడు సినిమా స్టార్ట్ అయింది పనింద్ర రమ్యతొ ఎదోదొ మాట్లాడుతున్నాడు కాని రమ్య ఒక్క మాట కుడా మాట్లాడలెడు.సినిమా అయిపొయాకా పార్సిల్ తీసుకొని వెల్దాము అన్నాడు.ఎందుకు వ్రుదా ఖర్చు అంది రమ్య.ఎం పర్లెదు అని పనింద్ర పార్సిల్ తీసుకున్నాడు ఇంటికి వచ్చారు నువ్వు వెల్లి డ్రెస్ మార్చుకొని రా అన్నాడు రమ్య బెడ్ రూంలొకి వెల్లింది తను డ్రెస్ మార్చుకొని వచెసరికి బయట డిన్నర్ కి పనింద్ర అన్ని సిద్దం చేసాడు ఒక్క నిమిషం టైం ఇస్తె డ్రెస్ మార్చుకొని వస్తా అన్నాడు రమ్య సరె అంది చెప్పినట్టుగానె ఒకె నిమిషం లొ డ్రెస్ మార్చుకొని వచ్చెసాడు ఒక ప్లెట్ లొపల బిర్యాణి పెట్టి రమ్యకి తినిపించాడు.నువ్వు ఎమి బాధ పడకు అన్ని నెను చూసుకుంటా అన్నాడు.సరె మీరు తినండి అంది రమ్య.
సరె అని తను తింటూ రమ్యకి తినిపిస్తున్నాడు నువ్వు వెల్లి పడుకొ నేను అన్ని సర్దెసి వస్తా అన్నాడు.ఎందుకు నేను సర్దుతా అంది.చెప్పింది విను అన్నాడు కాస్తా కొపం నటిస్తూ రమ్య సైలెంట్ గా బెడ్ రూంలొకి వెల్లి పడుకుంది పనింద్ర అన్ని సర్దెసి బెడ్ రూంలొకి వెల్లాడు బెడ్ మీద రమ్య పడుకొని ఉంది పనింద్ర రమ్య పక్కన పడుకున్నాడు రమ్య నడుము మీద చేయి వసాడు రమ్య కళ్ళు తెరిచి పనింద్రని చూసింది.పనింద్ర రమ్యని తన దగ్గరకి లాక్కున్నాడు.రమ్య తన చేతులని పనింద్ర చుట్టూ వేసి కౌగిలించుకుంది.పనింద్ర రమ్య చుట్టూ చేతులని వేసి రమ్య పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ రమ్య నడుముని నొక్కాడు మెల్లిగా రమ్య వేసుకున్న నైటిని విపెసాడు రమ్య లొపల బ్రా లంగా వేసుకుంది మెల్లిగా తన టి.షర్ట్ విప్పెసాడు రమ్య పనింద్రని కౌగిలించుకుంది.పనింద్ర రమ్య మీద పడుకొని రమ్య మెడ మీదులు పెడుతూ రమ్య సన్నులని బ్రా మీది నుండె పిసుకుతున్నాడు మెల్లిగా రమ్య బ్రా విప్పెసాడు.రమ్య చను మొనని పట్టుకొని నలిపాడు.స్ స్ అబ్బా మెల్లిగా అండి నొస్తున్నయి అసలు వినరు చెప్తె.
నీవి నా చేతులకి తగలగానె నాకు కసిరెగిపొతుందె ఏం చెయమంటావు మరి.మెల్లిగా చను మొనని నాలుకతొ నకుతు పంతితొ కొరికాడు ఇంకొ చను మొనని వేళ్ళతొ నలిపాడు.అబ్బా మెల్లిగా నొస్తున్నయండి అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర తన చేతితొ రమ్య లంగా నాడ పట్టుకొని లాగాడు మెలిగా కాళ్ళతొ లంగాని కిందికి లాగెసాడు తన చేతిని రమ్య డ్రాయర్ లొకి తొసి రమ్య పూకు మీద చేయి వెసాడు మెల్లిగా రమ్య పూకుని నొక్కుతున్నాడు స్ స్ మ్ మ్ మెల్లిగా అబ్బా చెప్తె వినరు కదా అని మూలుగుతుంది రమ్య సన్నులని చీకుతూ రమ్య పూకుని పిసుకుతున్నాడు.ఎమండి ప్లీస్ అలా చెయకండి అంటూ కార్చెసుకుంది పనింద్ర చేతిని రమ్యని చూపించాడు పక్కన ఉన్న బెడ్ షీట్ తొ తుడిచింది పనింద్ర లేచి తన షర్ట్ విపెసాడు రమ్య డ్రాయర్ విప్పెసి రమ్య కాళ్ళని చాపాడు రమ్య మీద పడుకొని రమ్య సన్నులని చీకుతున్నాడు.రమ్య పనింద్ర జుట్టూ లొకి వేళ్ళని జొపి టన సన్నులకి అదుముతూ పనింద్ర తల నిమురుతుంది.పనింద్ర రమ్య సన్నులని చీకుతూ కొరుకుతున్నాడు అబ్బా మెల్లిగా అలా కొరకకండి అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర రమ్య కళ్ళలొకి చూస్తూ పెళ్ళి అయి 2 సంవత్సరాలు కావొస్తున్నా నీలొ ఇంకా ఎమాత్రం పంకం తగ్గలెదె నీ సన్నులని చూస్తె పిసికి పిసికి పిండెయాలనిపిస్తుంది అంటూ రమ్య సన్నులని గట్టిగా పిండి పాకినట్టు పిసుకుతున్నాడు మెల్లిగా మొత్తని పైకి లెపి తన మొడ్డని రమ్య పూకులొకి తొసాడు అబ్బా మెల్లిగా పెట్టండి అలా ఒక్కసారిగా తొస్తారెంటి అంటూ కసురుకుంది.పనింద్ర రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ రమ్య లొపలొకనంటూ తొస్తూ దెంగుతున్నాడు అబ్బా మెల్లిగా స్ స్ స్ మిమ్మల్నె అండి అంటూ మూలుగుతుంది పనింద్ర ఒక సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని ఇంకొ సన్నుని పిసుకుతూ వేగంగా దెంగుతున్నాడు.రమ్య పనింద్రని గట్టిగా కౌగిలించుకొని పనింద్ర దెంగుడుని ఆస్వాదిస్తుంది పనింద్ర మాత్రం రమ్య పూకులొ వేగంగా దెంతూ పూకు లొపల కార్చెసాడు.
[button color=”pink” size=”medium” link=”http://www.telugusexstories.cc/%e0%b0%ab%e0%b1%88%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%95%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%80-part-2/” icon=”” target=”false”]Continue Reading »[/button]

27203cookie-checkఫైనాన్స్ కంపెనీ

2 comments

  1. What an awesome story. I read all parts. Mind blowing.
    Pls encourage the author.
    Pls keep posting such stories.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *