పూజిత పూకాట శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్్ చాలా బిజీ గా వుంది… మహేష్ హడావిడి గా డిపార్చర్ గేట్ వ ైపు వ ళుతున్ాాడు. ఫ్లైట్ కి

నా పేరు కళ్యాణ్ మా ఇంట్లో నేను మా అమ్మ నాన్న అక్క ఉంటాం. అప్పుడు నా age 10 అక్క కి 12 సంవత్సరాలు. నాన్న