సరిత చెప్పిన క ధ నిన్న ప్రభాకరంతో రెండు సార్లు చేయించుకున్న తరువాత రాత్రి చందు నా పైన ఎక్కి ఊగుతుంటే అసలు కొంచెం కూడా తృప్తి కలగలేదు. ప్రభాకరం మోటుతనం

అందరికీ హాయ్.నేను హరి. ఏజ్ 26. హైట్ 5.8. ఈ సెక్స్ కథలు అప్పుడప్పుడు చదువుతూ ఉంటాను.నిజంగా ఇలా బయట ఉంటారా అనుకునే వాడిని. ఇవి చదవడం వల్ల నాకు కూడా

సరిగ్గా 12-10 అవుతూ ఉండగా (నా చేతి watch S time చూస్తూ ఉండటమే నా పని కదా). మా వంటగది తలుపు చప్పుడు అయ్యింది. నేను వెళ్ళి తలుపు నెమ్మదిగా

హై నేను మీ చరణ్ తేజ్. మళ్లీ మీ ముందుకి ఇంకొక సెక్స్ కథతో వచ్చాను . ఈ కథ కూడా మీకు నచ్చి మీ విలువైన అభిప్రాయాలు నాకు తెలియచేస్తారు

పాఠకులు నా మొదటి మూడు భాగాలు చదివే ఉంటారు. అందులో తను నన్ను మొదటి సారి చూసినప్పుడే love చేసా అంది అని చెప్పను కదా మీకు. ఇక్కడ ఒక విషయం