ఉదయం ఆరింటికి అలారం మోగింది… సంజన దాదాపు ఆరాత్రి నిద్రే పోలేదు… వివేక్ కూడా అంతే…. వాళ్ళ మనసుల్లో వేల ఆలోచనలు తిరుగుతున్నాయి. ఎన్నాళ్లుగానో భయపడుతున్నది ఇప్పుడు

శనివారం రాత్రి సంజన ఆలస్యంగా పడుకుంది… ఆ రాత్రి జరిపిన కామకేళి, గత వారం రోజులుగా చేసిన పని వల్ల ఆమె బాగా అలిసిపోయింది… మర్నాడు ఆమె

అందుకే తలుపు తీయలేదామె స్నానం చేసి ఆవిడ బయటకొచ్చేసరికి అతడు సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు ” తలుపు తీయలేదేం ? ” జవాబు చెప్పకుండా నవ్వి బల్ల దగ్గరకు

హారతి పళ్లెంలా మొత్తని పైకెత్తి అతడి మొఖానికి రుద్దేసింది ఆ చిలిపితనానికి పులకించి పోయాడు తను “ప్స్ … … ” ఆ నిశ్శబ్ద నిశీధిలో అతని

  • 1
  • 2