మర్నాడు ఉదయాన్నే ఆంటీకి చెప్పి మా ఇంటికి వెళ్ళిపోయా. ఆ రోజు శనివారం. తొందరగా తయరై కాలేజీకి వెళ్ళిపోయా. పరీక్షలు దగ్గర అవడంతో ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి.

…ఏయ్!…ముద్దాడచ్చుగా!…శుభ్రంగా స్నానం చేసొచ్చాడు…మా చిన్నా…గాడు…అంటూ అందిన చేయట్టుకుని నీ …వాడి…మీదికి లాక్కుని , ఆవిడ వేళ్లతో నా గుళ్ల దగ్గరమొదలెట్టి , గుండు దాకా నిమిరించా… …

‘…ప్రెజ్ంట్ ఇచ్చినప్పుడు చెప్తాలే…’ అన్నాను…‘…నే ప్రెజంట్ ఇచ్చేసి ఎనిమిది గంటలైంది…నువ్వు సరే అంటే ఇటువంటివి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇస్తా…’ అన్నాడు మా ఆయన …‘…అదేమిటి…’ అన్నాను మొదట

రూమ్ దగ్గరకు వెళ్ళే సరికి ఆ రూమ్ కి లాక్ చేసి ఉంటుంది. రూమ్ చుశా కదా నెక్స్ట్ టైం వస్తాలే అని రిటర్న్ అవుతూ ఉండగా

హరిక లాపీ డ్రైవెర్స్ పొతే విజయవాడ వెళ్ళాం కదా అక్కడ దానిని బాగా టెంప్ట్ చేసి ఏమి చెయ్యకుండా తీసుకుని వచ్చేశా ఆ దెబ్బకి తనకి నామీద

టైటిల్ వింటూనే మాధురి వొస్తున్న నవ్వును ఆపుకుంటూ హా ఐతే మా పద్మజనే కరెక్ట్ దానికి అన్నది వాళ్ళు కూడా నవ్వుకుంటూ వెళ్లిపోయారు, వెనక్కి తిరిగి చూస్తే

నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి పద్మజ టీవీ చూస్తూ వున్నది పద్మజ అంటూ తలుపు దగ్గరే నిలబడ్డాడు చారి ఏంటి చారి అక్కడే ఆగిపోయావు లోపలికి రా అంటూ