తప్పదని చంద్రం లేచి లుంగీ కట్టు కొని వెళ్ళి తలుపు తీసాడు. రంగడు లోపలికి నడుస్తూ చంద్రం లుంగీ లో గుడారం చూస్తూ “అప్పుడే మొదలెట్టిందా పిన్నీ” అన్నాడు. ఇద్దరూ నడిచారు.

(నా మనసు ఆ క్షణం లో వెయ్యి ఢంకాలు ఒకేసారి మోగినంత గట్టిగా కొట్టుకుంటుంది….ఆ గదిలో కి వెళ్ళాక….) గుండె వేగం మెట్రో రైల్ లా పరిగెడుతుంది ఆ గదిలో అడుగుపెట్టాక..పక్కన

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సురేష్. నేను 10 పాసయ్యాను అంతే పెద్దగా ఏం చదువుకోలేదు. మా నాన్న నేను చదువుకోవటం లేదని మా మామయ్య వాళ్లకు చెప్తూ ఉండేవారు. అయితే