ట్రెయిన్ రావడానికి ఇంకా మూడుగంటలు టైముందనడంతో అతడి బుద్ది ఇమ్మిడియట్ గా చీరల మీదికి పోయింది. చీరలమీదికి అంటే కొనడానికనుకునేరు.ఏ రంగు చీరయినా ఆడదాని బొడ్డుపైకి ఎత్తడం వరకూ మాత్రమే అతడు

అద్దం లో కొట్టొచ్చినట్లున్న నా సళ్ళు నేనే పిసుక్కుంటూ వుండి పోయాను. నా పెళ్లి నాటికి కమలా పళ్ల లాగ వుండే నా సళ్ళు కొబ్బరి కాయల్లా తయారయ్యాయంటే అది మా

నా పేరు గౌతమీ. నాకు ౩౦ ఏళ్ళు . పెళ్లి అయ్యి దాదాపు 7 ఏళ్ళు కావొస్తుంది. డిగ్రీ చదివి ,మకా చేసాను. అందువలన ఇంటర్నెట్ గురించి కుఉడా కొద్దో గొప్పో

ట్రెయిన్ రావడానికి ఇంకా మూడుగంటలు టైముందనడంతో అతడి బుద్ది ఇమ్మిడియట్ గా చీరల మీదికి పోయింది. చీరలమీదికి అంటే కొనడానికనుకునేరు. ఏ రంగు చీరయినా ఆడదాని బొడ్డుపైకి ఎత్తడం వరకూ మాత్రమే

“నన్నడుగు చెప్తాను, వీళ్ళీద్దరి ఇంటర్మీడియట్ అయ్యేదాకా, రోజూ పొద్దుట,సాయంత్రం వచ్చేసే వాళ్ళు. రాగానే యూనిఫార్మ్ తీసేసి, నాతో బాటు వంటలో హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు. మామ, రాము మమ్మల్నిద్దరినీ కిచెన్ లో,డైనింగ్ టేబుల్

” అయ్యగారు చాలా మంచివారు.నిన్నేమీ చెయ్యరు. ఒకవేళ ఆయన చేస్తానంటే, నీ కిష్టమైతే దెంగించుకో. ఏంపరవాలేదన్నాడమ్మా. కానీ ఆయన మర్నాటినుంచీ నేను రాగానే తలుపు తీసి బయట వరండాలో పేపర్ చదువుకునేవారమ్మా