(ఇపుడు సలీం చూపిస్తున్న ప్రయోగాలకు విస్తూపోయాను…నా పాతివ్రత్యం చెడినా పర్వాలేదు ….ఇలాంటి సుఖం తొడల మధ్య అందిస్తున్న సలీం కి నా పప్ప ని శాశ్వతంగా ఇచ్చేయాలని నిర్ణయించుకుని…సమ్మగా నాకించుకున్నాను…..) అలా