శాంత చెప్పింది విన్నప్పటినుండి మహాలక్ష్మి…. పార్వతి … ఇద్దరికీ వొళ్ళంతా వేడెక్కిపోయింది. ఆ వేడి ఇప్పుడిపుడే చల్లారదు. ఎప్పుడెప్పుడు ఆ మగాళ్ల కింద నలిగే ఛాన్స్ వస్తుందో