(సంజన అయోమయంలో పడి పోయింది… అతని వేళ్ళు తనకు భావప్రాప్తి కలిగించిన మాట వాస్తవం… కానీ అది తనకు ఆనందాన్ని ఇవ్వలేదు… ఆమె తన దాంట్లో వివేక్