బస్సు ఆగ గానే చంద్రం బస్సు దగ్గరకు వెళ్ళాడు. దిగుతున్న మనిషిని చూసి తన అత్త అని గుర్తు పట్టి “అత్తా బాగున్నావా” అని సంచి అందుకున్నాడు. “ఏరా బాగున్నావా. ఎంత

కాజల్ అగర్వాల్ : పాలవాడితో కామకేళి  కాజల్ అగ్గార్వాల్ ఒక కొత్తగా పెళ్లైన పిల్ల. తన family పద్దతిదే అయినా , అది మాత్రం చాలా రంకుది. 17 ఏళ్లకే ribbon

First మా లేత లేత సొగసుల అందాల చెల్లి సమంత తో మొదలు పెడతాను. ఈ story లో సమంత చెల్లి గా perform చేయబోతుంది కొంచెం innocent character. 10th