కాజల్ అగర్వాల్ : పాలవాడితో కామకేళి  కాజల్ అగ్గార్వాల్ ఒక కొత్తగా పెళ్లైన పిల్ల. తన family పద్దతిదే అయినా , అది మాత్రం చాలా రంకుది. 17 ఏళ్లకే ribbon

First మా లేత లేత సొగసుల అందాల చెల్లి సమంత తో మొదలు పెడతాను. ఈ story లో సమంత చెల్లి గా perform చేయబోతుంది కొంచెం innocent character. 10th

నాన్న: అంజూ…? అంజూ…? ఆ పిలుపు లోని కోపాన్ని, గాంభీర్యాన్నీ అర్థం చేసుకొని.. నేను: ఆ డాడీ.. అంటూ లేచి వెంటనే బ్లాంకెట్ కప్పుకొని. సిగ్గుతో ఆశ్చర్యంగా నటిస్తూ జవాబిచ్చాను, అప్పటికీ