సారి జాకెట్టు నలి గి పోయింది, ఆంటీ, ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను….. నువ్వు – నేను మీ ఊరొచ్చినప్పుడు శర్మ చేత చేయించు కున్న రోజున కట్టుకున్నావే….. ఆ తెల్ల చీర