హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ చందు…… నా కథలు మీరు చదివే ఉంటారు. పెద్ద అక్క-నుంచి- పెద్ద అక్క Part 7 వరకు . ఆ కథలను ఎలా అదరించారో ఈ

నా ప్లాన్ ప్రకారం మా అమ్మ, మాధవి మ్యాట్నీ సినిమాకు వషారుగా వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు వెళ్ళిన దగ్గర ణుండి నాలో ఒకటే టెన్షన్. శుభ్రంగా స్నానం చేశాను. సుమన్ మాటలు గుర్తొచ్చాయి.

ఆంటీ మీద పడిపోయా ఆంటీ ఇపుడే గా చేసావు అపుడే కావాలారా అంది నేను ఆంటీ నడుము గిల్లి పెదాలు కిస్ చేశా ఆంటీ స్స్స్ అంటూ నా పెదాలు చీకుతూ

సారి జాకెట్టు నలి గి పోయింది, ఆంటీ, ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను….. నువ్వు – నేను మీ ఊరొచ్చినప్పుడు శర్మ చేత చేయించు కున్న రోజున కట్టుకున్నావే….. ఆ తెల్ల చీర