ఇప్పటికి పది మంది పనిమనుషులని మార్చాను.కానీ ఒక్కత్తి కూడా పట్టుమని పది రోజులు కూడా పని చెయ్యట్లేదుమా ఇంట్లో. ఎందుకో కారణం చెప్పరు.చెప్పా పెట్టకుండా మానేస్తున్నారు ఇప్పటికి పది మందినిమార్చాను. విసుగుపుడుతోంది.

హాయ్ రీడర్స్,.ఇది 4వ భాగం,.ఇంతకు ముందు 3 భాగాలు చదివి ఎంజాయ్ చేశారు అని అనుకుంటున్నాను,.. లాక్డౌన్ లో అక్కతో లెస్బియన్ అనుభవం,..2→ ఇక కథ లోకి వస్తే,.అక్క అలా తన

హాయ్ రీడర్స్,.నేను మీ సమీర,.నా కథ మొదటి భాగం చదివి ఇష్టపడ్డారు అని అనుకుంటున్న,. ఇక కథ కొనసాగింపు చేద్దాం,.. అలా ఆ రోజు అక్క నాకు వాక్సింగ్ గూర్చి నేర్పిస్తా

హాయ్ ఫ్రెండ్స్,.నా పేరు సమీర నన్ను ముద్దుగా (సమ్ము) అంటారు..మాది నిజామాబాద్ ,..నా వయసు 17 సంవత్సరాలు,. నా కొలతల గూర్చి చెప్పాలంటే,.ఎత్తు 5″3 అడుగులు,.తెలుపు రంగు,.నల్లని పొడవైన జుట్టు,.విడిచిపెడితే నా