హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ చందు…… నా కథలు మీరు చదివే ఉంటారు. పెద్ద అక్క-నుంచి- పెద్ద అక్క Part 7 వరకు . ఆ కథలను ఎలా అదరించారో ఈ

” చీ వెధవా ఏ మంటున్నాడు చెప్పు” చిరుకోపంగా చూసి పమిట సర్దుకున్నాను. “ఏ మంటాడు అదే.. అదే.. కావాలంటాడు… నీకు కరెంటు లాగుతుంటే చెప్పు.. ఏర్పాటు చేస్తా” సన్నగా నసిగేడు.

కాజల్ అగర్వాల్ : పాలవాడితో కామకేళి  కాజల్ అగ్గార్వాల్ ఒక కొత్తగా పెళ్లైన పిల్ల. తన family పద్దతిదే అయినా , అది మాత్రం చాలా రంకుది. 17 ఏళ్లకే ribbon

First మా లేత లేత సొగసుల అందాల చెల్లి సమంత తో మొదలు పెడతాను. ఈ story లో సమంత చెల్లి గా perform చేయబోతుంది కొంచెం innocent character. 10th