మీరు నా ఇతర సీరియల్స్ (L Board, పున్నమి నాగు, మూడో కన్ను) ని ఆదరిస్తున్నందుకు నా ధన్యవాదాలు. ఈ మధ్య మన గ్రూప్స్ కి ఒక

Hi frnds I’m new user.idhi katha kaadhu real jarigindi jaruguthundi kuda ippudu.ma akka age 29 she is married 2 kids

హల్లో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నాగరాజు. నేను మీ కోసం మళ్ళీ వచ్చాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు, మీరు బాగున్నారా, నేను మా కుటుంబం లో జరిగిన

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నాగరాజు. నా కుటుంబం లో ఏమి జరిగిందో నేను రెండు భాగాలు చెప్పాను. ఇప్పుడు మీకు మూడవ భాగం వ్రాస్తున్నారు. నేను