జయ – ఒక అందమైన టీచర్ జయ : లేదు రహీమ్. ప్లీజ్ అలా మాట్లాడకు, నాకు ఏదోలా ఉంది. రహీమ్ : మరి నిజం చెప్పు. ఆడియో నచ్చిందా? జయ

అందరికీ హాయ్, ఇది మళ్లీ చరణ్ మరియు నేను విడిపోయిన స్నేహ (పేరు మార్చబడింది)తో ఒక కథనాన్ని పంచుకోవడానికి నేను ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నాను. ఇది కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం

మార్చి 23 2018 ఇంటర్ రెండవ సంవత్సరం చివరి పరీక్ష రాసి బయటికి వస్తున్నాడు ముకేష్,స్టూడెంట్స్ అందరూ పరీక్షలు ఐపోయిన ఆనందంలో పరుగులు తీస్తున్నారు. ముకేష్ చూపులు మాత్రం యెదురుగా నడుచుకుంటూ