నా పెరు అజు. నా వయసు ఇప్పుడు 40. మాది ఖానసీమలో ఒక పల్లెటూరు. మాది ఆ ఊరిలో ఒక మోతుబరి కుటుంబం. ఆ వూళ్ళో ఉన్న

క మల ; ఉలిక్కి పడి లేచేను. ఒక్క నిముషం పాటు నేను ఎక్కడ ఉన్నానో అర్థం కాలేదు. ఒక్కసారి చుట్టూ చూసేను. టైము రాత్రి 11

చెల్లెలితో ఒప్పందం మొదటి భాగ ము ఒక సారి మా పిన్ని వాళ్ల కూతురు మా ఇంటి కి వచ్చింది. మా చెల్లి తెల్ల గా వుంటుంది.